Polski Związek Działkowców Okręg Łódzki w Łodzi
Warecka 3, 91-202 Łódź
+42 655 94 54
27 lip 2020

Komunikat KR PZD w sprawie rozwoju ROD

KOMUNIKAT
KRAJOWEJ RADY
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 23 lipca 2020 r.

W SPRAWIE ROZWOJU ROD

Od wybuchu pandemii w Polsce, Związek obserwuje znacznie większe zapotrzebowanie na działki w rodzinnych ogrodach działkowych. Sygnały  te płyną zarówno z licznych doniesień medialnych, jak i od samych zainteresowanych, którzy składają pisemne i telefoniczne zapytania o wolne działki. Temat ten dla Związku nie jest nowy, gdyż już w 2018 roku Krajowa Rada PZD przyjęła „Otwarty Program Rozwoju ROD”. Jest on realizacją zapisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych. Podstawowymi celami Programu jest zaspokajanie potrzeb rodzin,  zarówno poprzez tworzenie nowych, jak i rozwój i modernizację istniejących ROD.

Biorąc pod uwagę okres ponad dwuletniego funkcjonowania Programu, jak i stale rosnące zainteresowanie działkami, temat rozwoju ROD był przedmiotem obrad Krajowej Rady PZD w dniu 23 lipca 2020 r. Członkowie zapoznali się z informacją przedstawioną przez Prezesa PZD w tym zakresie, a przygotowaną w oparciu o wiadomości przekazane przez okręgi.

Z powyższych danych wynika, iż w większości dużych i średnich miast występuje znaczny wzrost zapotrzebowania na działki w ROD. Jednocześnie możliwość pozyskania nowych terenów we własnym zakresie jest bardzo ograniczona i to często z przyczyn nie leżących po stronie Związku. Ceny atrakcyjnych gruntów, na których można byłoby założyć nowe ROD, przekraczają możliwości finansowe Związku. Ponadto, tereny te nie są przeznaczone w dokumentach planistycznych miast pod zieleń działkową.

Również pozyskiwanie terenów od samorządów jest bardzo utrudnione. W większości przypadków samorządy dużych i średnich miast nie posiadają wolnych terenów, które mogłyby być wykorzystane pod ogrodnictwo działkowe. Okręgi podejmują działania w celu rozwoju ROD, jednakże nie przynoszą one takich rezultatów, jakich Związek oczekuje.

Z uwagi na powyższe, uchwałą nr 1/V/2020 Krajowa Rada PZD przyjęła zadania dla wszystkich struktur Związku, których realizacja umożliwi zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na działki w ROD.

Krajowa Rada PZD uznała, iż ważnym zadaniem jest utrzymywanie stałej współpracy z samorządami, w szczególności przez kolegia prezesów i okręgowe zarządy PZD, tak aby temat rozwoju ROD został dostrzeżony przez miasta. Konieczne jest poszukiwanie zarówno terenów pod powiększanie istniejących, jak i pod nowe ogrody działkowe. Dużą pomocą w rozwoju ROD jest także uzyskiwanie od miast i gmin środków finansowych na modernizację istniejących ogrodów.

Temat rozwoju ROD winien być przedmiotem obrad każdej Okręgowej Rady PZD, która oceni sytuację oraz wypracuje zadania i mechanizmy adekwatne do możliwości i potrzeb występujących na terenie działania okręgu. Ponadto, każda Okręgowa Rada PZD winna powołać Komisję Rozwoju ROD złożoną z ludzi, którzy mają doświadczenie i podejmą działania w sprawie.

Na posiedzeniu członkowie KR PZD jednogłośnie przyjęli projekty pism do Prezesa Rady Ministrów - Pana Mateusza Morawieckiego, Wicepremiera i Ministra Rozwoju RP - Pani Jadwigi Emilewicz, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pana Jana Ardanowskiego, Marszałków Województw oraz Przewodniczących Sejmików Województw, w których została przedstawiona aktualna sytuacja Związku, ogrodów działkowych oraz rosnące wśród społeczeństwa zapotrzebowanie na działki.  Ponadto, KR PZD zwróciła się o pomoc w zainicjowaniu działań służących rozwojowi ROD, które będą realizacją zapisów ustawy o ROD. W jej art. 6 bowiem ustawodawca zobowiązał organy administracji rządowej do tworzenia warunków dla rozwoju ROD, a także przewidział finansowanie działań w tym obszarze ze środków budżetowych.

Krajowa Rada PZD przyjęła także projekty pism do prezydentów miast Łodzi, Zduńskiej Woli, Kutna, Torunia, Grudziądza, Szczecina, Świnoujścia, Stargardu, Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego, Krakowa, Poznania, Gniezna, Rzeszowa, Katowic, Bytomia, Gliwic, Rudy Śląskiej, Sosnowca, Tych, Zabrza i Bielsko - Białej, oraz burmistrzów Obornik, Śremu, Wrześni, Iławy i Fromborka. Pisma te w sposób indywidualny odnoszą się do poszczególnych miast, aktualnie panującej sytuacji związanej z zapotrzebowaniem na działki, współpracy z włodarzami oraz problemów rodzinnych ogrodów działkowych i Związku związanych z brakiem nowych terenów.

Jednocześnie KR PZD przyjęła Apel do struktur PZD w sprawie rozwoju ROD, w którym zwraca się o zintensyfikowanie działań w tym temacie, tak aby można było zaspokoić szybko rosnący popyt na działki.

Krajowa Rada PZD uznała, iż przyjęty kierunek będzie skutkował podjęciem zarówno przez odpowiednie organy, jak i wszystkie struktury Związku, działań, które doprowadzą do rzeczywistego rozwoju ROD.

 

KRAJOWA RADA

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

 

Warszawa, dnia 23 lipca 2020 r.

 

27 lip 2020

V posiedzenie Krajowej Rady PZD w dniu 23 lipca 2020 r.

V posiedzenie Krajowej Rady PZD w dniu 23 lipca 2020 r.

W dniu 23 lipca 2020 r. pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego odbyło się V posiedzenie Krajowej Rady PZD. Było to trzecie posiedzenie w okresie stanu epidemii przeprowadzone przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Oprócz członków KR PZD uczestniczyła w nim również Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt.

Pierwszym tematem merytorycznym, którym zajęła się Krajowa Rada PZD był rozwój ROD, który obecnie jest podyktowany przede wszystkim coraz większym zapotrzebowaniem na działki w ROD. Temat zreferował Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, po czym rozpoczęła się dyskusja, w której zabrali głos przedstawiciele 6 okręgów: Okręgu Opolskiego, Toruńsko-Włocławskiego, Świętokrzyskiego, w Elblągu, Mazowieckiego, w Poznaniu, Szerzej na ten temat można przeczytać w Komunikacie KR w sprawie rozwoju ROD:

http://pzd.pl/artykuly/24330/188/KOMUNIKAT-KRAJOWEJ-RADY-POLSKIEGO-ZWIaZKU-DZIAlKOWCoW-z-dnia-23-lipca-2020-r-W-SPRAWIE-ROZWOJU-ROD.html

Bardzo ważnym merytorycznym tematem było zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZD za 2019 rok, które zostało sporządzone na podstawie sprawozdań z ROD, okręgów PZD i Jednostki Krajowej PZD. Przedstawiła je Główna Księgowa JK PZD Mirosława Marks. Opinię na temat sprawozdania przedstawił również Skarbnik PZD Piotr Gadzikowski. Zwrócił uwagę na fakt, że około 2% ROD nie złożyło sprawozdań, ale wynikało to przede wszystkim z faktu, że sporządzanie bilansów rocznych ROD przypadło na początek stanu epidemii COVID-19 w kraju i z tego powodu niektóre biura rachunkowe prowadzące księgowość ROD odmówiły współpracy i nie wywiązały się ze swoich obowiązków. W tym świetle, P. Gadzikowski zwrócił uwagę na konieczność przystępowania ROD do Ośrodków Finansowo-Księgowych, które pracowały w sposób nieprzerwany również w stanie epidemii prowadząc bieżącą księgowość ROD oraz przygotowując sprawozdania finansowe ogrodów.

Sprawozdanie finansowe pokazało, że osiągnięto korzystne wyniki, które są rezultatem dużego zaangażowania i rzetelnej pracy społecznej członków statutowych organów i aktywu ogrodowego. Choć ROD i okręgi w 2019 roku w swojej działalności dysponowały nadal skromnymi środkami finansowymi, to wykorzystywały je w sposób racjonalny dla dobra działkowców.

Uzyskane wyniki działalności finansowej ROD PZD przekładają się również na ocenę Okręgowych Zarządów PZD i jednostki krajowej PZD i pozwalają ocenić je jako w pełni zadawalające.

Sprawozdanie zostało zbadane również przez 7-osobowy zespół Krajowej Komisji Rewizyjnej, która w dniach 20-22 lipca br. analizowała dokumenty finansowe na nie się składające. Ocenę sprawozdania na posiedzeniu KR przedstawiła Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt. Krajowa Komisja Rewizyjna PZD badając sprawozdanie Związku stwierdziła, że działalność finansowa była prowadzona wyłącznie w oparciu o własne środki finansowe uzyskane ze składek członkowskich, partycypacji i opłat wnoszonych przez członków PZD. Ze sprawozdań wynika prowadzenie oszczędnej i racjonalnej polityki finansowej w jednostkach Polskiego Związku Działkowców. KKR podkreśliła, że działalność prowadzona była z pożytkiem dla działkowców ROD i Związku, a wszystkie przychody i wydatki przedstawione w dokumentach źródłowych są zgodne ze Statutem PZD i rejestrowane zgodnie z obowiązującym stanem kont.

Przedmiotem obrad była również informacja o realizacji uchwał KR w sprawie walnych zebrań w roku 2020, które podjęte zostały na IV posiedzeniu w dniu 25 czerwca br. Informację na ten temat przedstawił Inspektor ds. prawnych w Wydz. Prezydialnym Marcin Juszczel.

W tej sprawie KR wydała komunikat w sprawie odbywania walnych zebrań w ROD w warunkach spowodowanych przez zagrożenie epidemiczne, który można przeczytać na stronie internetowej http://pzd.pl/artykuly/24332/188/KOMUNIKAT-Krajowej-Rady-Polskiego-Zwiazku-Dzialkowcow-z-dnia-23-lipca-2020-r-w-sprawie-odbywania-walnych-zebran-ROD-w-warunkach-spowodowanych-przez-zagrozenia-epidemiologiczne.html

Krajowa Rada PZD odniosła się również do wystąpienia organu nadzoru w sprawie walnych zebrań w ROD w 2020 roku. Mec. Bartłomiej Piech omówił przedmiotowe wystąpienie Prezydenta m. st. Warszawy oraz odniósł się do niego zarówno pod kątem prawnym, jak i społecznym. Prezes PZD Eugeniusz Kondracki również wyraził swoje zdanie, stwierdzając, że przyjęte na IV posiedzeniu KR w dniu 25 czerwca br. uchwały dotyczące walnych zebrań w ROD w roku 2020 były bardzo oczekiwane przez ogrody, których działalność, z powodu epidemii i braku możliwości przeprowadzenia zebrań była w dużej części zahamowana. Prezes podkreślił, ze przyjęte wówczas rozwiązania umożliwiły ogrodom normalne działanie i zapewniły stabilną sytuacje finansową.  W tym temacie wypowiedzieli się  także Prezesi Okręgów Łódzkiego, w Lublinie, Świętokrzyskiego, w Poznaniu, w Szczecinie, Mazowieckiego, Opolskiego potwierdzając prawidłowość podjętych na ostatnim posiedzeniu KR PZD rozwiązań dotyczących przeprowadzenia walnych zebrąń w stanie epidemii i przekazując głosy zadowolenia z nich z ogrodów, które oczekiwały na takie rozwiązania, dzięki którym umożliwione zostało płynne funkcjonowanie ROD. Swoje stanowisko KR przedstawiła w stosownej uchwale.

Zgodnie ze swoimi kompetencjami Krajowa Rada PZD nadała sztandar Okręgowi Sudeckiemu PZD, jak również zarejestrowała regulaminy Okręgowych Rad w Legnicy, w Poznaniu, Podkarpackiej, Sudeckiej, Śląskiej, Toruńsko-Włocławskiej i Warmińsko-Mazurskiej.

Na koniec Prezes PZD stwierdził, że posiedzenie KR spełniło zadania dla których zostało zwołane. Podkreślił, że po raz kolejny KR udowodniła, że postępuje odpowiedzialnie stojąc na straży interesów milionowej rzeszy działkowców i niemal 5000 tysięcy ogrodów. Prezes PZD podziękował uczestnikom za aktywny udział i za pracę podczas obrad.

 

Opracowała: Zofia Rut-Skórzyńska

Biuro JK PZD

\

27 lip 2020

Komunikat Krajowej Rady w sprawie odbywania walnych zebrań ROD w warunkach spowodowanych przez zagrożenie epidemiologiczne

KOMUNIKAT

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 23 lipca 2020 r.

w sprawie odbywania walnych zebrań ROD

w warunkach spowodowanych przez zagrożenia epidemiologiczne

 

Z powodu panującej epidemii w nadzwyczajnych warunkach oraz wobec bezwzględnej potrzeby minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania choroby COVID-19, doszło do zawieszenia kampanii walnych zebrań sprawozdawczych poprzez uniemożliwienie organizacji walnych zebrań sprawozdawczych w statutowo przyjętej formie.

Wobec powyższego Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2020 r. zapoznała się z informacją dotyczącą organizacji walnych zebrań w ROD w bieżącym roku. Informacja została sporządzona po tym jak w dniu 25 czerwca 2020 r. Krajowa Rada PZD przyjęła uchwały wprowadzające szerokie spektrum możliwości i rozwiązań sprawy walnych zebrań.

Skutkiem powyższych decyzji i wprowadzenia proponowanych rozwiązań jest to, że decyzje w sprawie tegorocznego walnego zebrania, w ciągu niecałego miesiąca od ich przyjęcia, podjęło już 2277 ROD. Co w połączeniu z 113 ROD, które odbyły swoje zebrania przed stanem epidemii daje łączną liczbę 2390 ROD, co stanowi przeszło 50 % z ogólnej liczby 4614 ROD, które posiadają aktualnie jasną sytuację organizacyjno-prawną i mogą prowadzić działalność zgodnie z przyjętymi w tych ogrodach założeniami.

Wszystkie zalecenia i decyzje wydane w czasie epidemii miały i mają charakter nadzwyczajny z uwagi na fakt ograniczeń ogólnokrajowych wprowadzonych przez Rząd RP oraz z uwagi na to, że większość działkowców to seniorzy i osoby w podeszłym wieku, szczególnie zagrożone możliwością zachorowania.

Jednostki PZD wielokrotnie apelowały do wszystkich struktur i działkowców o dużą wyrozumiałość oraz przede wszystkim o bezwarunkowe przestrzeganie obowiązujących obostrzeń powstałych na skutek bezwzględnej konieczności zminimalizowania takiego ryzyka. Taką decyzją po stronie Związku było również zwieszenie do odwołania kampanii walnych zebrań sprawozdawczych ROD. W takiej sytuacji organy Związku mając de facto skrajnie ograniczony zakres działania były zmuszone do prowadzenia działalności na podstawie dostępnych środków i możliwości.

Z powodu niepewnej sytuacji oraz częściowego zniesienia wprowadzonych obostrzeń, Krajowa Rada PZD na posiedzeniu w dniu 25 czerwca podjęła szereg uchwał prezentujących rozwiązania kwestii walnych zebrań, były to uchwały nr 2/IV/2020, nr 3/IV/2020 oraz uchwałę nr 4/IV/2020 w sprawie odbywania walnych zebrań ROD w warunkach spowodowanych przez zagrożenia epidemiologiczne, która jest uchwałą kluczową w tej sprawie, gdyż kompleksowo wskazuje na rozwiązania z jakich ogrody mogły skorzystać przy rozwiązaniu sprawy walnych zebrań sprawozdawczych.

Wobec powyższego kierując się względami zapewnienia bezpieczeństwa dla zdrowia i życia działkowców oraz możliwości faktycznej realizacji podczas organizowanych zebrań wymogów wprowadzonych w przepisach powszechnych. Ogrody do 150 członków PZD zyskały możliwość organizacji walnego zebrania w tradycyjnej formie na mocy uchwały Krajowego Zarządu PZD nr 120/2020 (w znowelizowanej wersji), z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego. Z informacji otrzymanych od jednostek terenowych wynika jasno, że do dnia 20 lipca br. z takiej możliwości skorzystało już 847 ROD, a kolejnych 332 zaplanowało zebrania w tym trybie.

Natomiast w przypadku, gdy odbycie walnego zebrania w opisanym wyżej trybie nie jest możliwe, zarządy ROD zyskały możliwość podjęcia decyzji o odbyciu zamiast walnego zebrania - konferencji delegatów, nawet w przypadku niespełniania wprost wymogów wynikających z § 57 ust. 1 Statutu PZD w zakresie liczby członków PZD lub liczby terenów ROD. Na tego typu rozwiązanie polegające na zwołaniu konferencji delegatów zdecydowało się dotychczas 89 rodzinnych ogrodów działkowych.

Inna możliwością w zasadzie dedykowaną ogrodom, które nie spełniają wymogów do zastosowania rozwiązań przedstawionych wyżej, zarządy ROD zostały upoważnione do wystąpienia do okręgowego zarządu PZD z wnioskiem o zawieszenie walnego zebrania ROD i powołanie organu komisarycznego, jakim w tej sytuacji byłoby komisaryczne walne zebranie. W skali kraju na zastosowanie tego rozwiązania zdecydowało się dotychczas 165 ROD.

Wreszcie pozostałe ogrody, mogą pojąć decyzję o odstąpieniu od zwoływania walnego zebrania w 2020 roku i rozliczyć ten rok na przyszłorocznym walnym zebraniu. Jest to rozwiązanie przewidziane dla ogrodów, których sytuacja organizacyjna i ekonomiczna, stwarza warunki do prawidłowego funkcjonowania w oparciu o ustalenia wynikające z decyzji podjętych przez walne zebrania w roku ubiegłym. Dotychczas na tego typu rozwiązanie zdecydowały się już 844 rodzinne ogrody działkowe.

Ze sporządzonej informacji wynika również, że żaden z rodzinnych ogrodów działkowych nie zdecydował się na przeprowadzenie walnego zebrania w trybie zdalnym, co umożliwiły zmiany wprowadzone do ustawy prawo o stowarzyszeniach. Niewątpliwie wynika to ze specyfiki ROD, gdzie zdecydowaną większość działkowców stanowią osoby starsze, które nie przywykły do posługiwania się na co dzień rozwiązaniami technologicznymi.

Różnorodność propozycji wynika ze złożonego charakteru Związku i składających się na niego rodzinnych ogrodów działkowych oraz ich lokalnych problemów i specyfiki. Dlatego też, Krajowa Rada PZD uznała za konieczne odstąpienie od wprowadzania i narzucania jednolitych rozwiązań dla wszystkich ROD. Wobec czego optymalnym rozwiązaniem jest pozostawienie ostatecznych rozstrzygnięć na poziomie ROD.

Wskazanie przez Krajową Radę PZD różnorodnych wariantów mogących znaleźć zastosowanie w tej nadzwyczajnej sytuacji, które są zgodne ze Statutem PZD oraz przepisami powszechnie obowiązującymi, w szczególności ustawami o rodzinnych ogrodach działkowych, prawo o stowarzyszeniach, a także rozporządzeniami Rady Ministrów i Ministra Zdrowia, stanowi przejaw głębokiego zrozumienia potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych i ich specyfiki.

 

Krajowa Rada

Polskiego Związku Działkowców

27 lip 2020

Dyżury merytoryczne pracowników biura Okręgu Łódzkiego i biura Krajowej Rady PZD w dniach 27-31 lipca 2020r.

Dyżury telefoniczne - 27.07-31.07

Dyżury telefoniczne pracowników merytorycznych biura Krajowej Rady PZD w dniach 27-31 lipca 2020

20 lip 2020

Dyżury telefoniczne pracowników merytorycznych biura Okręgu Łódzkiego oraz biura Krajowej Rady PZD w dniach 20-24.07

Dyżury telefoniczne - 20.07-24.07

Dyżury telefoniczne pracowników merytorycznych biura Krajowej Rady PZD w dniach 20-24 lipca 2020

17 lip 2020

KZ PZD zajął stanowisko w sprawie podwójnych opłat za wywóz śmieci z terenów ROD

W związku z trwającym procesem dostosowywania przez rady miast i gmin przepisów miejscowych do zmienionych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, który został wydłużony do końca 2020 r. pojawił się problem obciążania ROD podwójnymi opłatami za wywóz śmieci.

Ogrodom, które dotychczas były w ryczałtowym systemie odbioru odpadów komunalnych nakazuje się uiścić opłatę ryczałtową za 2020 r. i dodatkowo opłatę za śmieci wynikającą z deklaracji opłaty składanej w ogólnym systemie odbioru odpadów komunalnych, gdzie zarządy ROD same wskazują rodzaj, liczbę i pojemność pojemników do wywiezienia z terenów ROD i na tej podstawie obliczają opłatę.

Krajowy Zarząd PZD w swoim stanowisku z dnia 17.07.2020 r., powołując się na pismo Ministra Klimatu z dnia 25.06.2020 r., sprzeciwił się takim praktykom. Jednocześnie wystąpił do zarządów ROD i Okręgów PZD, aby w przygotowywanych lub uchwalanych przepisach miejscowych zwróciły szczególną uwagę na kwestię związaną z możliwością podwójnego „opodatkowania” działkowców opłatą za śmieci. A w razie nieprawidłowości, podejmowały stosowne działania.

Poniżej publikujemy pełną treść stanowiska KZ PZD z dnia 17.07.2020 r. oraz treści pisma Ministra Klimatu z dnia 25.06.2020 r.

 

MAP

13 lip 2020

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie odpowiedzi Ministerstwa Klimatu dotyczącej programu „Moja Woda” .

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie odpowiedzi Ministerstwa Klimatu dotyczącej programu „Moja Woda” .

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, w dniu 1 lipca 2020 r. ruszył program walki z suszą pn. „Moja Woda”. 16 wojewódzkim funduszom ochrony środowiska zostało przyznanych 100 milionów złotych na udzielanie dotacji do 5 tys. zł, lecz nie więcej niż 80 % poniesionych kosztów wykonania instalacji zatrzymującej wody opadowe oraz roztopowe.

Przypominamy, że na etapie przygotowywania ww. programu tj. w dniu 5 czerwca 2020 r. Prezes PZD – Eugeniusz Kondracki wystąpił do Ministra Klimatu o objecie ww. programem również ROD i działkowców. W swoim piśmie wskazał m.in., że program „Moja Woda” jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla działkowców, którzy pielęgnując roślinność na działkach w ROD, jak również uprawiając warzywa i owoce chcą racjonalnie gospodarować wodą i wykorzystywać dostępne na rynku instalacje umożliwiające zatrzymanie deszczówki, czy też wód pochodzących z roztopów. Jednocześnie wskazał, że dla PZD zrzeszającego ponad 4,6 tys. ogrodów działkowych i ponad milion członków, od kilkudziesięciu lat priorytetowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska i poprawy klimatu, w tym kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka. PZD przygotował dla ROD i działkowców szereg programów, mających na celu świadome i rozsądne gospodarowanie środowiskiem naturalnym. Między innymi w 2020 r. przyjął Program Klimatyczny, który porusza takie zagadnienia jak: ochrona zasobów wodnych i przeciwdziałanie suszom, gospodarka odpadami, czyste powietrze, bioróżnorodność i uprawy ekologiczne, odnawialne źródła energii, inicjatywy ekologiczne, suwerenność żywnościowa, działania edukacyjne. Związek prowadzi również szeroką działalność informacyjną oraz edukacyjną na łamach mediów związkowych oraz w wydawnictwach. Wiedza przekazywana jest także poprzez szkolenia i instruktaże prowadzone przez instruktorów ds. ogrodnictwa oraz Społecznej Służby Instruktorskiej. PZD walczy o objęcie działkowców programem „Moja Woda” mając na względzie, że społeczność działkowa - w porównaniu z właścicielami domów jednorodzinnych – nie jest zamożna. Działkowcy to najczęściej seniorzy, ludzie młodzi na dorobku, czy też rodziny z dziećmi. Zdecydowana większość z nich mieszka w blokach, a działka w ROD jest dla nich jedynym miejscem wypoczynku i możliwością uprawy kwiatów, warzyw i owoców. Aby jednak realizować ww. działania, potrzebują oni wody, którą chcą oszczędnie wykorzystywać. Taką możliwość daje im program „Moja woda”, który pozwoli na wsparcie finansowe w wybudowaniu instalacji zatrzymującej wodę opadową oraz roztopową. Jego realizacja w ogrodach działkowych, miałaby zatem korzystny wpływ nie tylko na środowisko, ale i możliwość rozwijania zdrowych i tanich upraw ogrodniczych, co przełożyłoby się na oszczędności w budżetach domowych.

W dniu 10 lipca 2020 r., Prezes PZD otrzymał odpowiedź od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu – Adama Guibourge-Czetwertyńskiego, który podziękował za działania podejmowane przez PZD na rzecz ochrony środowiska. W szczególności docenił propagowanie przez PZD postaw i zachowań proekologicznych za pośrednictwem broszur i materiałów związkowych. Jednakże poinformował, że z uwagi, że program „Moja Woda” jest pierwszym ogólnokrajowym programem skierowanym na wsparcie retencji opadowej i roztopowej i ma charakter pilotażowy, jego beneficjentami pozostali wyłącznie właściciele domów jednorodzinnych. Wskazał jednak, że nie można wykluczyć, że ewentualne dalsze wersje programu „Moja Woda” będą adresowane również do podmiotów zbiorowych, również do działkowców lub ich organizacji.

W związku z powyższym pismem, KZ PZD zamierza monitorować działania Ministerstwa Klimatu związane z ewentualnym rozszerzeniem w przyszłości grupy beneficjentów programu „Moja Woda”. Niezależnie od tego planuje w dalszym ciągu wspierać działania działkowców związane z racjonalnym gospodarowaniem wodą na działkach w ROD oraz współuczestniczyć w ewentualnych innych programach umożliwiających otrzymanie dotacji na sfinansowanie urządzeń i obiektów w ROD służących oszczędnej gospodarce wodą i ochronie środowiska.

Jednocześnie dziękuje wszystkim strukturom Związku i działkowcom za kierowanie w imieniu PZD wystąpień do Ministra Klimatu z wnioskiem o objęcie ogrodów i działkowców programem „Moja Woda”!

 

Poniżej:

1)    Odpowiedź z Ministerstwa Klimatu z dnia 10.07.2020 r.

 

Krajowy Zarząd PZD

 

Warszawa, dnia 10.07.2020 r.

 

13 lip 2020

Dyżury telefoniczne pracowników biura Okręgu Łódzkiego i Krajowej Rady PZD w dniach 13-17 lipca 2020r

Dyżury telefoniczne - 13.07-17.07

Dyżury telefoniczne pracowników merytorycznych biura Krajowej Rady PZD w dniach 13-17 lipca 2020

09 lip 2020

Wiersz Prezesa zarządu ROD “Przy Torze” w Łodzi p. Antoniego Gieczewskiego

Antoni Gieczewski

ŚMIECI

Jak za paznokciem drzazga

Jak zapalona w zębie miazga

Jak odcisk na pięcie

Jak brzucha po niestrawności wzdęcie

Jak swędzenie po ukąszeniu komara

Jak ból po mrówkowym kwasie

Jak półpasiec

Jak bąbel na dłoni

Jak cierń na skroni

Jak oparzenie ręki

Jak bólu brzucha męki

Jak cukrzycowa śpiączka

Jak niewielka gorączka

Pojedynczo nie stanowią zagrożenia

A gdy suma doświadczenia?

Jak jedna mrówka i słoń

A jak mrówek milion?

Jak jedna makówka dla narkomana

A jak heroina podana?

Jak jeden wirus dla człowieka

A jak miliony ich czeka?

Jeden śmieć

Planeta może go mieć

A jak ich ton miliony

Jak ocean w ich pogrążony

Los ziemi przesądzony?

Zjada go ryba, ssak

Rozpadłe na drobiny jak mak

Przez łańcuch pokarmowy

Zjawiają się jako obiad domowy

Przy pojemniku scenka

Mama, synek, torby, ręka

Rady udziela mamie synek

Jakie śmieci do jakich skrzynek

Segregacji śmieci

Uczą dorosłych dzieci!

Tonie w śmieciach ziemia!

Gdzie szukać ocalenia?

Czy już wiecie?

Nadzieja to te dziecie!

Łódż, 04.07.2020 r.

06 lip 2020

Dyżury telefoniczne pracowników merytorycznych biura Okręgu Łódzkiego i Krajowej Rady PZD

Dyżury telefoniczne - 06.07-10.07

Dyżury telefoniczne pracowników merytorycznych biura Krajowej Rady PZD w dniach 6-10 lipca 2020