Polski Związek Działkowców Okręg Łódzki w Łodzi
Warecka 3, 91-202 Łódź
+42 655 94 54
15 kw. 2020

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 7 kwietnia 2020 r.  w sprawie wody na działkach w ROD

Komunikat
Krajowego Zarządu
Polskiego Związku Działkowców
z dnia 7 kwietnia 2020 r.
w sprawie wody na działkach w ROD

W ostatnich dniach do Krajowego Zarządu PZD docierają liczne wystąpienia i skargi od działkowców, którzy zwracają się do Krajowego Zarządu  PZD o interwencję w sprawie włączenia, bądź też braku włączenia wody po zimie na terenach ROD.

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia br. analizował ten temat i uważa, iż woda na terenach ROD winna być dostępna. Dlatego też, Krajowy Zarząd PZD zaleca uruchomienie ujęć wodnych na terenach ROD. Jednocześnie, pragniemy podkreślić, iż decyzje w tej sprawie należą do wyłącznej kompetencji każdego zarządu ROD, który zna wszelkie uzależnienia techniczne występujące na terenie ogrodu działkowego.

Krajowy Zarząd PZD stwierdza, iż mając na uwadze panujący w Polsce stan epidemii, a także prawo przebywania na działce w ROD rodziny działkowej i państwowe zalecenia dotyczące przestrzegania zasad higieny i stosowania wytycznych służb sanitarnych, w szczególności w zakresie częstego mycia rąk, pozbawienie działkowców dostępu do wody, nie służy przestrzeganiu obowiązujących obostrzeń. Obecnie, tylko stosowanie się do obowiązujących zasad może uchronić nas przed dalszym rozprzestrzenianiem się wirusa. A do tego niezbędna jest woda.

Ponadto, okres wiosenny to czas wzmożonych prac na działkach, gdzie woda niezbędna jest do przygotowania się na nadchodzący sezon działkowy. Czas ten, to nie tylko sprzątanie po zimie, ale również czas na sadzenie kwiatów, krzewów owocowych i warzyw, których uprawa w tym roku ma szczególne znaczenie dla budżetów rodzin działkowców. Do każdej z tych czynności potrzebna jest woda. Jej brak, a co za tym idzie, brak możliwości przygotowania swoich działek na nowy sezon, nie służy korzystaniu z działek.

Krajowy Zarząd PZD wprowadził szereg ograniczeń w dostępie do terenów ROD m.in. poprzez zamknięcie ROD dla osób spoza działkowych rodzin, a także zamknięcie placów zabaw, plenerowych siłowni, świetlic, co w konsekwencji umożliwia korzystanie z działki tylko przez najbliższą rodzinę. Przestrzeganie powyższych zakazów i ograniczeń na terenie ogrodów, winno skutkować tym, iż działkowcy będą wykonywali tylko niezbędne prace, które nie zaprzepaszczą tegorocznych plonów, a z drugiej strony nie będą zwiększały ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa.

Mając powyższe na uwadze, Krajowy Zarząd PZD stoi na stanowisku, iż w miarę możliwości technicznych, woda na terenach ROD winna być dostępna na działkach.

Krajowy Zarząd PZD widzi i docenia wysiłek i pracę Prezesów oraz członków Zarządów ROD w tym trudnym czasie w służbie działkowcom i za to serdecznie dziękuje.

 

KRAJOWY ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Pliki do pobrania:

15 kw. 2020

KOMUNIKAT Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie obowiązujących przepisów w okresie epidemii w ROD

KOMUNIKAT
Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD
z dnia 14 kwietnia 2020 roku
w sprawie obowiązujących przepisów w okresie epidemii w ROD

W związku z wpływającymi skargami oraz telefonami od działkowców dotyczącymi zakazu przebywania działkowców w ROD, Okręgowy Zarząd Łódzki informuje, jak przedstawia się sytuacja na gruncie obowiązującego prawa.

W świetle ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, tereny ROD nie mogą być uznane za tereny zieleni publicznej, jak również w odniesieniu do § 17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r., działkowcy nie mogą zostać ograniczeni w możliwości pobytu na własnej działce, z uwagi na to, że posiadają prawo do działki, a zwłaszcza do altany i pozostałego majątku na działce. Uregulowania te rodzą po stronie działkowca prawo swobodnego dostępu i korzystania z działki, w zakresie w jakim nie narusza to innych przepisów. W obecnych warunkach żaden przepis prawa powszechnego nie statuuje zakazu przebywania na działce.

Należy pamiętać, że zgodnie z  rozporządzeniem RM  dozwolone jest przemieszczanie w celu „zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego” (§ 5 ust. 2 rozporządzenia RM z dnia 31 marca br.). W odniesieniu do przytoczonego cytatu, zaleca się przebywanie w ROD jedynie w celu: doglądnięcia działki, wykonania wszelkich czynności przed przystąpieniem do włączenia wody czy dokonania niezbędnych działań, których zaniechanie może wywołać straty.

Uchwała nr 60/2020 z dnia 26 marca 2020 r. Krajowego Zarządu PZD nie narusza prawa do pobytu, czy też otoczenia troską przez działkowca swego majątku, a jedynie ogranicza (czasowo) możliwość korzystania z niego, z udziałem osób trzecich.

Zgodnie z Komunikatem Krajowego Zarządu PZD z dnia 30 marca br., w warunkach ROD zapewnienie dostępu do wody ma szczególne znaczenie. Decyzję o terminie włączenia wody Okręg Łódzki pozostawia Zarządom ROD, aczkolwiek należy pamiętać, że okres wiosny to czas rozwoju wielu roślin, które w tym okresie będą potrzebowały nawodnienia.

Stan epidemii trwa nadal, w związku z tym, komunikat Okręgowego Zarządu z dnia 1 kwietnia br. w sprawie terminu włączenia wody, należy uznać za nieważny, ponieważ zarządy nie mogą czekać z włączeniem wody do ustania zagrożenia. Z informacji uzyskanych od Zarządów ROD wynika, że w większości ogrodów woda będzie dostępna najpóźniej od końca kwietnia.

W związku z powyższym Zarządy winny zawiadomić działkowców o przygotowaniu się do włączenia wody, tj. dokonać przeglądu urządzeń wodociągowych, a jeśli sytuacja tego wymaga, wykonać konieczne naprawy oraz pozostawić zakręcone zawory.

Aby usprawnić pracę zarządów, działkowców prosimy o komunikowanie się i przekazywanie innym informacji, gdyż mamy świadomość, że nie każdy przebywa na działce i korzysta z komunikatów wywieszonych na tablicach ogrodowych.

Krajowy Zarząd PZD, wystąpił z prośbą o przekazanie do wszystkich jednostek Policji stosownego komunikatu, celem ujednolicenia podstaw do nakładania mandatów na osoby przemieszczające się w celu dotarcia na działkę w ROD, jak również wzmożenie patrolowania terenów ROD w trosce o bezpieczeństwo majątku działkowców.

Zarządy ROD powinny śledzić komunikaty, apele, uchwały i zgodnie z nimi podejmować decyzje o funkcjonowaniu ogrodu.

Okręgowy Zarząd Łódzki, zobowiązuje Zarządy ROD do zamieszczania wszystkich komunikatów wydanych przez Krajową Jednostkę PZD na tablicach ogrodowych, jednocześnie apelując o przebywanie na działkach tylko w uzasadnionych przypadkach z zachowaniem szczególnej ostrożności w miejscach, gdzie krzyżują się drogi działkowiczów.

 „Pamiętajmy, że w obecnych warunkach, każda zbędna aktywność poza miejscem zamieszkania, to zwiększenie ryzyka. Ograniczmy wizyty w ROD i dopilnujmy, aby zarówno w ogrodzie, jak i drodze do niego, zachować maksimum ostrożności” -apeluje Krajowy Zarząd PZD.

Okręgowy Zarząd Łódzki PZD

Pliki do pobrania:

05 kw. 2020

Pielęgnacja trawnika

Kwiecień, to idealny moment na pielęgnację naszego trawnika. Prawidłowa pielęgnacja na długo zapewni trawnikowi dobry wygląd. Podstawowe zabiegi to koszenie, nawożenie oraz nawadnianie. Raz do roku warto wykonać wertykulację (podłużne nacięcia powierzchni murawy) i aeracje (napowietrzanie gleby). Nie zapominajmy o walce z chwastami, grzybami i szkodnikami.

Pielęgnację należy rozpocząć od skoszenia trawy. Wiosną na każdym trawniku warto przeprowadzić wertykulację. Zabieg ten rozluźnia strukturę gleby, jak również usuwa nierozłożone resztki organiczne. Czynność tę można przeprowadzić wertykulatorem mechanicznym lub specjalnymi grabiami. Ostrza wertykulatora rozerwą rozłogi, poderwą chwasty, dzięki czemu ich korzenie szybciej przeschną, a co za tym idzie- zginą. Po wertykulacji trawnik należy dokładnie wygrabić.

Aeracja ma na celu napowietrzenie oraz rozluźnienie gleby, jak również pobudzenie do wzrostu i zwiększenie masy korzeniowej murawy. Napowietrzanie można wykonać przy pomocy wideł, nakładek na buty z kolcami, bądź specjalistycznych narzędzi ogrodowych.

Trawnik strzyc, dopiero gdy jest potrzeba. Zbyt częste i niskie koszenie negatywnie wpływa na regenerację trawy i jej krzewienie. W okresie suszy trawnik przycinać wyżej, aby ograniczyć parowanie. Nie pozostawiać skoszonych odpadów na trawniku, ponieważ sprzyja to rozwojowi pleśni i chorób.

Na glebach piaszczystych i słabo utrzymujących wilgoć, w upalne lata trawnik należy nawadniać.

Pod drzewami i krzewami zastosować misy (teren zlokalizowany bezpośrednio pod rośliną) np. w kształcie koła. Pozwolą one zabezpieczyć płytki system korzeniowy oraz pień przed uszkodzeniem mechanicznym. Obszar ten pozostawić wolny od roślinności, co zlikwiduje problem konkurencji o wodę i składniki pokarmowe między roślinami.

 

AP

05 kw. 2020

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD

Komunikat Krajowego Zarządu
Polskiego Związku Działkowców
z dnia 3 kwietnia 2020 r.
w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie
dostępu do działki w ROD

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej sprzecznymi informacjami nt prawa działkowca do przebywania na działce w ROD, informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD.

W szczególności wskazać należy na fakt, że działkowiec posiada tytuł prawny do indywidualnej działki. Co więcej, działkowcowi przysługuje prawo własności do naniesień i nasadzeń zlokalizowanych na tej działce. Zakaz przebywania na działce byłby zatem równoznaczny z wprowadzeniem wobec działkowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych ustawą praw majątkowych, a nawet prawa własności. W obecnych warunkach żaden przepis prawa powszechnego nie statuuje takich ograniczeń. Warto podkreślić, że specyficzne rozwiązania prawne obowiązujące w ROD, gdzie poszczególne obszary (działki) mają indywidualnych, „prywatnych” dzierżawców,  wykluczają też możliwość zakwalifikowania działek jako terenów zielni pełniących funkcje publiczne.

Krajowy Zarząd PZD pragnie podkreślić, że mając świadomość powagi sytuacji wywołanej epidemią, w ramach posiadanych uprawnień, PZD podjął decyzję o zamknięciu terenów ROD dla osób trzecich. W funkcjonowaniu ROD wprowadzono również szereg obostrzeń dotykających działkowców, m.in. wyłączono z użytkowania przestrzenie wspólne w ogrodach, jak place zabaw, świetlice itp. Do działkowców kierowane są komunikaty o ograniczenie do minimum aktywności na terenie ROD, zachowanie szczególnej ostrożności, powstrzymanie się od bezpośrednich  kontaktów z osobami spoza najbliższej rodziny.

Jednocześnie, mając na uwadze sygnały o próbach nakładania na działowców mandatów w związku z pobytem na działce, jak również z powodu przemieszczania się w celu dotarcia na działkę w ROD, KZ PZD wskazuje, że powyższe działania budzą poważne wątpliwości w kontekście obowiązujących przepisów. Stoją też w sprzeczności z publicznymi wypowiedziami przedstawicieli władz, w tym Ministerstwa Zdrowia. Niewątpliwie w określonych stanach faktycznych wyjazd na działkę w ROD może być zaliczany do kategorii przemieszczania się w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Wskazując na powyższe, KZ PZD apeluje do działkowców, aby pomimo przysługujących im praw, maksymalnie ograniczyli wizyty na działkach. Jakkolwiek teoretycznie, przy należytej ostrożności, pobyt na działce nie powinien rodzić ryzyka, to jednak nie zawsze wszystko możemy kontrolować. Pamiętajmy, w obecnych warunkach, każda zbędna aktywność poza miejscem zamieszkania, to zwiększenie ryzyka. Ograniczmy wizyty w ROD i dopilnujmy, aby zarówno w ogrodzie, jak i w drodze do niego, zachować maksimum ostrożności. Co więcej, widząc przypadki naruszenia prawa, nie wahajmy się zawiadomić o nich organów porządkowych. Ścisłe respektowanie ograniczeń, nawet jeżeli są uciążliwe, jest konieczne, zarówno dla dobra nas samych, jaki i ogółu społeczeństwa.

 

Krajowy Zarząd PZD

3 kwietnia 2020 r.

Pliki do pobrania:

01 kw. 2020

Apel Krajowego Zarządu PZD w sprawie przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z działek w ROD w czasie epidemii

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
w Warszawie 

KRAJOWY ZARZĄD
__________________________________________________________________________

Apel
Krajowego Zarządu PZD
w sprawie  przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z działek w ROD w czasie epidemii

 

Szanowni działkowcy!

Jak  dotychczas obostrzenia wprowadzane przez władze publiczne, nie odnoszą się bezpośrednio do ROD. Ich terenów nie wskazano, jako wyłączonych z użytkowania, w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Na gruncie prawa, działkowcy zachowali możliwość przebywania na działkach. Potwierdzają to wystąpienia przedstawicieli Rządu.

Nie oznacza to jednak, że nie ma ryzyka wprowadzenia takich ograniczeń, a stan epidemii nie wpłynął na ogrody. Każdy z nas rozumie, że szczególny czas wymusił zmiany. Dotyczy to funkcjonowania ROD, jako całości i każdej z działek. PZD wprowadził czasowe rozwiązania, zapewniające warunki dla prowadzenia spraw ROD i przeciwdziałające koncentracji osób w ogrodach. Docierające sygnały z ogrodów świadczą, że działania te były właściwe. Dzisiaj ważne jest, jak każdy z nas będzie realizował obostrzenia.

Ograniczenie, a wręcz wykluczenie bezpośrednich kontaktów z innymi działkowcami, zakaz pobytu dla osób spoza najbliższej rodziny, zaniechanie korzystania z urządzeń wspólnych, jak place zabaw, świetlice. Choć uciążliwe, ograniczenia te są dzisiaj konieczne.

Przestrzegając ich oddalamy ryzyko choroby, ale również ryzyko dalszych obostrzeń - zamknięcia ogrodów. Nawet jeżeli budziłoby to wątpliwości prawne, to w obecnych warunkach nie możemy wykluczyć i takich rozwiązań. Stąd też apelujemy do wszystkich działkowców - unikajmy zachowań, które mogłyby stać się pretekstem do zakwestionowania działania ogrodu. Reagujmy na naruszanie ograniczeń przez innych. I najważniejsze, będąc w ogrodzie myślmy o zdrowiu własnym i innych. Szczególną ostrożność i dbałość zachowajmy w takich miejscach jak furtki, bramy, parkingi, gdzie przecinają się nasze ścieżki. Jeżeli mamy czym, to sami dezynfekujmy klamki, kłódki itp.

Szanowni działkowcy!

Postępujmy odpowiedzialnie. Tylko wtedy mamy szansę na zachowanie unikalnej dziś możliwości - bezpiecznego spędzenia czasu w odosobnieniu od innych - na działce w ROD.

Krajowy Zarząd
Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, 1 kwietnia 2020 r.

Pliki do pobrania:

01 kw. 2020

KOMUNIKAT Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD z dnia 1.04.2020 roku w sprawie terminu włączenia wody w ROD

KOMUNIKAT
Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD
z dnia 1.04.2020 roku
w sprawie terminu włączenia wody w ROD

 

Zważywszy na liczne zapytania kierowane przez działkowców do Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD w/s terminu włączenia wody na działkach, powiadamiamy, że:

W związku z  Uchwałą nr 71/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 27 marca 2020 roku, zostały zaostrzone ograniczenia również w strukturach Polskiego Związku Działkowców oraz funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych.

Krajowy Zarząd PZD działając na podstawie § 134 ust. 1 i 2 pkt 1 i 7 Statutu PZD, postanowił o niezwłocznym zamieszczeniu na swoich stronach internetowych komunikatów dotyczących odwołania terminów wszelkich wydarzeń (zarządy ROD zamieszczą ten komunikat na tablicach ogłoszeń).  Jednocześnie informuje, że nowe terminy wydarzeń zostaną ustalone niezwłocznie przez właściwe organy i osoby po ustaniu stanu epidemii.

Na czas trwania stanu epidemii, zarząd rodzinnych ogrodów działkowych winien zaniechać wszelkich działań mogących uniemożliwić zminimalizowanie ilości osób korzystających z ROD i działek, a w szczególności zaprzestać organizacji jakichkolwiek zebrań, wzywania działkowców do osobistego stawiennictwa oraz podejmowania innych czynności mogących zwiększyć ilość osób na terenie ROD.

 

Termin włączenia wody w ROD pozostaje w gestii Zarządów ROD. Zostanie on ustalony niezwłocznie po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego.

 

W przypadku przebywania przez użytkowników na działkach można, a nawet należy, dokonać przeglądu urządzeń wodociągowych, wykonać konieczne naprawy, (jeśli sytuacja tego wymaga) oraz pozostawić zakręcone zawory.

Zachęcamy również do odwiedzania strony internetowej Polskiego Związku Działkowców, gdzie na bieżąco zamieszczane są komunikaty Krajowego Zarządu PZD (http://www.pzd.pl/).

Apelujemy też o szczególną uwagę w miejscach takich jak furtki, wspólne hydranty, gdzie wiele osób może mieć bezpośredni kontakt z tą samą powierzchnią. Zalecane jest wówczas posługiwanie się rękawiczkami, a w miarę możliwości, samodzielne dezynfekowanie powierzchni. Zachęcamy do tego rodzaju działań każdego z działkowców.

 

Okręgowy Zarząd Łódzki PZD

Pliki do pobrania:

31 mar 2020

Uchwała 44/2020 – Wzór ogłoszenia Zarządu ROD w sprawie zaliczek na opłaty ogrodowe

WZÓR OGŁOSZENIA ZARZĄDU ROD W SPRAWIE ZALICZEK NA OPŁATY OGRODOWE

Uchwała nr 44/2020 z dnia 11 marca 2020 roku Krajowego Zarządu PZD upoważniła zarządy ROD do pobierania od działkowców zaliczek z tytuły opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020r w wysokości odpowiadającej opłatom wynikającym z uchwał walnych zebrań podjętych w 2019r. W celu ułatwienia pracy Zarządom ROD jednostka krajowa PZD przygotowała wzór ogłoszenia w sprawie zaliczek na opłaty ogrodowe. (Wzór do pobrania poniżej) .

Ogłoszenie, przed wywieszeniem na tablicy ogrodowej Zarząd ROD powinien wypełnić danymi ROD i informacjami w sprawie opłat.

Pliki do pobrania:

31 mar 2020

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 30 marca 2020 r. – 30.03.2020

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 30 marca 2020 r. - 30.03.2020

Ograniczenia w korzystaniu z ROD –woda, prąd, śmieci

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi zasad udostępniania mediów w ROD, Krajowy Zarząd PZD informuje, że rozstrzyganie tej kwestii pozostaje w gestii Zarządów ROD. Wprowadzone przez Krajowy Zarząd PZD ograniczenia w zakresie dostępu do ROD nie rzutują na powyższe kompetencje. Zarząd ROD, posiadając wiedzę na temat warunków lokalnych, jest organem, który najlepiej potrafi ocenić możliwości techniczne w ROD w kontekście uruchomienia dostawy wody i energii elektrycznej. Podejmując tą decyzję warto jednak uwzględnić, że w warunkach ROD zapewnienie dostępu do wody ma szczególne znaczenie.

Analogicznie wygląda sytuacja w kontekście możliwości korzystania ze śmietników w ROD. W obowiązującym stanie prawnym brak jest podstaw dla przyjęcia, aby Zarząd ROD był zobowiązany do wyłączenia śmietników z funkcjonowania. Oczywiście korzystając ze śmietników, jako miejsca w którym „krzyżują” się drogi większej liczby osób, każdy z działkowców powinien pamiętać o zachowaniu odpowiedniej ostrożności.

Jednocześnie KZ PZD po raz kolejny apeluje, aby korzystając z działek w ROD, czynić to w sposób odpowiedzialny. Optymalne zachowanie to ograniczenie do minimum kontaktu z innymi osobami. Odpowiedzialność wobec najbliższych, jak i ogółu społeczeństwa, nakazuje przyjąć, że w obecnych warunkach pobyt w ROD należy ograniczyć maksymalnie, jak tylko jest to możliwe, do swojej działki. Integrację sąsiedzką pozostawmy na bardziej sprzyjające czasy, a dziś skupmy swą aktywność do działki.

Apelujemy też o szczególną uwagę w miejscach takich jak bramy, furtki, wspólne hydranty, gdzie wiele osób może mieć bezpośredni kontaktu z tą sama powierzchnią. Zalecane jest wówczas posługiwanie się rękawiczkami, a w miarę możliwości, dezynfekowanie powierzchni. Zachęcamy do tego rodzaju działań każdego z działkowców. Nie oczekujmy, że wszystko zostanie załatwione przez Zarząd ROD, którego możliwości są ograniczone.

Jeżeli posiadamy taką możliwość, warto samemu zdezynfekować takie miejsca. Korzyści osiągniemy zarówno my sami i jak nasi sąsiedzi. W tych trudnych czasach jest szczególnie ważne, abyśmy działali z myślą o innych. Pamiętajmy, że ROD, to nie tylko działka. ROD to wspólnota, której członkowie powinni solidarnie współdziałać, gdyż wówczas korzyści osiąga każdy z nas.

Krajowy Zarząd PZD

 

Pliki do pobrania: