W dniu 19 grudnia 2022 roku obradowała Okręgowa Rada Łódzka PZD. Spotkanie miało charakter świąteczny. W posiedzeniu uczestniczyło 32 członków Okręgowej Rady Łódzkiej PZD, 6 członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz 8 zasłużonych działaczy PZD, którym wręczono Medale z okazji 40-lecia PZD. Głównymi tematami obrad było podsumowanie kampanii walnych zebrań w ROD w Okręgu Łódzkim PZD, udział Okręgu Łódzkiego w konkursie grantowym „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Ponadto również omówiono aktualny temat dotyczących przedłużenia kadencji wszystkich organów PZD. Posiedzenie ORŁ przebiegło bardzo sprawnie, przede wszystkim dzięki wysłaniu do każdego członka OR szczegółowych materiałów drogą elektroniczną.

 

 

 

 

Temat merytoryczny dot. podsumowania kampanii walnych zebrań sprawozdawczych w ROD, przedstawiła Prezes OŁ PZD Izabela Ożegalska.  Zwróciła uwagę, że w roku bieżącym kampania winna odbyć się w terminie od 15 marca do 15 maja. Przekazała, że ostatnie zebrania odbyły się we wrześniu br. Na 300 walnych zebrań, jakie powinny zostać przeprowadzone, odbyły się w sumie 299 walne zebrania w tym: 296 walne zebrania sprawozdawcze, 2 nadzwyczajne walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze tj. w ROD „Konwalia” w Mokrej Prawej oraz „Szafirek” w Łęczycy oraz 1 Konferencja Delegatów w ROD „Poranek” w Łodzi. Średnia frekwencja na walnych zebrań w Rodzinnych Ogrodach Działkowych wyniosła 27,57%. Najwięcej walnych zebrań odbyło się w miesiącu maju tj. łącznie, 193 co stanowi   64,33%. W terminie statutowym odbyło się 229 walnych zebrań a po 15 maja odbyły się 70 walne zebrania. Członkom zespołu do obsługi walnych zebrań należą się wyrazy uznania gdyż mimo natłoku zebrań w miesiącu maju łącznie obsłużonych zostało 269 walnych zebrań, co stanowi 89,66%.

 

 

 

Temat związany z udziałem Okręgu Łódzkiego w konkursie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie grantu w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych przedstawił Rafał Majer inspektor ds. inwestycji. Poinformował, że 27 maja 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła konkurs na nabór w ramach tego projektu wniosków o przyznanie grantów (dotacji unijnych). Celem konkursu było wyłonienie projektów, które w największym stopniu osiągną cel strategiczny, jakim jest ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniając się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez realizację celów operacyjnych, tj.: przeciwdziałanie spadkowi bioróżnorodności biologicznej, poprawa, jakości życia ludzi dzięki zapewnieniu lepszego stanu środowiska oraz zwiększenie wartości ekosystemów, do których zaliczają się również ogrody działkowe. W sześciu turach naboru udział wzięło 28 ROD z Okręgu Łódzkiego. Wśród najczęściej wykonywanych zadań w zakresie inwestycji podstawowych to: zakup rębaka i kompostownika, zakup i montaż budek dla ptaków i hoteli dla owadów, tworzenie tematycznych ścieżek edukacyjnych, zazielenianie roślinami miododajnymi, tworzenie łąk kwietnych oraz sporządzanie planów zagospodarowania ROD na podkładach geodezyjnych. W zakresie inwestycji dodatkowych zgłaszano: zakup i montaż siłowni plenerowych i placów zabaw, modernizację alejek ogrodowych, modernizację oświetlenia oraz zakup wiat i ławek ogrodowych. Podsumowując podkreślił, iż według informacji przekazanych w Stanowisku Krajowej Rady PZD z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie realizacji projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, po trzech turach naborów, z sumaryczną kwotą 1 419 573, 00 zł, Okręg Łódzki zajmuje III miejsce w Polsce pod względem wysokości przyznanych grantów, z czego powinniśmy być dumni.

 

 

 

W sprawach organizacyjnych Prezes OŁ przekazała, że dniu 14 grudnia br. obyło się posiedzenie Krajowej Rady PZD, na którym zdecydowano o przedłużeniu o rok kadencji organów Polskiego Związku Działkowców. Decyzja ta została poparta ważnymi przyczynami takimi jak trwający przez ponadto dwuletni okres stanu epidemii covid-19, udział zarządów ROD w programie grantowym, co wiąże się z otrzymaniem środków publicznych i wydatkowaniem ich zgodnie z projektem a także konieczność opracowania projektu zmian w statucie PZD, które sprostają nowym problemom.

 

 

 

Po ciekawej i dynamicznej dyskusji w głosowaniach jednomyślnie podjęte zostały uchwały i stanowisko zaproponowane przez Komisję Uchwał i Wniosków, przyjęto uchwałę w sprawie kampanii walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2022 roku oraz w sprawie udziału Okręgu Łódzkiego PZD konkursu ARIMR o przyznanie grantu.  Podjęto Stanowisko w sprawie wydłużenia kadencji organów statutowych PZD.

 

 

 

 

 

 

 

Po części merytorycznej posiedzenia Prezes OŁ Izabela Ożegalska wraz z Wiceprezesem OŁ Jerzym Adamskim wręczyli wieloletnim i zasłużonym na szczeblu ogrodowym i Okręgowym działaczom Medale z okazji 40-lecia PZD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zakończenie Prezes Okręgu Łódzkiego łamiąc się opłatkiem z uczestnikami  posiedzenie życzyła zdrowych spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego 2023 Rok pełnego dobrych zdarzeń i sukcesów.