Polski Związek Działkowców Okręg Łódzki w Łodzi
Warecka 3, 91-202 Łódź
+42 655 94 54
06 Lip 2020

Dyżury telefoniczne pracowników merytorycznych biura Okręgu Łódzkiego i Krajowej Rady PZD

Dyżury telefoniczne - 06.07-10.07

Dyżury telefoniczne pracowników merytorycznych biura Krajowej Rady PZD w dniach 6-10 lipca 2020

29 Cze 2020

Dyżury telefoniczne pracowników merytorycznych biura Okręgu Łódzkiego i Krajowej Rady PZD w dniach 29.06-3.07.2020

Dyżury telefoniczne -29.06-03.07

Dyżury telefoniczne pracowników merytorycznych biura Krajowej Rady PZD w dniach 29 czerwca – 3 lipca 2020

26 Cze 2020

Epidemia a walne zebrania ROD

Epidemia wymusiła nowe spojrzenie na przepisy dotyczące walnych zebrań. Ich organizacji w „zwykłym” trybie to ryzyko dla zdrowia, a nawet życia działkowców;  często też naruszenie przepisów epidemiologicznych. Dlatego KR PZD dokonała interpretacji Statutu PZD. Jej efektem jest nowa gama rozwiązań dla ROD.

Dlaczego WZ jest takie ważne

Ograniczenie kontaktów międzyludzkich to najskuteczniejszy sposób przeciwdziałania rozwojowi epidemii. Stąd w czasie epidemii prawo ograniczyło organizację zgromadzeń, objęło to również walne zebrania i konferencje delegatów (WZ/KD) w ROD. W efekcie w 2020r. przeprowadzenie ich w sposób zapisany wprost w Statucie PZD stało się bardzo trudne, a nierzadko niemożliwe.

Zakłóciło to funkcjonowanie ROD grożące szkodą działkowców. WZ/KD to najważniejsze organy ROD. Poza kwestiami organizacyjnymi, jak np. przyjęcie sprawozdań zarządu i planu pracy, działkowcy decydują na nich o opłatach, bez których ogrody nie mają środków na działalność. Rodzi to ryzyko odcięcia prądu i wody, braku odbioru śmieci oraz blokadą inwestycji i remontów.

            Decyzja nie zawsze zależy od PZD

Sytuację komplikuje tempo, w jakim następuje modyfikacja prawa powszechnego dot. organizacji zgromadzeń. Na przestrzeni ostatnich miesięcy najpierw wprowadzono przepisy o całkowitym zakazie zebrań, następnie go zniesiono, by po dwóch tygodniach przywrócić zakaz dla zebrań powyżej 150 osób. Dynamiczny rozwój epidemii powoduje, że trudno przewidzieć, w jakiej sytuacji prawnej ogrody znajdą się za kilka tygodni. Czy zebrania zwołane dziś, za 2 tygodnie nie okażą się sprzeczne z prawem.

            Stary Statut, nowe zasady

Od początku epidemii Krajowy Zarząd PZD podejmował działania na rzecz dostosowania funkcjonowania ROD do wyjątkowych sytuacji. Stąd prowadzono analizy nad alternatywnymi rozwiązaniami dotyczącymi organizacji WZ. Uznano, że nadzwyczajne warunki czynią koniecznym rozważenie, czy istnieje podstawa prawna dla wprowadzenia w 2020r. odmiennych, od wynikających wprost ze Statutu PZD, zasad realizacji obowiązków WZ. Efektem analiz był wniosek, że w obecnym stanie prawnym dopuszczalnym jest, poza przeprowadzeniem WZ (w mniejszych ROD ) na zasadach wynikających wprost ze Statutu PZD, przyjęcie następujących opcji:

- odbycie WZ/KD ROD w trybie powołania organów komisarycznych (przez analogiczne zastosowanie § 41 w zw. z  43 Statutu PZD),

- szersze zastąpienie WZ przez konferencję delegatów ROD (przez analogiczne zastosowanie  § 57 Statutu PZD),

- całkowita rezygnacja z przeprowadzania WZ/KD ROD w 2020r. (zastosowanie wprost art. 34 ust. 1 ustawy o ROD),

- odbycie WZ/KD w trybie zdalnym (art. 10 ust. 1a ustawy prawo o stowarzyszeniach)

Rozwiązania te poddano konsultacjom z okręgowymi zarządami, a za ich pośrednictwem, z wieloma ROD. Efektem były ustalenia uzasadniające wniosek o olbrzymim zróżnicowaniu oczekiwań. Wynika to z wielu czynników. Najważniejszy – stopień nasilenia epidemii w poszczególnych regionach, inne to np. stan organizacyjny (np. wielkość ROD), prowadzone lub przygotowane inwestycje, wreszcie sytuacja ekonomiczna ROD.

Bezpieczeństwo najważniejsze

Wyniki analiz i konsultacji były przedmiotem obrad Krajowej Rady PZD w dn. 24r. czerwca br. Zróżnicowane potrzeby ROD sprawiły, że KR odstąpiła od wprowadzania jednolitych rozwiązań dla wszystkich ogrodów. Za optymalne przyjęto wskazanie dopuszczalnych prawnie opcji i pozostawienie rozstrzygnięć o wyborze ROD - decyzję podejmie zarząd ROD. Termin na WZ przesunięty zostanie do 15 października br. Jednocześnie KR PZD podkreśliła, że niezależnie od potrzeb organizacyjnych i ekonomicznych ROD, najważniejszym kryterium przy wyborze rozwiązania winno być bezpieczeństwo działkowców.

Uchwały ws interpretacji Statutu PZD oraz zasad organizacji WZ w 2020r. udostępniono na www.pzd.pl oraz w systemie newsletter. Zostaną również opublikowane w Biuletynie Informacyjnym PZD.

B. Piech

UCHWAŁA Nr 2/IV/2020 KR PZD z dnia 25 czerwca 2020  r. w sprawie interpretacji  Statutu PZD w przedmiocie możliwości powołania komisarycznego walnego zebrania ROD z uwagi na zagrożenie epidemiczne [TEKST]

 

UCHWAŁA Nr  3/IV/2020  KR PZD z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie interpretacji § 57 Statutu PZD stosowanego w związku z niemożnością lub znaczącymi utrudnieniami w odbyciu walnego zebrania ROD z uwagi na obostrzenia wynikające z obowiązującego stanu epidemii [TEKST]

UCHWAŁA Nr  4/IV/2020  KR PZD z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie odbywania walnych zebrań ROD w warunkach spowodowanych przez zagrożenie epidemiologiczne [TEKST]

25 Cze 2020

Komunikat Krajowego Zarządu w sprawie realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2019

KOMUNIKAT

KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie realizacji planów inwestycji i remontów w  ROD w 2019 roku.

 

Krajowy Zarząd na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2020 roku a Krajowa Rada PZD w dniu 25 czerwca 2020 r. zapoznali się z analizą w sprawie zrealizowanych w PZD inwestycji i remontów w ROD w 2019 roku. Materiał został przygotowany w oparciu o uzyskane przez pion inwestycyjny okręgowych zarządów PZD informacje z rodzinnych ogrodów działkowych.

W 2019 roku w 2 302 ogrodach działkowych wykonano
3 843 zadania remontowo – inwestycyjne. Objęły one 50 % ogrodów w całej Polsce. ROD wybudowały nową infrastrukturę w ogrodach na łączną kwotę 26 831 729 zł. Natomiast remonty i modernizacje istniejącej już infrastruktury ogrodowej wyniosły 32 949 086 zł. Łącznie w 2019 roku ogrody zrealizowały inwestycje i remonty na kwotę 59 780 816 zł.

W badanym okresie wybudowano bądź wyremontowano następującą infrastrukturę w ROD:

 • 149 257 m² ogrodzeń,
 • 581 bram i furtek,
 • 144 hydroforni i innych urządzeń wodnych,
 • 165 pomp wodnych,
 • 344 punktów czerpalnych wody,
 • 156 424 mb sieci wodociągowej,
 • 222 121 mb sieci energetycznej,
 • 90 045 m² dróg i alei ogrodowych,
 • 22 880 m² parkingów,
 • 1 022 m² pasów zieleni,
 • 2 101 mb kanalizacji i 57 sanitariatów,
 • 3 643 m² placów zabaw,
 • w 718 ROD wykonano prace remontowo-inwestycyjne w domach działkowca i budynkach administracyjnych,

Ponadto, wykonano szereg innych zadań towarzyszących inwestycjom, takich jak nowe tablice informacyjne, plany zagospodarowania ogrodów czy monitoring.

Z kwoty 59 780 816 zł, którą ogrody wydatkowały na zadania remontowo - inwestycyjne 49 618 676 zł stanowiły środki własne ROD. Jest to kwota stanowiąca 83 % wszystkich źródeł finansowania. Kwota 4 457 848 zł pochodziła z wypłaconych dotacji przyznanych przez organy wyższe PZD. Stanowiło to 7 % wszystkich środków przeznaczonych na inwestycje i remonty w ROD w 2017 roku. Natomiast 5 704 292 zł pochodziło z tzw. źródeł zewnętrznych i stanowiło to 10 % wszystkich wydatkowanych środków.

Przeprowadzone badanie pokazuje spadek realizowanych zadań w stosunku do lat ubiegłych. Rok 2019 – w 50 % ROD przeprowadzono inwestycje i remonty, rok 2018 – 52 %, rok 2017 – 53 %.  Jednakże z uwagi na obecnie trwający stan epidemii, który uniemożliwił odbywanie walnych zebrań członków ROD, oraz bezpośredni kontakt z zarządzani ROD, trudno jest określić, czy faktycznie występuje tendencja zniżkowa w zakresie realizacji zadań czy też badanie nie jest kompletne, z uwagi na brak uzyskania informacji od wszystkich zarządów ROD.

Pozytywnym aspektem przeprowadzonego badania jest wynik pomocy ze środków zewnętrznych w stosunku do wartości zadań ogółem, który jest wyższy niż w latach poprzednich (wynosi 10 % w stosunku do wartości zadań). Powyższe pokazuje, iż aktywność całego Związku w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych przynosi efekty. Dlatego te działania winny być kontynuowane, tak aby w jak największym stopniu odciążać działkowców od ponoszenia kosztów realizacji zadań. Związek od kilku już lat nakłania rodzinne ogrody działkowe do większej aktywności w zakresie poszukiwania nowych źródeł finansowania, jak i korzystania z obecnie obowiązujących unormowań prawnych zawartych w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

W podjętej na posiedzeniu uchwale nr 5/IV/2020 roku w sprawie realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2019 roku, Członkowie Krajowej Rady PZD uznali, iż należy podjąć aktywne działania w zakresie promowania tematu inwestycji i remontów w ROD. Konieczne jest również zwiększenie zaangażowania służb inwestycyjnych w okręgach w organizowanie, prowadzenie i nadzór nad prowadzonymi w ROD inwestycjami i remontami. Należy na bieżąco monitorować stanu zagospodarowania ROD poprzez dokonywanie okresowych przeglądów pod kątem konieczności przeprowadzenia niezbędnych inwestycji bądź remontów. Nie można także zapominać o przestrzeganiu zasad i procedur powszechnie obowiązujących, jak i wewnątrzzwiązkowych, tak aby prowadzone prace były zgodne ze sztuką budowlaną i przepisami prawa.

Przed wszystkimi strukturami PZD jeszcze wiele pracy, jednak aktywność całego Związku w zakresie inwestycji i remontów w ROD winna przynieść korzyści w latach następnych. Zadbane i dobrze wyposażone ogrody działkowe winny stać się wizytówką nie tylko Związku, ale i wszystkich mieszkańców.

Panująca epidemia utrudnia odbywanie walnych zebrań członków PZD, a co za tym idzie, podejmowanie decyzji w zakresie realizacji inwestycji i remontów ROD. Krajowy Zarząd PZD ma jednak nadzieję, iż nadchodzący czas, oraz regulacje przyjęte przez Związek, umożliwią przeprowadzenie walnych zebrań we wszystkich ROD, tak aby członkowie mogli podejmować decyzje w zakresie realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2020 roku.

KRAJOWY ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

 

 

 

Warszawa, dnia 25 czerwca 2020 r.

22 Cze 2020

Dyżury telefoniczne pracowników merytorycznych biura Okręgu Łódzkiego i Krajowej Rady PZD w dniach 22-26 czerwca 2020r

Dyżury telefoniczne -22.06-26.06

Dyżury telefoniczne pracowników merytorycznych biura Krajowej Rady PZD w dniach 22-26 czerwca 2020

15 Cze 2020

Dyżury telefoniczne pracowników merytorycznych biura Okręgu Łódzkiego i Krajowej Rady PZD w dniach 15-19 czerwca 2020

Dyżury telefoniczne -15.06-19.06

Dyżury telefoniczne pracowników merytorycznych biura Krajowej Rady PZD w dniach 15-19 czerwca 2020

10 Cze 2020

Komunikat w sprawie III posiedzenia Krajowej Rady PZD w dniu 9 czerwca 2020 r

Wprowadzenie w kraju stanu epidemii uniemożliwiło odbycie zwołanego na dzień 12 marca 2020 roku posiedzenia KR PZD. Z tego powodu nie mogły zostać podjęte bardzo ważne decyzje dotyczące przyszłości Związku.

Po analizie możliwości odbycia bezpiecznego dla wszystkich członków Krajowej Rady PZD posiedzenia, które umożliwiłoby im aktywny udział w posiedzeniu, zabieranie głosu oraz głosowanie nad decyzjami, Prezes PZD po akceptacji Krajowego Zarządu PZD zwołał posiedzenie na dzień 9 czerwca 2020 r. Odbyło się ono przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Posiedzeniu przewodniczył Prezes PZD – Eugeniusz Kondracki, a oprócz członków Krajowej Rady PZD, w posiedzeniu wzięła udział Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej – Pani Maria Fojt.

Prezes PZD - Eugeniusz Kondracki rozpoczął posiedzenie Krajowej Rady PZD od wspomnienia jej długoletniego członka i Prezesa Okręgu PZD w Częstochowie - Pana Andrzeja Wosika, zmarłego 27 maja 2020 roku. Wspominając jego osobę, Prezes PZD powiedział, iż Pan Andrzej Wosik, który był członkiem Związku przez 22 lata, ciężko dla niego pracował, przyczyniając się do rozwoju ogrodów działkowych w Okręgu w Częstochowie. Członkowie Krajowej Rady PZD minutą ciszy uczcili pamięć Pana Andrzeja Wosika.

Następnie Prezes PZD otworzył posiedzenie Krajowej Rady PZD, której porządek posiedzenia był bardzo bogaty merytorycznie i przewidywał podjęcie przez KR PZD wielu ważnych decyzji.

Odbycie posiedzenia w trybie on-line wymagało zmiany Regulaminu KR PZD, który przyjęty został na początku posiedzenia, tak aby wszyscy członkowie KR PZD wiedzieli, jak w tych warunkach będzie przebiegało posiedzenie i jak będą podejmowane decyzje.

Krajowa Rada PZD, po przedstawieniu przez Prezesa PZD, przyjęła sprawozdanie z działalności Krajowej Rady i Krajowego Zarządu PZD w IV kwartale 2019 roku oraz Otwarty Plan Pracy na rok 2020. Otwarty Plan Pracy KR i KZ PZD na 2020 r. uwzględnia zmiany spowodowane obowiązującym w kraju stanem epidemii. Dlatego też nie przewiduje on m.in. zwołania i odbycia XV Krajowego Zjazdu Delegatów, który miał w tym roku pracować nad nowelizacją Statutu PZD, przeprowadzenia krajowych konkursów pn. „Wzorowa Działka Roku 2020” oraz „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2020”. Nie odbędą się również w tradycyjnej formule uroczyste  obchody „Krajowych Dni Działkowca”.

Krajowa Rada PZD zatwierdziła również sprawozdanie finansowe Jednostki Krajowej PZD za 2019 rok oraz  preliminarz finansowy na rok 2020, które wyczerpująco przedstawiła i omówiła Pani Mirosława Marks, Główna Księgowa JK PZD. Swoją opinię w sprawie tych dokumentów przedstawił również Skarbnik PZD - Pan Piotr Gadzikowski. Przyjęcie materiałów sprawozdawczych zostało poprzedzone badaniem dokumentów przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD. Jej przewodnicząca - Pani Maria Fojt przedstawiła zebranym wyniki badania wraz z pozytywną opinią wskazującą na duża dyscyplinę finansową i zasadność poniesionych wydatków oraz wnioskiem o ich przyjęcie przez Krajową Radę PZD.

Krajowa Rada podsumowała również przygotowania do walnych zebrań, które z powodu epidemii zostały zawieszone i jak dotąd odbyły się w niewielu ogrodach na początku roku. Informacja nt. przygotowań do walnych zebrań w ROD przygotowana na podstawie materiałów przekazanych przez wszystkie Okręgi PZD wskazuje na ogrom pracy, jaki został włożony w przygotowania przez okręgowe zarządy i zarządy ROD. Krajowa Rada w podjętej uchwale w sprawie oceny przygotowań do walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2020 roku podkreśliła wielki wysiłek włożony w proces przygotowań do walnych zebrań i podziękowała zarządom ROD oraz okręgowym zarządom PZD za dobrą i efektywną pracę włożoną w ich przygotowanie.

Duża część posiedzenia poświęcona została omówieniu zagadnienia dotyczącego możliwości odbywania walnych zebrań w ROD w okresie obowiązywania w kraju stanu epidemii. Dyskutowano i szukano rozwiązania, jakie należy przyjąć, aby decyzje pozostające w wyłącznych kompetencjach walnych zebrań zostały podjęte, przy zachowaniu wszelkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa, i co zapewni ogrodom funkcjonowanie w bieżącym roku. Członkowie KR PZD podkreślili, że przyjęte przez Krajowy Zarząd PZD dotychczasowe rozwiązania przyjmowane są przez zarządy ROD i działkowców z zadowoleniem i zrozumieniem. Krajowa Rada PZD zdecydowała, że wystąpi do okręgowych zarządów o przedstawienie swoich stanowisk w tej sprawie oraz zaproponowanie dalszych działań i ewentualnych rozwiązań, jakie należy przyjąć z zachowaniem obowiązujących w kraju obostrzeń oraz Statutu PZD. Na kolejnym posiedzeniu KR PZD zaplanowanym na 25 czerwca br., na podstawie zebranych informacji zostanie w tej sprawie podjęta decyzja.

Krajowa Rada PZD zajęła się także niezmiennie aktualnym tematem wdrażania obowiązujących zasad gospodarki odpadami komunalnymi w związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która zmieniła system gospodarowania odpadami. Ten temat szczegółowo przedstawiła uczestnikom posiedzenia Pani Monika Pilzak z Biura Prawnego JK PZD. W podjętej w tej sprawie uchwale, Krajowa Rada wyznaczyła dla zarządów ROD, okręgowych zarządów oraz Krajowego Zarządu PZD zadania związane z wdrożeniem w ROD zmienionych zasad gospodarki odpadami komunalnymi.

Na koniec Krajowa Rada PZD zatwierdziła „Otwarty Program Klimatyczny PZD”, który z uwagi na brak możliwości wcześniejszego odbycia posiedzenia KR PZD, został przyjęty przez Krajowy Zarząd PZD. Prezes PZD poinformował członków KR PZD, iż program był szeroko konsultowany, uzgadniany i opiniowany przez OZ PZD. Biorąc jednak pod uwagę jego doniosłość oraz dotychczasową praktykę został przedłożony do zatwierdzenia przez KR PZD. Prezes PZD podkreślił, że Otwarty Program Klimatyczny PZD zawiera wszystkie zagadnienia istotne z punktu widzenia obecnych zmian klimatycznych i środowiskowych, które mają wpływ na korzystanie z działek w ROD. Jego celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej wśród działkowców w zakresie upowszechnienia wiedzy o ochronie środowiska oraz kształtowanie postaw ekologicznych, poprzez promowanie zasad racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych i zachowań prośrodowiskowych. Prezes PZD podkreślił, iż Program już jest wdrażany w Okręgach oraz ogrodach. W jego realizację włączył się również Krajowy Zarząd PZD, w którego imieniu Prezes PZD wystąpił do Ministra Klimatu o objęcie ogrodów działkowych rządowym programem „Moja woda” oraz włączenie PZD do konsultacji społecznej w jego opracowywaniu, bowiem udział w nim wpisuje się właśnie w  realizację Otwartego Programu Klimatycznego PZD.

Posiedzenie, mimo, że przeprowadzone w sposób zdalny, przebiegało bez zakłóceń. Członkowie Krajowej Rady PZD aktywnie uczestniczyli w posiedzeniu, za co Prezes PZD podziękował kończąc posiedzenie.

 

Anna Mioduszewska

Prawnik w Wydziale Prezydialnym

Krajowej Rady PZD

10 Cze 2020

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zadań dla struktur PZD związanych z wdrożeniem w ROD zmienionych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi

W dniu 9 czerwca 2020 r. Krajowa Rada PZD podjęła uchwałę nr 7/III/2020 w sprawie obowiązujących zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD. W uchwale tej na podstawie dokonanego badania sytuacji „śmieciowej” w ROD, wyznaczyła zadania dla zarządów ROD, kolegiów prezesów, Okręgów PZD oraz Krajowego Zarządu PZD związane z wdrożeniem w ROD zmienionych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikającymi z ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przypominamy, że ww. nowelizacja ustawy „śmieciowej” weszła w życie 6.09.2019 r. i wprowadziła zasady m.in., że:

1. ROD mogą rozliczać wywóz śmieci na podstawie indywidualnych umów albo na podstawie deklaracji „śmieciowych”. ROD nie będą już objęte ryczałtową opłatą za wywóz odpadów,

2. ROD rozliczające wywóz śmieci na podstawie deklaracji „śmieciowych”, nie będą płacić opłat, które przewyższają maksymalne stawki opłat,

3. w sytuacji podjęcia przez radę gminy/miasta uchwały w sprawie objęcia nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne (w tym ROD) gminnym systemem wywozu odpadów, zarządy ROD będą mogły same zadecydować, czy chcą do tego systemu przystąpić, wyrażając pisemną zgodę,

4. wszyscy są zobowiązani do segregacji śmieci. Niedopełnienie tego obowiązku przez m.in. ROD będzie skutkowało koniecznością zapłaty „kary” w wysokości co najmniej dwukrotności, a maksymalnie czterokrotności ustalonej opłaty.

Rady gmin i miast zostały zobowiązane dostosować swoje przepisy do aktualnych rozwiązań prawnych wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w terminie 12 miesięcy, czyli do 6 września 2020 r. Część gmin i miast nie czekając na upływ ww. terminu od razu zaczęła przygotowywać i uchwalać nowe przepisy miejscowe. Część gmin i miast uchwaliła i wprowadziła zmiany w 2019 r. Duża część gmin i miast uchwaliła i wprowadziła zmiany od 1 stycznia 2020 r. (zwłaszcza w zakresie obowiązku segregacji śmieci). Pozostała część gmin i miast aktualnie przygotowuje swoje przepisy miejscowe i stopniowo je uchwala, zaś pozostałe czekają do ostatniego możliwego terminu tj. do 6 września 2020 r.

Dostosowując swoje przepisy miejscowe do zamienionych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, część miast i gmin (np. Gdańsk, Poznań, Olsztyn, Częstochowa) pozostawia ROD w systemie gminnym, w którym zarządy ROD rozliczają wywóz śmieci na podstawie deklaracji „śmieciowych”. Część miast i gmin (np. Łódź, Warszawa) wyłącza ROD z systemu gminnego (wówczas zarządy ROD muszą zawrzeć indywidualne umowy na wywóz odpadów). W przypadku ROD, które są w systemie gminnym, miasta i gminy rezygnują z pobierania ryczałtowych stawek opłat za wywóz odpadów, które były odgórnie narzucane ROD i naliczane najczęściej od liczby działek ogrodowych, niezależnie od ilości śmieci wytwarzanych na ich terenie. Obniżają również maksymalne stawki opłat za wywóz odpadów, aby nie przekraczały one stawek ustawowych (w 2020 r. nie mogą przekroczyć 58,20 zł za odbiór pojemnika o poj. 1100 litrów lub 18,19 zł za odbiór worka o poj. 120 litrów. Za pozostałe worki i pojemniki powinny być w proporcjonalnej wysokości). Coraz więcej samorządów wprowadza na terenach ROD obowiązkową segregację odpadów, ustala szczegółowe zasady w zakresie segregacji poszczególnych frakcji odpadów oraz określa „kary” za brak segregacji odpadów – od dwukrotności do czterokrotności ustalonej opłaty.

W związku z trwającym w ROD procesem wdrażania zmienionych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, Krajowa Rada PZD postanowiła wyznaczyć dla wszystkich struktur PZD szczegółowe zadania w tym zakresie. Ich celem jest doprowadzenie do tego, aby m.in.:

 • każdy ROD miał prawo sam zadecydować, w którym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi chce rozliczać wywóz odpadów,
 • miasta i gminy uchwalały przepisy miejscowe korzystne dla ogrodów działkowych i działkowców,
 • działkowcy płacili urealnione stawki opłat za wywóz odpadów,
 • w ROD były upowszechniane postawy ekologiczne związane z segregowaniem odpadów, kompostowaniem odpadów zielonych, rozdrabnianiem gałęzi czy zgodnym z prawem pozbywaniem się z terenów ROD odpadów wielkogabarytowych oraz elektrośmieci.
 • ROD mogły otrzymywać dotacje zewnętrzne na działania wspierające racjonalne gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dlatego też, zachęcamy wszystkie zarządy ROD oraz kolegia prezesów do zapoznania się z treścią ww. uchwały i stosowanie jej zapisów w bieżącej działalności statutowej PZD.

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, dnia 10 czerwca 2020 r.

10 Cze 2020

Nowelizacja uchwały Krajowego Zarządu PZD nr 120/2020 w sprawie ograniczeń dotyczących walnych zebrań w niektórych ROD

Nowelizacja uchwały Krajowego Zarządu PZD nr 120/2020 w sprawie ograniczeń dotyczących walnych zebrań w niektórych ROD

W dniu 9 czerwca 2020 r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 155/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 120/2020 KZ PZD z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie odstąpienia od ograniczeń w zakresie zwoływania walnych zebrań w niektórych ROD. Krajowy Zarząd przyjął tym samym nowy tekst jednolity ww. uchwały.

Konieczność nowelizacji ww. uchwały powstała w związku z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które dopuszcza organizację zgromadzeń, w tym również przeprowadzenie walnych zebrań w ROD do 150 członków lub delegatów zamiast 100 członków wskazanych przez KZ PZD w pierwotnym brzmieniu uchwały.

Poniżej  lista Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Okręgu Łódzkiego, w których zarządy ROD zostały upoważnione do zwołania walnych zebrań lub konferencji delegatów.

W załączeniu przedstawiamy  treść uchwały nr 155/2020 oraz tekst jednolity uchwały nr 120/2020 r.

 

 

 

Pliki do pobrania:

Pliki do pobrania: