Polski Związek Działkowców Okręg Łódzki w Łodzi
Warecka 3, 91-202 Łódź
+42 655 94 54
22 Kwi 2021

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zapotrzebowania na działki w ROD

Komunikat

Krajowego Zarządu PZD

z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie zapotrzebowania na działki w ROD

 

W 2021 roku – tak jak i w ubiegłym - PZD obserwuje duże zainteresowanie działkami w ROD. Jest ono widoczne zarówno w codziennej działalności struktur PZD (liczne zapytania telefoniczne, pisemne i e-mailowe o wolne działki w ROD oaz zapisy na listach osób oczekujących na działkę w ROD prowadzonych przez zarządy ROD), jak również w mediach lokalnych i ogólnopolskich, zwłaszcza w elektronicznych (oferty kupna/sprzedaży działek na portalach sprzedażowych czy też ogłoszenia w mediach społecznościowych).

W związku z powyższym, KZ PZD również i w tym roku postanowił zbadać aktualne zapotrzebowanie na działki w ROD, celem wypracowania stosownych działań. W dniu 22 kwietnia 2021 r. zapoznał się z informacjami Okręgów PZD (dokonanych na podstawie badań sondażowych), dokonał oceny sytuacji i przyjął wnioski w tym temacie.

W szczególności, na podstawie uzyskanych z Okręgów PZD informacji, KZ PZD uznał, że:

- tegoroczne zapotrzebowanie na działki w ROD utrzymuje się na poziomie zeszłego roku, a w przypadku wielu Okręgów PZD odnotowuje tendencję wzrostową. Szacuje się, że w tym roku prawo do działki w ROD uzyska podobna liczba osób jak w ubiegłym roku (czyli ok. 53,4 tys. osób). Wciąż dominuje zapotrzebowanie na działki ogrodowe wśród ludzi młodych oraz rodzin z dziećmi.

- wciąż największym zainteresowaniem cieszą się działki w dużych i średnich miastach, które są położone niedaleko miejsc zamieszkania lub w miejscach dobrze skomunikowanych. W tych ogrodach albo nie ma dostępnych działek, albo zdarzają się pojedyncze, wolne działki. Mniejszą popularnością cieszą się działki w ogrodach położonych poza granicami administracyjnymi miast, zwłaszcza w dalekiej odległości od większych miejscowości, tam gdzie jest znacznie utrudniony dojazd. Od lat popularnością cieszą się także działki położone w turystycznych regionach.

- przy wyborze działki, poza jej lokalizacją ma znaczenie jej stan zagospodarowania. Zdecydowanie częściej wybierane są działki zadbane oraz prawidłowo zagospodarowane tj. zgodnie z ustawą o ROD, regulaminem ROD oraz innymi przepisami obowiązującymi w PZD. Szczególne znaczenie przy wyborze działki ma to, czy na działce w ROD jest altana działkowa. Wśród osób zainteresowanych działką daje się zauważyć większą świadomość prawna, że na działce ogrodowej musi być altana działkowa spełniająca wymagania określone w ustawie o ROD (art. 13 ust. 1 pkt 1) tj. posiadająca powierzchnię zabudowy do 35 m2, a wysokość – do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że posiadanie innej altany tzw. ponadnormatywnej grozi konsekwencjami prawnymi tj. brakiem możliwości uzyskania odszkodowania za taki obiekt w przypadku wygaśnięcia prawa do działki w ROD (art. 42 ust. 1 ustawy o ROD), niekiedy koniecznością rozbiórki ww. obiektu lub utratą prawa do działki wskutek wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej (art. 13 ust. 3 ustawy o ROD). Nie brakuje również miłośników na niezagospodarowane działki, które można urządzić według swojego pomysłu. Takich działek jest jednak niewiele. Praktycznie występują tylko w nowozakładanych, odtwarzanych ROD. Najczęściej uzyskanie prawa do działki następuje poprzez jej nabycie od osoby obcej lub osoby bliskiej na podstawie umowy przeniesienia prawa do działki. Duża część działek w ROD nabywana jest przez nowe osoby (bliskie) w procedurze związanej z uzyskaniem prawa do działki po śmierci działkowca.

- wpływ na wybór działki w ROD ma również wyposażenie i stan zagospodarowania ROD, w którym znajduje się dana działka. Bardzo dużą popularnością cieszą się działki w ogrodach wyposażonych w zmodernizowaną, nowoczesną i pełną infrastrukturę ogrodową (w co najmniej dom działkowca, sieć wodociągową i sieć energetyczną). Szczególne znaczenie ma to, czy dany ROD wyposażony jest w media (wodę, energię elektryczną), które są niezbędne przy prowadzeniu upraw ogrodniczych.

- ceny działek w ROD kształtują się na różnym poziomie. Można zauważyć jednak ich wzrost w stosunku do poprzednich lat. Wpływ na wysokość cen ma wartość nasadzeń i naniesień na działce ogrodowej, ale również takie czynniki jak: lokalizacja (wielkość miejscowości położenia ROD, bliskość zabudowań mieszkaniowych, usytuowanie względem granic miasta - droższe są działki w ROD położone bliżej centrum niż na peryferiach miast), występowanie wolnych działek w danej okolicy (działki osiągają wyższe ceny, gdy jest ich ograniczona ilość w danym rejonie), wyposażenie działki w media (woda, prąd, kanalizacja) oraz wielkość i stan zagospodarowania działki (altana, nasadzenia i stan działki). Działka z altaną o wymiarach zgodnych z prawem, estetyczna, o ciekawej konstrukcji architektonicznej jest o wiele więcej warta niż działka z altaną niespełniającą ww. wymogów.

W związku z zapotrzebowaniem na działki w ROD, PZD w dalszym ciągu zamierza:

- podejmować działania mające na celu skuteczne reagowanie na zainteresowanie działkami w ROD. W szczególności,  umożliwiać szybkie obejmowanie wolnych działek w ROD poprzez sprawne dopełnianie wszelkich formalności związanych z nabyciem działki, zarówno w drodze dzierżawy działkowej jak i zatwierdzania przeniesienia prawa do działki oraz maksymalnie skracanie czasu oczekiwania na wolną działkę w ROD.

- szeroko informować społeczności lokalne o wolnych działkach w ROD. W szczególności, udostępniać tablice ogłoszeń w ROD do zamieszczania ofert kupna/sprzedaży działek, prowadzić zapisy osób oczekujących na działki w danym ROD, nie bieżąco aktualizować wykazy wolnych działek w ROD na stronach internetowych Okręgów PZD oraz zachęcać zarządy ROD do ich publikacji na stronach internetowych ROD oraz w mediach społecznościowych np. na facebooku, gdzie wiele ogrodów ma swoje strony.

- na bieżąco reagować na wszystkie pytania, które wpływają do PZD dotyczące zasad nabywania prawa do działki w ROD. W dalszym ciągu umożliwiać osobom zainteresowanym prawem do działki w ROD – kontakt pisemny, e-mailowy oraz telefoniczny w ww. sprawach z zarządami ROD, Okręgami PZD oraz jednostką krajową. Wyjaśniać ww. tematy na cotygodniowych telefonicznych dyżurach prawnych obsługiwanych przez radców prawnych i prawników PZD, odbywających się zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej www. pzd.pl. oraz udostępniać stosowne materiały na związkowych stronach internetowych,

- kontynuować działania, mające na celu pozyskiwanie nowych terenów na zakładanie nowych lub powiększanie istniejących ROD. Potrzebę związaną z koniecznością rozwoju ROD, w tym zwiększaniem potencjału terenów ogrodów działkowych PZD dostrzegł już w 2018 r. – uchwalając Otwarty Program Rozwoju ROD. Od ponad 2 lat, Związek podjął szereg działań mających na celu realizację ww. programu, w szczególności w zakresie pozyskania nowych gruntów ROD. Działania te początkowo nie przynosiły oczekiwanych rezultatów – samorządy nie były zainteresowane przekazaniem nowych terenów, zasłaniając się ich brakiem. Jednakże, dzięki usilnym staraniom wszystkich struktur Związku, w ostatnim czasie daje się zaobserwować zmianę polityki miast i gmin w ww. zakresie. Samorządy coraz częściej uświadamiają sobie ogromne zapotrzebowanie na działki w ROD i znaczenie ogrodnictwa działkowego dla społeczeństwa, szczególnie ograniczonego w swojej aktywności przez obostrzenia wynikające ze stanu epidemii. PZD chętnie wykorzystuje nowy trend w polityce samorządów – pozyskując nowe tereny, dążąc do ich jak najszybszego zagospodarowania i przekazania działkowcom. Nowe ogrody mają niebawem powstać w Gdańsku, Gnieźnie, Toruniu, Grudziądzu oraz w Zielonej Górze. Obecne potrzeby społeczne w zakresie posiadania działek, przewyższają niestety możliwości PZD i konieczne jest dalsze szukanie wsparcia wśród samorządów.

Biorąc pod uwagę przebieg epidemii, prognozy na przyszłość, a także rosnące zamiłowanie wśród ludzi do pobytu i wypoczynku na świeżym powietrzu w otoczeniu natury oraz potrzeby w zakresie prowadzenia ekologicznych upraw ogrodniczych (celem uzyskania własnej, zdrowej żywności), KZ PZD  ocenia, że obecny trend w zakresie zapotrzebowania na działki w ROD będzie nadal utrzymywał się. Szczególnie, że to zjawisko jest zauważalne nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach europejskich, jak i poza nimi. Wobec tego, PZD będzie dalej monitorował sytuację związaną z zapotrzebowaniem na działki ogrodowe i reagował na przebieg sytuacji, dążąc do rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, dnia 22.04.2021 r.

22 Kwi 2021

Ośrodek Finansowo -Księgowy w Sieradzu nieczynny!

Do dnia 30 kwietnia 2021 roku Ośrodek Finansowo-Księgowy w Sieradzu będzie nieczynny w  związku z przebywaniem pracownika na izolacji.

W przypadku pytań proszę o kontakt z biurem Okręgu Łódzkiego PZD w Łodzi.

12 Kwi 2021

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn.”Reportaż z ROD”

KOMUNIKAT

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

z dnia 9 kwietnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn.”Reportaż z ROD”

 

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 98/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 roku ogłasza konkurs krajowy pn. „Reportaż z ROD”.

Celem konkursu jest zaprezentowanie przykładów wdrażania i realizacji programów PZD, a w szczególności Otwartego Programu Nowoczesnego Zagospodarowania i Użytkowania Działek na Miarę Potrzeb Współczesnych Rodzin, Otwartego Programu Klimatycznego, Programu Bioróżnorodności na Działkach w ROD oraz Otwartego Programu Rozwoju Społecznego ROD, a przez to promowanie rodzinnych ogrodów działkowych i pokazywanie ich roli w społeczeństwie w formie reportażu zawierającego informację opisową oraz dokumentację fotograficzną.

Udział w konkursie mogą wziąć instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej na wszystkich szczeblach PZD, instruktorzy ds. ogrodniczych biur okręgów PZD oraz członkowie PZD.

Wymogi dotyczące prac konkursowych:

 1. Prace konkursowe należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mailowy: reportaz@pzd.pl. Mogą być również przekazywane w wersji papierowej z załączonym nośnikiem elektronicznym zawierającym zapis tekstu i zdjęć na adres: Polski Związek Działkowców, ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa.
 2. Materiał fotograficzny winien być wykonany w sposób umożliwiający jego wykorzystanie do publikacji. Zdjęcia cyfrowe powinny mieć wystarczającą rozdzielczość (waga przynajmniej 1000 KB, zapisane jako jpg). W ustawieniach aparatu cyfrowego zwykle wystarcza w tym celu ustawienie rozdzielczości na średnią (medium). Ważne jest zwrócenie uwagi na staranny wybór zdjęć (zgłoszenia będą oceniane również na ich podstawie).
 3. Objętość tekstu nie powinna przekraczać 5 stron wydruku w formacie A4 po około 1800 znaków na stronie.
 4. Jeśli praca konkursowa dotyczy działek w ROD, wymaganych jest przedstawienie nie mniej niż 10 zdjęć z co najmniej 3 różnych działek w ROD obrazujących temat. W pracy musi znaleźć się nazwisko użytkownika działki, a także jego zgoda na publikację zdjęć.
 5. Prace zgłaszane do konkursu muszą być własne i nie publikowane wcześniej.
 6. Razem z pracą konkursową należy przesłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (załączony poniżej)

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 września 2021 r.

Oceny prac konkursowych dokona specjalna Komisja Konkursowa powołana przez Krajowy Zarząd PZD.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Krajowy Zarząd PZD na podstawie oceny komisji konkursowej do dnia 31 października 2021 r.

Nagrodami w konkursie są:

a)             I miejsce  -  nagroda pieniężna w wysokości  4 000 zł;

b)            II miejsce -  nagroda pieniężna w wysokości  3 500 zł;

c)             III miejsce - nagroda pieniężna w wysokości  3 000 zł;

d)            Wyróżnienie –nagroda pieniężna w wysokości  2 000 zł.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy konkursowe oraz wydawnictwa PZD.

Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronach internetowych PZD, Biuletynie Informacyjnym oraz w wydawnictwach PZD.

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

09 Kwi 2021

Krajowy Zarząd w sprawie zezwoleń na wycinkę drzew owocowych w ROD

W dniu 8 kwietnia br. Krajowy Zarząd PZD omówił pojawiający się ostatnio problem kwestionowania przysługującego działkowcom zwolnienia od obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew owocowych. Jak już informowaliśmy, niektóre organy forsują niekorzystną wykładnię, z której wynika, że działkowcy powinni uzyskiwać takie zezwolenie pod rygorem kar pieniężnych. Działanie to prowadzi do pogorszenia sytuacji działkowców, którzy - przy tak niekorzystnej interpretacji – będą narażeni na ponoszenie opłat za wycinkę lub na administracyjne kary pieniężne za usuwanie drzew owocowych bez zezwolenia. Z tego względu Krajowy Zarząd PZD uznał, że przedmiotowa sprawa jest na tyle poważna, że należy ją całościowo przeanalizować pod względem prawnym. Dlatego wystąpiono do wszystkich jednostek terenowych PZD o przygotowanie opinii prawnej przez radcę prawnego lub prawnika obsługującego okręg oraz ROD. Wszystkie te opinie potwierdziły, że z obowiązujących przepisów wynika zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew owocowych z terenów ROD. Dlatego też Krajowy Zarząd PZD przyjął w tej sprawie odrębne stanowisko, które poniżej publikujemy w całości.

TT

Pliki do pobrania:

07 Kwi 2021

PRZEDŁUŻENIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA DO 18 KWIETNIA

Obecne obostrzenia zostaną przedłużone do 18 kwietnia – poinformował dzisiaj na konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski. Restrykcje miały początkowo obowiązywać do 9 kwietnia jednak w związku z sytuacją jaka dzieje się w szpitalach dot. ilości zajętych łóżek, podjęto decyzję o przedłużeniu obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa .

31 Mar 2021

ZASADY PRZYZNAWANIA ODZNACZEŃ ZWIĄZKOWYCH

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców kontynuując wieloletnie tradycje wyróżniania za działalność na rzecz Związku i ogrodnictwa działkowego. Na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia 2017 roku przyjęła nowe zasady przyznania odznaczeń związkowych.

Uchwałą nr 1/XV/2017 KR PZD ustanowiono tryb i warunki nadawania odznaki „Zasłużony Działkowiec”. Odznaka „Zasłużony Działkowiec” jest trzystopniowa:

- brązowa,

- srebrna,

- złota

Wnioski o nadanie odznak „Zasłużony Działkowiec” zarząd ROD składa:

- do Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD  w Łodzi o nadanie srebrnej odznaki.

- do Krajowej Rady PZD za pośrednictwem Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD w Łodzi
o nadanie złotej odznaki.

Uchwałą nr 3/XV/2017 KR PZD ustanowiono tryb i warunki nadawania odznaki „Za zasługi dla PZD”.

Wniosek składa się do Krajowej Rady PZD za pośrednictwem Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD w Łodzi.

Zgodnie z nowymi zasadami Zarząd ROD nadaje dwa odznaczenia:

- brązowe odznaczenie „Zasłużony Działkowiec” – uchwała nr 1/XV/2017 KR PZD  z dnia 10.08.2017 r.

- odznaczenie „Za zasługi dla ROD” – uchwała nr 4/XV/2017 KR PZD  z dnia 10.08.2017 r.

Zarząd ROD nadaje odznaczenia związkowe podejmując w tym zakresie uchwałę.
Po każdorazowym nadaniu odznaczeń Zarząd ROD przekazuje informacje  o jej nadaniu do Okręgowego Zarządu PZD w Łodzi.

Odznaczenia, które zostaną nadane przez ROD będą do odbioru w Biurze Okręgu Łódzkiego.

Koszty wykonania odznak oraz legitymacji pokrywają organy PZD nadające odznakę.

Nowe zasady przyznawania odznaczeń znajdują się w Biuletynie nr 12/2018  oraz w załącznikach pod artykułem zamieszczamy uchwały KR PZD. Wnioski o nadanie odznaczeń można pobrać z zakładki 'Wzory dokumentów' .

Anna Pintara

29 Mar 2021

Okręg Łódzki PZD ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. inwestycji

Okręg Łódzki PZD poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

INSPEKTOR DS. INWESTYCJI

Oferujemy :

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Wynagrodzenia według własnego regulaminu wynagradzania
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Samodzielne i pełne wyzwań stanowisko
 • Stabilność zatrudnienia

Opis stanowiska:

 • Współpraca z zarządami Rodzinnych Ogrodów Działkowych w zakresie przygotowania i realizacji zadań inwestycyjno-remontowych w ogrodach.
 • Sporządzanie planu inwestycji i remontów oraz sprawozdań z jego wykonania
 • Prowadzenie i nadzorowanie przebiegu fizycznych likwidacji, odtwarzania Rodzinnych Ogrodów Działkowych i czasowego zajęcia Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
 • Prowadzenie postępowań związanych z pozyskaniem środków finansowych dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na realizację inwestycji i remontów.

Wymagania :

 • Wykształcenie średnie techniczne/ wyższe o profilu budowlanym
 • Dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień budowlanych
 • Znajomość przepisów oraz umiejętność właściwej interpretacji prawa budowlanego
  i przepisów pokrewnych
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Umiejętność analizowania dokumentacji
 • Biegła obsługa komputera (Pakiet MS Office)
 • Umiejętność wypowiadania się w formie pisemnej i przed audytorium
 • Duża samodzielność, komunikatywność, inicjatywa w działaniu
 • Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu
 • Gotowość do odbywania podróży służbowych
 • Prawo jazdy Kat. B

Wymagane dokumenty:

 • CV ( z klauzulą o ochronie danych osobowych) i list motywacyjny

Aplikację należy kierować na adres  e-mail: lodz@pzd.pl lub biura Okręgu Łódzkiego PZD ul. Warecka 3, 91-202 Łódź.

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych jest Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie Okręg Łódzki ul. Warecka 3, 91-202 Łódź NIP 725-14-41-538. Dane są zbierane na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Ma Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

 

 

 

29 Mar 2021

Wnioski ws. opłat wodnych – miliony wrócą do ROD

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził stanowisko PZD. Ustalając opłaty wodne ogrodom pobierającym wodę z własnych ujęć, Wody Polskie stosowały przepisy wadliwie. Efektem było obciążanie ROD zawyżonymi opłatami w okresie 2018-2020r.

Ostrożne szacunki wskazują, że rachunki ROD zawyżono o przeszło 3 000 000zł. ROD mogą domagać się zwrotu tych pieniędzy. Aby odzyskać środki zarząd ROD musi wszcząć postępowania o zwrot nadpłaty. W załączeniu przedstawiamy wzory wniosków, którymi można się posłużyć.

Który wniosek dla ROD – co decyduje?

O tym, który wniosek będzie właściwy dla ROD zadecyduje kilka czynników. Po pierwsze znaczenie będzie miał rodzaj opłaty, którą chcemy odzyskać – stała, zmienna, podwyższona. Po drugie, czy woda pobierana przez ROD zaliczana jest do wód powierzchniowych, czy podziemnych. Przygotowano 6 wzorów wniosków. W sytuacji typowej (1 studnia) ROD powinien wykorzystać dwa formularze. Co należy ustalić, by wybrać i wypełnić wnioski.

Opłata stała, opłata zmienna, opłata podwyższona

Każdy ROD płacił dwa rodzaje opłat wodnych, opłatę stałą i opłatę zmienną. Ponadto, w niektórych przypadkach, opłata może przybrać postać tzw. opłaty podwyższonej.

Opłata wodna stała” jest swego rodzaju opłatą ryczałtową. W uproszczeniu można powiedzieć, że jej wysokość jest uzależniona od mocy pompy, z której korzysta ROD dokonując poboru wody. Jest ustalana  raz w roku.

Opłata wodna zmienna”, to opłata, której wysokość jest ustalana w oparciu o liczbę m3 faktycznie pobranej wody. Opłata zmienna jest ustalana raz na kwartał.

„Opłata podwyższona” – to swoista kara nakładana w przypadku poboru wody przez podmiot nieposiadający pozwolenia wodnoprawnego lub w sposób niezgodny z pozwoleniem, np. przekroczył dopuszczalną ilości pobranej wody. Opłata podwyższona jest ustalana za każdy kwartał, w którym zaistniał nielegalny pobór.

Opłata stała - w całości do zwrotu (wzory WP1 lub WP 2)

Co do zasady, ROD nie muszą płacić opłat stałych. Zatem całość wpłat z tytułu opłaty stałej powinna być uznana za nadpłatę. Dlatego każdy ROD, który zapłacił opłatę stałą, powinien złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty (zwrot opłaty stałej w całości). Wybierając wniosek musimy tylko ustalić, czy ROD ma ujęcie wody powierzchniowej (stosujemy wniosek - wzór WP 1), czy podziemnej (wniosek - wzór WP2).

Wypełniając wniosek wpisujemy jako nadpłatę całą kwotę, którą ROD w danym roku wpłacił z tytułu opłat stałych.

Opłata zmienna - woda powierzchniowa, czy podziemna (wzory - WP3 lub WP4)

Jeżeli chodzi o opłatę zmienną, sytuacja jest bardziej zróżnicowana.

Wody powierzchniowe (wzór WP3)

Co do zasady, pobór wody powierzchniowej przez ROD jest zwolniony z opłaty zmiennej. W takim przypadku, wypełniając wniosek (wzór WP 3) jako nadpłatę wpisujemy całą kwotę, którą ROD uiścił za dany kwartał z tytułu opłat zmiennych za pobór wód powierzchniowych.

Wody podziemne (wzór WP4)

Inaczej jest w przypadku ROD dokonujących poboru wód podziemnych. W takim przypadku ROD nie korzystają bowiem ze zwolnienia z opłaty zmiennej. Nadpłata będzie wynikała z zastosowania przez Wody Polskie niewłaściwych, zawyżonych stawek. Mianowicie, Wody Polskie rozliczając pobór wód podziemnych stosowały wobec ROD stawkę 0,115 zł/m3 wody (określoną § 5 pkt 36 rozporządzenia ws. opłat za usługi wodne), a powinny 0,05 zł/m3 (§ 5 pkt 39 rozporządzenia ws. opłat za usługi wodne).

Ustalenie kwoty nadpłaty jest stosunkowo proste. Możemy go dokonać w dwojaki sposób.

Jeżeli mamy dostęp do informacji nt. ilości m3 pobranej wody, którą Wody Polskie przyjmowały ustalając opłaty za poszczególne kwartały, to liczbę m3 mnożymy przez stawkę 0,05 zł i przez dodatkowe współczynniki (są one zależne od sposobu uzdatniania pobieranej wody). Informacja o dodatkowych współczynnikach jest zawarta w informacji kwartalnej przesyłanej przez Wody Polskie.  Otrzymany wynik będzie odpowiadał prawidłowo wyliczonej kwocie opłaty zmiennej (wpisujemy ją w pkt B wzoru WP4). Kwotę tę odejmujemy od kwoty wpłaconej do Wód Polskich (wpisywaną w pkt A wzoru WP4). Różnica będzie stanowiła kwotę nadpłaty (wpisujemy ją w pkt C wzoru WP4).

Drugi sposób wymaga mniejszej ilości danych. Wystarczy znać kwotę uiszczoną za dany kwartał przez ROD tytułem opłaty zmiennej i przeprowadzić 3 proste obliczenia.

 1. Opłaconą za dany kwartał przez ROD kwotę opłaty zmiennej (wpisywaną w pkt A wzoru WP4) należy podzielić przez 0,115 zł.
 2. Wynik dzielenia należy pomnożyć przez 0,05 zł (wynik mnożenia wpisujemy w pkt B wzoru WP4)
 3. Od kwoty opłaconej za dany kwartał przez ROD opłaty zmiennej należy odjąć kwotę odpowiadającą wynikowi mnożenia. Różnica będzie stanowiła nadpłatę (różnicę wpisujemy w pkt C wzoru WP4)

Przykład:

ROD za I kwartał 2018r. zapłacił 5 000 zł tytułem opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych (kwota 5000zł wpisywana w pkt A wzoru WP4)

5000 zł   ÷   0,115 zł = 43 478,26

43 478,26   ×   0,05 zł = 2 173,91 zł (kwota wpisywana w pkt B wzoru WP4)

5000zł - 2 173,91 zł = 2 826,08 zł (kwota wpisywana w pkt C wzoru WP4)

Kwota nadpłaty za I kwartał 2018r. to 2 826 zł *

* końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych

Opłaty podwyższone (wzory WP5 lub WP 6)

Sporadycznie, ale mogło się zdarzyć, że ROD został obciążony opłatą podwyższoną. Ponieważ ustalenie tych opłat odbywa się w sposób analogiczny, jak opłat zmiennych, z tego tytułu również mogły zaistnieć nadpłaty.  Zasady i procedura ich zwrotu będą analogiczne, jak w przypadku opłat zmiennych.

W przypadku podwyższonej opłaty za pobór wody powierzchniowej, wydaje się za zasadne przyjęcie, że opłaty takie w całości należy traktować jako nienależne. W konsekwencji, wypełniając wniosek (wzór - WP 5), jako kwotę nadpłaty wskazać należy pełną kwotę wpłaconą przez ROD z tego tytułu.

W przypadku podwyższonej opłaty za pobór wody podziemnej (wzór - WP 6),  należy dokonać obliczenia – analogicznego jak w przypadku opłaty zmiennej. Wyliczając opłatę podwyższoną Wody Polskie zastosowały bowiem niewłaściwą stawkę 0,115 zł/m3, podczas gdy powinno to być 0,05zł/m3. Aby ustalić kwotę nadpłaty należy:

1 Kwotę uiszczonej przez ROD opłaty podwyższonej podzielić przez 0,115zł.

2. Wynik dzielenia należy następnie pomnożyć przez 0,05zł.

3 Od kwoty uiszczonej przez ROD z tytułu opłaty podwyższonej należy odjąć wynik mnożenia. Różnica będzie odpowiadała kwocie nadpłaty.

 

Podsumowanie

Generalne zasady przy wyborze wniosku:

 1. Ustalić, czy mamy do czynienia z poborem wody powierzchniowej, czy podziemnej.
 2. ROD dokonujący poboru wód powierzchniowych  - wszystkie kwoty uiszczone na rzecz Wód Polskich wykazuje jako nadpłaty (wzory WP1 i WP3)
 3. ROD dokonujący poboru wód podziemnych

a)      kwoty uiszczone na rzecz Wód Polskich tytułem opłat stałych wykazuje jako nadpłaty (wzór WP 2),

b)      kwoty uiszczone na rzecz Wód Polskich tytułem opłat zmiennych były zawyżone, dlatego po dokonaniu wyliczenia (wg powyższych zasad) różnicę wykazuje jako nadpłatę (wzór WP 4).

 1. W przypadku opłat podwyższonych ustalamy, czy dotyczy poboru wód powierzchniowych – całość opłaty wykazujemy jako nadpłatę (wzór WP5), czy wód podziemnych -  nadpłatą jest tylko cześć opłaty (wzór WP6)

 

29 Mar 2021

APEL Krajowego Zarządu PZD w sprawie przestrzegania zasad i obostrzeń w ROD w czasie trzeciej fali pandemii

Uwaga działkowcy! Uwaga działkowcy!

 

Krajowy Zarząd PZD obradując w dniu 25 marca 2021 r. ocenił sytuację w Rodzinnych Ogrodach Działkowych i biurach jednostek terenowych Związku w czasie pandemii. Krajowy Zarząd PZD zwraca się do wszystkich działkowców i Zarządów ROD o przestrzeganie obostrzeń  epidemicznych i zachowywanie zasad bezpieczeństwa.

 

APEL

Krajowego Zarządu PZD
w sprawie przestrzegania zasad i obostrzeń w ROD

w czasie trzeciej fali pandemii

 

 

Za nami specyficzny, trudny rok, rok zmagań i walki z koronawirusem, rok zakazów, obostrzeń, wyrzeczeń. COVID-19 diametralnie zmienił nasze codzienne funkcjonowanie, kryzysowa sytuacja trwa tak długo, że wielu z nas zaczęło lekceważyć obowiązujące restrykcje. Poluzowywanie obostrzeń oraz pojawienie się kolejnych mutacji wirusa spowodowało drastyczny przyrost zachorowań, a apogeum trzeciej fali dopiero przed nami. Wszyscy mamy nadzieję, że szczepienia przeciw COVID-19, obejmujące kolejne grupy osób, pozwolą w miarę szybko wrócić do normalności, póki co wciąż musimy przestrzegać podstawowych zasad sanitarnych, by nie zarazić się wirusem, ani nie przekazywać go innym.

 

Okres wiosenny to czas wzmożonej aktywności w ROD. Jest coraz cieplej, ładna pogoda będzie sprzyjać wizytom na działkach, tym bardziej, że pracy po zimie jest sporo. Niestety każda mobilność zwiększa transmisję koronawirusa.

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, najbliższe dwa tygodnie mogą być decydujące, jeśli chodzi o dalszy przebieg pandemii i jej skutki. Wiele zależy od nas, od naszego odpowiedzialnego zachowania. Dlatego apelujemy o bezwzględne stosowanie się do obostrzeń wprowadzanych przez rząd. W obecnej sytuacji, gdy nie wszyscy jesteśmy zaszczepieni, przestrzeganie tych zasad jest najprostszą metodą, która może przyczynić się do zahamowywania pandemii.

Pamiętajmy, by na terenie ROD obowiązkowo nosić maski zasłaniające usta i nos i zachowywać dystans społeczny. Na swoich działkach możemy przebywać bez maseczek, ale postępujmy ostrożnie i rozważnie. Unikajmy dużych skupisk ludzi. Powstrzymujmy się od bezpośrednich kontaktów z osobami spoza najbliższej rodziny. To wciąż nie jest czas na organizowanie zgromadzeń, spotkań, imprez towarzyskich.

Szczególną ostrożność zachowujmy również w drodze na działkę i z działki. W tym miejscu szczególnie zwracamy się do seniorów, którzy są w grupie największego ryzyka. Podróżując środkami komunikacji miejskiej pamiętajmy o odpowiednim odstępie od współpasażerów, o obowiązku zasłaniania ust i nosa, gdy przebywamy w przestrzeni publicznej, starajmy się często dezynfekować ręce w czasie podróży, zwłaszcza jeżeli dotykamy różnych powierzchni w danym pojeździe. Nie zapominajmy o regularnym dezynfekowaniu telefonu komórkowego.

Szanowni Działkowcy,

znajdujemy się w najtrudniejszym momencie, u szczytu trzeciej fali pandemii. Przestrzegajmy zasad reżimu sanitarnego, bo tylko w ten sposób możemy przyczynić się do wygaszania tempa wzrostu zakażeń, chroniąc siebie, swoje zdrowie i życie. Tylko zachowując szczególną ostrożność mamy szansę na korzystanie w pełni z uroków działki w nadchodzącym sezonie.

Bądźmy odpowiedzialni! Nie narażajmy siebie i innych!

 

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, 25 marca 2021 r.

 

 

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, 26 marca 2021 r.