Polski Związek Działkowców Okręg Łódzki w Łodzi
Warecka 3, 91-202 Łódź
+42 655 94 54
23 Paź 2020

Komunikat Prezesa OŁ PZD w sprawie funkcjonowania biura OŁ PZD na czas trwania epidemii

Komunikat

Prezesa Okręgu Łódzkiego PZD w sprawie funkcjonowania biura Okręgu Łódzkiego na czas trwania epidemii.

Biuro Okręgu Łódzkiego PZD prowadzi swoją działalność od poniedziałku  do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Kontakty i załatwienie spraw następują przede wszystkim w drodze telefonicznej, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.

Dokumenty z ROD (uchwały i sprawozdania) powinny być przekazywane  do biura w drodze przesyłki pocztowej lub skan poprzez pocztę elektroniczną.

Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się jedynie po uprzednim umówieniu terminu wizyty.

Izabela Ożegalska
Prezes OŁ PZD

19 Paź 2020

Uwaga Działkowcy

Komunikat

Prezesa Okręgu Łódzkiego PZD w sprawie funkcjonowania biura Okręgu Łódzkiego na czas trwania epidemii.

Biuro Okręgu Łódzkiego PZD prowadzi swoją działalność od poniedziałku  do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Kontakty i załatwienie spraw następują przede wszystkim w drodze telefonicznej, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.

Dokumenty z ROD (uchwały i sprawozdania) powinny być przekazywane  do biura w drodze przesyłki pocztowej lub skan poprzez pocztę elektroniczną.

Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się jedynie po uprzednim umówieniu terminu wizyty.

Izabela Ożegalska
Prezes OŁ PZD

19 Paź 2020

COVID – 19 – nowa uchwała KZ PZD

Nasilenie epidemii spowodowało wprowadzenie zmian w przepisach prawa powszechnego. Dlatego KZ PZD skorygował przepisy wewnętrzne przyjmując uchwałę nr 295/2020 w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z obowiązującymi restrykcjami wynikającymi ze stanu epidemii  

13 Paź 2020

Covid 19 – zasady bezpieczeństwa w ROD

9 października 2020 r. Rada Ministrów wydała kolejne rozporządzenie dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jedną z nowości jest przepis odnoszący się bezpośrednio do ROD.

Zgodnie z rozporządzeniem, na osoby przebywające w miejscach ogólnodostępnych nałożono obowiązek zakrywania nosa i ust (przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego (w § 27 ust. 1 rozporządzenia). Od tego obowiązku wprowadzono pewne wyjątki. W kontekście ROD na szczególną uwagę zasługuje § 27 ust. 3  pkt 12, który stanowi, że obowiązku o którym mowa w § 27 ust. 1 nie stosuje się osoby przebywającej na terenie „rodzinnego ogródka działkowego”.

W świetle powyższego nie ulega wątpliwości, że intencją autorów rozporządzenia było zwolnienie osób przebywających na działce w ROD z obowiązku zasłaniania nosa i ust. Z uwagi na pewne nieścisłości w nazewnictwie, warto jednak zachować ostrożność przy interpretacji przepisu. Mianowicie w rozporządzeniu posłużono się pozaustawowym pojęciem „rodzinnego ogródka działkowego”, a ustawa o ROD posługuje się pojęciem „rodzinnego ogrodu działkowego”. Czyni to zasadnym pytanie, czy intencją autorów było objęcie zwolnieniem całego terenu ROD, czy też jedynie terenu działki – potocznie nazywanej „ogródkiem” – czyli obszaru, do którego działkowiec posiada prawo dzierżawy działkowej .

W sensie stricte prawnym kwestia ta jest raczej jasna – brak maseczki podczas pobytu na dowolnym fragmencie ROD, nawet poza „działką”, nie powinien stanowić podstawy do nałożenia mandatu. Ale do tematu warto podejść bardziej zdroworozsądkowo. O ile bowiem na działce jesteśmy względnie bezpieczni, to na terenach wspólnych ogrodu – gdzie łatwiej o kontakt z innymi osobami – należy zachować ostrożność. Zwłaszcza, jeżeli uwzględni się regulację z  § 27 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia. Przepis ten nakazuje zakrywanie nosa i ust na  „terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania”.

Chociaż z uwagi na w/w § 27 ust. 3  pkt 12, można przyjąć, że pojęcie „nieruchomości wspólnych” nie obejmuje „terenu ogólnego ROD, przeznaczonego do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek – art. 2 pkt 3 ustawy o ROD”, to dla bezpieczeństwa własnego i innych celowym byłoby zachowywać się na nich w sposób analogiczny, tj. zasłaniać usta i nos.

Niezależnie od rozporządzanie RM, warto pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi na terenie ROD przepisami wprowadzonymi przez PZD, zarządy ogrodów zostały upoważnione do wprowadzania lokalnych, czasowych ograniczeń w dostępie do terenu ROD dla osób spoza grona działkowców i ich najbliższych rodzin oraz wyłączania części infrastruktury ogrodowej z użytku ( § 7 uchwały KZ PZD 143/2020 w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii).

R.pr. B Piech

09 Paź 2020

Uroczyste posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Łodzi połączone z Okręgowymi Dniami Działkowca

W tym roku po raz pierwszy w historii Okręgu Łódzkiego PZD z powodu panującej pandemii COVID-19, Okręgowe Dni Działkowca nie mogły odbyć się w formie tradycyjnej.To szczególny czas, kiedy świętowano jubileusze ROD oraz następowało oficjalne wręczenie nagród dla uczestników okręgowych konkursów.

W związku z zaistniałą sytuacją Okręgowy Zarząd Łódzki PZD podjął decyzję o połączeniu posiedzenia Okręgowej Rady Łódzkiej PZD z uroczystościami Dnia Działkowca.

W uroczystościach 3 października 2020 roku wzięli udział członkowie Okręgowej Rady Łódzkiej PZD, Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD, przedstawiciele zarządów ogrodów, w których w tym roku przypada jubileusz ich powstania oraz użytkownicy działek zgłoszonych w okręgowym konkursie wraz z prezesami tych ROD.

Okręgowe Dni Działkowca rozpoczęto od odśpiewania hymnu „Zielonej Rzeczypospolitej”.    

 

Następnie głos zabrała Prezes Okręgu Izabela Ożegalska, która w swoim  wystąpieniu nawiązała do historii i początków ogrodnictwa działkowego, poruszyła ważny temat, jakim jest rozwój ROD. Pandemia pokazała, że zapotrzebowanie społeczne na działki rodzinne jest znacznie większe. Prezes podkreśliła, że epidemia wywołała szereg utrudnień w działaniu organów zarządzających ROD, dlatego złożyła podziękowania wszystkim działaczom, oddanym społecznikom za poświecenie swojego czasu dla działkowców i ogrodów.

 

 

 

 

W dalszej części Antoni Gieczewski członek ORŁ PZD zabrał głos w sprawie jubileuszy w Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Przekazał, że świętowanie powstania ogrodu stało się formą integracji działkowców. W roku bieżącym 18 Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Okręgu Łódzkiego obchodzi swój jubileusz.

 

 

 

 

Wręczenia pucharów okolicznościowych i dyplomów dla  Rodzinnych Ogrodów Działkowych z okazji jubileuszy ROD dokonali Prezes OŁ wraz z I Wiceprezesem ORŁ PZD.

 

 

 

 

Okręgowe Dni Działkowca stały się również okazją do wręczenie nagród uczestnikom konkursu okręgowego pn. „Różnorodność upraw na działce”.  Maria Mańkowska członek OZŁ PZD przedstawiła wyniki konkursów. Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne. Natomiast wszyscy uczestnicy otrzymali roczną prenumeratę czasopism „Działkowiec” oraz „Mój Ogródek”, a także zestaw wydawnictw.

 

 

 

 

I miejsce zdobyła działka rodzinna nr 37 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. M. Konopnickiej w Skierniewicach.      

 

II miejsce zdobyła działka nr 8 w ROD „Kolejarz” w Kutnie      

 

III miejsce ex aequo działka nr 58 w ROD „Tramwajarz II” w Łodzi oraz działka nr 152 w ROD „Pienista” w Łodzi      

 

Na zakończenie uroczystości związanych z Okręgowymi Dniami Działkowca Prezes OŁ PZD odczytała wiersz Antoniego Gieczewskiego pt. „Dożynki” (wiersz dostępny na stronie).

 

Część merytoryczną posiedzenia rozpoczęła Prezes OŁ PZD przedstawiając porządek obrad. Przedmiotem posiedzenia ORŁ PZD była kampania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2020r. Sprawozdanie z dotychczasowego przebiegu kampanii sprawozdawczej w ROD Okręgu omówiła Anna Pintara. Na 301 Rodzinnych Ogrodów Działkowych odbyło się 99 walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2020r. W ROD do 100 członków PZD przygotowano i przeprowadzono 55 zebrań, natomiast w ROD do 150 członków PZD 44 zebrania. W 86 zebraniach uczestniczyli członkowie zespołu do obsługi walnych zebrań sprawozdawczych. Średnia frekwencja na zebraniach wynosiła 41,9%. Znaczna większość zarządów tj. 98 skorzystała z możliwości i podjęło decyzji o odstąpieniu od zwołania walnego zebrania. W 6 ogrodach odbyły się konferencje delegatów. Natomiast 10 zarządów ROD wystąpiło do OZŁ PZD z wnioskiem o powołanie komisarycznego walnego zebrania.      

 

Okręgowa Rada Łódzka PZD wyraziła niepokój, że nadal duża liczba zarządów ROD nie przekazała do Okręgu decyzji o wyborze metody realizacji zadań statutowych przynależnych do walnego zebrania. Do tego tematu podjęli uchwałę nr 1/VI/2020 w sprawie przebiegu kampanii walnych zebrań sprawozdawczych  ROD w roku 2020.

Powoływanie i funkcjonowanie zamiejscowych Ośrodków Finansowo-Księgowych OZ omówiła Główna Księgowa Elżbieta Janiszewska-Jarząb. W tym temacie przypomniała, że konieczne jest przestrzeganie przepisów związkowych, które zobowiązały ROD do przekazania księgowości do Ośrodka Finansowo-Księgowego. Okręgowa Rada Łódzka PZD podjęła uchwałę nr 2/VI/2020 w sprawie powołania Ośrodków Finansowo-Księgowych dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Łódzkiego PZD.

 

 

 

 

 

Ponadto, Okręgowa Rada Łódzka PZD zajęła się zagadnieniem dotyczącym tworzeniem nowych ogrodów działkowych. Realizację programu rozwoju ROD przedstawiła Agnieszka Cygan – inspektor ds. terenowo-prawnych. Przekazała, że pozyskiwanie terenów w celu tworzenia rodzinnych ogrodów działkowych jest ograniczona i nie cieszy się zainteresowaniem wśród władz Gmin i Miast. Do tego punktu Członkowie ORŁ PZD przyjęli apel w sprawie rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Okręgu Łódzkim PZD oraz powołali komisję w sprawie tworzenia nowych ROD w Okręgu.

 

 

 

 

 

Omówiono podstawowe problemy wynikające z projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy przekazanym stowarzyszeniu działkowemu PZD do konsultacji przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W tej sprawie ORŁ PZD przyjęła stanowisko w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, które przesłane zostanie do Ministra.

 

 

 

 

 

Na zakończenie Prezes OŁ PZD Izabela Ożegalska podziękowała wszystkim uczestnikom posiedzenia za wytrwałość i zaangażowanie, dzięki którym ogrody działkowe funkcjonowały w sposób nieprzerwalny oraz były i są miejscem bezpiecznym dla zdrowia i życia działkowców. Na tym obrady Okręgowej Rady Łódzkiej Polskiego Związku Działkowców z okazji Okręgowych Dni Działkowca zostały zakończone.

 

Opracowały :   Anna Pintara

Agnieszka Lazar

 

 

 

09 Paź 2020

“Dożynki w ROD “

Antoni Gieczewski 

Dożynki w ROD

To nagroda za wylany pot

To niesione wieńce

Prezesowi w podzięce

Na działce dożynki

To owoców pełne skrzynki

To łubin na działce zasiany

To przy muzyce tany

To kiedy w biesiadnej atmosferze

Działkowicz Działkowiczkę do tańca bierze

To zadbane grządki

Bo Działkowicz zrobił na nich porządki

To zieleniące się zagony

Bo Użytkownik posiał na nich poplony

Jagody aronii zostały na krzewie

Bo jak ktoś nie wie

Owoc aronii tak głoszą plotki

Po przymrozkach robi się słodki

Na grządce pory pozostają

Bo mrozy w ich przechowywaniu sprzyjają

Dożynki to nie tylko strawa

To nie tylko zabawa

To umocnienie więzi między działkowiczami

To podzielenie się przyjaźni

To podsumowanie roku działkowego

To obdarzenie nadwyżką plonów bliźniego

To pokaz okazałej dyni

Dumy jej gospodyni

To konkurs na kabaczki

i inne ogrodowe smaczki

To pochwalenie się warzywnym okazem

To śpiewanie razem

To czas nagrodzić ogrody

To moment wręczyć konkursowe nagrody

To czas wyrazić nadzieje

Że dożynki to nie będą stare dzieje.

Łódz, 01.10.2020 r.

.

08 Paź 2020

KONKURS PN. „RÓŻNORODNOŚĆ UPRAW NA DZIAŁCE” ROZSTRZYGNIĘTY!

Z roku na rok rośnie świadomość ludzi w odniesieniu do ekologii, zdrowego stylu życia i odżywiania, jak również ochrony środowiska i korzystnego wpływu owadów zapylających. Propagując ideę ogrodnictwa działkowego oraz mając doświadczenie, że działalność konkursowa ma istotny wpływ na zagospodarowanie ogrodów oraz ich wizerunek, jak również promując dobre wzory zagospodarowania działek i różnorodność ich wykorzystania, Okręgowy Zarząd Łódzki PZD ogłosił na rok 2020 konkurs pn. „Różnorodność upraw na działce”. Konkurs skierowany był do działkowców.

Do okręgowego konkursu „Różnorodność upraw na działce”, Zarządy ROD mogły zgłosić tylko jedną działkę, która powinna spełniać wymagania zawarte w regulaminie, takie jak uprawa roślin sadowniczych, warzywnych, w tym zioła, jak również rośliny ozdobne.

Okręgowa Komisja Konkursowa dokonała oceny każdej działki na podstawie przesłanych zdjęć i części opisowej. Podczas oceny szczególną uwagę zwrócono na uprawę roślin miododajnych. W ocenie uwzględniono ład i harmonię, estetykę oraz zgodność nasadzeń z regulaminem ROD. Maksymalnie można było uzyskać 80 punktów.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło podczas posiedzenia Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD, na którym została podjęta uchwała w sprawie laureatów, natomiast oficjalne ogłoszenie zwycięzców odbyło się podczas Okręgowych Dni Działkowca 2020. Lista przedstawia się następująco:

Miejsce 1– działka nr 37 w ROD im. Marii Konopnickiej w Skierniewicach, użytkownicy Państwo Anna i Tadeusz Nowak, liczba uzyskanych punktów- 78; Państwo Nowak otrzymali nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 zł, zestaw wydawnictw oraz roczną prenumeratę czasopism „Działkowiec” i „Mój ogródek”.

 

 

 

To co szczególnie zachwycało na zdjęciach to różnorodność upraw, ład i porządek, wykorzystany każdy fragment działki, jak również pomysłowość działkowców w zastosowaniu najprostszych metod w walce ze szkodnikami

 

Miejsce 2- działka nr 8 w ROD „Kolejarz” w Kutnie, użytkownik Pan Dawid Pasiński, liczba uzyskanych punktów-75; Pan Pasiński otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 2 000 zł, zestaw wydawnictw oraz roczną prenumeratę czasopism „Działkowiec” i „Mój ogródek”.

 

Działka Pana Dawida obfituje w popularne gatunki roślin uprawnych. W kwaterze sadowniczej, gałęzie uginają się od ilości plonów, pozostała część upraw również przyniosła owocne zbiory.

 

 

Miejsce 3 – ex aequo

działka nr 58 w ROD „Tramwajarz II” w Łodzi, użytkowniczka Pani Anna Karpińska;

 

oraz działka nr 152 w ROD „Pienista” w Łodzi, użytkownicy Państwo Janina i Stanisław Kaczmarek,

 

liczba uzyskanych punktów-73; użytkownicy tych działek otrzymali nagrodę pieniężną w wysokości 1 000 zł każdy, zestaw wydawnictw oraz roczną prenumeratę czasopism „Działkowiec” i „Mój ogródek”.

Te działki urzekają przede wszystkim estetyką, widać, że każdy fragment został sumiennie zaplanowany, występuje ogromna różnorodność gatunkowa. Działki pięknie utrzymane, krzewy przystrzyżone, a roślinność zdrowa.

Wszystkie zgłoszone działki zachwycają swoim urokiem, są zadbane i każdą Okręg chciałby nagrodzić. Decyzja była trudna, a różnica punktów niewielka. Użytkownicy pozostałych działek zgłoszonych do konkursu otrzymali zestaw wydawnictw oraz roczną prenumeratę czasopisma „Działkowiec” i „Mój ogródek”:

 • Maria Janiec, działka nr 32 w ROD „Przy Torze” w Łodzi;
 • Teresa i Bronisław Jaciubek, działka nr 46 w ROD „Brzezina” w Łodzi;
 • Lucyna i Franciszek Galas, działka nr 393 w ROD im. F. Kotowskiego w Skierniewicach;
 • Teresa i Tadeusz Dawidziuk, działka nr 85 w ROD im. M. Kopernika w Skierniewicach;
 • Elżbieta i Grzegorz Szymańscy , działka nr 73 w ROD im. M. Konopnickiej w Łodzi;
 • Urszula i Zbigniew Bagrowscy, działka nr 50 w ROD „Meliorant” w Zawadach;

Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie, Okręgowy Zarząd Łódzki PZD jeszcze raz dziękuje i życzy, aby zapał do pracy na działce nigdy nie gasł i zawsze przynosił wspaniale rezultaty, takie jak mogliśmy podziwiać na przesłanych zdjęciach . Jednocześnie, już teraz zaprasza wszystkich do wzięcia udziału w konkursach w nachodzącym roku.

 

Agnieszka Lazar

instruktor ds. ogrodnictwa

08 Paź 2020

Rejestr umów o dzieło w ZUS od 2021 r. Nowe narzędzie kontroli?

Rząd chce, aby od stycznia 2021 r. w ZUS istniał rejestr umów o dzieło. Utworzenie go to nowe obowiązki dla księgowych oraz kadrowych, a być może kolejne narzędzie kontroli pracodawców.

Pomysł wprowadzenia rejestru pojawił się już w maju w ramach tarczy antykryzysowej  i zakłada, że przedsiębiorcy będą musieli w terminie 7 dni od zawarcia umowy o dzieło poinformować o tym ZUS.

Umowa o dzieło – nowe obowiązki informacyjne

Umowy o dzieło dotąd nie trzeba było zgłaszać do ZUS, teraz ma się to zmienić. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma dowiedzieć się o każdej zawartej umowie w terminie 7 dni od daty jej podpisania.

Po co takie narzędzie?

Jak wskazuje GW podając informacje z biura prasowego ZUS: “To rozwiązanie pozwoli dokładniej oszacować liczbę zawieranych w Polsce umów cywilnoprawnych. Informacje te mogą być wykorzystywane m.in. do celów statystyczno-analitycznych, szczególnie przy opracowywaniu i kierowaniu odpowiedniej pomocy”

Oskładkowanie wszystkich umów

Obecnie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konsultowane są prace dotyczące oskładkowania umów zlecenia.  Zapowiadane jest oskładkowanie umów-zlecenia osób, które pracują na etacie oraz tych, które łączą działalność gospodarczą z umowami zlecenia. Być może oskładkowane zostaną również umowy o dzieło, które jak dotąd są zwolnione z jakichkolwiek składek ubezpieczeniowych.

Oskładkowanie umów o dzieło może przynieść znaczące wpływy do budżetu. Dodatkowo oskładkowania umów domagają się także związkowcy, którzy uważają, że oskładkowanie wszystkich umów pozwoli na uniknięcie zamiany umów zlecenia na umowy o dzieło po wprowadzeniu reformy dotyczącej oskładkowania umów zlecenia.

Zamiana umowy o dzieło na umowę o pracę to znaczące wpływy ze składek

W przypadku przekwalifikowania umowy o dzieło w umowę o pracę do budżetu mogą wpłynąć znaczące ilości składek.  Obecnie jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na umowach cywilnoprawnych pracuje 1,3 mln Polaków. Po stworzeniu rejestru Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie znał dokładną ilość osób pracujących na umowach o dzieło.

W przypadku kontroli i nakazu przekwalifikowania umowy, kiedy okaże się, że dzieło dziełem nie jest, będzie istniał obowiązek zapłaty składek wraz z odsetkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Autor: Ewelina Czechowicz

https://www.pit.pl/aktualnosci/rejestr-umow-o-dzielo-w-zus-od-2021-r-nowe-narzedzie-kontroli-998558

06 Paź 2020

MYŚLIMY PRZYSZŁOŚCIOWO – działania Okręgowej Rady Łódzkiej PZD

Podczas posiedzenia w dniu 3 października 2020r. w ramach omawiania zagadnień merytorycznych, Okręgowa Rada Łódzka Polskiego Związku Działkowców zapoznała się z najistotniejszymi dla stowarzyszenia ogrodowego regulacjami projektowanej ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, przekazanej PZD do konsultacji przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Jakkolwiek Okręgowa Rada Łódzka PZD zaaprobowała inicjatywę rządową to przede wszystkim w pełnej rozciągłości poparła stanowisko Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 9 września 2020r. w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy i zgłoszone przez Jednostkę Krajową zastrzeżenia i poprawki, czemu dała wyraz podejmując stanowisko, które zostało skierowane do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Okręg Łódzki informuje nadto, że do wiadomości Okręgu wpłynęły wystąpienia popierające stanowisko Krajowej Rady. Jednocześnie zwraca się do wszystkich organów PZD w ROD oraz do działkowców o wsparcie działań podejmowanych przez PZD, które są ukierunkowane na poszanowanie i zabezpieczenie praw działkowców oraz stowarzyszenia w projektowanej ustawie o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

Do pobrania poniżej:

 1. Stanowisko ORŁ PZD z  dnia 3.10.2020
 2. Stanowisko Komisji Medialnej ORŁ PZD
 3. Stanowisko Kolegium Prezesów powiatu kutnowskiego
 4. Stanowisko zarządu ROD ” Kolejarz” w Kutnie
 5. Stanowisko zarządu ROD “Przy Torze” w Łodzi
 6. Stanowisko Kolegium Prezesów powiatu łaskiego