Polski Związek Działkowców Okręg Łódzki w Łodzi
Warecka 3, 91-202 Łódź
+42 655 94 54
05 Sie 2020

WAŻNE dotyczy możliwości dofinansowania do inwestycji w ROD

Nawiązując do Komunikatu Krajowego Zarządu PZD z dnia 28 lipca 2020r. umieszczonego na stronie internetowej lodz.pzd.pl w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji w ROD ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych Okręg Łódzki PZD zwraca się do zarządów ROD o niezwłoczne dokonanie oceny potrzeb inwestycyjnych i remontowych
w ROD w zakresie budowy lub modernizacji sieci wodnej, elektrycznej, ogrodzenia, domów działkowca, siedzib dla zarządów ROD itd. i wystąpienie do miast, gmin, powiatów właściwych ze względu na położenie ROD o ujęcie wartości tych inwestycji we wnioskach
o uzyskanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Nabór wniosków składanych przez gminy, miasta i powiaty trwa tylko do 10 sierpnia 2020r., dlatego konieczne jest szybkie działanie polegające na skierowaniu pism do jednostek samorządu terytorialnego. Okręg Łódzki PZD w dniu 4 sierpnia 2020r. wystosował wnioski o ujęcie potrzeb finansowych ROD na rozwój do Prezydenta Miasta Łodzi, Prezydenta Miasta Zduńska Wola oraz Prezydenta Miasta Kutno.

Okręg zwraca uwagę, że środki z Funduszu pozwoliłyby na realizację „Otwartego Programu Rozwoju ROD” poprzez tworzenie nowych ROD w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na działki rodzinne, ale również przeprowadzenie inwestycji i remontów w istniejących ogrodach. Dlatego też w ocenie Okręgu Łódzkiego warto jest podjąć próbę ujęcia potrzeb rozwojowych ROD we wnioskach składanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Jednocześnie Okręg Łódzki PZD zwraca się do zarządów ROD z prośbą o przekazanie informacji w przypadku wystosowania wystąpień w imieniu ROD do gmin, miast lub powiatów.

05 Sie 2020

Krajowa Rada do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Ardanowskiego w sprawie rozwoju ROD

Na posiedzeniu Krajowej Rady PZD w dniu 23 lipca br., na którym omawiany był temat rosnącego zapotrzebowania na działki w ROD, zostało przyjęte pismo do Pana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W piśmie przedstawiony został problem znacznego zapotrzebowania na działki w ROD, które nasiliło się w ostatnich miesiącach w wyniku pandemii oraz brak możliwości jego zaspokojenia z uwagi na niedostateczną powierzchnię gruntów posiadanych przez PZD.

Jednocześnie, KR PZD zwróciła się do Pana Ministra w sprawie umożliwienia zakładania ROD na gruntach będących własnością Skarbu Państwa, które zostały powierzone Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa. Grunty te mogłyby zostać nieodpłatnie oddane przez KOWR, za zgodą Pana Ministra, samorządom, które następnie mogłyby tworzyć na nich ROD. Minister mógłby także umożliwić nabywanie ich przez PZD bezpośrednio na cele ogrodnictwa działkowego.

Poniżej zamieszczamy pełny tekst pisma.

 

AR

 

04 Sie 2020

Krajowa Rada do Pani Jadwigi Emilewicz Wicepremiera RP w sprawie rozwoju ROD

Na posiedzeniu Krajowej Rady PZD w dniu 23 lipca br., na którym omawiany był temat rosnącego zapotrzebowania na działki w ROD, zostało przyjęte pismo do Pani Jadwigi Emilewicz – Wicepremiera RP. W piśmie został przedstawiony dorobek Polskiego Związku Działkowców w zakresie budowy ogrodów działkowych, z których korzysta blisko milion polskich rodzin. Jednocześnie, KR PZD zwróciła się o podjęcie dialogu w przedmiocie wypracowania rozwiązań służących rozwojowi ROD.

Ponadto, KR PZD zadeklarowała gotowość do bezpośredniego kontaktu
z resortem, co umożliwi szersze zaprezentowanie problemów i postulatów środowiska działkowców.

Poniżej zamieszczamy pełny tekst pisma.

 

AR

04 Sie 2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach od  6 sierpnia 2020r. (czwartek) do 21 sierpnia 2020 ( piątek)  KASA oraz MAGAZYN Okręgu Łódzkiego PZD
będą nieczynne.

03 Sie 2020

Pismo do Pana Mateusza Morawieckiego RP w sprawie rozwoju ROD

Pismo do Pana Mateusza Morawieckiego Premiera RP w sprawie rozwoju ROD - 03.08.2020

W dniu 23 lipca br. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady PZD, na której członkowie zapoznali się z informacją w zakresie rosnącego zapotrzebowania na działki w ROD. Ta tendencja wzrostowa jest szczególnie zauważalna od wybuchu pandemii w Polsce. Sygnały płyną zarówno z licznych doniesień medialnych, jak i od samych zainteresowanych. W większości dużych i średnich miast występuje znaczny wzrost zapotrzebowania na działki w ROD. Jednocześnie możliwość pozyskania nowych terenów we własnym zakresie jest bardzo ograniczona i to często z przyczyn nie leżących po stronie Związku.

Dlatego też Krajowa Rada PZD skierowało pismo do Pana Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów, w którym została przedstawiona aktualna sytuacja Związku, ogrodów działkowych oraz rosnące wśród społeczeństwa zapotrzebowanie na działki. Ponadto, KR PZD zwróciła się o pomoc w zainicjowaniu działań skierowanych na wdrożenie rozwiązań służących rozwojowi ROD, uznając, iż przystąpienie przez Rząd do takich działań spotka się z pozytywnym odbiorem w społeczeństwie.

Ponadto, KR PZD zadeklarowała gotowość do aktywnego włączenia się w realizację projektu w charakterze strony społecznej.

Poniżej zamieszczamy pełny tekst pisma.

 

AR

03 Sie 2020

Informacja z V posiedzenia Okręgowej Rady Łódzkie PZD

W dniu 16 lipca 2020r. odbyło się V posiedzenie Okręgowej Rady Łódzkiej PZD w Łodzi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Obrady otworzyła Prezes OŁ Izabela Ożegalska. W porządku obrad znalazły się przede wszystkim tematy związane z funkcjonowanie struktur PZD w okresie epidemii m.in. omówiono zmiany w Regulaminie ORŁ PZD wywołane epidemią COVID- 19. Najwięcej czasu poświęcono działalności Okręgowego Zarządu Łódzkiego i ROD. Izabela Ożegalska podkreśliła dużą aktywność Jednostki Krajowej oraz Okręgu w okresie epidemii, która miała na celu zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania Związku. Przypomniano szereg działań, podjętych uchwał i dokumentów, które zapewniały poprawne funkcjonowanie ROD w tym trudnym okresie. W tej sprawie Okręgowa Rada podjęła uchwałę nr 2 /V/2020. Następnie przedstawiono sposób przygotowania i organizacji tegorocznej kampanii walnych. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami ogrody, w których liczba członków PZD nie przekracza 150 osób mogą zorganizować walne zebrania w ROD. Dla pozostałych ROD Krajowa Rada PZD podjęła uchwałę 4/IV/2020 z dnia 25 czerwca 2020r, w której znajdują się wytyczne dotyczące organizacji walnych zebrań. W związku z przyjętą uchwałą zarządy ROD mogą zdecydować o organizacji konferencji delegatów, o wystąpieniu do Okręgu o zawieszenie walnego zebrania i powołanie komisarycznego walnego zebrania lub o odstąpieniu od organizacji walnego zebrania w roku 2020 w sytuacji, gdy fundusze ogrodu pozwalają na zapewnienie funkcjonowania ROD w oparciu o opłaty ogrodowe pobierane w wysokości uchwalonej przez walne zebranie w 2019r. Tegoroczna kampania walnych zebrań sprawozdawczych została wydłużona do 15 października br. Temat ten wywołał znaczne zainteresowanie wśród uczestników posiedzenia. Członkowie ORŁ PZD pytali o sposób zorganizowania konferencji delegatów. Na wszystkie pytania odpowiedzi udzielała Prezes OŁ PZD. Do tego punktu przyjęte zostało stanowisko. W dalszej części posiedzenia Główna Księgowa Okręgu omówiła zbiorcze sprawozdania finansowe ROD za rok 2019 oraz preliminarz finansowy na rok 2020. Następnie Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej przedstawiła ocenę i wnioski Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD dotyczące sprawozdania jak i preliminarza zbiorczego ROD.  Uchwałą Okręgowa Rada przyjęła zbiorcze zestawienie sprawozdań finansowych ROD za rok 2019 oraz preliminarzy finansowych na 2020 rok.

           Anna Pintara  

 

 

 

Foto 1


Foto 2


Foto 3