Polski Związek Działkowców Okręg Łódzki w Łodzi
Warecka 3, 91-202 Łódź
+42 655 94 54
20 Sty 2021

Kampania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2021 roku

Okręgowy Zarząd Łódzki Polskiego Związku Działkowców wykonując postanowienia uchwały nr 347/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku Krajowego Zarządu PZD na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2020 roku podjął uchwałę nr 401/2020 w sprawie terminu walnych zebrań ROD w 2021 roku w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez COVID-19.

Zgodnie z treścią uchwały w roku 2021 kampania walnych zebrań sprawozdawczych zostaje przedłużona do 31 sierpnia 2021 roku.

Okręg Łódzki w Łodzi PZD

Pliki do pobrania:

11 Sty 2021

PRZYPOMNIENIE !!

Okręg Łódzki PZD przypomina, że ogrody korzystające z usług wodnych składają, do PGW Wody Polskie oświadczenie o ilości pobranej wody w IV kwartale 2020 r. w terminie do 14 stycznia 2021 r.

11 Sty 2021

Antoni Gieczewski “DZIAŁKOWICZ ZIMĄ”

Snuje się od okna do okna

Każda godzina dłuży się! Markotna!

Zima to czas działkowej smuty

Jakby za karę okres pokuty

Próbuje "zabić" czas przed telewizorem

To dobre ale wieczorem

A co w ciągu dnia?

Jak spędzić czas się da?

Rozwiązywaniem krzyżówki ?

Wkręcaniem kolejnej żarówki?

Brak konkretnego zajęcia

To katorga nie do pojęcia

Z żoną się pokłóci

Wyjdzie! Póżno wróci

Ile można spać?

Kiedyś trzeba wstać!

Do sąsiada zadzwoni

Swoje troski odsłoni

Przejrzy stan kosiarki

Dokona konserwacji glebogryzarki

Tymczasem niepokój o działkę narasta

Trzeba iść zobaczyć. Basta!

Przyciągany jakby grawitacji siłą

Idzie zobaczyć działkę miłą

To nic że mrożnie, śnieżnie

Idzie zobaczyć, choćby pobieżnie

Uspokojony jej widokiem

Świat postrzega dobrym okiem

Nastrój przygnębienia częściowo pryska

Rozumie co flora przez zimę zyska

Jak dla człowieka noc

Kiedy sen daje moc

Tak zima dla przyrody

To warunek na nowe gody

Więc planuje co zmodernizuje?

Co nowego dobuduje?

Co nowego posadzi?

Co mu "Działkowicz" doradzi?

Jakie posiać rozsady?

Co na parapecie? A co nie da rady?

Co kupić w OBI?

A co sam przysposobi?

A jak zima nie ustępuje?

Co Ci rozum podszeptuje?

Co mu doradzisz?

Jak na zimową nudę zaradzisz?

Łódż styczeń 2021 r.

08 Sty 2021

Panele słoneczne- alternatywne źródło energii

Odnawialne źródła energii (OZE) są nam coraz bliższe. Zwracamy uwagę na ochronę środowiska, a także możliwości wykorzystania natury.

Materiał przygotowany przez instruktor ds. ogrodniczych przeznaczony jest zarówno dla Zarządów ROD, jak również działkowców. W telegraficznym skrócie i w prosty sposób przedstawiono jak pracują panele fotowoltaiczne.

Co będzie potrzebne? Na jaki koszt się przygotować? Na co zwrócić uwagę?

Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w materiale.

Agnieszka Lazar

Instruktor ds. ogrodnictwa

Okręg Łódzki PZD

Pliki do pobrania:

07 Sty 2021

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie kolejnego projektu nowelizacji ustawy „śmieciowej”

W dniu 31.12.2020 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (https://legislacja.gov.pl/) został opublikowany projekt ustawy z dnia 29.12.2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z pismem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31.12.2020 r. projekt ten został przekazany do konsultacji społecznych, które mają trwać do ok. 29 stycznia 2021 r. Zgodnie z rozdzielnikiem przedmiotowego pisma, Polski Związek Działkowców nie został zaproszony do ww. konsultacji społecznych.

Z uwagi jednak, że zagadnienia ujęte w projekcie ustawy z dnia 29.12.2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw dotyczą bezpośrednio PZD, ROD i działkowców, Krajowy Zarząd PZD postanowił dokonać analizy prawnej ww. projektu ustawy i po konsultacji z Okręgami PZD, przedstawić Ministerstwu Klimatu i Środowiska swoje uwagi i wnioski, w celu zabezpieczenia interesów rodzinnych ogrodów działkowych oraz działkowców.

W tym celu, w dniu 5.01.2021 r. KZ PZD wystąpił do wszystkich Okręgów PZD z prośbą o zapoznanie się projektem ustawy i przedstawienie propozycji do rozwiązań prawnych dotyczących nieruchomości niezamieszkanych, do których zaliczają się rodzinne ogrody działkowe. Jednocześnie poinformował, że temat ten będzie przedmiotem posiedzenia KZ PZD, który przyjmie stosowne kierunki działań w tej sprawie.

W projekcie ustawy z dnia 29.12.2020 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zaproponowano m.in.:

 • podwyższenie w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi maksymalnych stawek opłat za wywóz śmieci z nieruchomości niezamieszkanych, w tym ROD. Obecnie stawka za wywóz worka 120 litrów nie może przekroczyć 18,19 zł, a pojemnika 1100 litrów - 58,20 zł. Po zmianach, maksymalna stawka za wywóz worka 120 litrów nie będzie mogła przekroczyć 23,65 zł, a pojemnika 1100 litrów - 216,76 zł (czyli wzrośnie blisko 4- krotnie). Maksymalne stawki opłat mają być również wyższe w przypadku pozostałych pojemności pojemników i worków (ok. 19 gr za litr)!
 • brak konieczności uzyskiwania pisemnej zgody właścicieli itd. nieruchomości niezamieszkanych, w tym ROD na jej włączenie do gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych. Obecnie, aby dany ROD mógł zostać włączony do gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych (czyli zacząć rozliczać się na podstawie deklaracji „śmieciowej” zamiast umowy z prywatną firmą lub przedsiębiorstwem komunalnym) zarząd ROD musi wyrazić pisemną zgodę. Po zmianach, taka pisemna zgoda nie będzie wymagana. ROD będzie automatycznie włączany do gminnego systemu (na podstawie uchwały rady miasta lub gminy o odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkanych). Aby wystąpić z gminnego systemu, zarząd ROD będzie musiał śledzić m.in. na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy informacje o uchwałach i przetargach, aby w wyznaczonym terminie złożyć oświadczenie, że chce wyłączyć się z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i rozliczać wywóz śmieci na podstawie umowy z prywatną firmą lub przedsiębiorstwem komunalnym.
 • wprowadzenie możliwości segregacji odpadów na mniej niż 5 frakcji albo uzyskania całkowitego zwolnienia z obowiązku segregacji odpadów komunalnych. Obecnie właściciele itd. nieruchomości zamieszkanych oraz niezamieszkanych, w tym ROD muszą segregować odpady komunalne najczęściej na 5 frakcji tj. 1) papier 2) metale i tworzywa sztuczne 3) szkło bezbarwne 4) szkło kolorowe i 5) bioodpady. Po zmianach, Minister Klimatu i Środowiska będzie mógł wydać zgodę na czasowe odstępstwo od selektywnego zbierania odpadów komunalnych, na określony czas. Decyzja będzie wydawana na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i dotyczyła nieruchomości w określonej gminie lub mieście.
 • utrzymano zwolnienie właścicieli itd. jednorodzinnych budynków mieszkalnych z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z zagospodarowywaniem bioodpadów m.in. w kompostownikach przydomowych. Natomiast, mimo licznych postulatów PZD, ROD i działkowców zgłaszanych w 2019 r. przy okazji poprzedniej nowelizacji ustawy „śmieciowej” nie wprowadzono analogicznego zwolnienia ROD z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z zagospodarowywaniem przez działkowców bioodpadów w kompostownikach ogrodowych.

 • umożliwiono miastom i gminom - po zapewnieniu technicznych możliwości identyfikacji odpadów komunalnych – rozliczanie odbioru odpadów komunalnych bezpośrednio z właścicielami itd. lokali w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Obecnie, w przypadku bloków, wywóz śmieci następuje na podstawie deklaracji „śmieciowych” składanych przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe. Po zmianach, ww. deklaracje mają składać poszczególni właściciele itd. lokali mieszkalnych. W praktyce oznacza to, że nie będzie obowiązywała w blokach zbiorowa odpowiedzialność za brak segregacji odpadów. Przy indywidualnym rozliczaniu wywozu odpadów, ci którzy segregują śmieci zapłacą mniej, a ci którzy nie segregują – więcej.

Mając na uwadze znaczenie projektowanych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dla funkcjonowania ROD i interesów działkowców, zachęcamy zarządy ROD do przedstawienia stanowisk ROD w zakresie proponowanych rozwiązań prawnych !

Ww. stanowiska prosimy przesyłać do jednostki krajowej PZD, na adres: sekretariat@pzd.pl. Zostaną one przeanalizowane i przekazane wraz z wystąpieniem KZ PZD do Ministra Klimatu i Środowiska.

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, dnia 7 stycznia 2021 r.

07 Sty 2021

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie telefonicznych dyżurów prawnych w Okręgach PZD i w jednostce krajowej PZD w 2021 roku

W związku dużym zainteresowaniem telefonicznymi dyżurami prawnymi w PZD w latach ubiegłych, Krajowy Zarząd PZD w uchwale nr 384/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie oceny telefonicznych dyżurów w Okręgach PZD w 2020 r. postanowił o kontynuowaniu telefonicznych dyżurów prawnych w jednostce krajowej PZD oraz Okręgach PZD w 2021 roku.

Ww. dyżury prawne będą odbywały się w 2021 r.:

1)    w Okręgach PZD – w dniach i godzinach ustalonych przez Okręgi PZD, w poniższym harmonogramie telefonicznych dyżurów prawnych [LINK]. Będą one obsługiwane przez radców prawnych i prawników Okręgów PZD,

2)    w jednostce krajowej PZD:

a)     w każdą środę w godz. 10-13 pod numerem tel. (22) 101-34-54 i będą obsługiwane przez radców prawnych i prawników Okręgów PZD,

b)    w każdy piątek w godz. 10-15 pod numerem tel. (22) 101-34-54 i będą obsługiwane przez radców prawnych i prawników jednostki krajowej PZD.

Zachęcamy wszystkich członków organów ROD, działkowców i osoby ubiegające się o działkę w ROD do korzystania z tej nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie interpretacji ustawy o ROD, statutu PZD, regulaminu ROD oraz innych przepisów obowiązujących w PZD!

Niezależenie od powyższego istnieje możliwość kierowania zapytań prawnych na adresy e-mailowe Okręgów PZD (dostępne na stronie internetowej Okręgów oraz na stronie internetowej PZD: www.pzd.pl – KONTAKT – OZ PZD) oraz do jednostki krajowej PZD na adres: sekretariat@pzd.pl, oraz pocztą tradycyjną.

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, dnia 5 stycznia 2021 r.  

04 Sty 2021

Kiedy ogrody odzyskają pieniądze za zawyżone opłaty wodne? – 30.12.2020

Jak już informowaliśmy, po długotrwałej batalii sądowej PZD wygrał z „Wodami Polskimi” spór o stawki opłat wodnych stosowane wobec ogrodów. W kolejnych już wyrokach Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację prawnikom PZD. Ogrody korzystające z ujęć własnych powinny być obciążane opłatami wodnymi wg stawek analogicznych jak rolnicy. Tymczasem od trzech lat „Wody Polskie” obciążały ogrody tak jak firmy komercyjne. W ten sposób wyegzekwowano od ogrodów miliony złotych nienależnych opłat. Odzyskanie tych pieniędzy nie jest proste. Oznaczałoby prowadzenie tysięcy spraw. Dla społecznych działaczy zarządzających ROD to duży kłopot.

Dlatego Krajowy Zarząd PZD wystąpił do Prezesa „Wód Polskich” z oficjalnym pismem o wdrożenie specjalnej procedury, dzięki której nastąpi przywrócenie stanu zgodnego z prawem, przy jednoczesnym uniknięciu zbędnych postępowań i dalszych kosztów. Od decyzji Prezesa „Wód Polskich” zależy, czy działkowcy będą zmuszeni walczyć o odzyskanie swych pieniędzy w długotrwałych postępowaniach, czy też sprawa zostanie załatwiona szybko i bez zbędnej biurokracji.

Poniżej publikujemy pełne wystąpienie Krajowego Zarządu PZD do Prezesa „Wód Polskich”. Zachęcamy do zapoznania się z pełną argumentacją zaprezentowaną w tym wystąpieniu.

KR PZD

04 Sty 2021

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie oceny telefonicznych dyżurów prawnych w PZD w 2020 roku

W dniu 29 grudnia 2020 r. Krajowy Zarząd PZD dokonał oceny telefonicznych dyżurów prawnych w Okręgach PZD i w jednostce krajowej PZD w 2020 r., które miały szczególny charakter. Poza zwykłymi telefonicznymi dyżurami prawnymi, z uwagi na wprowadzone przez rząd ograniczenia i obostrzenia związane z epidemią - w okresie od 22 kwietnia 2020 r. do 30 września 2020 r. obowiązywały codzienne telefoniczne dyżury, obsługiwane nie tylko przez radców prawnych i prawników, ale również księgowych, inspektorów ds. inwestycji oraz inspektorów ds. ogrodniczych.

Po dokonaniu oceny, Krajowy Zarząd PZD podjął  uchwałę nr 384/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie oceny telefonicznych dyżurów w Okręgach PZD w 2020 r., w której ocenił takie elementy jak: organizację dyżurów prawnych, częstotliwość i długość pełnienia, przebieg oraz raportowanie. Została również dokonana ocena grafików dyżurów prawnych publikowanych na stronach internetowych Okręgów PZD, zagadnień prawnych poruszanych na poradach prawnych oraz aktywność Okręgów w opracowywaniu własnych porad prawnych.

W ww. uchwale, Krajowy Zarząd PZD m.in. uznał, że:

 • W dalszym ciągu w Okręgach PZD i jednostce krajowej powinny być prowadzone telefoniczne dyżury prawne. W tym celu Biuro prawne PZD uzgodni z Okręgami PZD harmonogram dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD i jednostce krajowej na 2021 r.,
 • Częstotliwość i długość pełnienia telefonicznych dyżurów prawnych w Okręgach powinna odpowiadać faktycznemu zapotrzebowaniu na tą formę pomocy prawnej wśród organów ROD i działkowców. W przypadku małego zainteresowania telefonicznymi dyżurami prawnymi, Okręgi PZD powinny zbadać przyczyny małej liczby telefonów i przyjąć stosowne roz    wiązania,
 • Telefoniczne dyżury prawne w Okręgach PZD powinny być obsługiwane przede wszystkim przez radców prawnych oraz prawników posiadających odpowiednią wiedzę, kwalifikację i doświadczenie,
 • Okręgi PZD powinny publikować na swoich stronach internetowych (w widocznych miejscach, w odpowiedniej oprawie graficznej) aktualne grafiki udzielanych porad prawnych,
 • Okręgi PZD powinny opracowywać i umieszczać na swoich stronach internetowych porady prawne dotyczące interpretacji ustawy o ROD, statutu PZD i regulaminu ROD, odpowiadające najczęstszym zapytaniom organów ROD i działkowców,
 • Okręgi PZD powinny w większym stopniu raportować udzielone porady prawne.

 

Z treścią uchwały KZ PZD nr 384/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie oceny telefonicznych dyżurów w Okręgach PZD w 2020 r. można zapoznać się poniżej.

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, dnia 29 grudnia 2020 r.

 

29 Gru 2020

Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło zawieranych od 1 stycznia 2021 r.

Kogo dotyczy obowiązek informowania  ZUS o zawarciu  umowy o dzieło?

Ciebie, jeśli jesteś płatnikiem składek lub osobą fizyczną i zlecasz wykonanie dzieła (zawierasz z wykonawcą dzieła umowę) od 1 stycznia 2021 r.

Ważne!

 • Jeśli jesteś podmiotem lub jednostką organizacyjną (np. stowarzyszeniem, fundacją, spółką prawa handlowego, itp.)  i  nie jesteś płatnikiem składek (nie musisz rejestrować się w ZUS jako płatnik składek, bo nie zgłaszasz do ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego ubezpieczonego), nie musisz informować ZUS
  o zawartych umowach o dzieło.
 • Jeśli jesteś osobą fizyczną i zawarłeś umowę o dzieło, musisz ją zgłosić w ZUS bez względu na to, czy jesteś zarejestrowany w ZUS jako płatnik składek czy też nie.

Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło, które:

 • zawrzesz z własnym pracownikiem,
 • będą wykonywane na  rzecz własnego pracodawcy, ale są zawarte z innym podmiotem,
 • zawrzesz z  osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Jak przekażesz informacje do ZUS o zawartych umowach o dzieło?

Na nowym formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Formularz RUD możesz złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS od 1 stycznia 2021 r.

Jakie dane musisz przekazać do ZUS?

W formularzu RUD podasz następujące dane:

 • w bloku I - swoje dane, czyli  zamawiającego wykonanie umowy o dzieło - dane identyfikacyjne oraz adresowe,
 • w bloku II - dane wykonawcy umowy o dzieło - dane identyfikacyjne oraz adresowe osoby, z którą zawarłeś  umowę o dzieło,
 • w bloku III - informację  o zawartych umowach o dzieło - daty zawarcia, daty wykonywania (od-do) oraz liczbę zawartych umów.

Ważne!

Dla każdego wykonawcy wypełniasz oddzielny formularz RUD. W jednym formularzu RUD możesz wykazać informacje o maksymalnie 10. zawartych umowach o dzieło.

Kiedy poinformować ZUS o zawartych umowach?

Musisz zgłosić do ZUS umowy zawierane od 1 stycznia 2021 r. Masz na to 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Podstawa prawna

Art. 22 ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.).

Art. 36 ust.17, art. 45 ust. 1 pkt. 1b, art. 49 ust. 2 pkt 8 oraz art. 49 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 poz. 266
z późn. zm.).

 

).

29 Gru 2020

Umowy zlecenia i umowy o dzieło w ubezpieczeniach społecznych

Zamierzasz podpisać umowę cywilnoprawną? Sprawdź, czym różni się umowa zlecenia od umowy o dzieło i czy będziesz mieć ubezpieczenia społeczne.

Umowa zlecenia

Wykonujesz umowę zlecenia bądź umowę o świadczenie usług? Obejmiemy Cię ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowymi, wypadkowym i zdrowotnym. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Ważne!

 1. Jako zleceniobiorca możesz nie być objęty obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi, jeśli masz inny tytuł do ubezpieczeń, np. pracujesz na cały etat.
 2. Nie obejmiemy Cię ubezpieczeniami, jeśli jesteś uczniem lub studentem i nie skończyłeś 26 lat.
 3. Jeśli wykonujesz umowę zlecenia dla firmy, której jednocześnie jesteś pracownikiem, obejmiemy Cię obowiązkowo ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowymi, chorobowym, wypadkowym i zdrowotnym. W takiej sytuacji dla celów ubezpieczeń uważamy Cię za pracownika.

Umowa o dzieło

Zawarłeś umowę o dzieło? Nie obejmiemy Cię ubezpieczeniami społecznymi
i ubezpieczeniem zdrowotnym ani obowiązkowo, ani dobrowolnie.

Ważne!

Jeśli zawarłeś umowę o dzieło z firmą, której jednocześnie jesteś pracownikiem albo
w ramach tej umowy wykonujesz pracę na rzecz pracodawcy, uważamy Cię za pracownika. Dlatego obejmiemy Cię obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowymi, chorobowym, wypadkowym i zdrowotnym.

Umowa zlecenia czy umowa o dzieło

Zgodnie z zasadą swobody umów to strony decydują, jaką umowę zawierają. Jednak gdy wybierają rodzaj umowy, powinny przestrzegać przepisów, w szczególności odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego. Charakter umowy określa bowiem nie tylko sama nazwa umowy, ale przede wszystkim jej treść, a także warunki i okoliczności, które towarzyszą jej wykonywaniu.

Mamy prawo zweryfikować tę umowę. Jeśli wykonujesz umowę nazwaną umową o dzieło, a stwierdzimy, że jest to faktycznie umowa zlecenia albo umowa o świadczenie usług, to możemy objąć Cię ubezpieczeniami. Dlatego ważne jest, aby prawidłowo ustalić charakter zawieranej umowy. Pomogą w tym dalsze wyjaśnienia. Wskazujemy w nich elementy, na które trzeba zwrócić uwagę (głównie na podstawie orzeczeń sądowych).

Przedmiot i cel umowy

Przedmiotem umowy o dzieło jest zobowiązanie do wykonania dzieła, czyli osiągnięcia określonego, indywidualnego rezultatu w postaci materialnej lub niematerialnej.

Wykonanie dzieła najczęściej polega na:

 • wytworzeniu rzeczy,
 • zmianie rzeczy już istniejącej,
 • naprawieniu rzeczy,
 • przerobieniu rzeczy,
 • uzupełnieniu albo rozbudowie rzeczy,
 • połączeniu rzeczy z innymi rzeczami,
 • dodaniu części składowych

(wyrok Sądu Najwyższego z 18 września 2013 r., II UK 39/13).

Rezultat umowy o dzieło powinien mieć byt samoistny, obiektywnie osiągalny i pewny. Nie powinno być uznane za dzieło coś, co nie odróżnia się w żaden sposób od innych występujących na danym rynku rezultatów pracy, gdyż wówczas zatraciłoby swój indywidualny charakter dzieła (wyroki Sądu Najwyższego: z 3 listopada 1999 r., IV CKN 152/00, z 27 sierpnia 2013 r., II UK 26/13, z 14 listopada 2013 r., II UK 115/13, z 4 czerwca 2014 r., II UK 543/13, oraz z 10 lipca 2014 r., II UK 454/13). Dzieło powinno być wyrazem kreatywności i umiejętności autora.

W przypadku umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług przedmiotem jest zobowiązanie do wykonywania określonych czynności.

Umowa o dzieło różni się od umowy zlecenia tym, że wykonawca umowy o dzieło zobowiązuje się nie do samego działania, lecz do uzyskania określonego dzieła jako rezultatu tego działania (wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie  z 4 lutego 2014 r., III AUa 596/13). Wykonywanie określonej czynności (szeregu powtarzających się czynności) bez względu na jej rezultat jest właściwe dla umów zlecenia (wyrok Sądu Najwyższego z 4 lipca 2013 r., II UK 402/12).

Odpowiedzialność

W umowie o dzieło osoba, która wykonuje tę umowę, odpowiada za osiągnięcie rezultatu. Nie jest ważne, czy dołożyła należytej staranności przy wykonywaniu dzieła. Ryzyko obciąża wykonawcę umowy.

W umowie zlecenia to zleceniobiorca odpowiada za brak należytej staranności przy wykonywaniu czynności, a nie za jej wynik. W umowie zlecenia ryzyko, że rezultat nie zostanie osiągnięty, obciąża zleceniodawcę. Zleceniobiorca nie odpowiada za brak rezultatu, do którego miały doprowadzić czynności, które wykonuje. Zleceniobiorcy można przypisać brak należytej staranności (wyrok Sądu Najwyższego z 25 lipca 2012 r., II UK 70/12, wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie  z 5 listopada 2013 r., III AUa 275/13).

Pewność rezultatu

W umowie o dzieło osiągnięcie rezultatu, przy spełnieniu określonych warunków, jest pewne. W umowie zlecenia – brak jest pewności, czy czynności, do których zobowiązał się zleceniobiorca, doprowadzą do zamierzonego rezultatu (wyrok Sądu Apelacyjnego
w Szczecinie  z 5 listopada 2013 r., III AUa 275/13).

Powtarzalność

Dla umów zlecenia jest właściwe  wykonywanie powtarzalnych, odtwórczych czynności bądź wykonywanie tych czynności w sposób ciągły lub zespołowy (wyrok Sądu Apelacyjnego
w Poznaniu z 19 marca 2008 r., I ACa 83/08, Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 6 listopada 2012 r. III AUa 227/12, Sądu Najwyższego z 25 lipca 2012 r., II UK 70/12).

Sprawdzian na istnienie wad fizycznych

W przypadku umowy o dzieło – można sprawdzić, czy rezultat umowy ma wady fizyczne (wyrok Sądu Najwyższego z 27 marca 2013 r., I CSK 403/12, Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 26 stycznia 2006 r., III AUa 1700/05).