Polski Związek Działkowców Okręg Łódzki w Łodzi
Warecka 3, 91-202 Łódź
+42 655 94 54
13 paź 2023

Stanowiska struktur PZD w sprawie sytuacji planistycznej ROD w kontekście założeń projektu rozporządzenia opracowanego przez Ministra Rozwoju i Technologii

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii opracowano projekt rozporządzenia dotyczącego tzw. stref planistycznych.   Analizy PZD wskazują, że projekt już za dwa lata może skutkować zakazem ujawnienia ROD w planach miejscowych na większości terenów gmin. Poniżej publikujemy stanowiska strukur PZD w tej sprawie.

 

1. Stanowisko OZ PZD w Toruniu z 22.09.2023 r.

2. Stanowisko OZ PZD we Wrocławiu  z 25.09.2023 r. 

3. Stanowisko OZ PZD w Słupsku z 27.09.2023 r. 

4. Stanowisko ROD "Dębniki" w Krakowie z 27.09.2023 r. 

5. Stanowisko OZ PZD w Elblągu z 28.09.2023 r. 

6. Stanowisko OZ PZD w Bydgoszczy z 28.09.2023 r. 

7. Pismo Okręgowego Zarządu Mazowieckiego do Ministra Waldemara Budy z dnia 29.09.2023 r.

8. Stanowisko ROD "Pod Jabłonią" w Grudziądzu z 29.09.2023 r. 

9. Pismo Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego do Ministra Waldemara Budy z dnia 29.09.2023 r.

10. Pismo ROD "Szafran" w Kłodzku do Ministra Waldemara Budy z dnia 29.09.2023 r.

11. Stanowisko ROD "Niezapominajka" w Grudziądzu  z 30.09.2023 r. 

12.Pismo ROD "Winnica" w Wieliczce do Ministra Waldemara Budy z dnia 30.09.2023 r.

13. Stanowisko ROD "Pod Kopcem" w Krakowie z 30.09.2023 r. 

14. Stanowisko OZ PZD w Lublinie z 2.10.2023 r. 

15. Stanowisko ROD "Elana" w Toruniu z 2.10.2023 r. 

16. Stanowisko ROD "Wolność" w Bielawie z 2.10.2023 r.

17. Stanowisko ROD "Jedność" w Rypinie.

18. Stanowisko ROD "Pod Dębem" w Grudziądzu z 2.10.2023 r. 

19. Stanowisko ROD "Prząśniczka" w Toruniu z 2.10.2023 r.

20. Pismo ROD "Przy Torze" w Łodzi  do Ministra Waldemara Budy z dnia 2.10.2023 r.

21. Stanowisko ROD "Zagroda" w Toruniu z 2.10.2023 r.

22. Pismo ROD "Podzamcze" w Wałbrzychu do Ministra Waldemara Budy z dnia 3.10.2023 r.

23. Stanowisko ROD "Kąpiele Słoneczne" w Grudziądzu z 4.10.2023 r. 

24. Stanowisko OZ PZD w Szczecinie z 4.10.2023 r. 

25. Pismo ROD "Zielona Dolina" w Masłowie do Ministra Waldemara Budy z dnia 6.10.2023 r.

26. Stanowisko Kolegium Prezesów ROD w Przemyślu z dnia 6.10.2023 r. 

27.. Stanowisko Okręgowej Rady Sudeckiej PZD z 7.10.2023 r. 

28. Pismo ROD "Szafirek" w Wałbrzychu do Ministra Waldemara Budy z dnia 7.10.2023 r.

29. Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Szczawnie-Zdroju z 9.10.2023 r. 

30. Stanowisko ROD "Zacisze" w Toruniu z 9.10.2023 r.

31. Pismo ROD "Jutrzenka" w Toruniu  do Ministra Waldemara Budy z dnia 10.10.2023 r.

32. Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Toruniu  z 10.10.2023 r. 

33. Stanowisko ROD "Koło Kani" w Toruniu z 10.10.2023 r.

34. Stanowisko ROD "Metalowiec" w Skarżysku-Kamiennej  z 10.10.2023 r.

35. Pismo ROD "Narcyz" w Kielcach  do Ministra Waldemara Budy z dnia 10.10.2023 r.

36. Stanowisko ROD im. M. Kopernika w Grudziądzu

37. Stanowisko ROD "Sielanka"  w Grudziądzu   

38. Stanowisko Prezesów Kolegium ROD Miasta Torunia z 11.10.2023 r. 

39. Pismo Prezesów Kolegium ROD Miasta Grudziądza 

40 Stanowisko OZ Podkarpackiego PZD  z 12.10.2023 r. 

iałkowców w zabezpieczeniu istnienia ROD.

12 paź 2023

Nadzwyczajne posiedzenie Krajowego Zarządu PZD w sprawie nowego zagrożenia dla ROD

W dniu 11 października br. odbyło się w trybie zdalnym nadzwyczajne posiedzenie Krajowego Zarządu, które zostało poszerzone o 11 przedstawicieli z okręgów reprezentujących większość regionów kraju. Tak reprezentatywny skład uczestników wynikał z konieczność dogłębnego i wielostronnego omówienia jedynego tematu posiedzenia, czyli zaistniałego zagrożenia dla ROD wynikającego z kontrowersyjnych przepisów z projektu rozporządzenia do nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Powyższy temat wyczerpująco przedstawił zebranym Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który wyłożył negatywny wpływ, jakie proponowane przepisy mogą mieć dla istnienia większości ROD. Przypomniał o dotychczasowych działaniach Krajowego Zarządu, który podejmował starania już na etapie prac nad nową ustawą, aby wprowadzić przepisy korzystne dla ROD. Te propozycje nie zostały jednak uwzględnione i dzisiaj w Ministerstwie Rozwoju i Technologii (MRiT) opracowano projekt rozporządzenia do tej ustawy, która tworzy warunki do wykluczenia ogrodów z możliwości ujawnienia w przyszłych planach zagospodarowania przestrzennego. Byłoby to równoznaczne z przeznaczeniem tych ogrodów do likwidacji. Taka sytuacja dotyczy nawet 60% ROD, których funkcjonowanie nie zostało uwzględnione w obecnie obowiązujących planach. Jednocześnie Prezes Związku poinformował zebranych o przebiegu spotkania delegacji PZD z przedstawicielami MRiT w sprawie powyższych przepisów. Jednakże pomimo przedstawionego stanowiska Związku, merytorycznej argumentacji i zgłoszeniu odpowiedniej propozycji zmiany niebezpiecznych regulacji, urzędnicy resortu odpowiadający za projekt pozostali przy swoim przekonaniu o prawidłowości tego dokumentu, który – w ich ocenie – dostatecznie zabezpiecza prawa i interesy działkowców i ROD.

Po dokonanym wprowadzeniu Prezesa Związku otworzył dyskusję, w której udział wzięli wszyscy zaproszeni uczestnicy posiedzenia. Głos zabrał również Dyrektor Biura Prawnego r. pr. Bartłomiej Piech, który dokonał szerokiej analizy przepisów proponowanych przez MRiT pod kątem ich potencjalnego wpływu na trwałość ROD. Następnie swoje stanowiska zaprezentowali przedstawiciele poszczególnych okręgów, a zwłaszcza z Bydgoskiego, Wrocławskiego, Mazowieckiego, Małopolskiego, Sudeckiego, Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Podkarpackiego, Legnickiego i Zielonej Góry. Dyskutanci w sposób szczególny oceniali powyższe przepisy w kontekście statusu swoich ROD w obowiązujących planach miejscowych. Na tej podstawie zgodnie uznali, że zaistniała sytuacja rodzi wyjątkowe niebezpieczeństwo dla trwałości ogrodów w przyszłości. Widząc to zagrożenie, większość dyskutantów przedstawiło działania, które już podjęto w okręgu celem zmiany niekorzystnych przepisów. Zgodnie również uznano, że ze względu na szczególną powagę sprawy, konieczne są szeroko zakrojone i skoordynowane działania struktur Związku w celu obrony tysięcy ROD i dorobku polskich działkowców.

Po przeprowadzonej dyskusji Prezes Związku ocenił, że w obliczu tak poważnego zagrożenia, fundamentalnym zadaniem wszystkich struktur Związku jest podjęcie niezbędnych działań zmierzających do obrony ROD, których istnienie może zostać podważone na skutek wejścia w życie przepisów powyższego rozporządzenia. Jednocześnie należy o sprawie niezwłocznie poinformować samych działkowców jako podmiotów najbardziej narażonych na ewentualne skutki tych przepisów. Dlatego też zaproponował przyjęcie dwóch dokumentów:

1)    Stanowiska Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w sprawie zadań dla okręgów związanych z zagrożeniem dla ROD wynikającym z projektowanych przepisów o planowaniu przestrzennym;

2)    Informacji w sprawie sytuacji planistycznej ROD w kontekście założeń projektu rozporządzenia opracowanego przez Ministra Rozwoju i Technologii

Oba dokumenty zostały jednogłośnie przyjęte przez Krajowy Zarząd oraz gremialnie poparte przez pozostałych uczestników posiedzenia. Uznano bowiem, że spełniają zgłoszone postulaty co do potrzeby intensyfikacji działań w celu zmiany niekorzystnych regulacji, a także uzyskania niezbędnego wsparcia działkowców w zabezpieczeniu istnienia ROD.

12 paź 2023

Łódzkie Okręgowe Dni Działkowca ‘2023

Tradycyjne spotkanie wspólnoty działkowców odbyło się 30 września 2023 r. w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach. W tegorocznych Okręgowych Dniach Działkowca uczestniczyło ponad 120 osób i było okazją do spotkania i wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Okręgowej Rady Łódzkiej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD, działaczami Okręgu  Łódzkiego PZD, prezesami i przedstawicielami zarządów ROD, a także działkowcami, których działalność została wyróżniona odznaczeniami związkowymi i nagrodami w konkursach.

Uroczystości rozpoczęło wprowadzenie sztandaru Okręgowego Zarządu Łódzkiego i sztandaru ROD im. M. Konopnickiej w Skierniewicach oraz zaśpiewanie Hymnu Polskiego Związku Działkowców „Zielona Rzeczpospolita”. Zgromadzonych powitała Prezes OŁ PZD, Pani Izabela Ożegalska, głos zabrał również gospodarz terenu, Pan Andrzej Jankowski, Prezes ROD „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach. W wystąpieniu okolicznościowym  Pani Prezes podkreśliła, że działkowe dożynki dają okazję do zaprezentowania dorobku pracy działkowców i efektów pracy działaczy ROD, ale są także okazją do wspomnienia  dziejów polskiego ruchu działkowego.

Rok 2023 jest szczególnym dla rodzinnych ogrodów działkowych i dla Polskiego Związku Działkowców, ponieważ już 13 grudnia br. będziemy świętować 10 rocznicę uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Prezes Izabela Ożegalska przypomniała dramatyczne okoliczności przyjęcia ww. ustawy, zagrożenie wywłaszczenia działkowców i powszechną mobilizację w celu obrony praw do dalszego użytkowania działek w ROD. Powstał wówczas projekt obywatelski poparty w Okręgu Łódzkim rekordową liczbą 74 045 podpisów, co dało pierwsze miejsce spośród 26 okręgów w zaangażowaniu w obronę ROD. Z tego miejsca Pani Prezes OŁ PZD podziękowała wszystkim, dzięki którym tak wysoki wynik był możliwy, podkreślając zasługi Pani Janiny Rosnau z ROD „Olimpijka” w Łodzi, która zebrała najwięcej podpisów w województwie łódzkim.

Okręg Łódzki PZD zawsze cechował się wysoką aktywnością, i jak podkreśliła Prezes Ożegalska, ta nadal jest potrzebna. W tym miejscu omówiła zapisy najnowszej nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym w zakresie wprowadzenia  tzw. planów ogólnych gminy. Niezależnie od działań Krajowego Zarządu PZD w celu zabezpieczenia praw działkowców, wsparcie samych działkowców i ich aktywność jest niezwykle pożądana i cenna.

Szczególnie duże wrażenie robi skala, na jaką obecnie PZD korzysta z programów grantowych na poziomie krajowym i województwa łódzkiego. W Okręgowych Dniach Działkowca uczestniczyli przedstawiciele ROD, które w bieżącym roku realizowały zadania grantowe w ramach programu ARiMR pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”,  jak i wzięły udział w projekcie Urzędu Marszałkowskiego „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”. Pani Prezes poinformowała, że w programie ARiMR 21 zarządów ROD uzyskało 2 mln zł. W ramach tej kwoty m.in. sporządzono Plany Zagospodarowania ROD, wyposażono ogrody w sprzęt t.j. rębaki i kosiarki, a także założono łąki kwietne oraz posadzono drzewa i krzewy. Natomiast w konkursie wojewódzkim 32 zarządy ROD uzyskały dotację ponad 900 tys. zł na zieloną infrastrukturę. Osobom zaangażowanym w działalność związkową, Prezes Ożegalska złożyła podziękowania za tę owocną pracę, a wszystkim działkowym rodzinom złożyła życzenia radości i wytrwałości w pielęgnowaniu pasji, przyjemnego i spokojnego wypoczynku w swoich pięknych ogrodach i mile spędzonego czasu na swoich działkach.

Następnie wręczono odznaczenia związkowe. Prezes OŁ PZD, Pani Izabela Ożegalska przedstawiła uczestnikom Dni Działkowca zasługi każdego z odznaczonych podkreślając ich wkład dla społeczności Rodzinnych Ogrodów Działkowych i funkcjonowania struktur PZD.

Srebrną odznaką „Zasłużony Działkowiec” zostali odznaczeni:

 1.  Pani ILONA STASIAK z ROD „Relaks” w Kutnie,
 2.  Pani BARBARA JESIONOWSKA z ROD „Czeremcha” w Poddębicach,
 3.  Pani DANIELA ADAMCZYK z ROD „Przyszłość” w Gorczynie,
 4.  Pani ELŻBIETA STECKIEWICZ z ROD „Brzezina” w Łodzi,
 5.  Pani AGNIESZKA PARZYŃSKA z ROD „Tramwajarz I” w Łodzi,
 6.  Pan MAREK MARCINIAK z ROD „Tramwajarz II” w Łodzi,
 7.  Pani KATARZYNA ZIELIŃSKA z ROD „Róża” w Łodzi,
 8.  Pan ANDRZEJ OSENDOWSKI z ROD „Zimowit” w Łodzi,
 9.  Pan TADEUSZ KRAJEWSKI z ROD „Olimpijka” w Łodzi.

W dalszej części uroczystości Prezes OZ PZD, Pani Izabela Ożegalska zaprezentowała założenia 3 konkursów ogłoszonych w 2023 r. przez OZ PZD w Łodzi pn. „Wakacje z RODziną na działce”, „Najpiękniejsza działka ozdobna roku 2023 oraz „Warzywa na działce 2023”. Wyniki ogłosiła Pani Maria Mańkowska, przewodnicząca Okręgowej Komisji Konkursowej. Zwycięzcy i laureaci przyjęli z rąk Prezes Ożegalskiej nagrody pieniężne, dyplomy, puchary okolicznościowe oraz zestaw wydawnictw związkowych. Na koniec Pani Prezes serdecznie podziękowała wszystkim uczestnikom konkursów i złożyła życzenia dalszych osiągnięć oraz sukcesów na polu ogrodnictwa działkowego. Zdjęcia działek zgłoszonych do konkursu zostały zaprezentowane uczestnikom Dni Działkowca na stojakach posterowych.

Wyprowadzenie sztandarów zakończyło część oficjalną. Łódzkie Dni Działkowca uświetnił spektakularny występ Pani Pauliny Kubiak, prezentującej znane utwory muzyczne na skrzypcach elektrycznych w bardzo atrakcyjnej, ekspresyjnej formie. Wspólne biesiadowanie przy oprawie muzycznej, tańce i ożywione rozmowy trwały jeszcze kilka godzin.

Działkowcy w międzyczasie spacerowali i podziwiali imponujące zagospodarowanie ROD „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach. Ogród ten został laureatem konkursu krajowego pn. „Inwestycje ekologiczne w ROD” w kategorii „Inwestycje poprawiające jakość powietrza i ograniczające hałas”.

Na pamiątkę Okręgowych Dni Działkowca '2023 każdy uczestnik otrzymał drobne upominki od OŁ PZD - torbę płócienną napisem „RODOS moje życie”, kalendarze związkowe na 2024 rok oraz pakiet cebulek iksji, szafirków i ozdobnych form tulipanów.
OŁ PZD

11 paź 2023

Plany ogólne zagrożą większości ROD?

Informacja

w/s sytuacji planistycznej ROD w kontekście założeń projektu rozporządzenia opracowanego przez Ministra Rozwoju i Technologii

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii opracowano projekt rozporządzenia dotyczącego tzw. stref planistycznych.  Rozporządzenie precyzuje zasady sporządzania planów ogólnych gmin – dokumentów, z którymi będą musiały być zgodne plany zagospodarowania przestrzennego. Analizy PZD wskazują, że projekt już za dwa lata może skutkować zakazem ujawnienia ROD w planach miejscowych na większości terenów gmin. Pomimo wniosków PZD, przedstawiciele resortu odmawiają skorygowania dokumentu. W obecnym kształcie projekt może dotknąć nawet 60 % ROD. W negatywnym scenariuszu ich istnienie będzie sprzeczne z planem miejscowym, co otworzy drzwi do ich likwidacji, nawet na cele komercyjne. PZD podjął kampanię na rzecz zmodyfikowania przepisów, jak dotychczas postulaty działkowców są ignorowane.

Propozycja przepisów zagrażających ROD

ROD bez szans na plany miejscowe? 

Zmieniły się przepisy dotyczące planowania przestrzennego. Nowa ustawa wymaga, by do końca 2025r. wszystkie gminy uchwaliły tzw. plany ogólne, w których tereny gmin zostaną podzielone na tzw. strefy funkcjonalne. Uchwalane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (mpzp) będą musiały być zgodne z planem ogólnym. Szczegółowe przeznaczenie terenu (opisane w mpzp) będzie musiało być zgodne ogólnym przeznaczeniem, tj. strefą funkcjonalną przyjętą dla danego obszaru.

Ustawa wprowadza 13 rodzajów stref, ale szczegółowe określenie, co może być wprowadzane do mpzp w danej strefie, określi rozporządzenie. Właśnie trwają nad nim prace. Z punktu widzenia działkowców, kształt projektu nie wygląda najlepiej. Na 13 stref, ogrody działkowe mają być dopuszczalne zaledwie w 2. Zatem statystycznie tylko 2/13 (7%) powierzchni gminy będzie objęte obszarami, na  których będzie szansa wprowadzenia ROD do mpzp. Są to strefy „zieleni” oraz „zabudowy jednorodzinnej”.

Na opracowywania planów ogólnych gminy będą miały bardzo mało czasu (2 lata). Można się więc spodziewać, że przeważy tendencja, by określając strefę dla danej części gminy, kierować się dominującym obecnie sposobem zagospodarowania terenu. Co to może oznaczać w praktyce? Obszary miast z dużą ilością osiedli mieszkaniowych, trafią do strefy zabudowy wielorodzinnej;  okolice torów - do strefy kolejowej; sąsiedztwo zakładów - do strefy gospodarczej, tereny z rolnictwem - do rolniczej itd.

Przypomnijmy, aż w 11 z 13 stref, projekt rozporządzenia zakazuje wprowadzania ROD do mpzp. Wejście w życie tych przepisów oznaczałoby, że ogrody zlokalizowane w sąsiedztwie innym niż domy jednorodzinne lub zieleń, niemalże z założenia pozbawiono by szans na wprowadzenie do planów miejscowych.

         Dlaczego projekt zagraża istnieniu ROD?

Nowe przepisy wprowadzono, by przymusić gminy do szybkiego opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli zatem większość obszarów gmin, na etapie opracowywania planów ogólnych, trafi do stref, w których zakazano ujawniania ogrodów działkowych w planach miejscowych, a to zakłada rozporządzenie, to później nie będzie już  innej opcji – teren ROD w mpzp będzie musiał być przeznaczony na inny cel. Tymczasem zgodnie z ustawą, przeznaczenie w planie miejscowym obszaru ROD na inny cel otwiera możliwość dla przymusowej likwidacji ROD. Zatem kształt rozporządzenia zaważy na tym, ile ogrodów stanie przed widmem likwidacji.

         PZD apeluje o korektę projektu

Analiza projektu rozporządzenia spowodowała, że Krajowy Zarząd PZD wystąpił do ministra Waldemara Budy, kierującego resortem przygotowującym dokument, o radykalne zwiększenie liczby stref funkcjonalnych, w których dopuszczalne będzie wprowadzanie ROD do planów miejscowych. Warto zauważyć, że o ile ogrody działkowe dopuszczono zaledwie w 2 strefach, to np. zieleń naturalną w każdej (tj. 13). Przesłanki takiej decyzji są całkowicie niezrozumiałe. Nie trzeba być specjalistą by skonstatować, że na całych połaciach miast ogrody działkowe to częstokroć najbardziej naturalny obszar zieleni, a znalezienie tam terenów takich jak las, jest praktycznie niemożliwe. Aby zatem faktycznie chronić zieleń w miastach, rozporządzenie powinno tworzyć mechanizmy ochrony ogrodów działkowych. Niestety, obecnie jest wręcz przeciwnie.

Kampania społeczna ws. ochrony ROD

Jeżeli niebezpieczny dla działkowców projekt nie zostanie zmodyfikowany i wejdzie w życie, brak wiedzy (czy wyobraźni) nie będzie usprawiedliwieniem dla decydentów. Z całego kraju do ministerstwa skierowano już kilkaset wystąpień w tej sprawie. W ślad za KZ PZD, stanowiska wysłały okręgowe zarządy PZD, ROD, a nawet indywidualni działkowcy. Szeroki odzew nie może dziwić. Sprawa dotyczy ROD, w których z działek korzystają setki tysięcy rodzin, ogrodów położonych na terenach miast, ale niekoniecznie w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej lub terenów zielonych. Dla nich wszystkich, brak modyfikacji projektu rozporządzenia w zakresie stref planistycznych już wkrótce może oznaczać zagrożenie przymusową likwidacją. Zachęcamy wszystkich działkowców i przyjaciół ROD do włączenia się do tej kampanii.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa 11 października 2023 r.

 

Rozporządzenie zagraża 500 000 działek

Znaczna część gmin ma jedynie cząstkowe plany zagospodarowania przestrzennego. Dlatego tylko około 40 % ROD ujawnionych jest w planach, jako zieleń działkowa. Projekt rozporządzenia, które może wykluczyć ogrody działkowe z możliwości ujawniania w planach miejscowych, dotyczy ok. 60% ROD, w których z działek korzysta przeszło 520 00 rodzin.

Plan miejscowy a likwidacja ROD

Zgodnie z prawem, jeżeli plan miejscowy przewiduje dla terenu ROD przeznaczenie inne, niż ogród działkowy, to właściciel (zwykle jest nią gmina) nabywa prawo do żądania likwidacji ogrodu.

Projekt zakłada, że już na etapie sporządzania planu ogólnego, większość terenów gmin trafi do stref, w których w planach miejscowych nie będzie można wprowadzić ROD. Na 13 stref, jedynie 2 dopuszczą lokowanie ROD w planie miejscowym. Na określenie granic stref gminy mają 2 lata. Zdaniem specjalistów to bardzo krótki okres. W takich warunkach łatwo o to, by ogrody trafiły do stref wykluczających je z planu miejscowego. Droga do przejęcia ROD na cel komercyjny stanie się dużo krótsza i wygodniejsza.

11 z 13 stref planistycznych zakazuje ROD w planie miejscowym

Strefa z zakazem dla ROD

1)            zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2)            komunikacyjna

3)            zabudowa zagrodowa;

4)            usługowa;)

5)            handel wielkopowierzchniowy

6)            gospodarcza;

7)            produkcji rolniczej

8)            infrastrukturalna;

9)            cmentarzy;

10)         górnictwa;

11)         otwarta;

Strefa dopuszczająca ROD

1 ) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;  (ROD dopuszczalne)

2) zieleń i rekreacja; (ROD dopuszczalne)

11 paź 2023

Wyniki konkursów okręgowych z 2023 r.

Okręgowy Zarząd Łódzki Polskiego Związku Działkowców w 2023 r. ogłosił trzy konkursy. W bieżącym roku uhonorowane zostały działki ozdobne i warzywne oraz aktywności rodzinne na działce. Okręgowa Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Pani Marii Mańkowskiej rozpatrzyła zgłoszenia i dokonała ocen na podstawie wymiernych kryteriów ustalonych w regulaminach. Nagrody i wyróżnienia otrzymały najwyżej punktowane zgłoszenia, lecz udział wszystkich uczestników konkursów został dostrzeżony i doceniony.

Nagrody wręczyła Prezes OZ PZD, Pani Izabela Ożegalska  w czasie Okręgowych Dni Działkowca odbywających się 30 września 2023 r. w ROD „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach. Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali nagrody pieniężne, dyplomy, puchary okolicznościowe oraz zestawy wydawnictw związkowych. Zwycięzcy pierwszych miejsc otrzymali 3 000 zł, drugich - 2 000 zł, a trzecich - 1000 zł. Wyróżnionym przyznano po 500 zł nagrody pieniężnej. Pozostałe osoby został docenione przyznaniem dyplomów i pakietu publikacji związkowych.

 

Konkurs pierwszy pn. „WAKACJE Z RODZINĄ NA DZIAŁCE”

W regulaminie konkursu pn. „Wakacje z RODziną na działce” dużą uwagę zwrócono na przedstawienie w formie reportażu z fotografiami walorów działkowej i ogrodowej przyrody, przykłady aktywności działkowych i ogrodowych, np. prac ogrodniczych, zabaw i aktywności rodzinnych. Ocenie podlegała także prezentacja elementów nowoczesnego zagospodarowania działki i ogrodu zgodnie z obecnie obowiązującymi  programami PZD: „Otwarty program klimatyczny”, „Bioróżnorodność na działkach ROD”, „Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin”.

Do konkursu zgłoszonych zostało pięć prac. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

 1. SYLWIA i TOMASZ WOLDAŃSCY z ROD „Zimowit” w Łodzi - I MIEJSCE
 2. NINA i KONRAD ŚCIBUT z ROD „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach - II MIEJSCE
 3. MAGDALENA MIAZEK z ROD „Róża” w Zduńskiej Woli – III MIEJSCE
 4. PAULINA I ANDRZEJ STĘPIŃSCY z ROD „Róża” w Zduńskiej Woli - wyróżnienie
 5. ANGELIKA I PAWEŁ BOGUŚ z ROD im. Marii Konopnickiej w Skierniewicach – wyróżnienie

 

Konkurs drugi pn. „NAJPIĘKNIEJSZA DZIAŁKA OZDOBNA ROKU 2023”

Konkurs ten pozwolił użytkownikom działek na zaprezentowanie swojej działki w zakresie stopnia różnorodności i liczebności nasadzeń roślin ozdobnych oraz zdrowotności roślin, łączenia form ozdobnych z roślinami użytecznymi. W ocenie uwzględniono także ogólne walory estetyczne zagospodarowania działki, w tym wyposażenia w urządzenia małej architektury.

Zgłoszonych zostało osiem działek. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

 1. ELŻBIECIE I ANDRZEJOWI JANKOWSKIM z ROD „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach - I MIEJSCE
 2. MAŁGORZACIE SZCZUCKIEJ z ROD „Przy Torze” w Łodzi - II MIEJSCE
 3. IRENIE GAWRYCH z ROD „Jutrzenka” w Głownie - III MIEJSCE
 4. KATARZYNY I MARKA BOGDAŃSKICH z ROD „Stary Widzew” w Łodzi - wyróżnienie
 5. KAMILI KOZŁOWSKIEJ z ROD „Przy Torze” w Łodzi - wyróżnienie
 6. MARIANNA JANEL z ROD „Aster” w Łodzi
 7. TERESA CIEŚLICZKA z ROD „Wapienniki” w Tomaszowie Mazowieckim
 8. JAN JANICKI z ROD „Słoneczna Polana” w Piotrkowie Trybunalskim

 

Konkurs trzeci pn. „WARZYWA NA DZIAŁCE 2023”

Celem konkursu „Warzywa na działce 2023” jest promowanie upraw na działkach oraz dostrzeżenie i wyróżnienie zaangażowania i pracy działkowców  którzy swoimi działaniami dają przykład innym jak dbać o estetykę i zagospodarowanie działki, ład przestrzenny i harmonię wszystkich elementów wyposażenia działki związanego z realizacją „Programu klimatycznego PZD” .

Do konkursu zgłoszone zostały trzy działki. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

 1. TERESA i MAREK SOBANTY z ROD „Przyszłość” w Gorczynie - I MIEJSCE
 2. DANUTA i ANDRZEJ ZIELIŃSCY z ROD „Kolejarz” w Kutnie - II MIEJSCE
 3. IRENA WYKPISZ z ROD „Ponar – Jotes” w Łodzi - III MIEJSCE

 

Okręgowy Zarząd Łódzki Polskiego Związku Działkowców co roku ogłasza konkursy, starając się by ich tematyka była różnorodna i odzwierciedlała tradycje i nowe trendy w korzystaniu z działek. Tym samym zachęcamy do śledzenia bieżących informacji o konkursach na naszej stronie i do udziału w konkursach okręgowych w kolejnych latach.
OŁ PZD

 

10 paź 2023

Spotkanie przedstawicieli PZD w Ministerstwie Rozwoju i Technologii w sprawie nowych przepisów o planowaniu przestrzennym

W dniu 9 października br. delegacja PZD spotkała się z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT) w sprawie przygotowywanych przepisów o planowaniu przestrzennym, które mają zasadnicze znaczenie dla zabezpieczenia istnienia ROD. Na czele delegacji związkowej stał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, któremu towarzyszyli r. pr. Bartłomiej Piech oraz r. pr. Tomasz Terlecki z Biura Prawnego PZD, a także Mateusz Macianty – Dyrektor Biura Okręgu Śląskiego. Ze strony rządowej udział wzięli Dyrektor Departamentu Planowania Przestrzennego Michał Gil, a także jego zastępca Łukasz Marciniak.

Spotkanie odbyło z inicjatywy Ministerstwa, które chciało poznać stanowisko Związku w sprawie kontrowersyjnych przepisów z projektu rozporządzenia do nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy te zostały opracowane przez MRiT i określają charakterystykę i profil funkcjonalny poszczególnych stref planistycznych, które będą miały fundamentalne znaczenia dla przyszłości dla ROD. Nowe przepisy przewidują bowiem, że przyszłe plany miejscowe będą musiały być zgodne z zapisami tzw. planu ogólnego, który zastąpi dotychczasowe studia zagospodarowania przestrzennego. W ramach tego planu ogólnego nastąpią generalne rozstrzygnięcia co do podziału terytorium gminy na konkretne strefy planistyczne, np. na strefę komunikacyjna, czy też strefę wielofunkcyjną z zabudową mieszkaniową.

Podczas spotkania Prezes Kondracki i Dyrektor Piech zwracali uwagę na zagrożenia wynikające z projektu rozporządzenia dla ogrodów i działkowców. Wskazali zwłaszcza, że nie przewidziano odrębnej strefy planistycznej dla ROD. I choć przedmiotowe przepisy rozporządzenia wskazują, jakie konkretne funkcje będą mogły być realizowane w poszczególnych strefach planistycznych, to z tych regulacji wynika, że ROD będą mogły być przewidziane jedynie w dwóch z trzynastu stref planistycznych, tj. strefie mieszkaniowej jednorodzinnej oraz strefie zieleni i rekreacji. W rezultacie zakwalifikowanie terenu położenia ROD do innej strefy całkowicie uniemożliwi jego ujawnienia w przyszłym planie miejscowym. Zagrożenie to jest o tyle realne, że ROD obecnie znajdują się w różnorodnym otoczeniu, które – według przyszłych przepisów – prawdopodobnie będą kwalifikowane według dominującej funkcji danego terenu, np. ROD położone przy trasach drogowych zapewne znajdą się strefie komunikacyjnej, która nie przewiduje możliwości funkcjonowania ROD w swoich granicach. W efekcie takie ROD nie będą mogły zostać przewidziane w planie miejscowym, co już stanowi formalną podstawę do jego likwidacji w przyszłości. Dlatego też przedstawiciele PZD stanowczo sprzeciwili się takim rozwiązaniom i zgłosili postulat zmiany przedmiotowych przepisów. Zaproponowali mianowicie, aby funkcja ROD była dopuszczalna w każdej z przewidywanych stref planistycznych. W ten sposób wszystkie istniejące ogrody miałyby szansę na wprowadzenie do planów miejscowych. Warto przy tym zaznaczyć, że projekt rozporządzenia dopuszcza w każdej ze stref np. zieleń naturalna.

W odpowiedzi na przedstawiony postulat, przedstawiciele MRiT uznali, że obawy wyrażone przez środowisko działkowców są przesadzone. Całkowicie przy tym zbagatelizowano argumentację Związku, usiłując ją podważyć poprzez  interpretację, która nie znajdowała pokrycia w literalnym brzmieniu przepisów, które resort sam przygotował. Jednak pomimo dalszych perswazji o konieczności zmiany rozporządzenia, urzędnicy MRiT pozostali nieugięci w swoim przekonaniu o prawidłowości tego dokumentu, który – w ich ocenie – dostatecznie zabezpiecza prawa i interesy działkowców i ROD.

W związku z powyższym każda ze stron pozostała przy swoim stanowisku. Oznacza to, że w dalszym ciągu istnieje zagrożenie wprowadzenia przepisów, które potencjalnie mogą przyczynić się do likwidacji znacznej części ROD. Dlatego na obecnym etapie sprawą najwyższej wagi jest intensyfikacja działań w celu takiej zmiany tych przepisów, aby miały na względzie słuszne interesy polskich działkowców. W tym celu konieczna jest wsparcie ze strony całego środowiska, a zwłaszcza przedstawicieli ogrodów i okręgów, inicjatywy podjętej przez Krajowy Zarząd PZD w zakresie zabezpieczenia istnienia tysięcy ROD poprzez ich uwzględnienie w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego.

BIURO PRAWNE PZD

06 paź 2023

Konferencja podsumowująca projekt grantowy „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

W dniu 27 września 2023 roku w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt grantowy „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Z ramienia Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców uczestniczyli w niej: Pani Izabela Ożegalska – Sekretarz, Pan Józef Noski – Wiceprezes i Pan Piotr Gadzikowski -  Skarbnik, Pani Maria Fojt – Przewodnicząca KKR oraz pracownicy Jednostki Krajowej.

Rozpoczynając konferencję Ryszard Zarudzki, zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformował, że udało się rozdysponować całą kwotę grantu a inwestycje objęły ponad 5 tys. hektarów terenów zielonych. Z podziwem ocenił operatywność grantobiorców, której efekty możemy oglądać w całym kraju.

Głos zabrali również przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację projektu grantowego. -  Gratuluję Polskiemu Związkowi Działkowców za determinację i ciężką pracę. Dostrzegliśmy potencjał drzemiący w ogrodach działkowych i wygospodarowaliśmy kwotę 50 mln zł. Wcześniej takiego programu nie realizowaliśmy. Dotarcie do tak szerokiego grona beneficjentów nie było łatwe, ale się udało – powiedział Jarosław Orliński, dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Natomiast Joanna Książek-Wieder, dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Klimatu i Środowiska zwróciła uwagę na założenia przedsięwzięcia: Skupiliśmy się na poprawie jakości życia człowieka w środowisku i adaptacji do zmian klimatu. Tereny zielone w zabetonowanych miastach, szczególnie w pandemii, okazały się szczególnie cenne. Planujemy kontynuować wsparcie ROD w ramach  Programu FEnIKS 2021-202– stwierdziła.

Z kolei zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dominik Bąk m.in. wyraził radość z powodu zainteresowania i entuzjazmu jakim cieszył się program grantowy: Działkowcy przez lata udowadniają, że ze środowiska można korzystać i działać na jego rzecz. Państwa zaangażowanie jest dla nas motywacją i inspiracją– podkreślił w swoim wystąpieniu oraz zapewniając, że Funduszu zwiększy finansowanie na potrzebną infrastrukturę w ROD.

Wystąpienia zaproszonych gości zakończyło przemówienie Sekretarz PZD Pani Izabeli Ożegalskiej. Pani Sekretarz podkreśliła, że Związek przyjął z zadowoleniem i nadzieją ofertę o rozpoczęciu programu grantowego, który umożliwił wykorzystanie środków dla dobra Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Całościowy Beneficjent - Polski Związek Działkowców, stanął na wysokości zadania i zapewnił ogrodom merytoryczne wsparcie. Krajowy Zarząd PZD stworzył system organizacyjno-prawny, ustanowił pełnomocników, wiązł odpowiedzialność za wydatkowanie grantów na blisko 46 mln zł. Prowadził szkolenia i narady. To się sprawdziło, o czym świadczy obecność ROD na listach rankingowych, to aż 525 ROD pozostające w strukturach PZD. Otrzymały one około 45,5 mln zł. Zainteresowanie ogrodów było bardzo duże, o czym świadczy ponad 170 ROD, które pomimo złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie dofinansowania i przejścia procedury kwalifikacyjnej z powodu wyczerpania środków nie otrzymały grantu.

W imieniu Krajowego Zarządu PZD podziękowała Zarządom ROD i ludziom, którzy realizowali w ROD program grantowy. Ponad 50 tysięcy społecznych działaczy Zarządów ROD włączyło się w realizację całkowicie dobrowolnie

Pani Sekretarz podkreśliła, że Polski Związek Działkowców ma świadomość jak duża odpowiedzialność ciąży na nim, za rozliczenie grantów, które realizowane były przez społeczne Zarządy ROD. Będzie to trwało 5 lat i pozwoli na kontrolę funkcjonowania efektów grantów przez ARiMR i inne instytucje. PZD bierze to pod uwagę od początku realizacji programu.

 

Poniżej całe wystąpienie Sekretarz PZD Pani Izabeli Ożegalskiej:

„Związek przyjął z zadowoleniem i nadzieją ofertę o rozpoczęciu programu grantowego, który umożliwił wykorzystanie środków dla dobra Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Całościowy Beneficjent - Polski Związek Działkowców, stanął na wysokości zadania i zapewnił ogrodom merytoryczne wsparcie, zaangażowanie i pomoc poprzez stworzenie systemu organizacyjno-prawnego. To się sprawdziło, o czym świadczy obecność ROD na listach rankingowych, to aż 525 ROD pozostające w strukturach PZD. Otrzymały one około 45,5 mln zł. Zainteresowanie ogrodów było bardzo duże, o czym świadczy ponad 170 ROD, które pomimo złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie dofinansowania i przejścia procedury kwalifikacyjnej z powodu wyczerpania środków nie otrzymały grantu.

Obecnie jesteśmy na końcówce realizacji programu grantowego, który zostanie rozliczony i zakończony do końca listopada.

Polski Związek Działkowców ma świadomość jak duża odpowiedzialność ciąży na nim, za rozliczenie grantów, które realizowane były przez społeczne Zarządy ROD. Będzie to trwało 5 lat i pozwoli na kontrolę funkcjonowania efektów grantów przez ARiMR i inne instytucje. PZD bierze to pod uwagę od początku realizacji programu

 

Związek docenia ogromne zaangażowanie Zarządów ROD. Ponad 50 tysięcy społecznych działaczy Zarządów ROD włączyło się w realizację całkowicie dobrowolnie, dlatego też Krajowy Zarząd PZD korzystając z okazji pragnie podziękować Zarządom ROD i ludziom, którzy realizowali w ROD program grantowy.

Nie byłoby tego wszystkiego bez zaangażowania wszystkich struktur Związku. Przekazujemy gorące podziękowania do działaczy w Okręgowych Zarządach i pracownikach biur. Szczególną rolę w realizacji programu spełnił Krajowy Zarząd PZD poprzez przygotowanie systemu organizacyjno-prawnego, promocję, szkolenia działaczy ogrodowych i okręgowych oraz instruktaż. Chcemy dziś podziękować również działaczom i pracownikom tych struktur za wykonaną pracę i wykazaną odpowiedzialność.

Warto wspomnieć, że struktury Krajowe i Okręgowe przeznaczyły na opracowanie, wdrożenie i zarządzenie blisko 3 mln zł ze środków budżetowych PZD. Należy przyjąć, że Zarządy ROD wydatkowały podobną kwotę.

PZD zdobył praktyczne doświadczenie w realizacji projektów unijnych, dlatego też mamy nadzieję, że resorty podejmą inicjatywę związaną z przekazywaniem środków i nadal będą wspierać Związek i przekazywać fundusze na kolejne, niezbędne inwestycje w ROD.

W imieniu Krajowego Zarządu i całego Związku pragniemy podziękować inicjatorom i realizatorom programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” Panu Ministrowi Grzegorzowi Puda – Minister Funduszy i Polityki Regionalne, Pani Minister Annie Moskwa - Minister klimatu i środowiska, Panu Ministrowi Robertowi Telus - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kierownictwu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wreszcie naszemu partnerowi kierownictwu ARiMR.”

A. Grunt-Mejer, WGG

06 paź 2023

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie przyznania dotacji i pożyczek dla rodzinnych ogrodów działkowych

Krajowy Zarząd PZD w dniu 5 października br. ze środków Funduszu Rozwoju PZD udzielił dotacji dla 3 ROD na łączną kwotę 43.000,00 zł. Wsparcie finansowe otrzymały ROD:

- „Kotlinka” w Elblągu w wysokości 8.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Wymiana uszkodzonego kabla ziemnego ogólnej instalacji elektrycznej ogrodu”,

- „Bażantarnia” w Elblągu w wysokości 30.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja sieci energetycznej”,

- „Relaks” w Krakowie w wysokości 5.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja sieci energetycznej”,

Krajowy Zarząd PZD przekazał również dotacje z Funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla ROD „Kaczorownia” w Zdzieszowicach w wysokości 20.000,00 zł na zadanie: „Uprzątnięcie wiatrołapów i skutków po nawałnicy”.

Ponadto, KZ PZD udzielił pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD dla ROD „Zacisze” w Toruniu w wysokości 350.000,00 złotych na zadanie inwestycyjne: „Podłączenie Ogrodu do miejskiej sieci wodociągowej”.

Każdy z Zarządów ROD realizując zadania inwestycyjno-remontowe ma możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe w postaci pożyczki lub dotacji. Procedury w tej kwestii zostały zawarte w zbiorze przepisów związkowych udostępnionym Zarządom ROD.

KZ PZD

06 paź 2023

DZIAŁKA W OCZACH PTAKA

Działka w oczach ptaka

Jak ją widzi? Jaka jest? Jaka?

Czy wystarczy wyobraźni

Czy starczy jaźni

Czy jest możliwe zobaczyć działkę ptasimi oczami

Ptasimi soczewkami

Każdy ptak co innego na ziemi wypatruje

Co innego do menu potrzebuje

Sokół wypatruje zajączka

Nie ciekawi go kwietna łączka

Szpak gąsienicy

Lub dżdżownicy

Sroka gniazda z jajeczkami

Albo z pisklętami

Wróbel goni za muchami

Pliszka za motylami

Działka w oczach danego ptaka

Pod względem posiłku jest różnoraka

A ja chciałbym żeby każdy ptak na nieboskłonie

Podziwiał moje pachnące peonie

Moje rododendrony

Moje warzywne zagony

Moje rabaty kwiatowe

Moje nasadzenia nowe

Żeby zauroczył się trawnikiem

Zielonym, soczystym dywanikiem

Żeby spojrzał okiem

I zdumiał się hortensji widokiem

Żeby nie postrzegał działki jako szwedzki stół

Żeby piękno działki czuł

Ale zmienić naturę ptaka próżny trud

Bo ptak będzie zaprogramowany żywot wiódł!

Łódź, październik, 2023 r.,

 

Antoni Gieczewski

02 paź 2023

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie przyznania dotacji i pożyczek dla rodzinnych ogrodów działkowych

Krajowy Zarząd PZD w dniu 29 września br. ze środków Funduszu Samopomocowego PZD udzielił pożyczek dla 8 ROD na łączną kwotę 395 040 zł. Wsparcie finansowe otrzymały ROD:

- im A. Mickiewicza w Tomaszowie Mazowieckim w wysokości 19.440,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Remont elewacji Domu Działkowca”,

- „Wiosenka II” w Pabianicach w wysokości 30.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja sieci wodociągowej”,

- im. Barlickiego w Zgierzu w wysokości 125.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja instalacji wodnej – przyłącze do sieci miejskiej”,

- „Tramwajarz II” w Łodzi w wysokości 30.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja alei ogrodowej”,

- „Iskra” w Nowym Glinniku w wysokości 55.600,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Elektryfikacja ROD Iskra”,

- „Kolejarz-Stoki” w Łodzi w wysokości 80.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Wymiana ogrodzenia od strony ul. Dębowskiego i ul. Listopadowej w Łodzi”,

- „Źródełko” w Łodzi w wysokości 45.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Budowa nowego wewnątrz ogrodowego przyłącza sieci elektrycznej na terenie Chmurna i terenie Lawinowa”,

- „Lendos” w Konstantynowie Łódzkim w wysokości 10.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja ogrodzenia ogrodu”,

Ponadto Krajowy Zarząd PZD przekazał dotacje dla 8 ROD na łączną kwotę 89 500 zł. Wsparcie finansowe otrzymały ROD:

- „Nad Prosną” w Kaliszu w wysokości 4.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Remont i modernizacja biura ROD”,

- „Zachęta” w Krotoszynie w wysokości 8.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Remont i modernizacja sieci energetycznej”,

- „Zielona Dolina” w Masłowie w wysokości 6.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Remont ciągów komunikacyjnych w ROD”,

- „Kolejarz-Stoki” w Łodzi w wysokości 15.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Wymiana ogrodzenia od strony ul. Dębowskiego i ul. Listopadowej”,

- „Iskra” w Nowym Glinniku w wysokości 15.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Elektryfikacja ROD „Iskra”,

- im. Barlickiego w Zgierzu w wysokości 20.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja instalacji wodnej – przyłącze do sieci miejskiej”,

- „Relaks I” w Koluszkach w wysokości 15.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja ogrodzenia zewnętrznego”,

- im A. Mickiewicza w Tomaszowie Mazowieckim w wysokości 11.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Remont elewacji Domu Działkowca sektor Mickiewicza”,

Każdy z Zarządów ROD realizując zadania inwestycyjno-remontowe może ubiegać się o wsparcie finansowe w postaci pożyczki lub dotacji. Procedury w tej kwestii zawarte zostały w zbiorze przepisów związkowych udostępnionym Zarządom ROD.

KZ PZD