Polski Związek Działkowców Okręg Łódzki w Łodzi
Warecka 3, 91-202 Łódź
+42 655 94 54
13 wrz 2021

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 8 września 2021 roku w sprawie przedłużenia terminu odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2021

Komunikat

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

z dnia 8 września 2021 roku

 

w sprawie przedłużenia terminu odbywania walnych zebrań sprawozdawczych

w ROD w roku 2021

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 6 września br. ocenił stan odbywania w bieżącym roku walnych zebrań sprawozdawczych (konferencji delegatów) na dzień 31 sierpnia 2021 roku.  Krajowy Zarząd PZD już 1 grudnia 2020 r. podjął uchwałę nr 347/2020 w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2021 r. w związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez COVID-19, która zobowiązała Okręgowe Zarządy do przesunięcia terminu odbywania walnych zebrań w ROD do dnia 31 sierpnia 2021 r. Wszystkie Okręgowe Zarządy podjęły stosowne uchwały.

Krajowy Zarząd PZD w Stanowisku z dnia 16 marca 2021 w sprawie walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2021 w związku z pandemią jednoznacznie wskazał, iż niezmiernie ważne jest rozpoczęcie procesu organizacji walnych zebrań poprzez sporządzenie niezbędnej dokumentacji, aby zarząd ROD mógł przeprowadzić je w terminie, w którym będzie to tylko możliwe. W tym celu zarządy ROD zgodnie z wytycznymi do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2021 winny były przygotowywać niezbędne dokumenty m.in. dokumenty sprawozdawcze i finansowe. Dlatego też, kiedy od 14 czerwca 2021 r. przywrócona została możliwość organizacji walnych zebrań lub konferencji delegatów, zarządy ROD wyposażone przez Krajowy Zarząd PZD w wytyczne i wzory dokumentów i przygotowane merytorycznie zgodnie z zaleceniami KZ PZD, mogły zgodnie z obowiązującymi przepisami statutu zwołać i przeprowadzić walne zebranie w wyznaczonym terminie

Krajowy Zarząd PZD zauważa,  że na dzień 31 sierpnia 2021 roku około 80% ROD odbyło już walne zebrania (konferencje delegatów) i podjęło niezbędne decyzje, by zapewnić możliwość funkcjonowania i regulowania bieżących zobowiązań. Nadal jeszcze pozostają ogrody, w których zebrania się nie obyły, mimo, że  ich organizacja i przeprowadzenie jest statutowym obowiązkiem zarządu ROD.

Krajowy Zarząd PZD uwzględniając powyższe, uchwałą nr 282/2021 zobowiązał Okręgowe Zarządy PZD do oceny dotychczasowego przebiegu kampanii walnych zebrań i upoważnił je do podjęcia decyzji o wydłużeniu terminów odbywania walnych zebrań (konferencji delegatów) sprawozdawczych ROD do dnia 30 września 2021 r.

W związku z nielicznymi przypadkami podejmowania przez zarządy ROD uchwał ws. odstąpienia od organizacji walnych zebrań, Krajowy Zarząd PZD uznaje za konieczne przypomnieć, że w roku 2021 nie obowiązują żadne rozwiązania nadzwyczajne, które były dopuszczone do stosowania przez zarządy ROD na potrzeby sytuacji z 2020 roku. Dlatego też, podjęcie przez zarząd ROD uchwały w sprawie odstąpienia od organizacji walnego zebrania w 2021 roku pozbawione jest podstaw prawnych, bowiem żaden z obowiązujących aktualnie przepisów Statutu PZD, czy też żadna z uchwał Krajowej Rady PZD, ani Krajowego Zarządu PZD nie zawiera upoważnienia dla zarządów ROD do odstąpienia od organizacji walnego zebrania/konferencji delegatów.

Nieprzeprowadzenie walnego zebrania w ROD w bieżącym roku jest niedopełnieniem statutowych obowiązków przez zarząd ROD i może stanowić podstawę do odwołania zarządu ROD.

Krajowy Zarząd

                                                                                                               Polskiego Związku Działkowców

13 wrz 2021

Narada prezesów, dyrektorów biur i głównych księgowych Okręgów PZD – 10.09.2021

7 września br. w Warszawie odbyła się narada prezesów, dyrektorów biur oraz głównych księgowych Okręgów Polskiego Związku Działkowców. Spotkanie poprowadził Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Głównymi tematami narady były walne zebrania sprawozdawcze w ROD w 2021 roku oraz poziom realizacji uchwał KZ PZD w sprawie powoływania Ośrodków Finansowo-Księgowych.

Naradę otworzył Prezes Eugeniusz Kondracki. Podkreślił, że jest mu miło spotkać uczestników na żywo po długiej przerwie spowodowanej pandemią.

Przez ostatnie ponad półtora roku narady odbywały się online. Prezes wskazał, że dwa najważniejsze tematy posiedzenia to ocena realizacji obowiązku zwoływania  walnych zebrań sprawozdawczych w ROD oraz procesu przystępowania ROD do Ośrodków Finansowo-Księgowych.

Pierwszy temat omawiała Zofia Rut-Skórzyńska, kierownik Wydziału Prezydialnego. Przedstawiła podsumowanie odbytych walnych zebrań na 31 sierpnia br. Jednak w związku z tym, że przedstawiciele części Okręgów informowali o wielu WZ, które odbywały  w pierwszym tygodniu września Prezes Kondracki poprosił o przesłanie przez wszystkie Okręgi aktualnych danych.

Wynika z nich, że do 7 września w ROD odbyło się 3917 zebrań sprawozdawczych, w tym 152 konferencje delegatów (85,13 proc.).

Najlepiej sytuacja wygląda w Okręgach: w Lublinie – 99,40 proc. (zebranie nie odbyło się tylko w jednym ROD), w Śląskim – 98,31 proc., w Podlaskim – 97,96 proc. i w Elblągu – 97,37 proc. Najniższy odsetek przeprowadzonych zebrań jest w Zielonej Górze – 57,50 proc., Gorzowie Wlkp. – 64,28 proc. i we Wrocławiu – 70, 98 proc.

Według danych na 31 sierpnia 43 ROD podjęły uchwałę o odstąpieniu od zebrań. Tymczasem są to uchwały nieważne, bo w bieżącym roku nie było takiej możliwości (w ubiegłym z powodu pandemii uchwała KZ dopuszczała taką decyzję). Ze względu na to, że duża część ROD nie zrealizowała tego obowiązku, KZ przyjął uchwałę o przedłużeniu terminu organizacji WZ do 30 września.

Prezes Eugeniusz Kondracki zaznaczył, że w związku z tym, iż w lutym zostały przygotowane dobre wytyczne dla ROD odnośnie organizowania walnych zebrań (m.in. preliminarz, projekty uchwał), spodziewał się wyższego poziomu ich realizacji. ROD  do 16 czerwca, kiedy KR wydała komunikat o przywróceniu możliwości organizacji tych zebrań, miały dużo czasu, aby się przygotować. Dodał również, że tylko częściowo usprawiedliwia to pandemia. Część winy leży po stronie Okręgów, które powinny mobilizować zarządy ogrodów do realizacji tego obowiązku. A nie zawsze to robią, a nawet nie zawsze ich przedstawiciele uczestniczą w walnych zebraniach. Prezes zachęcał Okręgi do nawiązywania i utrwalania dobrych relacji z zarządami ROD. To pozwoli mieć lepszą wiedzę na temat ich problemów i sprawniej je rozwiązywać oraz reagować na ewentualne nieprawidłowości.

Kolejnym tematem poruszanym podczas narady była realizacja uchwał KZ PZD w sprawie powoływania OFK oraz działania Okręgów i zarządów ROD w celu realizacji uchwały KZ nr 243/2021 z 27.08.2021 r. Główna księgowa PZD Mirosława Marks przypomniała, że już uchwały nr 49 i 50/2019  nakładały na ROD obowiązek przekazania księgowości do OFK. Tymczasem 31 czerwca br. istniały w Okręgach 64 OFK, które obsługują jedynie 2237 ROD (48,91 proc.), łącznie 367529 działek. Najwięcej w Okręgu Śląskim (96,22 proc.), Toruńsko-Włocławskim (93,85 proc.), Sudeckim (blisko 93,80 proc.), Podkarpackim (78,75 proc.). Są jednak Okręgi, gdzie ten odsetek jest bardzo niski: w Warmińsko-Mazurskim (5,42 proc.), w Kaliszu (9,92 proc.), we Wrocławiu (12,5 proc.), w Zielonej Górze (15 proc.), w Częstochowie (20,34 proc.), w Mazowieckim (22,42 proc.).

Korzystanie z usług zewnętrznych księgowych ma wiele słabości. Przede wszystkim oznacza wyższe opłaty, a często także błędy wynikające z nieznajomości specyfiki księgowości ROD. Uchybienia generują kary ze strony np. ZUS, które w rzeczywistości obciążają działkowców.

Prezes Eugeniusz Kondracki stwierdził, że każdy Okręg powinien mieć plan, jak wdrożyć na swoim terenie obowiązek przystąpienia wszystkich ROD do OFK w ciągu niecałych czterech miesięcy. Zauważył, że program rachunkowo-księgowy DGCS przystosowany do obsługi ROD powinien być wdrożony w każdym ogrodzie, bo upraszcza pracę, zapewnia oszczędności finansowe i ułatwia przekazywanie danych z ROD do Okręgu. KR PZD jest zobowiązana do przekazywani zbiorczych danych do Urzędu Skarbowego.  A niestety w przypadku ROD, które korzystają z usług samodzielnych księgowych, czy biur rachunkowych zdarzają się błędy.

Prezes Kondracki zaapelował do Okręgów o zmobilizowanie ROD do dołączenia do OFK ze względu na zalety tego rozwiązania dla samych ogrodów. Jego zdaniem pewną zachętą może być lokalizacja OFK w miastach, gdzie są delegatury, aby skrócić drogę z ROD do OFK i ułatwić kontakty.

Następnym punktem narady było omówienie  przez Mariolę Kobylińską, kierownika Wydziału Gospodarki Gruntami  „Wytycznych w sprawie zasad projektowania i zakładania ROD”. Mariola Kobylińska przypomniała, że inicjatorem projektu, który korzysta z wieloletnich doświadczeń Związku w zarządzaniu ogrodami,  był Prezes Eugeniusz Kondracki, a pracował nad nim zespół pod kierunkiem prezesa Okręgu Świętokrzyskiego Edwarda Galusa. Wytyczne zawierają całość zadań, które ułatwią pracę podczas odtwarzania ogrodów. Krajowy Zarząd PZD zapoznał się z dokumentem i skierował go do Okręgów z apelem o przekazanie swoich uwag i opinii. Należy to zrobić do 20 września br. Chodzi o to, aby powstał dokument odpowiadający na potrzeby naszych czasów. Są w nim wykorzystane dotychczas stworzone programy PZD m.in. dotyczące unowocześniania infrastruktury ogrodowej, otwarcia ROD na lokalne społeczności. Projekt obejmuje aspekty prawne i procedury, wymagane do odtworzenia ogrodu, gdyż jest to ogromne przedsięwzięcie i wymaga szeregu analiz dotyczących jego celowości i opłacalności w sensie ekonomicznym. Nowy ogród powinien być dobrze zaplanowany - na miarę współczesnych czasów. Musza w nim się znaleźć przyłączenia wody, prądu, kanalizacja, sanitariaty, parkingi – także dla osób z niepełnosprawnościami, czy tereny rekreacyjne. Dlatego z dokumentem powinni się zapoznać i zgłosić swoje uwagi pracownicy na wszystkich stanowiskach w Okręgach.

Prezes Eugeniusz Kondracki podkreślił, że jest to dobry projekt, wykorzystujący wiedzę i doświadczenie wielu ludzi.

W następnej kolejności Lidia Sosnowska z Działu Medialnego przedstawiła „Kierunki i metody działalności promocyjnej i współpracy z mediami struktur PZD”.  Budowa pozytywnego wizerunku Związku i ruchu działkowego wymaga aktywnego wychodzenia z przekazem do opinii publicznej.  Powinien on promować Związek, jako organizację aktywną i zaangażowaną w działania społeczne (troska o rodziny z dziećmi, seniorów i o ochronę środowiska), utrwalać jego wizerunek jako eksperta  w dziedzinie ogrodnictwa i podkreślać długą historię i tradycje sięgające XIX w. W tym celu należy w szerszym zakresie korzystać z dostępnych narzędzi komunikacji takich jak: media (prasa, Internet, radio, telewizja – utrzymywanie dobrych i stałych relacji z dziennikarzami), media społecznościowe (FB, Instagram,Youtube) oraz własne strony internetowe. Aby te narzędzia skutecznie spełniały swoją rolę konieczna jest dbałość o zamieszczanie treści, które będą aktualne, merytoryczne, atrakcyjne i ciekawe wizualnie. Ważną rolę w promocji ruchu działkowego i Związku odgrywać powinny ROD, które są najbliżej lokalnych społeczności.

Prezes Eugeniusz Kondracki stwierdził, że wszystkie struktury PZD muszą przykładać większą wagę do promocji i budowania pozytywnego wizerunku, bo wsparcie i sympatia – szczególnie lokalnych społeczności - pomoże ogrodom przetrwać i rozwijać się. Uchroni też przed przejmowaniem lub przekazywaniem terenów ogrodów na inne cele. Prezes zauważył, że być może przyszedł moment, kiedy PZD powinien stworzyć swój program promocji i działalności medialnej.

Temat zapotrzebowania na działki w ROD omówiła Mariola Kobylińska. Popyt na działki szczególnie wzrósł w okresie pandemii. Obecnie w dużych miastach wykorzystane zostały wszystkie rezerwy, a nowych terenów pod ogrody nie przybywa.

Prezes Kondracki dodał, że dziś nowi działkowcy, to ci którzy przejęli od kogoś działkę. A rozwój to pozyskiwanie nowych terenów. W każdym mieście są nieużytki, które mogłyby stać się kwitnącymi ogrodami. Ale aby je pozyskać potrzebne są dobre relacje z samorządami i uświadamianie im, że ogrody działkowe przynoszą bezcenne korzyści ze względu na m.in. klimat, integrację mieszkańców, promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia.

Temat gospodarki odpadami w ROD zreferowała mec. Monika Pilzak, z Biura Prawnego PZD. Problemy ze śmieciami w ROD wynikają ze zmieniającego się prawa, ale także z podejścia samych działkowców, którzy niechętnie je segregują. Co więcej odpady zielone zamiast do kompostowników wrzucają do śmietników, a to generuje największe koszty. PZD zgłosił szereg postulatów podczas niedawnych prac nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Niestety nie zostały w niej uwzględnione.  W sierpniu prezydent  podpisał nowelę ustawy i niebawem wejdzie ona w życie.  Oznacza to wzrost maksymalnych stawek za wywóz śmieci. Gminy będą mogły je podnosić, co może dotknąć także ROD. Opłaty mogą zwiększyć się nawet 4-krotnie. W tej sytuacji kluczowa wydaje się zmiana postaw samych działkowców na bardziej ekologiczne.

Mec. Bartłomiej Piech, dyrektor Biura Prawnego PZD omówił temat opłat za wodę. Przypomniał spór z Wodami Polskimi z przełomu lat 2018/19, który zakończył się korzystnym dla działkowców orzeczeniem NSA. Obecnie obowiązują dobre dla działkowców zasady. W przypadku wód powierzchniowych ROD zwolnione są z opłaty, natomiast w przypadku wód podpowierzchniowych nie płacą opłaty stałej, a stawka za opłatę zmienną jest obniżona. Bartłomiej Piech powiedział, że mimo korzystnego orzeczenia NSA nie zawsze możliwy jest zwrot nadpłaconej już  kwoty (chodzi o przypadki negatywnej odpowiedzi na reklamację).

Kolejnym tematem omawianym podczas narady, referowanym przez Tomasza Terleckiego, były wytyczne dla zarządów ROD dotyczące rozliczania majątku na działce po śmierci działkowca.

23 lipca 2021 r. KZ PZD wydał komunikat, jak postępować w tej sprawie.

Są  dwie sytuacje – pierwsza, kiedy występują o działkę osoby bliskie, a druga, jeśli nikt się nie zgłasza po śmierci działkowca. W pierwszym przypadku, jeśli nie występuje spór – ROD przekazuje działkę, W drugim - dla zabezpieczenia praw PZD należy sporządzić dokumentację - wykonać inwentaryzację, a później zlecić wycenę. To umożliwi szybkie przekazanie ogródka nowemu działkowiczowi.

Podczas narady miały miejsce dwa miłe wydarzenia. Prezes OZ Małopolskiego, Marta Warmuz, w imieniu przewodniczącego Rady Krakowa dr Dominika Jaśkowca  przekazała prezesowi Eugeniuszowi Kondrackiemu medal XXX-lecia Odrodzonego Samorządu nadany przez Radę Krakowa.

Natomiast w imieniu prezesa OZ w Szczecinie Tadeusza Jarzębaka, dyrektor biura w Szczecinie wręczył Prezesowi Eugeniuszowi Kondrackiemu statuetkę z okazji 40-lecia PZD.

Podsumowując naradę, Prezes PZD zaapelował do przedstawicieli Okręgów o dokładne zapoznanie się z materiałami dotyczącymi wszystkich poruszanych podczas narady tematów oraz zaplanowanie metod ich rozwiązania. Podkreślił też, że konieczna jest większa aktywność Okręgów w relacjach z zarządami ROD. Dodał, że widzi konieczność kontynuowania narad tematycznych, ale w formule zdalnej.

Na zakończenie Prezes Kondracki wyraził nadzieję, że to spotkanie przyniesie oczekiwane efekty. Dodał, że jest zadowolony ze spotkania i podziękował za udział w nim delegatom Okręgów oraz pracownikom merytorycznym Krajowej Rady.

LS

 

07 wrz 2021

Galeria zdjęć konkursowych-wyróżnienia

Poniżej kilka zdjęć działek wyróżnionych w konkursie  "Rzeźby roślinne na działce w ROD":

 • nr 75 w ROD „Elester” w Łodzi
 • nr 94 w ROD „Pod Borem” w Konstantynowie Łódzkim
 • nr 132 w ROD „Brzezina” w Łodzi.

 

 ROD "Elester" w Łodzi

 

Fot.  ROD "Elester" w Łodzi

 

Fot. ROD "Elester" w Łodzi

 

Fot. ROD "Pod Borem" w Konstantynowie Łódzkim

 

Fot. ROD "Pod Borem " w Konstantynowie Łódzkim

Fot. ROD "Brzezina" w Łodzi

 

Fot. ROD "Brzezina" w Łodzi

 

Fot. ROD "Brzezina" w Łodzi

 

Fot. ROD "Pod Borem" w Konstantynowie Łódzkim

07 wrz 2021

Galeria zdjęć konkursowych – III miejsce

Poniżej kilka zdjęć działek, które zajęły trzecie miejsce ex aequo w konkursie okręgowym "Rzeźby roślinne na działce w ROD":

 •  nr 236 w ROD „Diana” w Sokolniki- Las
 •  nr 167 w ROD „Błonie” w Opocznie

 

 ROD "Diana" w Sokolniki Las

 

Fot.  ROD "Diana" w Sokolniki Las

 

Fot. ROD "Diana" w Sokolniki Las

 

Fot. ROD "Diana" w Sokolniki Las

 

Fot. ROD "Diana" w Sokolniki Las

Fot. ROD "Diana" w Sokolniki Las

Fot. ROD "Błonie" w Opocznie

 

Fot. ROD "Błonie" w Opocznie

 

Fot. ROD "Błonie " w Opocznie

 

Fot. ROD "Błonie" w Opocznie

 

Fot.ROD "Błonie" w Opocznie

 

07 wrz 2021

Galeria zdjęć konkursowych – II miejsce

Poniżej kilka zdjęć działki nr 10 w ROD „Ponar- Jotes” w Łodzi, która zajęła II miejsce w konkursie "Rzeźby roślinne na działce w ROD"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 wrz 2021

Galeria zdjęć konkursowych – I miejsce

Poniżej kilka zdjęć działki nr 91 w ROD "Jutrzenka" w Głownie, która zajęła I miejsce w konkursie "Rzeźby roślinne na działce w ROD"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 sie 2021

Konkurs okręgowy pn. „Rzeźby roślinne na działce w ROD” rozstrzygnięty

Dnia 7 maja 2021 roku Okręgowy Zarząd Łódzki PZD ogłosił konkurs pn. „Rzeźby roślinne na działce w ROD”. Konkurs skierowany był do wszystkich działkowców Rodzinnych Ogrodów Działkowych zrzeszonych w Okręgu Łódzkim Polskiego Związku Działkowców. Celem konkursu było zaprezentowanie indywidualnych działek w ROD, dostrzeżenie i wyróżnienie zaangażowania i pracy działkowców, którzy swoimi staraniami dają przykład innym, jak pomysłem i samodzielną pracą można zaaranżować działkę.

Do konkursu zgłosiło się 15 uczestników, niemal z całego województwa. Komisja Konkursowa spotkała się dwukrotnie celem oceny zgłoszonych działek. Wybór był bardzo trudny, gdyż wszystkie działki zachwycają, a każda z nich jest na pewno ozdobą ROD oraz pociechą działkowców. Dnia 26 sierpnia 2021 roku na posiedzeniu Okręgowego Zarządu PZD zostały przedstawione propozycje finalistów. Okręgowy Zarząd Łódzki PZD zatwierdził listę laureatów i dodatkowo postanowił przyznać 3 wyróżnienia.

W związku z powyższym, Okręg przedstawia listę zwycięzców:

 • Pierwsze miejsce: Państwo Irena i Witold Gawrych, działka nr 91 w ROD „Jutrzenka” w Głownie – nagroda 3 000 zł;
 • Drugie miejsce: Państwo Krystyna i Adam Woźniak, działka nr 10 w ROD „Ponar- Jotes” w Łodzi – nagroda 2 000 zł;
 • Trzecie miejsce ex aequo:

- Pan Krzysztof Hirsz, działka nr 236 w ROD „Diana” w Sokolniki- Las -  nagroda 1 000zł;
- Pani Anna Kępska,  działka nr 167 w ROD „Błonie” w Opocznie – nagroda 1 000 zł.

oraz działek wyróżnionych, każda z działek otrzyma nagrodę w wysokości 500 zł:

 • Pani Barbara Rokicka, działka nr 75 w ROD „Elester” w Łodzi;
 • Pan Zdzisław Król, działka nr 94 w ROD „Pod Borem” w Konstantynowie Łódzkim;
 • Państwo Krystyna i Stanisław Pastuszczak, działka nr 132 w ROD „Brzezina” w Łodzi.

Wszystkim działkowcom dziękujemy za zaangażowanie i wzięcie udziału w konkursie, natomiast posiadaczy roślin możliwych do formowania zachęcamy do zainspirowania się.

Agnieszka Lazar

Instruktor ds. ogrodnictwa

Okręgu Łódzkiego PZD

 

 

30 sie 2021

Informacja z posiedzenia Krajowego Zarządu PZD w dniu 27 sierpnia 2021 r. – 30.08.2021

W dniu 27 sierpnia 2021 r. odbyło się - w trybie zdalnym, 22 posiedzenie Krajowego Zarządu PZD. Posiedzenie otworzył i przewodniczył mu, Prezes PZD – Eugeniusz Kondracki.

W pierwszym punkcie porządku posiedzenia, Krajowy Zarząd PZD zapoznał się z informacją nt. posiedzenia Okręgowej Rady Podkarpackiej PZD, które odbyło się w dniu 20.08.2021 r. W posiedzeniu PZD reprezentowała Pani Maria Fojt– Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz Anna Mioduszewska z biura Krajowej Rady PZD.

Pani Mirosława Marks-Główna Księgowa PZD przedstawiła szczegółową informacja nt. funkcjonowania Ośrodków Finansowo-Księgowych według stanu na 30.06.2021 r. Krajowy Zarząd PZD dokonał wnikliwej analizy i oceny stanu realizacji przez zarządy ROD i Okręgi uchwał Krajowego Zarządu PZD, zgodnie z którymi wszystkie ROD powinny przystąpić do OFK do dnia 31.12.2021 r. Krajowy Zarząd PZD w podjętej uchwale zawarł pełną ocenę, wnioski oraz opracował dalsze zadania dla Okręgów oraz zarządów ROD.

Z uwagi na to, że od dnia 14 czerwca br. przywrócona została możliwość organizacji walnych zebrań w ROD z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego, Krajowy Zarząd PZD szczegółowo zapoznał się ze stanem ich odbywania na dzień 15 sierpnia br. Informację w tej sprawie przedstawił Marcin Juszczel z Wydziału Prezydialnego. Prezes PZD podkreślił wagę, rolę i znaczenie walnych zebrań dla prawidłowego funkcjonowania ROD, szczególnie po tak trudnym okresie i 2020 r., w którym w większości ogrodów walne zebrania nie odbyły się.

Krajowy Zarząd PZD zadecydował, iż w związku ze zbliżającym się upływem wydłużonego terminu odbywania walnych zebrań w ROD oraz niezadowalającymi wynikami w zakresie liczby odbytych zebrań, niezwłocznie wystosuje w tej sprawie odrębny komunikat, który opublikowany zostanie na stronie internetowej PZD.

Krajowy Zarząd PZD rozstrzygnął konkurs krajowy pn. „Najpiękniejsza działka w ROD” i przyznał 3 nagrody oraz wyróżnienia. Przebieg konkursu oraz prace komisji konkursowej, która powołana została przez KZ PZD, przedstawił Edward Galus – członek Krajowego Zarządu PZD, który przewodniczył komisji konkursowej. Wszyscy laureaci konkursu otrzymali nagrody finansowe oraz specjalne dyplomy. Pełna lista nagrodzonych oraz wyróżnionych uczestników konkursu opublikowana została w odrębnej informacji na stronie internetowej PZD. Dodatkowy materiał znajdzie się również w miesięczniku „działkowiec” oraz w Aktualnościach Związkowych i Biuletynie Informacyjnym.

Na posiedzeniu przedstawiona została również informacja nt. Okręgowych Dni Działkowca, które jak wynika z informacji przekazanych przez Okręgi PZD, odbędą się w 17 Okręgach. Szczegółową informację w tej sprawie przedstawiła Anna Mioduszewska z Wydziału Prezydialnego.

Prezes PZD przedstawił propozycje dotyczące możliwości odbycia w roku bieżącym Krajowych Dni Działkowca. Krajowy Zarząd PZD zdecydował, iż względu na pandemię oraz obowiązujące obostrzenia Krajowe Dni Działkowca odbędą się przy ograniczonej liczbie uczestników i z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Po przedstawieniu przez Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami – Mariolę Kobylińską projektów dokumentów, Krajowy Zarząd PZD podjął uchwały  w sprawie regulacji prawnych ROD: „Wolność” i im. M.Reja w Bielawie, im. Huty Szkła „Ujście” w Ujściu, „Centralny” w Koszalinie oraz „Budowlani”, „Zacisze” oraz „Zelmerowiec” w Rzeszowie, a także „XX-lecia” w Słupsku i „Metalchem” w Kędzierzynie-Koźlu.

Krajowy Zarząd PZD przyznał również z Funduszu Samopomocowego pożyczki dla ROD: „Słoneczny” w Kaliszu, „Spółdzielca” w Trzciance, „Zorza” w Opalenicy, „Na Wzgórzu” w Działoszycach. Z Funduszu Rozwoju PZD przyznana została dotacją na zadanie inwestycyjne w ROD „Słoneczny” w Kaliszu oraz dotacja dla ROD „Park Piastów” w Częstochowie na budowę siedziby dla zarządu ROD.

Pan Bartłomiej Piech-Dyrektor Biura Prawnego przedstawił Krajowemu Zarządowi PZD informacje nt. przebiegu i ustaleń ze spotkania z przedstawicielami Komendy Głównej Policji, którzy zwrócili się do Związku z propozycją nawiązania współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa w ROD.

Na zakończenie posiedzenie, Krajowy Zarząd PZD na wniosek jednostek terenowych PZD przyznał również 29 złotych odznak „Zasłużonego Działkowca” oraz 12 odznak „Za zasługi dla PZD”.

 

Przygotowała:

Anna Mioduszewska

20 sie 2021

KOMUNIKAT Jednostki Krajowej PZD z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia przez Parlament RP nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

KOMUNIKAT

Jednostki Krajowej PZD

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia przez Parlament RP

nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 

W dniu 8 lipca 2021 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, która następnie została przekazana do Senatu RP. W dniu 6 sierpnia 2021 r. Senat rozpatrzył ww. ustawę i przyjął do niej 36 poprawek (uchwała Senatu druk – 1462). Po poprawkach ustawa ponownie trafiła do komisji sejmowych, a następnie pod obrady Sejmu RP, który na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2021 r. przyjął część poprawek Senatu. Ostatecznie uchwalona ustawa została w dniu 13 sierpnia 2021 r. przekazana do podpisu Prezydenta RP.

Przypominamy, że w przygotowanie projektu nowelizacji ustawy „śmieciowej” zaangażował się Polski Związek Działkowców. W dniu 27.01.2021 r. KZ PZD zgłosił do Ministerstwa Klimatu i Środowiska szereg uwag i propozycji do projektowanych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Krajowy Zarząd PZD zwrócił się również w dniu 22 czerwca 2021 r. z apelem do organów ROD i działkowców o wsparcie działań Związku w niniejszej sprawie. W wyniku czego, zarządy ROD, komisje rewizyjne ROD, kolegia prezesów, działkowcy oraz Okręgi PZD przesłały  do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a także posłów i senatorów liczne wystąpienia, stanowiska i apele (dostępne na stronie internetowej PZD pod linkiem: http://pzd.pl/artykuly/25455/114/Wystapienia-z-ROD-dotyczace-nowelizacji-ustawy-smieciowej.html).

Z analizy uchwalonej przez Sejm i Senat nowelizacji ustawy „śmieciowej” wynika, że postulaty PZD, ROD i działkowców nie zostały uwględnione ani przez Sejm ani przez Senat. W związku z tym, wejdą w życie następujące zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi:

•   zwiększą się maksymalne stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości niezamieszkanych, w tym ROD. Maksymalna stawka opłaty za pojemność worka 120 litrów         wzrośnie z 1% na 1,3% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem. Stawki za pozostałe pojemności      pojemników mają być proporcjonalne. W praktyce oznacza, że ROD w       2021 r. za wywóz pojemnika 120 litrów zamiast maksymalnie zapłacić         19,19 zł, mogą zapłacić - 24,95 zł, a w przypadku pojemnika 1100 litrów         zamiast 61,40 zł mogą zapłacić - 228,68 zł. Ostateczna decyzja w    zakresie wysokości maksymalnej stawki będzie należała do rady miasta lub gminy.

•   na włączenie ROD, który dotychczas rozliczał śmieci na podstawie    umowy z prywatną firmą/przedsiębiorstwem komunalnym  do     gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nie  będzie już wymagana pisemna zgoda zarządu ROD. Zarządy ROD      będą musiały na bieżąco monitorować uchwały rady miasta/gminy oraz   informacje o przetargach i składać w określonych terminach stosowne  oświadczenia o wyłączeniu się z gminnego systemu gospodarowania  odpadami komunalnymi lub o odwołaniu ww. oświadczenia o wyłączeniu,

•   mimo zagospodarowywania części odpadów komunalnych w    kompostownikach ogrodowych, działkowcy dalej nie będą mogli skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za śmieci  – tak jak to ma  miejsce w przypadku właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

 • w określonych sytuacjach, Minister Klimatu i Środowiska będzie mógł zezwolić gminie, w drodze decyzji, na częściowe odstępstwo od selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych polegające na łącznym zbieraniu odpadów tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych oraz szkła. Zezwolenie będzie wydawane na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, na czas nieoznaczony (z możliwością cofnięcia przez Ministra).
 • rada gminy (miasta) będzie mogła postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy:

1)     środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

2)     celem jest obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli nieruchomości.

 • Umowy za odbieranie odpadów komunalnych podpisywane z prywatnymi firmami/ przedsiębiorstwami komunalnymi mają zawierać postanowienia dotyczące zapewnienia odbioru wszystkich frakcji odpadów zgodnie z przepisami regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie oraz rozporządzenia w sprawie sposobu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie zobowiazany do kontrolowania ww. umów pod tym kątem. Natomiast w przypadku braku spełniania ww. wymagań przez umowy, będzie zobowiązany do wszczęcia postępowania mającego na celu wydanie stosownej decyzji.

Po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP, ww. zmiany wejdą w życie w ciągu 14 dni od dnia publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem zmiany dotyczącej odstępstwa na selektywne zbieranie odpadów komunalnych, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska ustosunkowało się do uwag i propozycji zgłaszanych przez Związek. W pismach kierowanych do ROD wyjaśniło m.in., że „wszystkie postulaty są poddawane analizie i zostają wykorzystywane przy ewentualnych pracach legislacyjnych”. W zakresie objęcia ROD zwolnieniem z części opłaty za śmieci w związku z wykorzystywaniem kompostowników, Ministerstwo wskazało, że „rodzinne ogrody działkowe, będące nieruchomościami niezamieszkałymi, mogą być nieobjęte przez gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi i muszą mieć podpisane indywidualne umowy na odbieranie odpadów. W związku z czym nie ma możliwości zastosowania ulgi dla tego rodzaju nieruchomości”. Natomiast w zakresie podwyższenia maksymalnej stawki opłaty za wywóz odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, w tym ROD, Ministerstwo wskazało, że „kwestia wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych ma charakter systemowy. Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi działania legislacyjne w kierunku ograniczenia wzrostu tych opłat. Jednym z nich było przygotowanie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (…). Ustawa ta jest częścią Programu „Czystość Plus", który zawiera propozycje mające na celu ustabilizowanie cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych”.

Dziękujemy wszystkim strukturom PZD, w tym zarządom ROD, komisjom rewizyjnym ROD, kolegiom prezesów ROD oraz działkowcom za wsparcie działań Związku w tej sprawie!

 

Biuro Jednostki Krajowej

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, 20 sierpnia 2021 r.   

 

16 sie 2021

Poprawki PZD do specustawy uwzględnione

W rządzie trwają prace nad specustawą ws inwestycji przeciwdziałających suszy. Akt ten ma wprowadzić uproszczone warunki przejmowania nieruchomości i wznoszenia obiektów służących zapobieganiu utratom wody. PZD czyni starania, aby nowe przepisy nie naruszyły interesów i praw działkowców. są tego pierwsze efekty.

We wrześniu 2020r. projekt specustawy przesłano w ramach konsultacji społecznych do PZD. Wynikało z niego, że w oparciu o ustawę mogą być realizowane inwestycje obejmujące znaczne obszary terenów. Stąd też Związek potraktował sprawę bardzo poważnie. Powołał zespół prawników, którzy dokonali analizy materiału zaproponowanego przez rząd. Efektem tych prac był szereg uwag. Z punktu widzenia działkowców szczególnie istotne były zasygnalizowane luki w proponowanych rozwiązaniach w zakresie prawa do odszkodowań i odtworzenia ogrodów w przypadku ich likwidacji ROD w oparciu o specustawę. Stąd też Krajowy Zarząd PZD przyjął, a następnie skierował do ministerstwa, specjalne stanowisko, w którym zawarł zastrzeżenia i propozycje konkretnych zmian do projektu.

Zasadniczo sprowadzały się one do trzech kwestii. Pierwszą były wspomniane wcześniej gwarancje praw działkowców i stowarzyszeń ogrodowych w przypadku likwidacji ROD. Kolejna grupa uwag dotyczyła skorygowania przepisów dotyczących zagadnień proceduralnych i obowiązków nakładanych na właścicieli gruntów w kontekście utrzymania urządzeń wodnych. Trzecim tematem poruszonym przez PZD, były propozycje rozszerzenia nowelizacji prawa wodnego o przepisy, które określałby pozycję prawną działkowca w zakresie poboru wód w sposób analogiczny do sytuacji osób prywatnych będących właścicielami nieruchomości.

Jakkolwiek na stronach rządowych nie zamieszono jeszcze oficjalnych dokumentów, to najprawdopodobniej przynajmniej część z uwag zgłoszonych przez PZD została uwzględniona. W  ostatnich dniach w mediach pojawiły się bowiem informacje, że Ministerstwo Infrastruktury przychyla się do uzupełnienia projektu o przepisy odnoszące się do likwidacji ROD. Z wypowiedzi rzecznika resortu wynika, że do projektu zostaną wprowadzone przepisy gwarantujące działkowcom, że w przypadku likwidacji ROD w oparciu o specustawę otrzymają odszkodowania, a podmiot likwidujący będzie obowiązany do zapewnienia gruntu na odtworzenie ogrodu. Zatem przynajmniej w najistotniejszej kwestii, tj. zabezpieczenia praw działkowców na wypadek likwidacji ROD, interwencja PZD okazała się najwyraźniej skuteczna. Brak jest informacji nt. pozostałych uwag zgłoszonych przez Związek. Prace legislacyjne są jednak na początkowym etapie, a PZD zamierza w nich nadal aktywnie uczestniczyć.

rpr B. Piech