Polski Związek Działkowców Okręg Łódzki w Łodzi
Warecka 3, 91-202 Łódź
+42 655 94 54
28 lut 2022

Obradował Krajowy Zarząd PZD

W dniu 24 lutego 2022 roku Krajowy Zarząd PZD zebrał się na swoim kolejnym posiedzeniu on-line. Posiedzeniu przewodniczył Eugeniusz Kondracki Prezes PZD. Oprócz członków Krajowego Zarządu PZD udział w nim wzięła również Maria Fojt Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej. Na początku posiedzenia Krajowy Zarząd PZD rozpatrzył odwołania od uchwał Okręgowych Zarządów PZD i przyjął rozstrzygnięcia w sprawie ROD „Kaszubskie” w Gdyni nie uwzględniając złożonego odwołania oraz w sprawie ROD „Flisak” w Toruniu uchylając zaskarżoną uchwałę i przekazując do ponownego rozpatrzenia. Krajowy Zarząd PZD wrócił do tematu funkcjonowania Ośrodków Finansowo-Księgowych. Mirosława Marks, Główna Księgowa PZD przedstawiła informację w tej sprawie w oparciu o dane przekazane przez Okręgi na dzień 1 stycznia 2022 roku. Wynika z nich, że już około 60% ROD przystąpiło do OFK, które prowadzą księgowość ROD na najwyższym merytorycznym poziomie zgodnie ze zmieniającymi się przepisami prawa. Prezes PZD podkreślił znaczenie OFK w związku z wymogami Polskiego Ładu, który wprowadził wiele dodatkowych obowiązków dla księgowych. Zaznaczył również konieczność przekazania księgowości wszystkich ROD do OFK, które jak pokazuje doświadczenie PZD, są najlepszą formą prowadzenia księgowości dla ROD dzięki zatrudnianiu księgowych z profesjonalnym przygotowaniem, a także opracowanym na potrzeby PZD programem komputerowym DGCS PZD System. Krajowy Zarząd PZD w tej sprawie przyjął uchwałę w sprawie oceny funkcjonowania i powoływania OFK i opublikował komunikat na stronie internetowej PZD. Komunikat KZ PZD w sprawie oceny funkcjonowania i powoływania OFK dla ROD w PZD można przeczytać pod poniższym linkiem http://pzd.pl/artykuly/26149/188/Komunikat-Krajowego-Zarzadu-Polskiego-Zwiazku-Dzialkowcow-z-dnia-25-lutego-2022-roku-w-sprawie-oceny-funkcjonowania-i-powolywania-Osrodkow-Finansowo-Ksiegowych-dla-ROD-w-PZD.html Kolejnym ważnym tematem, jakim zajął się KZ PZD były dotacje zewnętrzne dla ROD w 2021 roku. Mariola Kobylińska, Kierownik WGG przedstawiła informację w tym zakresie przygotowaną na podstawie danych przekazanych z Okręgów PZD. Prezes PZD podkreślił, że mimo, że coraz więcej ROD dostaje dotacje i w coraz wyższych kwotach, warto zmobilizować zarządy ROD do intensywniejszego ubiegania się o środki zewnętrzne, bo nie ulega wątpliwości, że każdy ROD ma potrzeby inwestycyjne czy remontowe, a zastrzyk finansowy uzyskiwany od samorządów lokalnych bardzo pomógłby unowocześnianiu infrastruktury w ROD. Krajowy Zarząd PZD podsumowując temat podjął uchwałę w sprawie pomocy dla ROD ze środków zewnętrznych w 2021 roku. Na stronie internetowej PZD opublikowany został również komunikat w tej sprawie, który można przeczytać pod poniższym linkiem: http://pzd.pl/artykuly/26145/188/KOMUNIKAT-KRAJOWEGO-ZARZaDU-POLSKIEGO-ZWIaZKU-DZIAlKOWCoW-z-dnia-24-lutego-2022-r-W-SPRAWIE-POMOCY-DLA-ROD-ZE-sRODKoW-ZEWNeTRZNYCH-W-2021-ROKU.html Drugą uchwałą, jaką KZ PZD podjął w nawiązując do tematu dotacji zewnętrznych była uchwała w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w ROD w 2022 roku przy wsparciu od podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych. Szerzej na ten temat w Komunikacie, który można przeczytać tutaj: http://pzd.pl/artykuly/26150/188/KOMUNIKAT-KRAJOWEGO-ZARZaDU-POLSKIEGO-ZWIaZKU-DZIAlKOWCoW-z-dnia-25-lutego-2022-r-w-sprawie-realizacji-zadan-inwestycyjnych-i-remontowych-w-ROD-w-2022-roku-przy-wsparciu-od-podmiotow-zaliczanych-do-sektora-finansow-publicznych.html Krajowy Zarząd PZD po zreferowaniu projektów uchwał przez Mariolę Kobylińską, kierownika WGG, wyraził zgodę na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości zajmowanej przez ROD „Oaza” w Białogardzie (Okręg w Koszalinie),  ROD „Relax” w Poznaniu (Okręg w Poznaniu), a także wyraził zgodę na obciążenie nieruchomości położonej na terenie ROD „Stare Stawy” w Oświęcimiu służebnością drogi koniecznej celem przejazdu i przechodu. Ponadto Krajowy Zarząd PZD dokonał skreślenia z Rejestru ROD prowadzonego w KR PZD, ROD „Na Skarpie” w Wasilkowie oraz ROD im. Konrada Wallenroda w Rynie w związku z wyodrębnieniem ROD na podstawie ustawy o ROD. Krajowy Zarząd PZD zapoznał się z informacją w sprawie budowy domu działkowca w najstarszym ROD w Polsce - im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim, z uwagi na to, że chciałby udzielić pomocy finansowej w realizacji tego przedsięwzięcia. Inwestycja ta ma zostać zrealizowana na 200 rocznicę powstania ROD w 2024 roku. KZ PZD ustalił dalsze działania w tej sprawie. Krajowy Zarząd PZD przyznał dotacje dla Okręgu Mazowieckiego i w Poznaniu na zakup sprzętu technicznego dla nowopowstałych Ośrodków Finansowo-Księgowych w Siedlcach i Gostyniu.

ZRS

25 lut 2022

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w ROD w 2022 roku przy wsparciu od podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 25 lutego 2022 r.

w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w ROD w 2022 roku przy wsparciu od podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych

W ostatnim czasie do Krajowego Zarządu PZD dociera wiele informacji przekazywanych przez Zarządy ROD, iż znaczna część programów wsparcia finansowego kierowanego do ROD ze środków zewnętrznych przewiduje konieczność złożenia wniosku o dotację w terminie poprzedzającym odbycie Walnego Zebrania w ROD. Jednym z priorytetowych zadań Polskiego Związku Działkowców jest oczywiście rozwój rodzinnych ogrodów działkowych, poprzez podejmowanie działań zmierzających do tworzenia nowych ROD, ale i remonty i modernizację już istniejących. Wiele z tych zadań jest realizowanych przy wsparciu podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych, w szczególności dotacji od jednostek samorządu terytorialnego. Aby nie zamykać ogrodom możliwości skorzystania ze środków zewnętrznych, Krajowy Zarząd PZD w dniu 24 lutego 2022 roku podjął uchwałę w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w ROD w 2022 roku przy wsparciu od podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych. Krajowy Zarząd PZD na mocy tej uchwały upoważnił Zarządy ROD do składania wniosków i podpisywania umów o dotacje celowe przed uzyskaniem zgody WZ/KD na realizację zadania inwestycyjnego lub remontowego w ROD. Podkreślić jednak należy, że z powyższej możliwości mogą skorzystać jedynie te Zarządy ROD, które spełniają łącznie wymienione w niniejszej uchwale przesłanki, tj.: dysponują własnymi środkami w kwocie, która w połączeniu z dotacją, pozwoli na sfinansowanie zadnia oraz brak złożenia wniosku lub zawarcia umowy o dotację przed WZ/KD w 2022 r. spowoduje utratę możliwości jej uzyskania. Podkreślić należy, iż uchwała Zarządu ROD winna wskazywać: zakres zadania, sposób i termin wykonania zadania, przewidywany koszt wykonania zadania (kosztorys inwestorski) oraz źródła finansowania, w tym wysokość przyznanej dotacji celowej. Ponadto podjęcie takiej uchwały powinno być również poprzedzone uzyskaniem pozytywnej opinii komisji rewizyjnej ROD. Przed podpisaniem umowy na dotację celową, Zarząd ROD zobowiązany jest przedstawić OZ PZD dokumenty poświadczające spełnienie ww. przesłanek. W przypadku zakończenia zadania realizowanego na podstawie takiej uchwały, Zarządu ROD zobowiązany jest do przedstawienia stosownej informacji na najbliższym WZ/KD. Rozwiązanie to ma służyć zabezpieczeniu działkowców przez zbyt pochopnym dysponowaniem i wydatkowaniem środków oraz zaciąganiem zobowiązań inwestycyjnych przez Zarządy ROD. Cala treść uchwały zostanie zamieszczona w najnowszym wydaniu Aktualności Związkowych. To bardzo ważna inicjatywa, gdyż jak wynika chociażby z badania przeprowadzonego w zakresie otrzymanego w 2021 r. wsparcia finansowego ze środków zewnętrznych - 613 ogrodów uzyskało pomoc finansową ze środków zewnętrznych na kwotę łączną 10 332 420,72 zł.  

KRAJOWY ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

  Warszawa, dnia 25 lutego 2022 r.
25 lut 2022

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie oceny funkcjonowania i powoływania Ośrodków Finansowo-Księgowych dla ROD w PZD

Komunikat

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

z dnia 25 lutego 2022 roku

 w sprawie oceny funkcjonowania i powoływania Ośrodków Finansowo-Księgowych dla ROD w PZD

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców zapoznał się z informacjami przesłanymi przez Okręgi w sprawie funkcjonowania Ośrodków Finansowo-Księgowych. Wynika z nich, że według stanu na 1 stycznia 2022 roku w PZD działało 79 OFK. W sumie obsługiwały 2619 ROD, czyli 57,26 proc. ogrodów. W ubiegłym roku powstały 32 nowe OFK, co oznacza wzrost o 59,5 proc. w stosunku do stanu na początek roku 2021. W tym okresie 825 ROD zdecydowało się przystąpić do OFK (wzrost o 68,49 proc.). Nowe Ośrodki powołane zostały w 11 Jednostkach Terenowych  PZD (Częstochowa, Gdańsk, Koszalin, Legnica, Lublin, Łódź, Mazowiecki, Piła, Podkarpacki, Poznań, Szczecin).  Najwięcej ogrodów postanowiło powierzyć swoją księgowość OFK w Okręgach: Legnica (107), Mazowiecki (103), Poznań (94), Małopolski (89), Łódź (66). Najmniej podjęło taką decyzję w Opolu (1), Warmińsko-Mazurskim (4), Bydgoszczy (6), Kaliszu (7), Gorzowie Wlkp. (8). Największą liczbę ogrodów obsługują OFK w Okręgach Śląskim (98,45 proc.), Toruńsko-Włocławskim (95,90 proc.), Sudeckim (94,57 proc.), Podlaskim (88,78 proc.), Podkarpackim (85 proc.). Jednostki Terenowe z najmniejszą liczbą ROD, które przekazały księgowość do OFK, to Okręgi Warmińsko-Mazurski (5,45 proc.), w Kaliszu (9,92 proc.), we Wrocławiu (18,82 proc.) i Zielonej Górze (22, 50 proc.). Krajowy Zarząd PZD pozytywnie ocenia zaangażowanie Okręgów, w których w ubiegłym roku przystąpiło do Ośrodków Finansowo-Księgowych najwięcej ogrodów oraz tych, gdzie OFK obsługują już większość ROD. Okręgi te tworzyły nowe Ośrodki w dużych skupiskach ogrodów, zachęcając w ten sposób zarządy ROD do skorzystania z ułatwienia, jakim jest prowadzenie księgowości przez OFK. Niepokój KZ PZD budzą Jednostki Terenowe Związku, które nie podjęły działań skutecznie zachęcających ogrody do przystąpienia do OFK. Krajowy Zarząd PZD na podstawie  wielokrotnie dokonywanych ocen stwierdza, że  księgowość  ROD prowadzona przez indywidualne księgowe lub  biura rachunkowe nie jest w stanie  realizować obowiązków, jakie nakłada na zarządy ROD prawo powszechnie obowiązujące, jak również prawo obowiązujące w PZD, w  tym Wytyczne Krajowego Zarządu PZD z 1 lutego 2022 r. wprowadzone Uchwałą nr 40/2022 r. dotyczące zasad rozliczania wynagrodzeń w PZD w związku z tzw. „Polskim Ładem”. Przeprowadzone badania pokazują,  że Ośrodki Finansowo-Księgowe są najlepszą i najnowocześniejszą  formą prowadzenia księgowości dla ROD.  Gwarantuje to zatrudniona w nich profesjonalna kadra księgowa oraz program komputerowy  DGCS  PZD System opracowany na potrzeby PZD.  Program ten umożliwia prowadzenie księgowości wszystkim jednostkom PZD w jednolitym systemie. W oparciu o DGCS PZD System księgowość prowadzi: Jednostka Krajowa PZD, 26 Jednostek Terenowych oraz 79 Ośrodków Finansowo-Księgowych, obsługujących 2619 ogrodów. Doceniając znaczenie Ośrodków Finansowo-Księgowych dla prawidłowego prowadzenia księgowości we wszystkich strukturach Związku, Krajowy Zarząd PZD udziela wsparcia finansowego nowopowstałym OFK. Zgodnie z Uchwałą nr 296/2020 r. KZ PZD Jednostka Krajowa przeznaczyła 195 tys. zł na zakup sprzętu elektronicznego w Ośrodkach. Krajowy Zarząd PZD widzi pilną potrzebę, aby wszystkie zarządy ROD w krótkim czasie przekazały prowadzenie księgowości do Ośrodków Finansowo-Księgowych.  Dlatego zobowiązuje Jednostki Terenowe do przedstawienia dalszego postępu prac w tworzeniu nowych OFK i przekazania do 14 lipca br. pełnych  informacji z danymi na 31 czerwca 2022 roku.   Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców
25 lut 2022

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW z dnia 24 lutego 2022 r. W SPRAWIE POMOCY DLA ROD ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2021 ROKU

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 24 lutego 2022 r.

W SPRAWIE POMOCY DLA ROD ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2021 ROKU

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców, na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2022 roku, zapoznał się z informacją w zakresie wsparcia finansowego dla ROD w 2021 roku ze środków zewnętrznych. Materiał został przygotowany w oparciu o dane przekazane przez okręgi. Z powyższych danych wynika, iż w 2021 roku 613 ROD uzyskały pomoc ze środków zewnętrznych, co stanowi 13,32 % wszystkich ROD w Polsce, na łączną kwotę 10 332 420,72 zł. Pomoc była udzielana w szczególności na budowę nowej lub modernizację istniejącej infrastruktury ogrodowej, wymianę oraz budowę sieci wodociągowych, energetycznych, parkingów, ogrodzeń, placów zabaw oraz domów działkowca. Najwięcej ROD, które otrzymały pomoc ze źródeł zewnętrznych w stosunku do liczby ROD w okręgu w 2021 roku, położone są w okręgach: w Pile (62% ROD), w Częstochowie (33% ROD), w Zielonej Górze (30% ROD), w Lublinie (29 % ROD), we Wrocławiu (27% ROD) i w Świętokrzyskim (25% ROD). Powyższe pokazuje, iż unormowania zawarte w art. 17 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD, spełniają właściwie swoją rolę, gdyż dają realne podstawy prawne gminom do udzielenia dotacji przeznaczonej na rozwój ROD. Dlatego też Krajowy Zarząd PZD bardzo wysoko ocenia dostrzeganie pozytywnej roli ROD przez wiele samorządów i składa podziękowania wszystkim miasto, gminom oraz urzędom marszałkowskim, które uchwalając budżety na 2021 rok nie zapomniały o istnieniu na ich terenach ogrodów działkowych i udzieliły im wsparcia. Dzięki okazanemu zrozumieniu, ogrody działkowe mogą się rozwijać i służyć nie tylko działkowcom ale i całemu społeczeństwu. Na szczególne uznanie po raz kolejny zasługuje Urząd Marszałkowski w Poznaniu, który przekazał dla 76 ROD z okręgu PZD w Poznaniu, Pile i Kaliszu dotacje w łącznej wysokości 1 585 464 zł oraz Urząd Marszałkowski w Warszawie, który przekazał w ramach Programu Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców (tzw. MIAD 2021) 711 347 zł dla 76 mazowieckich ROD. Niestety w dalszym ciągu jest wiele ogrodów, które nie mogą liczyć na żadne wsparcie, bądź jest ono znikome. Ogrody te położone są w okręgach: w Słupsku, w Gorzowie Wlkp., w Toruńsko – Włocławskim, w Łódzkim, w Małopolskim, w Warmińsko – Mazurskim i w Szczecińskim. Krajowy Zarząd PZD wyraża nadzieję, iż aktywne działania okręgów, kolegiów prezesów i zarządów ROD pozytywnie wpłyną na postrzeganie rodzinnych ogrodów działkowych i przełożą się na zwiększoną pomoc finansową również i przez te miasta i gminy, które do tej pory nie wspierały ROD. Krajowy Zarząd PZD wysoko ocenia także zaangażowanie struktur Związku i jego działaczy w zdobywaniu środków zewnętrznych, dobrym ich wykorzystywaniu oraz prawidłowym rozliczaniu.

KRAJOWY ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

  Warszawa, dnia 24 lutego 2022 r.
25 lut 2022

Wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych i konferencji delegatów w roku 2022

Zbliża się okres walnych zebrań w rodzinnych ogrodach działkowych. KZ PZD Uchwałą nr 46/2022 przyjął wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD określające zasady odbywania walnych zebrań w 2022 roku. Broszura zawierająca te zalecenia oraz wzory druków niezbędnych do przeprowadzenia walnych zebrań została rozesłana do każdego ROD w dwóch egzemplarzach. W broszurze znalazły się także wytyczne do sporządzania sprawozdań finansowych ROD za 2021 rok i preliminarzy na rok 2022 wraz ze wzorami druków. Krajowy Zarząd PZD zwraca się do zarządów ogrodów o pilne podjęcie przygotowań do walnych zebrań/konferencji delegatów. Ze względu na sytuację pandemiczną KZ Związku na bieżąco śledzi komunikaty rządowe. Dlatego termin rozpoczęcia WZ/KD zostanie określony w odrębnej uchwale i będzie uwzględniał obowiązujące obostrzenia sanitarne. Wcześniejsze przygotowanie • sprawozdania z działalności zarządu za 2021, • sprawozdania finansowego za 2021, • planu pracy na 2022, • preliminarza finansowego na 2022, • kalkulacji opłaty ogrodowej na bieżący rok, pozwoli przeprowadzić WZ niezwłocznie po ogłoszeniu przez KZ PZD terminu ich rozpoczęcia. Szczególnie ważne jest zaplanowanie inwestycji i remontów oraz określenie przewidywanego kosztu zadań. Należy także sprawdzić, czy możliwe jest wsparcie finansowe ze strony samorządu lokalnego. Broszura rozesłana do zarządów ROD zawiera szczegółowe instrukcje i zalecenia dla zarządów, które pomogą sprawnie i zgodnie ze statutem PZD przygotować się i przeprowadzić walne zebranie lub konferencję delegatów. Kolejne rozdziały opracowania dotyczą • zadań zarządu ROD przed WZ, • warunków zwołania w ROD konferencji delegatów, • zadań zarządu w trakcie WZ/KD • zadań statutowych komisji rewizyjnej ROD, • warunków kooptacji członków do organów ROD i wyborów uzupełniających, • zadań zarządu ROD po WZ/KD, • zaleceń i porad dla walnych zebrań i konferencji delegatów. Zgodnie z przyjętymi wytycznymi ogrody, które - wbrew statutowemu obowiązkowi- nie odbyły w 2021 roku walnych zebrań lub konferencji delegatów, podczas tegorocznych WZ/KD muszą wykonać zaległe obowiązki i przyjąć dokumenty za poprzednie lata. Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców
25 lut 2022

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie współpracy PZD z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu pozyskania funduszy dla ROD

Polski Związek Działkowców współpracuje z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie realizacji wspólnego programu „Ochrona i poprawa naturalnych komponentów środowiska oraz klimatu w miastach poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Według wstępnych założeń rodzinne ogrody działkowe miałyby możliwość występowania o granty (dotacje) na realizację projektów zgodnych z założeniami tego programu. Krajowy Zarząd PZD po przeanalizowaniu propozycji ARiMR sfinansowania wybranych projektów w ROD ocenił, że założenia projektu zbieżne są z otwartymi programami PZD w zakresie modernizacji, rozwoju, bioróżnorodności, gospodarki wodnej, m.in. takimi jak: Otwarty program klimatyczny, Bioróżnorodność na działkach ROD, Otwarty program rozwoju ROD, Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin. Program zaproponowany przez ARiMR jest także zbieżny z ogólną funkcją ROD jako urządzeń użyteczności publicznej. KZ PZD uznał, że pozyskanie dla ROD dodatkowych środków finansowych  jest wskazane, gdyż pozwoli jeszcze lepiej realizować ogrodom ich cele wskazane w Ustawie o ROD, m.in. ochronę środowiska i przyrody, oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w gminach, integracja wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych warunkach  oraz zachowanie aktywności i zdrowia emerytów i rencistów. Wsparcie ROD, których w całym kraju jest ponad 4,6 tys. sprzyjać będzie ochronie i poprawie naturalnych komponentów środowiska oraz klimatu w miastach, co zapewni ochronę miejskiego środowiska, w tym adaptację do zmian klimatu. Po konsultacjach z OZ PZD, które zgłosiły propozycje i uwagi do programu, Krajowy Zarząd Związku przedstawił Agencji katalog zadań, których wsparcie finansowe byłoby szczególnie istotne dla dalszego rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. Na tej podstawie ARiMR zaproponowała wykaz inwestycji, które mogłyby zostać sfinansowane w ramach programu „Ochrona i poprawa naturalnych komponentów środowiska oraz klimatu w miastach poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. W pierwszej grupie znalazły się inwestycje służące realizacji celów prośrodowiskowych i proklimatycznych, na które wsparcie sięgałoby min. 70 proc. planowanych wydatków, m.in.:
 • zakładanie zielonych ekranów izolujących przed zanieczyszczeniami i hałasem  (żywopłoty, drzewa),
 • budowa ogólnodostępnych kompostowników,
 • budowa, modernizacja i zakup zbiorników na gromadzenie wód opadowych na terenach ogólnych ROD i ich rozprowadzanie,
 • zakup rębaków i budowa miejsc na gromadzenie zrębek służących do ściółkowania,
 • zamiana pokrycia nieprzepuszczalnego na alejkach na nawierzchnię ażurową lub trawiastą,
 • tworzenie ścieżek edukacyjnych i współpraca z instytucjami edukacyjnymi,
 • zakładanie łąk kwietnych,
 • inwestycje umożliwiające naturalną migrację ptaków i owadów,
 • sporządzanie planów zagospodarowania ROD na podkładach geodezyjnych przewidujących tereny ogólne, ogródki jordanowskie, ścieżki edukacyjne.
W drugiej grupie projektów, które mogłyby uzyskać wsparcie w ramach programu  umieszczone zostały inwestycje w infrastrukturę towarzyszącą w ROD, finansowane ze środków programu maks. do 30 proc. planowanych wydatków, m.in.:
 • budowa i modernizacja sieci sanitarno-kanalizacyjnej, studni głębinowych, sanitariatów oraz zbiorników na nieczystości płynne na terenach wspólnych ROD,
 • budowa miejsc na gromadzenie i segregację odpadów oraz ich monitoring,
 • modernizacja i budowa ogólnoogrodowej sieci energetycznej,
 • zakładanie placów zabaw dla dzieci i siłowni plenerowych,
 • modernizacja lub remont budynków wspólnych w ROD (świetlice, budynki administracyjne) – celem wykorzystania dla edukacji proekologicznej społeczności lokalnych,
 • budowa wiat plenerowych,
 • budowa parkingów dla rowerów  jako alternatywy dla samochodów.
Powyższe przykłady zadań będą jeszcze uściślone. Obecnie nadal trwają intensywne rozmowy Krajowego Zarządu PZD z ARiMR na temat szczegółów realizacji programu, m.in. kryteriów wyboru projektów zgłaszanych przez poszczególne ROD, regulaminu konkursu grantowego oraz wzoru wniosku o grant. Biorąc pod uwagę, że rozliczenie projektów powinno nastąpić do 30 czerwca 2023 roku Polski Związek Działkowców zachęca zarządy ROD do przeanalizowania inwestycji, które mogłyby uzyskać wsparcie finansowe ze środków programu „Ochrona i poprawa naturalnych komponentów środowiska oraz klimatu w miastach poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Chodzi o zaplanowanie zadań, uzyskanie zgody walnego zgromadzenia i zabezpieczenie środków finansowych na wkład własny. KZ PZD będzie niezwłocznie informował OZ PZD oraz zarządy ROD o uzgodnieniach z ARiMR.   Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców
23 lut 2022

MPO- Łódź chce podpisać umowy na wywóz odpadów z terenów ROD

22 lut 2022

Czytajcie „działkowca”!

 

Nie przegapcie najnowszego – marcowego numeru „działkowca”, który właśnie pojawił się w sprzedaży! W tym największym piśmie ogrodniczym na rynku znajdziecie wiele praktycznych porad i inspiracji w sam raz na rozpoczynający się sezon! Warto też skorzystać z okazji i zamówić pakiet rocznej prenumeraty „działkowca” – w atrakcyjnej cenie i z bezpłatną dostawą!

 

 • Magnolie to jedne z najpiękniejszych roślin ozdobnych, które zachwycają okazałymi i malowniczymi kwiatami. Polecamy najcenniejsze gatunki i odmiany odpowiednie do uprawy na działkach. Również nowości odmianowe o kwiatach bordowych, żółtych, a nawet niebieskich!

 

 • W rubryce „Porady prawne dla działkowców” podajemy wyjaśnienia najważniejszych i aktualnych kwestii prawnych związanych z użytkowaniem działki i członkostwem w Związku. W tym numerze odpowiemy na pytania: „Czy od kwoty ze »sprzedaży« działki trzeba zapłacić PIT?”, „Czy po zatwierdzeniu przeniesienia prawa do działki w ROD konieczne jest jeszcze podpisanie umowy dzierżawy działkowej?”, „Czy działkowiec, będący osobą niepełnosprawną, może zamontować furtkę w ogrodzeniu zewnętrznym?”.

 

 • Pod koniec zimy często dokucza nam zmęczenie, osłabienie i obniżenie nastroju. Jak sobie z tym poradzić? Polecamy skuteczne sposoby na wzmocnienie naszej odporności, poprawę kondycji i samopoczucia w tym okresie! Doradzamy m.in. jakie produkty i potrawy warto w tym czasie spożywać. Zamieszczamy też gotowe przepisy kulinarne, a także propozycje bogatych w cenne składniki diet oczyszczających!

 

 • Chcecie być na bieżąco? Czytajcie „Wiadomości”! „Tylko w działkowcu” znajdziecie aktualne informacje na temat wydarzeń w Związku i w ogrodach! W tym numerze: „Sposób na inflację? Własne uprawy!”, „Monitoring sąsiedzki – sposób przeciwdziałania kradzieżom”, „Dofinansowanie na pozbycie się azbestu”, „Uwaga – wścieklizna!”, „Apel Krajowego Zarządu PZD do działkowców w sprawie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich w PZD”.

 

 • Kwiaty mogą służyć nie tylko jako ozdoba ogródka, ale także jako cenny składnik naszych dań, dostarczający wiele korzyści zdrowotnych. Wyjaśniamy dlaczego kwiaty są cenne w diecie. Doradzamy, jak z roślin o jadalnych kwiatach stworzyć rodzaj warzywnika, który będzie nie tylko piękny, ale i użytkowy. Zamieszczamy też gotowy projekt takiej uprawy!

 

Poza tym w numerze m.in.:

 • Rady na czasie – pozimowa reanimacja trawnika.
 • Uprawiamy nowalijki w pojemnikach.
 • Na co zwracać uwagę przy wyborze pomidorów do uprawy?
 • Przedstawiamy niezbędnik ogrodnika dla początkujących!
 • Poznajemy produkty pszczele – propolis.
 • Polecamy słodkie odmiany winorośli.

A oprócz tego porady ogrodnicze, gotowe projekty nasadzeń, artykuły o uprawie, pielęgnacji i ochronie roślin, ekologii, zdrowiu oraz wiele innych interesujących tematów!

Pamiętaj! „działkowiec” to nie tylko cenna wiedza i klucz do sukcesu w uprawie działki, to również recepta na zdrowy styl życia!

Zapraszamy do lektury!

 

 

11 lut 2022

Bezpłatny webinar „Pomidory od A do Z” – 16 lutego, godzina 18:30

16 lutego br. o godzinie 18:30 redakcja miesięcznika Mój Ogródek zaprasza na kolejne internetowe spotkanie na żywo (webinar) tym razem poświęcone tematowi jak uzyskać własne pomidory krok po kroku. Dowiecie się m.in.:

Jak wyprodukować zdrową rozsadę?

Kiedy, gdzie, ile roślin potrzebujemy?

Wybór odmian - czy malinowe wszystkie są takie same?

Pielęgnacja - jakie są najważniejsze zabiegi uprawowe?

Jak chronić przed zarazą ziemniaka?

Spotkanie poprowadzi ekspert i praktyk z zakresu warzywnictwa - dr hab. Elżbieta Jędrszczyk.

Wieloletni pracownik Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów ogrodnictwa z zakresu uprawy warzyw. Jest autorem licznych publikacji, w tym artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Współpracuje z redakcją czasopism „Mój Ogródek” i „działkowiec”.

Zapisujcie się na webinar poprzez link podany poniżej, bo gwarantuje Wam otrzymanie nagrania z webinaru, który możecie obejrzeć w dogodnym terminie.

Zapisy: http://bityl.pl/Xq6YU

Transmisję możecie oglądać na:

 

11 lut 2022

Kolejne spotkanie online z prawnikiem w sprawach istotnych dla działkowców

17 lutego, o godzinie 13:00 odbędzie się kolejne spotkanie online na żywo z Janem Stańczykiem - magistrem prawa, Dyrektorem Biura Okręgu Świętokrzyskiego Polskiego Związku Działkowców, specjalisty od przepisów obowiązujących w PZD.

Oczywiście, tym razem zostaną poruszone inne, ale nie mniej ważne kwestie związane z przepisami Polskiego Związku Działkowców. Między innymi:

 • Nowe przepisy budowlane a budowa altany na działce
 • Podstawy i procedura wypowiedzenia działkowcowi umowy dzierżawy działkowej
 • Do kogo się odwołać od uchwały zarządu ROD

Pamiętaj, że ekspert czeka na Twoje pytania. Wpisz je do komentarza w poście informującym o tym wydarzeniu na naszych profilach na FB - „Mój Ogródek” lub „Perfekcyjny ogród”.

Wszystkie dotychczasowe spotkania z ekspertami można obejrzeć na www.mojogrodek.pl

 

Transmisja odbędzie się na żywo równolegle:
na naszym portalu mojogrodek.pl
na profilach na FB - https://www.facebook.com/mojogrodek
oraz Perfekcyjny ogród (https://www.facebook.com/perfekcyjnyogrod)
a także na naszym kanale na YT - http://bityl.pl/s4cfw

Do zobaczenia!

Zajrzyj też na nasz portal www.mojogrodek.pl – a tam, w dziale Porady prawne znajdziesz artykuły, które na pewno Cię zainteresują.