Polski Związek Działkowców Okręg Łódzki w Łodzi
Warecka 3, 91-202 Łódź
+42 655 94 54

Konkurs ofert na usługę wykonania ciągu jezdnego w ROD “TRAMWAJARZ II”

                                                                                                                   Łódź 19.03.2024

OGŁOSZENIE

                POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWY ROD TRAMWAJARZ II

   91-495 Łódź ul. Brzegowa 1

Ogłasza konkurs ofert na usługę  wykonania ciągu jezdnego.

Przedmiotem zamówienia jest :
Modernizacja ciągu komunikacyjnego północnej alejki ogrodowej.

Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2007 r. nr 233, poz. 1655 ze zm.) oraz spełniają warunki określone w art. 22 cytowanej powyżej ustawy
i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

1. Przygotowanie podłoża na długości 140 mb do położenia 2 ciągów komunikacyjnych z płyt ażurowych Jomb II, z pasem trawnika między nimi. Wyrównanie terenu, wzmocnienie i ustabilizowanie podłoża w obszarach gliniastych o słabej przepuszczalności gruntu.

2. Ułożenie płyt ażurowych o wymiarach 100x75x12 cm w dwóch ciągach jezdnych.

3. Wypełnienie ażurów i powierzchni między ciągami jezdnymi ziemią ogrodową i posianie trawy.

Termin wykonania zamówienia:
Do dnia 01.06. 2024r.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena - 100%

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w ROD TRAMWAJARZ II   91-495 Łódź ul. Brzegowa 1 w terminie do 03.04.2024

Miejsce i termin wyboru ofert:
Wybór wykonawcy nastąpi po analizie ofert przez Zarząd i zatwierdzony uchwałą Zarządu ROD Tramwajarz II w dn. 04.04.2024r.

Uwaga:
Zamawiający działając w oparciu o art. 67 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupu oraz zastosować aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń ROD Tramwajarz II, oraz na stronie firmy Oferteo.pl