Porady ogrodnicze

 

Altana ogrodowa - jaka powinna być?

Kwestie altanki na działce reguluje szereg przepisów, z którymi warto się zapoznać jeżeli zamierzamy przystąpić do budowy lub nabyliśmy działkę z istniejącą altanką. Na samym początku powinniśmy zadać sobie pytanie, co kryje się pod definicją altanka ogrodowa ? Na to pytanie odpowiada nam Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która w Art.2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40) wprowadza definicje altanki działkowej- przez którą należy rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym.(więcej)

Komunikat KR PZD w sprawie deklaracji od podatku rolnego i nieruchomości

Krajowa Rada PZD informuje, że w dalszym ciągu obowiązują zwolnienia od podatku rolnego i od podatku od nieruchomości, które zagwarantowała ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. więcej

Hodowla pszczół a nowy regulamin ROD

Nowelizacja prawa budowlanego

Z dniem 28 czerwca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła wiele korzystnych zmian w prawie budowlanym. Przede wszystkim znacząco uprościła i skróciła cały proces budowlany. Więcej

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Składka członkowska a opłata na zarządzanie

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych opiera się na założeniu, które polega na tym, iż prawo do działki jest niezależne od przynależności organizacyjnej (art. 2 pkt 1 ustawy o ROD). Bowiem na mocy tej ustawy członkostwo w stowarzyszeniu ogrodowym PZD zostało rozdzielone od prawa do działki w ROD. Wynika z tego, że działkowiec nie musi być już członkiem stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego ROD, żeby móc mieć prawo do działki. Jednakże należy przy tym pamiętać, że tylko przynależność do stowarzyszenia ogrodowego powoduje, iż członek może mieć wpływ na decyzje dotyczące zarządzania ogrodem. W szczególności ma prawo brać udział w walnych zebraniach, gdzie decyduje się o opłatach i wyborze władz, a także może kandydować i być wybieranym do organów stowarzyszenia, np. do zarządu ROD.

więcej

„Ustawa jest korzystna i dla ogrodów i dla działkowców…"

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, której podstawą był obywatelski projekt, opracowany przez PZD przy współpracy z działkowcami, to efekt długiej batalii. Nic zatem dziwnego, że działkowcy po wejściu w życie dokumentu odetchnęli z ulgą. – Atmosfera na działkach się uspokoiła – opowiada Stanisław Trziszka, działkowiec z Nowej Soli. -  Byliśmy zmęczeni tą całą walką o korzystne dla nas prawo. Wierzymy, że nadszedł nareszcie kres batalii o grunty, na których znajdują się nasze ogrody. Pan Stanisław dodaje jednak, że atmosfera radości nie jest niezmącona. – Niepokoi nas, że Związek Miast Polskich kwestionuje niektóre zapisy ustawy. Zupełnie tego nie rozumiemy – podkreślił.

więcej

Jakie korzyści finansowe dla ROD i działkowców wynikają z nowej ustawy o rod ?

19 stycznia 2014 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Wprowadza ona wiele zmian w funkcjonowaniu ogrodów działkowych, ale i zachowuje wiele dotychczasowych praw i przywilejów, które wpłyną pozytywnie na finanse ogrodów i „kieszeń” działkowców.

WIĘCEJ

Ogrody działkowe w zmieniającym się społeczeństwie

Co dalej z ogrodami działkowymi? Jaka powinna być ich przyszłość? Jaką rolę będą one pełnić na przestrzeni najbliższych lat? – to najważniejsze pytania, na które próbowali odpowiedzieć uczestnicy seminarium, zorganizowanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, które odbyło się w dniach 11 – 12 kwietnia 2014 roku w  Warszawie. Poza naukowcami, studentami do udziału zaproszeni zostali także przedstawiciele PZD z prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim na czele.

Więcej

Ogrody działkowe przyszłością naszych miast

„Ogrody działkowe są nierozerwalną częścią naszych miast, dlatego trzeba przede wszystkim zastanawiać się nad tym jak je rozwijać a nie likwidować” – mówił podczas odbywającego się w miniony piątek i sobotę seminarium  naukowego na SGGW, zatytułowanego „Przyszłość ogrodów działkowych w miastach” prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

więcej

 

 

                                                                        

Edukacja uczniów szkoły podstawowej w ROD im. F. Kotowskiego w Skierniewicach

Zarząd Ogrodu w dniu 30 kwietnia 2018 podpisał list intencyjny ze Zespołem Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach, w którym zobowiązał się zorganizować i przeprowadzić przedsięwzięcie polegające na zapoznaniu dzieci z funkcjonowaniem Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyroku NSA z dnia 18.05.2018 r. (II FSK 1128/16) dotyczącego braku zwolnienia PIT w przypadku nabycia domu na działce w ROD

Sprawy z porad telefonicznych.

W zakładacie Prawo Sprawy z dyżurów telefonicznych zostały zamieszczne odpowiedzi na dwa nowe pytania, które działkowcy zadali prawnikowi KZ podczas ostatniego dyżuru prawnego: Czy konkubenci mogą mieć prawo do wspólnej działki w ROD? oraz Czy sieć elektryczna stanowi własność działkowca?. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią prawnika KZ. [LINK]

KOMUNIKAT

KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD

Z DNIA 22 MAJA 2018 R.

W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY O UŁATWIENIACH W PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH ORAZ INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH.

Sprawy z dyżurów telefonicznych.

W zakładacie Prawo Sprawy z dyżurów telefonicznych zamieszczamy odpowiedzi na kolejne dwa pytania, które zostały zadane podczas ostatniego dyżuru prawników Krajowego Zarządu tj. Czy po wyroku sądu o uznaniu za bezskuteczne wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej lub o przywróceniu prawa do działki, zarząd ROD musi podpisywać z działkowcem nową umowę? oraz Czy członkiem okręgowej komisji rewizyjnej może być członek zarządu ROD? [LINK]

Krajowy Zarząd PZD wypowiedział się w sprawie ustanawiania praw do działki na rzecz współmałżonka

W związku z licznymi zapytaniami, czy małżonek nieposiadający prawa do działki w ROD (wraz ze swoim współmałżonkiem) może nabyć prawo do innej działki ogrodowej, w dniu 9.05.2018 r. Krajowy Zarząd PZD zajął stanowisko w sprawie ustanawiania praw do działki na rzecz współmałżonka.     

ABC sadzenia z „Moim Ogródkiem”

Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że lato to nie czas na sadzenie roślin – szczególnie drzew i krzewów. Dzięki temu, że większość roślin produkowana jest w pojemnikach, możemy je sadzić przez cały sezon: od wczesnej wiosny do późnej jesieni.

 

Narada instruktorów ds. ogrodniczych PZD

W dniach 10-11 maja 2018 r. w Warszawie odbyła się narada etatowych instruktorów ds. ogrodniczych z okręgów PZD. Obrady rozpoczął Eugeniusz Kondracki, Prezes PZD. Podkreślił, jak istotna jest rola instruktora ogrodniczego i prowadzonych szkoleń dla nowych działkowców. W swoim przemówieniu Prezes PZD zaznaczył, że jest to pierwsza możliwość, aby zapoznać nowego działkowca w przepisami obowiązującymi w ROD i na działkach, ukierunkować go, przekazać wiedzę z zakresu zagospodarowania i modernizacji działki, ekologicznej uprawy roślin, a także sposobów zwalczania chorób i szkodników.

Narada prezesów i dyrektorów biur okręgów

W dniach 9 -10 maja br. w Warszawie odbyła się narada prezesów i dyrektorów biur okręgów. Narada została zwołana przede wszystkim w związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanym RODO. To rozporządzenie definiujące zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych  przez każdy podmiot je przetwarzający wymusiło na Związku podjęcie działań, dzięki którym dane osobowe wszystkich działkowców będą przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z jego wymogami.  Krajowy Zarząd powołał specjalny zespół  radców prawnych, który zajmował się tworzeniem regulacji wewnątrzzwiązkowych w celu wykonania zaleceń zawartych w RODO.

Korzystny dla ogrodu wyrok WSA w Warszawie dot. sprawy dekretowej

W 2017 r. zmniejszyło się trochę niebezpieczeństwo likwidacji ogrodów warszawskich w związku z roszczeniami z dekretu „Bieruta”. Wynikało to m.in. z działalności Komisji Weryfikacyjnej oraz przygotowania projektu tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej, który zakładał m.in. wyłączenie zwrotu nieruchomości „w naturze”. Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców aktywnie włączyła się w prace przygotowawcze dot. ww. projektu ustawy, przedstawiając szerokie stanowisko i wnioski dot. uwzględnienia w projekcie ustawy zapisów zabezpieczających interesy rodzinnych ogrodów działkowych.

XXI posiedzenie Krajowej Rady PZD

W dniu 26 kwietnia 2018 roku odbyło się XXI posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu uczestniczyła również Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Pani Maria Fojt.

Krajowy Zarząd PZD wypowiedział się w sprawie korzystania przez członków organów PZD z kart płatniczych

Krajowy Zarząd PZD wypowiedział się w sprawie fotografowania materiałów sprawozdawczych

W związku z powtarzającymi się pytaniami działkowców oraz członków zarządów ROD co do możliwości fotografowania materiałów sprawozdawczych, które są wykładane na co najmniej 7 dni przed walnym zebraniem, w dniu 25.04.2018 r. Krajowy Zarząd PZD zajął stanowisko w sprawie fotografowania materiałów sprawozdawczych.

Ochrona bioróżnorodności gleb

19 kwietnia w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach odbyło się spotkanie informacyjne na temat projektu prowadzonego przez IO i współfinansowanego przez Unię Europejską „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń”.

22 kwietnia DZIEŃ ZIEMI

Dzień Ziemi obchodzony jest od 1970 roku w Ameryce a od 1990 roku na całym świecie również w Polsce. Celem jest uświadomienie ludzi o różnych realnych zagrożeniach dla środowiska naturalnego,  do których świadomie lub mniej świadomie się przyczyniamy i które możemy ograniczyć. Każdego roku Dzień Ziemi obchodzony jest pod innym hasłem. Motywem przewodnim w tym roku jest walka z odpadami plastikowymi. Niestety Polska jest w grupie liderów jeśli chodzi o ,,produkcję” odpadów plastikowych.

Sprawy z dyżurów telefonicznych.

W zakładacie Prawo Sprawy z dyżurów telefonicznych zamieszczamy odpowiedzi na dwa istotne dla wszystkich działkowców pytania, które zostały zadane podczas ostatniego dyżuru prawników Krajowego Zarządu tj.” 1.W jaki sposób zarząd ROD winien poinformować działkowca o zmianie jego powierzchni działki w wyniku aktualizacji planu zagospodarowania ROD? oraz 2. Czy w tym roku walne zebranie może podjąć uchwałę o możliwości odpracowania zobowiązania związanego z opłatą ogrodową? [LINK]

W majowym "Moim Ogródku"

Wiosna, wiosna, nareszcie możemy ją naprawdę poczuć i zobaczyć. I u nas bardzo wiosennie i pracowicie w tym numerze. Przede wszystkim polecam na temat miesiąca „Strzelać kolorem”(s. 4). Przedstawiamy w nim te gatunki i odmiany, które robią WOW swoją barwą i obok, których nie można przejść obojętnie. Po zimie koniecznie musicie przeczytać „Idealny trawnik” (s. 22), czyli, jak mieć „angielski trawnik”. W maju jest też najwyższy czas na upiększanie balkonu i tarasu. Przygotowaliśmy dla Was „Balkon z różnych stron” (s. 19), czyli dobór roślin na balkon skierowany na różne strony świata.

Polski Polski Związek Działkowców Okręg Łódzki w Łodzi zatrudni referenta ds. księgowości

Oferujemy:

  • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego,
  • ciekawą pracę w przyjaznej atmosferze, możliwość rozwoju,
  • stabilne warunki zatrudnienia- umowa o pracę.
BEZPIECZEŃSTWO W ŁÓDZKICH RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH

Walne zebrania sprawozdawcze Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Łódzkiejdzielnicy Polesie stały się okazją do spotkań z Komendą Miejską Policji w Łodzi, w  celu omówienia zagadnień związanych z poprawą bezpieczeństwa działkowców, ochrony mienia oraz spotykanych zagrożeń.

Kolejne rodzinne ogrody działkowe wprowadzają program komputerowy DGCS PZD System

Program komputerowy DGCS PZD SYSTEM cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Już w bieżącym roku kolejnych 156 Rodzinnych Ogrodów Działkowych nabyło licencje i rozpoczyna prowadzenie spraw ogrodu oraz ewidencję księgową na programie komputerowym DGCS PZD SYSTEM. Przypominamy, że w ubiegłym roku program nabyło 1000 Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Page 1 of 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 >
Wykaz ogrodów według powiatów

bełchatowski

StokrotkaZdrowieZielony GajRelaksSłonecznyKrokusPoziomka

brzeziński

TulipanBratek

kutnowski

GrunwaldKolejarzKolejarzBudowlaniEmitBartekŚwierczewskiegoStokrotkaWiosnaZłota RóżaWzgórzeRelaksMetalurgMeliorantKutnowiankaPolankaMiflex

łaski

ŻeromskiegoPrzyszłośćPierwiosnekArkadia

łęczycki

GwarekIrysBoh. Walk nad BzurąSzafirek

łódzki

TeofilekSzarotkaUniprotWaryńskiegoWiarusTulipanTramwajarz ITramwajarz IITrans-MleczSłoneczny OgródSłowackiegoSielankaSierakowskiegoStary WidzewSaturnStorczykStokiStokrotkaIm. St. DuboisElektromontażŹródełkoDeltaIm. GłowackiegoKolejarz OlechówKarolewJaśminKolejarz PolesieWitaminaWójcikaWilanówWisienkaWspólna PracaZdrowieZimowitZaciszeZarzewRóżaHarnamaGłowackiegoJarzębinaKarolewJaśminElesterElektronEnergetykForsycjaFonikaKolejarz OlechówKsięży MłynKrokusKwiaty PolskieLodexLimbaKolejarz StokiKolejarz PolesieKonopnickiejKościuszkiKonwalia Pod DębemBRTBłaszczykaBrusBrzoskwiniaBrzezinaAriadnaAlbalenAsterBankowiecAzaliaBudowlaniDeltaDąbrowskiegoDemeterElektromontażDuboisCiżemkaChemikCzeremchaDąbrowaDaliaMireckiegoMileniumPrzedwiośnieMorwaModrzewieŁagiewnikiNowe RokicieŁączność1 MajaMagnoliaNad ŁódkąPienistaPigwaOlimpijkaNowe SadyOdrodzeniePoranekNadziejaPonar JotesPod RóżąPolankaPrzylaszczkaRelaksReymontaRogowiczaRekreacjaRadośćPrzy Torze

łódzki wschodni

PlenerPodmiejskiMalinkaOazaRelaks IIRelaks IWełnaRomantykMakiBorówkaCzyżeminekAroniaAnanasFloraKopankaLeśna PolanaIrysJustynka

łowicki

KolejarzNiedźwiadek w NiedźwiadzieBławatekDąbrówka

opoczyński

BłonieOZMONad Zalewem - TulipanJagoda

pabianicki

Wiosenka IIWrzosMalwaKopernikaZgodaZatorzeZgodaWiosenkaSereczynSłoneczna PolanaMickiewiczaPod LasemPod BoremSłonecznikTrzy KoronyTymianekSzafranStaszica19 StyczniaKarolinkaSasankaLendosKalinaChemik - Polfa

piotrkowski

KonopnickiejGwarekSaharaMagnolia (Buczka)BudowlaniKościuszkiPod GrusząPod HerbemRutkowskiegoOazaBawełniankaMalwaNasze ZdrowieSłoneczna PolanaWitaminkaWyzwoleniaStaromiejskiStokrotka

poddębicki

U BogumiłaKalinaCzeremcha

radomszczański

Na StokuSłonecznyTulipanDanutaKopiecMickiewicza

rawski

RelaksStorczykVISNad Rawką INarcyzNad Rawką II

sieradzki

DrogowiecBłaszkowiankaŻwirekJeziorkoStoczekRozkwitUroczyskoStrzelnicaMarzannaKonwaliaPorębaPod BaniąStokrotka/Roża

skierniewicki

KonwaliaPieczarkaKopernikaPoziomkaKotowskiegoKonopnickiejReymonta

tomaszowski

MickiewiczaWilanówMalwaMichałówekIskraRóżaŻeromskiegoTuwimaSiedmiodomkiSienkiewiczaNad StawemWapiennikiPredomNad Czarną

wieluński

SobótkaPoziomkaStokrotkaRelaksLasek

wieruszowski

22 LipcaLeśna PolanaJeziorany

zduńskowolski

ZwolteksWolinkaZłotnickiegoSkogarSkowronekRuczajKolejarzKlonowiankaIzolacjaPaprotniaKolejarz Karsznice

zgierski

WrzosKasztanowiecJutrzenkaJedliczeKopernikaMrogaLotniskoLotniaBarlickiegoAroniaAdamówekBorutaHortensjaDianaCyprysNarcyzRelaks Rajski OgródPszczółkaRelaksWichrowe WzgórzeSłowikRosanówPierwiosnekOsaOlszynkaPromyk ZgierzPrzytorzePrząśniczkaPromyk

Aby zoabczyć szczegóły, proszę wybrac ogród z listy!