Polski Związek Działkowców Okręg Łódzki w Łodzi
Warecka 3, 91-202 Łódź
+42 655 94 54
07 lis 2023

NIECZYNNE BIURO

PREZES OKRĘGU ŁÓDZKIEGO INFORMUJE, ŻE

W DNIU 13 LISTOPADA 2023 r.

BIURO OKRĘGU ŁODZKIEGO

ORAZ OŚRODEK FINANSOWO-KSIĘGOWY

BĘDĄ NIECZYNNE.

24 paź 2023

Działkowcy mówią stanowcze „NIE” kontrowersyjnym pracom prowadzonym w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii został opracowany projekt rozporządzenia w sprawie tzw. stref planistycznych.  Rozporządzenie precyzuje zasady sporządzania planów ogólnych gmin z którymi będą musiały być zgodne plany zagospodarowania przestrzennego. Projekt przewiduje lokalizację ROD wyłącznie w 2 strefach na 13!

W obecnym kształcie projekt dotyka nawet 60 % ROD w całej Polsce.

Takie rozwiązanie stworzy możliwość likwidacji ROD.

24 paź 2023

XX posiedzenie Krajowej Rady PZD – 20 października 2023 r.

Dnia 20 października 2023 r. odbyło się w Warszawie XX wspólne posiedzenie Krajowej Rady PZD i Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD. Posiedzeniu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu wzięła również udział  przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt oraz prezesi okręgów niebędący członkami PZD.

W trakcie posiedzenia Krajowa Rada PZD jednogłośnie podjęła:

Uchwałę nr 1/XX/2023 w sprawie realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2022 roku w której przyjęła informację w zakresie „Realizacji planów inwestycji i remontów
w ROD przyjętych przez OZ PZD za 2022 rok”,  a także zalecenia dla ROD  w celu  podejmowania aktywnych działań dla  prowadzenia niezbędnych inwestycji i remontów.

Uchwałę nr 2/XX/2023 w sprawie w sprawie określenia zasad prowadzenia w sprawie awarii w ROD. Uchwała ta  określa zasady wykonywania napraw w trybie awaryjnym, wskazuje kto jest odpowiedzialny za usunięcie awarii, a także tryb postępowania w zakresie przeprowadzenia naprawy, jej sfinansowania i rozliczenia oraz rolę Okręgowych Zarządów w tym procesie.

Uchwałę nr 3/XX/2023 w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów siedzib biur okręgów Polskiego Związku Działkowców. Uchwała stanowi, kto jest inwestorem zadania inwestycyjnego lub remontowego, kto sprawuje nadzór nad jego realizacją, w jaki sposób należy zadanie zaplanować, przeprowadzić, sfinansować i rozliczyć.

Stanowisko w sprawie zadań dla okręgów związanych z zagrożeniem dla ROD  wynikającym z projektowanych przepisów o planowaniu przestrzennym.  Temat ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 6 września 2023 r. w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy jako mający istotne znaczenie i wprowadzający zagrożenie dla funkcjonowania ogrodów działowych w przyszłości, został omówiony przez Prezesa Związku.  Założenia w/w rozporządzenia, przewidują zastąpienie dotychczasowych studiów zagospodarowania przestrzennego tzw. planami ogólnymi,
z którymi będą musiały być zgodne przyszłe plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego.  W ramach planu ogólnego terytorium gminy zostanie podzielone na  13 stref planistycznych. ROD będą mogły być przewidziane jedynie w dwóch strefach planistycznych, tj. strefie mieszkaniowej jednorodzinnej oraz strefie zieleni i rekreacji, co może spowodować, iż zakwalifikowanie ogrodu do innej strefy uniemożliwi ujawnienie ogrodu w przyszłym planie miejscowym, co z kolei może prowadzić do jego likwidacji. W związku z powyższym Krajowa Rada PZD podjęła w/w stanowisko
w którym wyraziła  głębokie zaniepokojenie rozwiązaniami proponowanymi
w rozporządzeniu i  wyraziła stanowczy sprzeciw wobec tych rozwiązań a także żądanie zmiany przedmiotowych przepisów albowiem funkcja ROD powinna być dopuszczalna w każdej z przewidywanych stref planistycznych, dając szansę wszystkim istniejącym ogrodom na wprowadzenie do planów miejscowych. Krajowa Rada PZD w Stanowisku zwróciła również uwagę, że projektowane przepisy zasadniczo kłócą się z oczekiwaniami społecznymi, bowiem ROD zyskują coraz większe uznanie i poparcie wśród społeczeństwa i samorządów terytorialnych. Ponadto Krajowa Rada PZD zaapelowała do władz państwowych i samorządowych, a także do działkowców
i wszystkich sympatyków ogrodnictwa działkowego o udzielenie poparcia dalszemu rozwojowi ROD i wyrażenie sprzeciwu wobec wszelkich planów zmierzających do masowej likwidacji ROD, a w szczególności poprzez wprowadzenie przepisów ułatwiających wykreślanie ogrodów z planów miejscowych. Jednocześnie Krajowa Rada PZD zwróciła  się do wszystkich struktur Związku, a zwłaszcza zarządów ROD, o czynne wspieranie władz krajowych i okręgowych PZD w ich staraniach o zmianę projektu rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy w celu zabezpieczenia istnienia tysięcy ROD w planach zagospodarowania przestrzennego.

Uchwałę nr 4/XX/2023 w sprawie uchylenia uchwał w sprawie powołania komisji problemowych  których składy wymagały uaktualnienia m.in.  z uwagi na uwidocznienie się  nowych, istotnych dla działalności i funkcjonowania wszystkich struktur PZD oraz działkowców tematów, które do tej pory nie były objęte pracami komisji.

Na zakończenie posiedzenia Prezes Związku Eugeniusz Kondracki podziękował wszystkim obecnym za udział, aktywność, owocną pracę i zrozumienie interesów działkowców jak i całego Związku.

24 paź 2023

Narada inspektorów OZ PZD ds. terenowo – prawnych w dniach 17.10 – 18.10. 2023 roku

W dniach 17-18 października odbyła się zorganizowana przez jednostkę krajową PZD narada inspektorów ds. terenowo-prawnych zatrudnionych w Okręgowych Zarządach PZD. Naradę otworzył Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki, przedstawiając jej szczegółowy przebieg. W ocenie Prezesa najistotniejszym tematem występującym aktualnie w Związku jest wejście w życie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i aktów wykonawczych. Sprawa jest wyjątkowa trudna, ponieważ wspomniany akt prawny stanowi niewątpliwe zagrożenie dla funkcjonowania ROD. Ustawa wprowadza 13 stref planistycznych. Jedynie w dwóch z nich tj. strefie zieleni i rekreacji oraz strefie wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną znalazły się ogrody działkowe. Prezes podkreślił, że Okręgowe Zarządy PZD, Zarządy ROD powinny w dalszym ciągu podejmować działania mające na  celu wyrażenie sprzeciwu wobec aktualnych zapisów ustawy. Należy dotrzeć do jak największej liczby działkowców, aby byli świadomi zaistniałej sytuacji. Tylko wspólny wysiłek całego Związku może doprowadzić do umieszczenia ROD w więcej niż dwóch strefach planistycznych.

Następnym z tematów poruszonych przez Prezesa PZD był program Rozwoju ROD i rola Inspektorów ds. terenowo-prawnych, którzy powinni podejmować działania pozwalające na pozyskiwanie środków finansowych z jednostek samorządu terytorialnego. Wsparcie finansowe dla ROD umożliwia przeprowadzenie różnorodnych inwestycji m.in.: budowę nowej lub modernizację istniejącej infrastruktury ogrodowej, wymianę oraz rozbudowę sieci wodociągowych, energetycznych, parkingów czy ogrodzeń.

Kolejnym tematem omówionym przez Prezesa PZD było podsumowanie programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” prowadzonego przez ARiMR. Związek planuję przygotować całościowy raport wraz z wyszczególnieniem na każdy z etapów. Zostanie on opublikowany w Biuletynie oraz na stronie Jednostki Krajowej PZD. Program został zrealizowany przez Związek, jego struktury oraz Zarządy ROD. Jednocześnie Prezes PZD wyraził wdzięczność wszystkim osobom mającym jakikolwiek udział w realizacji programu ARiMR. Ciężka praca oraz odpowiedzialność względem powierzonych zadań zagwarantowała ostateczny sukces – mówił Prezes.  Następnym z istotnych działań jest umocnienie struktur Związku. Temat będzie podejmowany na Krajowej Radzie 20 października 2023 roku. Należy również podjąć działania zmierzające do efektywniejszego wykorzystywania środków zgromadzonych na Funduszu Oświatowym. Środki na Funduszu cały czas rosną, stąd należy je właściwie wydatkować. Związek powinien być ciągle promowany wśród społeczeństwa. Jest to konieczne.

Następnie, głos zabrał Dyrektor Biura Prawnego radca prawny Bartłomiej Piech, który szczegółowo zaprezentował regulacje prawne wspomnianej ustawy. Wprowadza ona obowiązek uchwalenia planów ogólnych przez gminy do 31 grudnia 2025 roku, które zastąpią dotychczasowe studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Kwestia planów ogólnych ma szczególne znaczenie. Postanowienia tego planu w sposób zasadniczy będą determinowały zapisy zawarte w planie miejscowym. W przypadku gdy plany ogólne nie będą przewidywały możliwości funkcjonowania na danym obszarze rodzinnych ogrodów działkowych, wykluczą wprowadzenie ROD do planu miejscowego. Ponadto, ustawa wprowadza podział planu ogólnego na 13 stref planistycznych. Jedynie w dwóch tj. strefie wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz strefie zieleni i rekreacji przewiduję się możliwość funkcjonowania ROD. Jest to około 7 % terenów gmin.  Okręgowe Zarządy PZD powinny w dalszym ciągu podejmować i zintensyfikować działania wyszczególnione w Stanowisku Krajowej Rady z dnia 11 października 2023 roku  wyrażające sprzeciw wobec aktualnej sytuacji. Również, Zarządy ROD powinny dokonać badania w jakiej strefie planistycznej znajduję się ROD. Następnie, Zastępca Dyrektora Biura Prawnego radca prawny Tomasz Terlecki przekazał informacje dotyczące znaczenia i obowiązku prowadzenia repertorium spraw sądowych i administracyjnych w jednostkach organizacyjnych PZD. Ze względu na ilość prowadzonych postępowań przez PZD należy prowadzić takie repertorium. Pozwala bowiem na sprawdzenie szczegółowego przebiegu danej sprawy, od wpłynięcia aż po jej zakończenie. Repertorium powinno być podzielone na rodzaje toczących się postępowań wraz ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za daną sprawę.

Kolejnym elementem Programu narady stanowiły wystąpienia pracowników Jednostki Krajowej PZD. Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami Pani Mariola Kobylińska wskazała rolę i zadania inspektorów ds. terenowo-prawnych zatrudnionych w OZ PZD. Inspektorzy ds. terenowo-prawnych mają za zadanie prowadzić wszechstronną działalność o charakterze prawnym, począwszy od likwidacji aż do nabycia prawa do nieruchomości przez PZD. Ważnym aspektem pracy inspektora jest tworzenie rejestru spraw podzielonych na poszczególne kategorie. Jest to szczególnie istotne, ponieważ umożliwia sprawną analizę toku danej sprawy. Ponadto, Pani Kierownik WGG wskazała, iż inspektorzy ds. terenowo- prawnych mają obowiązek prowadzenia dzienniczka pracowniczego, który stanowi rzeczywiste potwierdzenie działań wykonywanych w terenie przez pracowników ds. terenowo-prawnych.

Drugi dzień narady rozpoczął się od przedstawienia tematu dotyczącego obowiązujących procedur w sprawie likwidacji. Przedstawiono rodzaje postępowań likwidacyjnych wynikających z przepisów związkowych, jak również wymogi natury formalno-prawnej wymagane w przedmiotowych sprawach. Kolejny z realizowanych tematów dotyczył ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji art. 75 i 76 ustawy o ROD.

Ostatnie z poruszanych zagadnień dotyczyły kwestii stanu realizacji Programu ARiMR, sporządzania stanu organizacyjnego oraz procedowania spraw z zakresu nabycia prawa do nieruchomości przez PZD. Naradę zakończyła Kierownik WGG JK PZD Pani Mariola Kobylińska dziękując uczestnikom za aktywny udział w spotkaniu.

23 paź 2023

“PAMIĘTAJCIE O OGRODACH”

Manifestacji poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy: o "rodzinnych ogrodach działkowych" pod Sejmem w 2013 roku, towarzyszyła pieśń Jonasza Kofty: Pamiętajcie o ogrodach".

Wymowa przesłania tego wiersza i atmosfera panująca w trakcie manifestacji jest znowu potrzebna.

Bo pojawiło się kolejne zagrożenie dla istnienie ogrodów.

To zagrożenie wypływa z treści projektu rozporządzenia "w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy", przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

W rozporządzeniu jest mowa o strefach.

Ogrody działkowe według tego rozporządzenia będą mogły być zlokalizowane tylko w strefie mieszkaniowej oraz zieleni i rekreacji.

Jeżeli ogród działkowy jest zlokalizowany w strefie przemysłowej to nie będzie miał ochrony prawnej przed jego likwidacją.

Można go zlikwidować i teren przeznaczyć na cel właściwy dla tej strefy.

To zagraża istnieniu znaczącej ilości ogrodów.

To rozporządzenie jawi się jako narzędzie prawnej likwidacji licznych ROD.

Dlatego znowu jest potrzeba stanąć w obronie istnienia ROD.

Dlatego konieczne jest wskrzeszenie atmosfery z pod Sejmu z 2013 roku.

Dlatego jest potrzeba obudzenie czujności działkowiczów.

Dlatego jest potrzeba powszechnego poparcia Stanowiska Krajowej Rady PZD z dnia 20.10.2023 roku w "sprawie zagrożenia istnienia ROD wynikające z projektu przepisów wykonawczych do ustawy o planowaniu przestrzennym".

Wszyscy członkowie ogrodów działkowy powinni wyrazić swój sprzeciw przeciwko zapisom w projekcje rozporządzenia.

Działkowicze powinni zademonstrować ze pamiętają o swoich ogrodach, ze są dla nich bliskie i ze będą o nie walczyć!

Jonasz Kofta: "Pamiętajcie o ogrodach przecież stamtąd przyszliście

W żar epoki użyczą wam chłodu tylko drzewa i liście".

Łódź, 23.10.2023 r.

Antoni Gieczewski

16 paź 2023

Działkowcu! Okazja czyni złodzieja…nie daj się okraść!

Jesienna słoneczna aura sprzyja odpoczynkowi na łonie przyrody. To też czas, w którym jeszcze wielu z nas bardzo chętnie przebywa w swoich ogrodach, zajmując się przygotowaniem działki do sezonu zimowego. Podczas jesiennych porządków nie wolno jednak zapominać, że również złodzieje odwiedzają nas na tych ogrodach działkowych. Apelujemy o przezorność.

Jesień i zima to czas, kiedy właściciele ogródków na kilka miesięcy pozostawiają swoje altany bez nadzoru. Należy sobie zdawać sprawę, że to właśnie w tym okresie najczęściej dochodzi do włamań i kradzieży w tych miejscach. Aby ustrzec się przed złodziejami, a przynajmniej ograniczyć ryzyko poniesienia szkód w mieniu, policjanci zachęcają do regularnego doglądania swoich ogródków działkowych i apelują o niepozostawianie w altanach i komórkach wartościowego sprzętu, narzędzi czy innych rzeczy na kolejne miesiące.

Złodziej może również wykorzystać okazję, aby zabrać przedmioty pozostawione bez opieki przez pochłoniętych jesiennymi porządkami działkowiczów. Jego łupem mogą paść torebki, telefony, laptopy, zegarki, rowery i inne przedmioty takie jak kosiarki, czy narzędzia.

Dlatego apelujemy do miłośników wypoczynku na działkach, by podczas prac w ogrodzie nie tracili z oczu swoich cennych przedmiotów oraz by nie zostawiali w altanach i schowkach narzędziowych żadnych wartościowych przedmiotów. Drogie narzędzia elektryczne czy sprzęty kuchenne mogą kusić potencjalnych złodziei, więc warto zabrać je do domu.

Działkowcu:

nie zabieraj na działkę wartościowych przedmiotów lub dużej sumy pieniędzy;

nie zostawiaj przedmiotów wartościowych w altance lub w samochodzie bez nadzoru;

trzymaj przy sobie cenne przedmioty takie jak telefony czy torebki, albo pozostaw je w zamkniętej altanie;

nie opowiadaj i nie chwal się innym, jaki sprzęt przechowujesz na działce;

wychodząc nawet na chwilę zawsze zamykaj altankę, pomieszczenie gospodarcze lub szopkę, w której przechowujesz narzędzia;

zwracaj uwagę na obcych, którzy chodzą bez celu po ogrodach działkowych. Zwróć na nich uwagę i zapytaj kogo szukają. Twoje zainteresowanie może skutecznie ich odstraszyć;

powiadom policję o podejrzanie zachowujących się osobach, staraj się zapamiętać ich wygląd;

zapisz numery fabryczne lub seryjne przedmiotów wartościowych - ułatwisz Policji identyfikację w razie kradzieży;

załóż solidne zamki w swojej altanie, pomyśl o zamontowaniu dobrych bezpiecznych drzwi, najlepiej by były okute blachą oraz okien z szybami antywłamaniowymi;

jeśli podejrzewasz, że doszło lub może dojść do przestępstwa zadzwoń na Policję.

Jeśli zauważysz, że w altanie doszło do włamania czy kradzieży nie dotykaj niczego, by nie dopuścić do zatarcia śladów pozostawionych przez przestępcę. Niezwłocznie powiadom organy ścigania dzwoniąc na numer alarmowy 112.

 

źródło: Komenda Powiatowa Policji w Giżycku

16 paź 2023

Zaproszenie Instytutu Ochrony Roślin PIB

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy  organizuje otwarte webinaria, podczas których pracownicy Instytutu opowiedzą o wybranych agrofagach priorytetowych dla Unii Europejskiej stanowiących nowe zagrożenia dla obszaru Polski. Pierwsze ze spotkań zaplanowano na 25 października br., a kolejne na 8 listopada br.

Wykłady będzie można obejrzeć i wysłuchać na kanale YouTube Instytutu Ochrony Roślin – PIB w zakładce „Na żywo”.
Postaramy się również zamieścić nagrania wystąpień po zakończeniu webinarium.

Link do kanału: https://www.youtube.com/@InstytutOchronyRoslinPIB/streams

Szczegóły webinarium które odbędzie się 25 października dostępne są tutaj → PROGRAM

Zapraszamy serdecznie!

 

Webinaria są realizowane w ramach dotacji celowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2023,
zadania 1.1. „Monitorowanie i analiza nowych zagrożeń fitosanitarnych ze strony organizmów szkodliwych dla roślin”.

BIURO PRAWNE PZD