Polski Związek Działkowców Okręg Łódzki w Łodzi
Warecka 3, 91-202 Łódź
+42 655 94 54
02 Lut 2021

Woda- oszczędnie i racjonalnie

Postępujące zmiany klimatu wpływają między innymi na to, że kurczą się naturalne zasoby wodne w Polsce. Powszechnie wiadomo, że woda jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju roślin w ogrodzie.

Jedną z zasad przyświecających Rodzinnym Ogrodom Działkowym jest podniesienie standardów ekologicznych otoczenia.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak racjonalnie korzystać z wody, jak wykorzystać i zbierać deszczówkę oraz jakie są sposoby regulowania stosunków wodnych w glebie, koniecznie zapoznaj się z najnowszą broszurą „Woda oszczędnie i racjonalnie”. Działkowcy pobierać mogą broszury w biurach Zarządów ROD.

Zainteresowane broszurą Zarządy ROD prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy, jak również odbiór osobisty w biurze okręgu.

Agnieszka Lazar

Instruktor ds. ogrodniczych

 

29 Sty 2021

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Klimatu i Środowiska z uwagami i propozycjami do kolejnego projektu nowelizacji ustawy „śmieciowej”

W dniu 31.12.2020 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (https://legislacja.gov.pl/) został opublikowany projekt ustawy z dnia 29.12.2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten został przekazany do konsultacji społecznych, niestety z pominięciem PZD.

Z uwagi jednak, że zagadnienia ujęte w projekcie ustawy dotyczą bezpośrednio PZD, ROD i działkowców, Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 27 stycznia b.r. dokonał analizy propozycji i uwag zgłoszonych przez Okręgi PZD, ROD i działkowców i wystąpił do Michała Kurtyki – Ministra Klimatu i Środowiska z postulatami w tej sprawie.

W szczególności, w zakresie propozycji Ministerstwa:

 • podwyższenia maksymalnych stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkanych, w tym ROD (w przypadku pojemnika 1100 litrów aż o 400%) – KZ PZD wystąpił o utrzymanie ich na dotychczasowym – i tak wysokim - poziomie.
 • rezygnacji z pisemnej zgody m.in. zarządów ROD na włączenie ROD do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – KZ PZD wystąpił o zachowanie dotychczasowych zasad i jednocześnie z uwagi na masowe wyłączenia ROD z gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych wystąpił, aby ww. wyłączenia również odbywały się na podstawie zgody m.in. zarządów ROD.
 • braku umożliwienia zarządom ROD (w zakresie terenu ogólnego) i działkowcom (w zakresie działek) uzyskania zwolnienia z części opłaty za wywóz odpadów komunalnych w związku z zagospodarowaniem części bioodpadów w kompostownikach ogrodowych – KZ PZD wystąpił o objęcie ROD ww. zwolnieniem, które obecnie dotyczy wyłącznie właścicieli domków jednorodzinnych,
 • wprowadzenia wyłącznie w przypadku bloków możliwości indywidualnego rozliczania wywozu odpadów komunalnych – KZ PZD wystąpił o wprowadzenie takiej możliwości również w stosunku do ROD, gdzie także występuje zbiorowa odpowiedzialność za wywóz śmieci
 • wprowadzenia możliwości wydawania przez Ministra Klimatu decyzji zezwalającej na czasowe odstąpienie przez mieszkańców danej gminy od przyjętego systemu segregacji odpadów – KZ PZD wystąpił o doprecyzowanie, że takie czasowe odstępstwo może dotyczyć również nieruchomości niezamieszkanych, w tym ROD oraz dookreślenie frakcji odpadów komunalnych, które miałyby być objęte ww. odstępstwem.

 

W związku z faktem, że w przypadku wielu ROD stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych obowiązujące w umowach z przedsiębiorcami wywozowymi zostały ustalone na poziomie kilkakrotnie wyższym niż w przypadku systemu gminnego, KZ PZD zwrócił się do Ministra Klimatu i Środowiska o ujęcie w projekcie maksymalnych stawek opłat również dla prywatnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Jednocześnie KZ PZD zgłosił gotowość udziału w pracach legislacyjnych dotyczących ww. projektu ustawy „śmieciowej”.

 

Z treścią wystąpienia można zapoznać się poniżej.

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, dnia 28 stycznia 2021 r.  

 

29 Sty 2021

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 28.01.2021 roku w sprawie wykorzystywania Domów Działkowca na terenie ROD i finansowanie ich kosztów utrzymania oraz remontów

Na posiedzeniu Krajowego Zarządu PZD z dniu 27 stycznia 2021 roku, przedstawiany został temat związany z wykorzystywaniem i finansowaniem kosztów utrzymania i remontów Domów Działkowca na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Na podstawie stanowisk przekazanych przez Okręgi do Sekretariatu Biura Jednostki Krajowej wynika, iż w 12 Okręgach, tj. Okręgu w Gorzowie Wielkopolskim, w Kaliszu, w Koszalinie, a także Okręgu Mazowieckim, Pilskim, Podlaskim, Słupskim, Szczecińskim, Toruńsko – Włocławskim, Warmińsko – Mazurskim, Wrocławskim oraz Zielonogórskim problem ten w ogóle nie występuje. Rodzinne Ogrody Działkowe radzą sobie z utrzymaniem istniejących Domów Działkowca a także wykorzystują budynki zgodnie z ich przeznaczeniem. Okręg Pilski wskazuje jedynie, że problem z finansowaniem tych obiektów może wystąpić w przyszłości.

W pozostałych 14 Okręgach, tj. Bydgoskim, Częstochowskim, Elbląskim, Pomorskim, Legnickim, w Okręgu w Lublinie, Łódzkim, Małopolskim, Opolskim, Podkarpackim, Poznańskim, Sudeckim, Śląskim oraz Świętokrzyskim jest to zazwyczaj problem nie pustych i niewykorzystywanych Domów Działkowca, a raczej braku wykorzystania ich potencjału w całości, gdyż w ogromnej większości budynki te są potrzebne, korzystają z nich choćby Zarządy ROD na działalność statutową, funkcjonują tam biura Zarządów ROD, a także są organizowane Walne Zebrania.

Okręgowe Zarządy w sumie wytypowały do badania 449 Domów Działkowca, których potencjał przekracza ich potrzeby.

Niektóre z tych budynków dotychczas były podnajmowane, jednakże zaprzestały tej działalności zgodnie z polityką Związku. Niekiedy także sam ROD użytkował takie obiekty, ale obecnie uznaje, iż dalsze ich utrzymanie przekracza możliwości danego ROD, tym bardziej że brak jest zakładów pracy, które w przeszłości partycypowały w kosztach ich utrzymania. Występują także przypadki łączenia ROD, w efekcie czego pozostają wolne i niepotrzebne Domy Działkowca lub które są wykorzystywane przez PZD w niewielkiej części.

Domy Działkowca w Rodzinnych Ogrodach Działkowych to budynki, dzięki którym Zarząd ROD może prowadzić swoją działalność statutową, może to być miejsce szkoleń, czytelnia, niezbędny magazyn, a nawet miejsce integracji działkowców.

Krajowy Zarząd PZD zauważył, że problem występuje raczej w wykorzystywaniu całego potencjału budynku, w finansowaniu remontów, nie zaś ze zbędnymi obiektami. Mając na uwadze powyższe, należy się zastanowić, co dalej z takimi obiektami? Jakie działania powinien podjąć dany ROD aby zabezpieczyć budynek przed niszczeniem oraz przed dalszą dekapitalizacją, bądź zastanowić się nad zmianą jego przeznaczenia.

Warto podjąć bardziej efektywne rozmowy z samorządami, organizacjami pozarządowymi, czy też fundacjami, których działalność związana jest z działalnością na rzecz społeczności lokalnej, w tym dzieci i młodzieży, seniorów oraz osób niepełnosprawnych, by swoimi dobrami wspomagać rozwój społeczności lokalnej. Krajowy Zarząd PZD w substancji materialnej jakimi są Domy Działkowca upatruje swój znaczny udział i wkład na rzecz szeregu organizacji działających lokalnie. Oczywiście należy zadbać o ich właściwy stan techniczny. Uznajemy, że wspólne zaangażowanie PZD i władz lokalnych może służyć realizacji tych celów.

W niektórych Okręgach część pustych pomieszczeń została udostępniona na działalność szkoleniową, czytelnie, różnego rodzaju działalność stowarzyszeń, czy też działalność Miejskich Ośrodków Pomocy. To świetny pomysł, gdyż tym sposobem PZD i ROD spełniają swoją funkcję, tj. prowadzą działalność społeczną i wychowawczą.

Dobrym rozwiązaniem jest również udostępnianie pustych pomieszczeń, w dużych Domach Działkowca, tym Zarządom ROD, które nie posiadają własnych siedzib.

Krajowy Zarząd PZD nie upatruje rozwiązania w wyzbywaniu się tych obiektów poprzez sprzedaż, gdyż od lat prowadzona polityka Zarządu w tym względzie potwierdza, że PZD nie powinien zbywać użytkowania wieczystego z istniejącymi na nim budynkami w obliczu gdy prawo to uzyskał nieodpłatnie od Gminy lub Skarbu Państwa w celu prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych.

Krajowy Zarząd PZD stoi na stanowisku, że Okręgowe Zarządy PZD winny indywidualnie badać każdy przypadek z uwzględnieniem:

 1. możliwości wykorzystania budynku przez PZD, dany ROD lub sąsiednie ROD, które nie posiadają własnych siedzib,
 2. możliwości wykorzystania przez inne podmioty zewnętrzne, w tym samorządy, organizacje pozarządowe, czy też fundacje, których działalność związana jest z działalnością na rzecz społeczności lokalnej,
 3. możliwości wykorzystania Domów Działkowca na działalność szkoleniową,
 4. możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ich remont,
 5. oceny stanu technicznego Domów Działkowca oraz możliwości zakwalifikowania tych, które zagrażają życiu i zdrowiu, do rozbiórki oraz podjęcie niezwłocznych działań w tym względzie.

Reasumując, w chwili obecnej Krajowy Zarząd PZD na podstawie aktualnych informacji przekazanych przez Okręgowe Zarządy PZD nie może generalizować postępowania. Każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia i dogłębnej analizy, w tym oceny prawnej.

 

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, dnia 28 stycznia 2021 r.

20 Sty 2021

Kampania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2021 roku

Okręgowy Zarząd Łódzki Polskiego Związku Działkowców wykonując postanowienia uchwały nr 347/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku Krajowego Zarządu PZD na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2020 roku podjął uchwałę nr 401/2020 w sprawie terminu walnych zebrań ROD w 2021 roku w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez COVID-19.

Zgodnie z treścią uchwały w roku 2021 kampania walnych zebrań sprawozdawczych zostaje przedłużona do 31 sierpnia 2021 roku.

Okręg Łódzki w Łodzi PZD

Pliki do pobrania:

11 Sty 2021

PRZYPOMNIENIE !!

Okręg Łódzki PZD przypomina, że ogrody korzystające z usług wodnych składają, do PGW Wody Polskie oświadczenie o ilości pobranej wody w IV kwartale 2020 r. w terminie do 14 stycznia 2021 r.

11 Sty 2021

Antoni Gieczewski “DZIAŁKOWICZ ZIMĄ”

Snuje się od okna do okna

Każda godzina dłuży się! Markotna!

Zima to czas działkowej smuty

Jakby za karę okres pokuty

Próbuje "zabić" czas przed telewizorem

To dobre ale wieczorem

A co w ciągu dnia?

Jak spędzić czas się da?

Rozwiązywaniem krzyżówki ?

Wkręcaniem kolejnej żarówki?

Brak konkretnego zajęcia

To katorga nie do pojęcia

Z żoną się pokłóci

Wyjdzie! Póżno wróci

Ile można spać?

Kiedyś trzeba wstać!

Do sąsiada zadzwoni

Swoje troski odsłoni

Przejrzy stan kosiarki

Dokona konserwacji glebogryzarki

Tymczasem niepokój o działkę narasta

Trzeba iść zobaczyć. Basta!

Przyciągany jakby grawitacji siłą

Idzie zobaczyć działkę miłą

To nic że mrożnie, śnieżnie

Idzie zobaczyć, choćby pobieżnie

Uspokojony jej widokiem

Świat postrzega dobrym okiem

Nastrój przygnębienia częściowo pryska

Rozumie co flora przez zimę zyska

Jak dla człowieka noc

Kiedy sen daje moc

Tak zima dla przyrody

To warunek na nowe gody

Więc planuje co zmodernizuje?

Co nowego dobuduje?

Co nowego posadzi?

Co mu "Działkowicz" doradzi?

Jakie posiać rozsady?

Co na parapecie? A co nie da rady?

Co kupić w OBI?

A co sam przysposobi?

A jak zima nie ustępuje?

Co Ci rozum podszeptuje?

Co mu doradzisz?

Jak na zimową nudę zaradzisz?

Łódż styczeń 2021 r.

07 Sty 2021

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie kolejnego projektu nowelizacji ustawy „śmieciowej”

W dniu 31.12.2020 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (https://legislacja.gov.pl/) został opublikowany projekt ustawy z dnia 29.12.2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z pismem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31.12.2020 r. projekt ten został przekazany do konsultacji społecznych, które mają trwać do ok. 29 stycznia 2021 r. Zgodnie z rozdzielnikiem przedmiotowego pisma, Polski Związek Działkowców nie został zaproszony do ww. konsultacji społecznych.

Z uwagi jednak, że zagadnienia ujęte w projekcie ustawy z dnia 29.12.2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw dotyczą bezpośrednio PZD, ROD i działkowców, Krajowy Zarząd PZD postanowił dokonać analizy prawnej ww. projektu ustawy i po konsultacji z Okręgami PZD, przedstawić Ministerstwu Klimatu i Środowiska swoje uwagi i wnioski, w celu zabezpieczenia interesów rodzinnych ogrodów działkowych oraz działkowców.

W tym celu, w dniu 5.01.2021 r. KZ PZD wystąpił do wszystkich Okręgów PZD z prośbą o zapoznanie się projektem ustawy i przedstawienie propozycji do rozwiązań prawnych dotyczących nieruchomości niezamieszkanych, do których zaliczają się rodzinne ogrody działkowe. Jednocześnie poinformował, że temat ten będzie przedmiotem posiedzenia KZ PZD, który przyjmie stosowne kierunki działań w tej sprawie.

W projekcie ustawy z dnia 29.12.2020 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zaproponowano m.in.:

 • podwyższenie w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi maksymalnych stawek opłat za wywóz śmieci z nieruchomości niezamieszkanych, w tym ROD. Obecnie stawka za wywóz worka 120 litrów nie może przekroczyć 18,19 zł, a pojemnika 1100 litrów - 58,20 zł. Po zmianach, maksymalna stawka za wywóz worka 120 litrów nie będzie mogła przekroczyć 23,65 zł, a pojemnika 1100 litrów - 216,76 zł (czyli wzrośnie blisko 4- krotnie). Maksymalne stawki opłat mają być również wyższe w przypadku pozostałych pojemności pojemników i worków (ok. 19 gr za litr)!
 • brak konieczności uzyskiwania pisemnej zgody właścicieli itd. nieruchomości niezamieszkanych, w tym ROD na jej włączenie do gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych. Obecnie, aby dany ROD mógł zostać włączony do gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych (czyli zacząć rozliczać się na podstawie deklaracji „śmieciowej” zamiast umowy z prywatną firmą lub przedsiębiorstwem komunalnym) zarząd ROD musi wyrazić pisemną zgodę. Po zmianach, taka pisemna zgoda nie będzie wymagana. ROD będzie automatycznie włączany do gminnego systemu (na podstawie uchwały rady miasta lub gminy o odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkanych). Aby wystąpić z gminnego systemu, zarząd ROD będzie musiał śledzić m.in. na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy informacje o uchwałach i przetargach, aby w wyznaczonym terminie złożyć oświadczenie, że chce wyłączyć się z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i rozliczać wywóz śmieci na podstawie umowy z prywatną firmą lub przedsiębiorstwem komunalnym.
 • wprowadzenie możliwości segregacji odpadów na mniej niż 5 frakcji albo uzyskania całkowitego zwolnienia z obowiązku segregacji odpadów komunalnych. Obecnie właściciele itd. nieruchomości zamieszkanych oraz niezamieszkanych, w tym ROD muszą segregować odpady komunalne najczęściej na 5 frakcji tj. 1) papier 2) metale i tworzywa sztuczne 3) szkło bezbarwne 4) szkło kolorowe i 5) bioodpady. Po zmianach, Minister Klimatu i Środowiska będzie mógł wydać zgodę na czasowe odstępstwo od selektywnego zbierania odpadów komunalnych, na określony czas. Decyzja będzie wydawana na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i dotyczyła nieruchomości w określonej gminie lub mieście.
 • utrzymano zwolnienie właścicieli itd. jednorodzinnych budynków mieszkalnych z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z zagospodarowywaniem bioodpadów m.in. w kompostownikach przydomowych. Natomiast, mimo licznych postulatów PZD, ROD i działkowców zgłaszanych w 2019 r. przy okazji poprzedniej nowelizacji ustawy „śmieciowej” nie wprowadzono analogicznego zwolnienia ROD z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z zagospodarowywaniem przez działkowców bioodpadów w kompostownikach ogrodowych.

 • umożliwiono miastom i gminom - po zapewnieniu technicznych możliwości identyfikacji odpadów komunalnych – rozliczanie odbioru odpadów komunalnych bezpośrednio z właścicielami itd. lokali w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Obecnie, w przypadku bloków, wywóz śmieci następuje na podstawie deklaracji „śmieciowych” składanych przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe. Po zmianach, ww. deklaracje mają składać poszczególni właściciele itd. lokali mieszkalnych. W praktyce oznacza to, że nie będzie obowiązywała w blokach zbiorowa odpowiedzialność za brak segregacji odpadów. Przy indywidualnym rozliczaniu wywozu odpadów, ci którzy segregują śmieci zapłacą mniej, a ci którzy nie segregują – więcej.

Mając na uwadze znaczenie projektowanych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dla funkcjonowania ROD i interesów działkowców, zachęcamy zarządy ROD do przedstawienia stanowisk ROD w zakresie proponowanych rozwiązań prawnych !

Ww. stanowiska prosimy przesyłać do jednostki krajowej PZD, na adres: sekretariat@pzd.pl. Zostaną one przeanalizowane i przekazane wraz z wystąpieniem KZ PZD do Ministra Klimatu i Środowiska.

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, dnia 7 stycznia 2021 r.

07 Sty 2021

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie telefonicznych dyżurów prawnych w Okręgach PZD i w jednostce krajowej PZD w 2021 roku

W związku dużym zainteresowaniem telefonicznymi dyżurami prawnymi w PZD w latach ubiegłych, Krajowy Zarząd PZD w uchwale nr 384/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie oceny telefonicznych dyżurów w Okręgach PZD w 2020 r. postanowił o kontynuowaniu telefonicznych dyżurów prawnych w jednostce krajowej PZD oraz Okręgach PZD w 2021 roku.

Ww. dyżury prawne będą odbywały się w 2021 r.:

1)    w Okręgach PZD – w dniach i godzinach ustalonych przez Okręgi PZD, w poniższym harmonogramie telefonicznych dyżurów prawnych [LINK]. Będą one obsługiwane przez radców prawnych i prawników Okręgów PZD,

2)    w jednostce krajowej PZD:

a)     w każdą środę w godz. 10-13 pod numerem tel. (22) 101-34-54 i będą obsługiwane przez radców prawnych i prawników Okręgów PZD,

b)    w każdy piątek w godz. 10-15 pod numerem tel. (22) 101-34-54 i będą obsługiwane przez radców prawnych i prawników jednostki krajowej PZD.

Zachęcamy wszystkich członków organów ROD, działkowców i osoby ubiegające się o działkę w ROD do korzystania z tej nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie interpretacji ustawy o ROD, statutu PZD, regulaminu ROD oraz innych przepisów obowiązujących w PZD!

Niezależenie od powyższego istnieje możliwość kierowania zapytań prawnych na adresy e-mailowe Okręgów PZD (dostępne na stronie internetowej Okręgów oraz na stronie internetowej PZD: www.pzd.pl – KONTAKT – OZ PZD) oraz do jednostki krajowej PZD na adres: sekretariat@pzd.pl, oraz pocztą tradycyjną.

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, dnia 5 stycznia 2021 r.  

04 Sty 2021

Kiedy ogrody odzyskają pieniądze za zawyżone opłaty wodne? – 30.12.2020

Jak już informowaliśmy, po długotrwałej batalii sądowej PZD wygrał z „Wodami Polskimi” spór o stawki opłat wodnych stosowane wobec ogrodów. W kolejnych już wyrokach Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację prawnikom PZD. Ogrody korzystające z ujęć własnych powinny być obciążane opłatami wodnymi wg stawek analogicznych jak rolnicy. Tymczasem od trzech lat „Wody Polskie” obciążały ogrody tak jak firmy komercyjne. W ten sposób wyegzekwowano od ogrodów miliony złotych nienależnych opłat. Odzyskanie tych pieniędzy nie jest proste. Oznaczałoby prowadzenie tysięcy spraw. Dla społecznych działaczy zarządzających ROD to duży kłopot.

Dlatego Krajowy Zarząd PZD wystąpił do Prezesa „Wód Polskich” z oficjalnym pismem o wdrożenie specjalnej procedury, dzięki której nastąpi przywrócenie stanu zgodnego z prawem, przy jednoczesnym uniknięciu zbędnych postępowań i dalszych kosztów. Od decyzji Prezesa „Wód Polskich” zależy, czy działkowcy będą zmuszeni walczyć o odzyskanie swych pieniędzy w długotrwałych postępowaniach, czy też sprawa zostanie załatwiona szybko i bez zbędnej biurokracji.

Poniżej publikujemy pełne wystąpienie Krajowego Zarządu PZD do Prezesa „Wód Polskich”. Zachęcamy do zapoznania się z pełną argumentacją zaprezentowaną w tym wystąpieniu.

KR PZD

04 Sty 2021

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie oceny telefonicznych dyżurów prawnych w PZD w 2020 roku

W dniu 29 grudnia 2020 r. Krajowy Zarząd PZD dokonał oceny telefonicznych dyżurów prawnych w Okręgach PZD i w jednostce krajowej PZD w 2020 r., które miały szczególny charakter. Poza zwykłymi telefonicznymi dyżurami prawnymi, z uwagi na wprowadzone przez rząd ograniczenia i obostrzenia związane z epidemią - w okresie od 22 kwietnia 2020 r. do 30 września 2020 r. obowiązywały codzienne telefoniczne dyżury, obsługiwane nie tylko przez radców prawnych i prawników, ale również księgowych, inspektorów ds. inwestycji oraz inspektorów ds. ogrodniczych.

Po dokonaniu oceny, Krajowy Zarząd PZD podjął  uchwałę nr 384/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie oceny telefonicznych dyżurów w Okręgach PZD w 2020 r., w której ocenił takie elementy jak: organizację dyżurów prawnych, częstotliwość i długość pełnienia, przebieg oraz raportowanie. Została również dokonana ocena grafików dyżurów prawnych publikowanych na stronach internetowych Okręgów PZD, zagadnień prawnych poruszanych na poradach prawnych oraz aktywność Okręgów w opracowywaniu własnych porad prawnych.

W ww. uchwale, Krajowy Zarząd PZD m.in. uznał, że:

 • W dalszym ciągu w Okręgach PZD i jednostce krajowej powinny być prowadzone telefoniczne dyżury prawne. W tym celu Biuro prawne PZD uzgodni z Okręgami PZD harmonogram dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD i jednostce krajowej na 2021 r.,
 • Częstotliwość i długość pełnienia telefonicznych dyżurów prawnych w Okręgach powinna odpowiadać faktycznemu zapotrzebowaniu na tą formę pomocy prawnej wśród organów ROD i działkowców. W przypadku małego zainteresowania telefonicznymi dyżurami prawnymi, Okręgi PZD powinny zbadać przyczyny małej liczby telefonów i przyjąć stosowne roz    wiązania,
 • Telefoniczne dyżury prawne w Okręgach PZD powinny być obsługiwane przede wszystkim przez radców prawnych oraz prawników posiadających odpowiednią wiedzę, kwalifikację i doświadczenie,
 • Okręgi PZD powinny publikować na swoich stronach internetowych (w widocznych miejscach, w odpowiedniej oprawie graficznej) aktualne grafiki udzielanych porad prawnych,
 • Okręgi PZD powinny opracowywać i umieszczać na swoich stronach internetowych porady prawne dotyczące interpretacji ustawy o ROD, statutu PZD i regulaminu ROD, odpowiadające najczęstszym zapytaniom organów ROD i działkowców,
 • Okręgi PZD powinny w większym stopniu raportować udzielone porady prawne.

 

Z treścią uchwały KZ PZD nr 384/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie oceny telefonicznych dyżurów w Okręgach PZD w 2020 r. można zapoznać się poniżej.

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, dnia 29 grudnia 2020 r.