Okręg Łódzki Polskiego Związku Działkowców w nawiązaniu do przekazanego Państwu pisma datowanego na 15 października 2020 r w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), chciałby złożyć sprostowane odnośnie udzielenia błędnej informacji dotyczącej zwolnienia Rodzinnych Ogrodów Działkowych z obowiązku utworzenia PPK, w przypadku gdy średnioroczne zatrudnienie z ostatnich dwóch lat obrotowych było mniejsze niż 10 pracowników i wszyscy aktualni, uprawnieni pracownicy złożą pisemną deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Niestety zapis ten dotyczy mikroprzedsiębiorców, a w myśl ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych, stowarzyszenia nie są objęte tym zwolnieniem. Przepraszamy Zarządy ROD za wprowadzenie w błąd.
W związku z faktem, że obowiązek wdrożenia programu PPK nie ominie Rodzinnych Ogrodów Działkowych (pracodawców), zatrudniających osoby uprawnione do udziału w tym programie, Zarządy ROD muszą być na to przygotowane.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych każdy pracodawca, a więc również ROD musi zawrzeć umowę o zarządzanie PPK, jeśli zatrudnia na umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług przynajmniej jedną osobę, która ukończyła 18 lat, a nie ukończyła 55 lat, za którą odprowadza obowiązkowo składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Z obowiązku tego nie zwalnia pracodawcy nawet złożona przez wszystkich zatrudnionych rezygnacja z dokonywana wpłat do PPK. W takim przypadku ROD zawiera tylko umowę na zarządzanie PPK, nie zawiera umowy o prowadzenie PPK.
Umowę o prowadzenie PPK Zarządy ROD zawierają obowiązkowo na rzecz pracowników/zleceniobiorców, którzy ukończyli 18 lat, ale nie ukończyli 55. roku życia, chyba, że złożyli deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat.  Pracownicy/Zleceniobiorcy w wieku od 55 do 70 lat muszą samodzielnie wystąpić z wnioskiem do Zarządu ROD o zawarcie w ich imieniu takiej umowy. Jeśli tego nie zrobią, Zarząd ROD nie zapisuje ich do PPK.
Najczęściej występującą formą zatrudnienia w Rodzinnych Ogrodach Działkowych są umowy zlecenia, zawierane na czas określony i cyklicznie odnawiane.
Nawet gdy są krótkotrwałe może wystąpić konieczność zawarcia umowy o zarządzanie.  Zarząd ROD musi kontrolować powtarzające się okresy zatrudnienia pracownika/zleceniobiorcy i po upływie 3 miesięcznego okresu zatrudnienia w ROD należy zgłaszać zainteresowane osoby uprawnione do PPK. Zgłoszenie musi nastąpić w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik/zleceniobiorca osiągnął 3 miesięczny „staż” pracy (90 dni). Do okresu 3 miesięcy zatrudnienia wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w ROD, jeśli z tytułu tych umów odprowadzane były obowiązkowo składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.

Poniżej przedstawiamy po kolei czynności, które należy wykonać, aby prawidłowo wdrożyć PPK w ROD :     

  1. wybranie w porozumieniu z pracownikami/zleceniobiorcami instytucji finansowej
    do obsługi PPK . Lista instytucji finansowych dostępna jest na oficjalnym Portalu PPK
    na stronie https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html
  2. zawarcie z wybraną instytucją umowy o zarządzanie PPK najpóźniej 23.04.2021r
  3. zapisanie zainteresowanych pracowników/zleceniobiorców do PPK, czyli zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz  umowy  o prowadzenie PPK najpóźniej 10.05.2021r
  4. naliczanie i odprowadzanie wpłat do PPK do wybranej instytucji finansowej
  5. prowadzenie i gromadzenie dokumentacji dotyczącej PPK.

Temat pracowniczych planów kapitałowych, nie tylko w odniesieniu do Rodzinnych Ogrodów Działkowych, jest dość trudny  i  może budzić wiele wątpliwości, tym bardziej, że za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o PPK grożą wysokie kary finansowe. Zgodnie z art. 106 i 107 ustawy o PPK podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest terminowe zawarcie umowy o zarządzanie PPK, co w przypadku uchybienia grozi sankcją grzywny
w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń pracodawcy za rok obrotowy poprzedzający popełnienie czynu zabronionego. Pracodawca powinien również pamiętać, że niedopełnienie
w przewidzianym terminie, zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej zagrożone jest karą grzywny w wysokości od 1 000 do nawet 1 000 000 zł.
Dlatego też Okręg Łódzki PZD w celu ustalenia, które ROD podlegają obowiązkowi wdrożenia PPK zobowiązuje Zarządy do przesłania wypełnionych, załączonych ankiet w nieprzekraczalnym terminie do 8 marca 2021 r.  Jednocześnie informuje, że Krajowy Zarząd PZD przyjął Uchwałą Nr 285/2020 PZD z dnia 7 października 2020 r. wytyczne dotyczące realizacji obowiązku założenia pracowniczych planów kapitałowych w niektórych jednostkach organizacyjnych PZD (BI 7/2020 str.42-43). Ponadto zachęcamy Zarządy ROD do zapoznania się materiałem zamieszczonym na stronie http://lodz.pzd.pl/. Okręg Łódzki dostrzegając złożoność problemu zachęca do nawiązania współpracy z Ośrodkiem Finansowo-Księgowym PZD, który będzie służył pomocą w zakresie określenia obowiązku uruchomienia jak i wdrożenia PPK w ROD. Pozostałe Zarządy ROD mogą liczyć na wsparcie pracowników pionu finansowego Okręgu.

Elżbieta Janiszewska-Jarząb

Główna Księgowa