Zarząd Województwa Łódzkiego, 14 grudnia br., ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”. Alokacja finansowa wynosi 1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). Zasady naboru określa Regulamin. Wniosek o udzielenie dotacji może złożyć stowarzyszenie ogrodowe prowadzące rodzinny ogród działkowy na terenie województwa łódzkiego. W przypadku, gdy stowarzyszenie ogrodowe prowadzi więcej niż jeden rodzinny ogród działkowy, dopuszcza się złożenie wniosku na każdy rodzinny ogród działkowy położony na terenie województwa łódzkiego. Wniosek należy złożyć na druku zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej
w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,
w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia naboru,
tj. do dnia 03 stycznia 2024 r. do godziny 16.00 (decyduje data wpływu wniosku do biura UMWŁ.)

Wraz ze złożeniem wniosku w wersji papierowej, dodatkowo należy przesłać krótki opis zadania w wersji edytowalnej na adres: ogrody@lodzkie.pl.

Wniosek odpowiadający wymaganiom określonym w Regulaminie powinien dotyczyć zadań realizowanych od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Środki pochodzące z dotacji powinny być wydatkowane od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od dnia zadeklarowanego rozpoczęcia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2024 r., natomiast inne środki finansowe powinny być wydatkowane od dnia rozpoczęcia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2024 r.

Maksymalna kwota dotacji to 30 000 zł . Wysokość wnioskowanej dotacji może stanowić do 100 % wydatków planowanych w ramach zadania.

Wymagane dokumenty do złożenia celem wzięcia udziału w naborze:

  1. Prawidłowo wypełniony wniosek o udzielenie dotacji dla stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego rodzinne ogrody działkowe w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” (należy wypełnić elektronicznie, podpisy złożyć odręcznie);
  2. Plan zagospodarowania rodzinnego ogrodu działkowego z zaznaczoną lokalizacją realizowanego zadania;
  3. Wypis z operatu ewidencji gruntów dotyczący nieruchomości, na której ma być realizowane zadanie;
  4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, umowa dzierżawy, najmu, użyczenia);
  5. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego/pełnomocnictwo substytucyjne do zawarcia umowy;

Wszelkie zapytania dotyczące naboru można kierować:

- pod adres email: ogrody@lodzkie.pl

- telefonicznie:42 663 33 61, 42 663 34 94

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin dla ROD edycja II 2024

Wniosek dla ROD edycja II 2024

Schemat postępowania dla ROD - dotacja UM 2024