Polski Związek Działkowców Okręg Łódzki w Łodzi
Warecka 3, 91-202 Łódź
+42 655 94 54
05 Kwi 2020

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD

Komunikat Krajowego Zarządu
Polskiego Związku Działkowców
z dnia 3 kwietnia 2020 r.
w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie
dostępu do działki w ROD

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej sprzecznymi informacjami nt prawa działkowca do przebywania na działce w ROD, informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD.

W szczególności wskazać należy na fakt, że działkowiec posiada tytuł prawny do indywidualnej działki. Co więcej, działkowcowi przysługuje prawo własności do naniesień i nasadzeń zlokalizowanych na tej działce. Zakaz przebywania na działce byłby zatem równoznaczny z wprowadzeniem wobec działkowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych ustawą praw majątkowych, a nawet prawa własności. W obecnych warunkach żaden przepis prawa powszechnego nie statuuje takich ograniczeń. Warto podkreślić, że specyficzne rozwiązania prawne obowiązujące w ROD, gdzie poszczególne obszary (działki) mają indywidualnych, „prywatnych” dzierżawców,  wykluczają też możliwość zakwalifikowania działek jako terenów zielni pełniących funkcje publiczne.

Krajowy Zarząd PZD pragnie podkreślić, że mając świadomość powagi sytuacji wywołanej epidemią, w ramach posiadanych uprawnień, PZD podjął decyzję o zamknięciu terenów ROD dla osób trzecich. W funkcjonowaniu ROD wprowadzono również szereg obostrzeń dotykających działkowców, m.in. wyłączono z użytkowania przestrzenie wspólne w ogrodach, jak place zabaw, świetlice itp. Do działkowców kierowane są komunikaty o ograniczenie do minimum aktywności na terenie ROD, zachowanie szczególnej ostrożności, powstrzymanie się od bezpośrednich  kontaktów z osobami spoza najbliższej rodziny.

Jednocześnie, mając na uwadze sygnały o próbach nakładania na działowców mandatów w związku z pobytem na działce, jak również z powodu przemieszczania się w celu dotarcia na działkę w ROD, KZ PZD wskazuje, że powyższe działania budzą poważne wątpliwości w kontekście obowiązujących przepisów. Stoją też w sprzeczności z publicznymi wypowiedziami przedstawicieli władz, w tym Ministerstwa Zdrowia. Niewątpliwie w określonych stanach faktycznych wyjazd na działkę w ROD może być zaliczany do kategorii przemieszczania się w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Wskazując na powyższe, KZ PZD apeluje do działkowców, aby pomimo przysługujących im praw, maksymalnie ograniczyli wizyty na działkach. Jakkolwiek teoretycznie, przy należytej ostrożności, pobyt na działce nie powinien rodzić ryzyka, to jednak nie zawsze wszystko możemy kontrolować. Pamiętajmy, w obecnych warunkach, każda zbędna aktywność poza miejscem zamieszkania, to zwiększenie ryzyka. Ograniczmy wizyty w ROD i dopilnujmy, aby zarówno w ogrodzie, jak i w drodze do niego, zachować maksimum ostrożności. Co więcej, widząc przypadki naruszenia prawa, nie wahajmy się zawiadomić o nich organów porządkowych. Ścisłe respektowanie ograniczeń, nawet jeżeli są uciążliwe, jest konieczne, zarówno dla dobra nas samych, jaki i ogółu społeczeństwa.

 

Krajowy Zarząd PZD

3 kwietnia 2020 r.

Pliki do pobrania:

01 Kwi 2020

Apel Krajowego Zarządu PZD w sprawie przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z działek w ROD w czasie epidemii

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
w Warszawie 

KRAJOWY ZARZĄD
__________________________________________________________________________

Apel
Krajowego Zarządu PZD
w sprawie  przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z działek w ROD w czasie epidemii

 

Szanowni działkowcy!

Jak  dotychczas obostrzenia wprowadzane przez władze publiczne, nie odnoszą się bezpośrednio do ROD. Ich terenów nie wskazano, jako wyłączonych z użytkowania, w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Na gruncie prawa, działkowcy zachowali możliwość przebywania na działkach. Potwierdzają to wystąpienia przedstawicieli Rządu.

Nie oznacza to jednak, że nie ma ryzyka wprowadzenia takich ograniczeń, a stan epidemii nie wpłynął na ogrody. Każdy z nas rozumie, że szczególny czas wymusił zmiany. Dotyczy to funkcjonowania ROD, jako całości i każdej z działek. PZD wprowadził czasowe rozwiązania, zapewniające warunki dla prowadzenia spraw ROD i przeciwdziałające koncentracji osób w ogrodach. Docierające sygnały z ogrodów świadczą, że działania te były właściwe. Dzisiaj ważne jest, jak każdy z nas będzie realizował obostrzenia.

Ograniczenie, a wręcz wykluczenie bezpośrednich kontaktów z innymi działkowcami, zakaz pobytu dla osób spoza najbliższej rodziny, zaniechanie korzystania z urządzeń wspólnych, jak place zabaw, świetlice. Choć uciążliwe, ograniczenia te są dzisiaj konieczne.

Przestrzegając ich oddalamy ryzyko choroby, ale również ryzyko dalszych obostrzeń - zamknięcia ogrodów. Nawet jeżeli budziłoby to wątpliwości prawne, to w obecnych warunkach nie możemy wykluczyć i takich rozwiązań. Stąd też apelujemy do wszystkich działkowców - unikajmy zachowań, które mogłyby stać się pretekstem do zakwestionowania działania ogrodu. Reagujmy na naruszanie ograniczeń przez innych. I najważniejsze, będąc w ogrodzie myślmy o zdrowiu własnym i innych. Szczególną ostrożność i dbałość zachowajmy w takich miejscach jak furtki, bramy, parkingi, gdzie przecinają się nasze ścieżki. Jeżeli mamy czym, to sami dezynfekujmy klamki, kłódki itp.

Szanowni działkowcy!

Postępujmy odpowiedzialnie. Tylko wtedy mamy szansę na zachowanie unikalnej dziś możliwości - bezpiecznego spędzenia czasu w odosobnieniu od innych - na działce w ROD.

Krajowy Zarząd
Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, 1 kwietnia 2020 r.

Pliki do pobrania:

01 Kwi 2020

KOMUNIKAT Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD z dnia 1.04.2020 roku w sprawie terminu włączenia wody w ROD

KOMUNIKAT
Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD
z dnia 1.04.2020 roku
w sprawie terminu włączenia wody w ROD

 

Zważywszy na liczne zapytania kierowane przez działkowców do Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD w/s terminu włączenia wody na działkach, powiadamiamy, że:

W związku z  Uchwałą nr 71/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 27 marca 2020 roku, zostały zaostrzone ograniczenia również w strukturach Polskiego Związku Działkowców oraz funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych.

Krajowy Zarząd PZD działając na podstawie § 134 ust. 1 i 2 pkt 1 i 7 Statutu PZD, postanowił o niezwłocznym zamieszczeniu na swoich stronach internetowych komunikatów dotyczących odwołania terminów wszelkich wydarzeń (zarządy ROD zamieszczą ten komunikat na tablicach ogłoszeń).  Jednocześnie informuje, że nowe terminy wydarzeń zostaną ustalone niezwłocznie przez właściwe organy i osoby po ustaniu stanu epidemii.

Na czas trwania stanu epidemii, zarząd rodzinnych ogrodów działkowych winien zaniechać wszelkich działań mogących uniemożliwić zminimalizowanie ilości osób korzystających z ROD i działek, a w szczególności zaprzestać organizacji jakichkolwiek zebrań, wzywania działkowców do osobistego stawiennictwa oraz podejmowania innych czynności mogących zwiększyć ilość osób na terenie ROD.

 

Termin włączenia wody w ROD pozostaje w gestii Zarządów ROD. Zostanie on ustalony niezwłocznie po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego.

 

W przypadku przebywania przez użytkowników na działkach można, a nawet należy, dokonać przeglądu urządzeń wodociągowych, wykonać konieczne naprawy, (jeśli sytuacja tego wymaga) oraz pozostawić zakręcone zawory.

Zachęcamy również do odwiedzania strony internetowej Polskiego Związku Działkowców, gdzie na bieżąco zamieszczane są komunikaty Krajowego Zarządu PZD (http://www.pzd.pl/).

Apelujemy też o szczególną uwagę w miejscach takich jak furtki, wspólne hydranty, gdzie wiele osób może mieć bezpośredni kontakt z tą samą powierzchnią. Zalecane jest wówczas posługiwanie się rękawiczkami, a w miarę możliwości, samodzielne dezynfekowanie powierzchni. Zachęcamy do tego rodzaju działań każdego z działkowców.

 

Okręgowy Zarząd Łódzki PZD

Pliki do pobrania:

31 Mar 2020

Uchwała 44/2020 – Wzór ogłoszenia Zarządu ROD w sprawie zaliczek na opłaty ogrodowe

WZÓR OGŁOSZENIA ZARZĄDU ROD W SPRAWIE ZALICZEK NA OPŁATY OGRODOWE

Uchwała nr 44/2020 z dnia 11 marca 2020 roku Krajowego Zarządu PZD upoważniła zarządy ROD do pobierania od działkowców zaliczek z tytuły opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020r w wysokości odpowiadającej opłatom wynikającym z uchwał walnych zebrań podjętych w 2019r. W celu ułatwienia pracy Zarządom ROD jednostka krajowa PZD przygotowała wzór ogłoszenia w sprawie zaliczek na opłaty ogrodowe. (Wzór do pobrania poniżej) .

Ogłoszenie, przed wywieszeniem na tablicy ogrodowej Zarząd ROD powinien wypełnić danymi ROD i informacjami w sprawie opłat.

Pliki do pobrania:

31 Mar 2020

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 30 marca 2020 r. – 30.03.2020

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 30 marca 2020 r. - 30.03.2020

Ograniczenia w korzystaniu z ROD –woda, prąd, śmieci

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi zasad udostępniania mediów w ROD, Krajowy Zarząd PZD informuje, że rozstrzyganie tej kwestii pozostaje w gestii Zarządów ROD. Wprowadzone przez Krajowy Zarząd PZD ograniczenia w zakresie dostępu do ROD nie rzutują na powyższe kompetencje. Zarząd ROD, posiadając wiedzę na temat warunków lokalnych, jest organem, który najlepiej potrafi ocenić możliwości techniczne w ROD w kontekście uruchomienia dostawy wody i energii elektrycznej. Podejmując tą decyzję warto jednak uwzględnić, że w warunkach ROD zapewnienie dostępu do wody ma szczególne znaczenie.

Analogicznie wygląda sytuacja w kontekście możliwości korzystania ze śmietników w ROD. W obowiązującym stanie prawnym brak jest podstaw dla przyjęcia, aby Zarząd ROD był zobowiązany do wyłączenia śmietników z funkcjonowania. Oczywiście korzystając ze śmietników, jako miejsca w którym „krzyżują” się drogi większej liczby osób, każdy z działkowców powinien pamiętać o zachowaniu odpowiedniej ostrożności.

Jednocześnie KZ PZD po raz kolejny apeluje, aby korzystając z działek w ROD, czynić to w sposób odpowiedzialny. Optymalne zachowanie to ograniczenie do minimum kontaktu z innymi osobami. Odpowiedzialność wobec najbliższych, jak i ogółu społeczeństwa, nakazuje przyjąć, że w obecnych warunkach pobyt w ROD należy ograniczyć maksymalnie, jak tylko jest to możliwe, do swojej działki. Integrację sąsiedzką pozostawmy na bardziej sprzyjające czasy, a dziś skupmy swą aktywność do działki.

Apelujemy też o szczególną uwagę w miejscach takich jak bramy, furtki, wspólne hydranty, gdzie wiele osób może mieć bezpośredni kontaktu z tą sama powierzchnią. Zalecane jest wówczas posługiwanie się rękawiczkami, a w miarę możliwości, dezynfekowanie powierzchni. Zachęcamy do tego rodzaju działań każdego z działkowców. Nie oczekujmy, że wszystko zostanie załatwione przez Zarząd ROD, którego możliwości są ograniczone.

Jeżeli posiadamy taką możliwość, warto samemu zdezynfekować takie miejsca. Korzyści osiągniemy zarówno my sami i jak nasi sąsiedzi. W tych trudnych czasach jest szczególnie ważne, abyśmy działali z myślą o innych. Pamiętajmy, że ROD, to nie tylko działka. ROD to wspólnota, której członkowie powinni solidarnie współdziałać, gdyż wówczas korzyści osiąga każdy z nas.

Krajowy Zarząd PZD

 

Pliki do pobrania:

29 Mar 2020

UCHWAŁA Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z 27 marca 2020

UCHWAŁA Nr 71/2020
Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców
z dnia 27 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku
z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii

W związku z potrzebą wdrożenia obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikającymi z ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, a także mając na uwadze konieczność zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin oraz zapewnienie nieprzerwanego funkcjonowania struktur Związku w niezbędnym zakresie, Krajowy Zarząd, działając na postawie § 134 ust. 1 i 2 pkt 1 i 7 Statutu PZD, postanawia co następuję.

27 Mar 2020

KOMUNIKAT Prezesa Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 marca 2020r.

KOMUNIKAT
Prezesa Polskiego Związku Działkowców
z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie uprawnień zarządów ROD i prezesów Okręgów PZD
wobec pracowników w sytuacji ryzyka zarażenia koronawirusem

W dniu 8 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 2 marca 2020 r, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zwana dalej „specustawą”), która wprowadziła wiele rozwiązań prawnych związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce. Wśród nich znalazły się rozwiązania prawne dotyczące pracodawców, jak również osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, zlecenia oraz o dzieło.

W związku z tym, że Polski Związek Działkowców, w tym zarządy ROD oraz Okręgi PZD prowadzą biura i występują w roli pracodawców czy też zleceniodawców w stosunku do osób zatrudnionych w oparciu o różne podstawy prawne, informuje o najważniejszych zagadnieniach wynikających ze specustawy, które mają zastosowanie również do działalności Związku.

 

Praca zdalna

Zgodnie z art. 3 specustawy, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Praca zdalna polega na wykonywaniu pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (np. w domu lub w innym miejscu) na polecenie pracodawcy - w rozumieniu specustawy - w celu przeciwdziałania COVID-19. Praca zdalna jest pojęciem szerszym niż telepraca. Telepracą jest wykonywanie pracy regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Praca zdalna może natomiast polegać także na tym, że pracownik wykonuje pracę np. w mieszkaniu bez użycia środków komunikacji elektronicznej (komputera, internetu).  Przykładowo pracownik w domu analizuje dokumenty, pisze opinię odręcznie itp., a następnie przekazuje pracodawcy efekt swojej pracy w sposób uzgodniony z pracodawcą. Decyzja o poleceniu pracy zdalnej leży wyłącznie w gestii pracodawcy. Pracownik może oczywiście wnioskować, ale jego wniosek nie wiąże w żaden sposób pracodawcy. Ustawa nie wskazuje formy polecenia pracy zdalnej - oznacza to, że polecenie może zostać wydane w dowolnej formie, również ustnie. W interesie obu stron, czyli zarówno pracodawcy, jak i pracownika, byłoby jednak potwierdzenie takiego faktu np. w piśmie skierowanym do pracownika czy służbowym e-mailu. Dokumentacja pracy zdalnej jest kwestią uzgodnień pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Polecenie pracy zdalnej nie musi być wydane na piśmie, ale jak każde inne polecenie służbowe - może być wydane ustnie, mailem czy sms-em. Obowiązkiem pracownika jest stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę (art. 100 § 1 k.p.). Ustawa nie określa maksymalnego okresu wykonywania pracy zdalnej. Decyzja w tym zakresie należy do pracodawcy – może to być czas oznaczony, jednakże uzasadniony przeciwdziałaniem COVID-19. Wynagrodzenie pracownika wykonującego pracę zdalną nie ulega zmianie.

W związku z powyższym, informuje, że zarządom ROD oraz Prezesom Okręgów PZD przysługuje możliwość wydania polecenia służbowego nakazującego pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej w określonym czasie, nawet jeśli stałym miejscem jego pracy jest biuro zarządu ROD czy biuro Okręgu PZD. W związku z podległością służbową, która jest elementem stosunku pracy, przysługuje również możliwość wskazania rodzaju pracy, godzin pracy, jak również miejsca wykonywania obowiązków. Należy jednak pamiętać, że zlecenie pracownikowi pracy w domu jest możliwe jeżeli pozwala na to rodzaj pracy. Ustalenie pracy w tej formie powinno zostać potwierdzone co najmniej w formie korespondencji mailowej. Pracownika należy pouczyć o konieczności pozostawania w kontakcie telefonicznym oraz e-mailowym z pracodawcą i do jego dyspozycji. Należy również pouczyć o konieczności stosowania się do przepisów RODO poprzez odpowiednie stosowanie środków zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Przetwarzanie danych osobowych, powinno odbywać się w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo.

 

Zasiłek opiekuńczy

Zgodnie z art. 4 specustawy, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do 8 roku życia przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy a okres nie dłuższy niż 14 dni.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa tj. na podstawie oświadczenia ubezpieczonego. Pracownik lub zleceniobiorca składa oświadczenie do swojego płatnika składek np. pracodawcy, zleceniodawcy. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad dzieckiem do lat 14. Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że zasiłki nie obciążają funduszu pracodawców. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.

 

Kwarantanna

Zgodnie z art. 25 specustawy zmieniającej art. 34 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z osobami chorymi na choroby zakaźne podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, jeżeli tak postanowią organy inspekcji sanitarnej przez okres nie dłuższy niż 21 dni, licząc od ostatniego dnia styczności. Ww. obowiązkowa kwarantanna może być stosowana wobec tej samej osoby więcej niż raz, do czasu stwierdzenia braku zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Ustalenie okresu obowiązkowej kwarantanny w przypadku choroby zakaźnej - koronawirusa powierzono Ministrowi Zdrowia, który w rozporządzeniu z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego wskazał, że wynosi on 14 dni.

Co do zasady w przypadku objęcia kwarantanną podstawą wypłaty zasiłku jest decyzja właściwego inspektora sanitarnego lub zaświadczenie lekarskie (w sytuacji, o której mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi). Od tej zasady przewidziano jednak wyjątki.
Przykładowo, osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (związaną z przekroczeniem granicy RP) powinna poinformować pracodawcę o jej odbywaniu. Informację tę należy przekazać za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon. W celu wypłaty osobie odbywającej obowiązkową kwarantannę, za okres jej trwania, wynagrodzenia za czas choroby (art. 92 § 1 pkt 1 Prawa pracy), osoba ta, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny, powinna złożyć do pracodawcy pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Płatnik składek, który nie jest obowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przekazuje oświadczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pracodawca może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.

Za czas kwarantanny przysługują świadczenia na ogólnych zasadach. W przypadku pracowników najpierw jest to wynagrodzenie chorobowe finansowane przez zakład pracy za pierwsze 33 dni absencji w roku kalendarzowym (dla osób, które ukończyły 50 lat – za 14 dni). Po tym okresie ubezpieczonemu przysługuje zasiłek chorobowy finansowany przez ZUS.

 

Udzielenie urlopu wypoczynkowego

W przypadku gdy pomimo braku objawów  choroby pracownik chce zostać w domu, a lekarz nie widzi podstaw do wystawienia zwolnienia nie przysługuje mu żadne świadczenie. Może w tym czasie korzystać z urlopu wypoczynkowego lub bezpłatnego. Warto  przy tym pamiętać, że urlop jest świadczeniem, którego pracodawca udziela w porozumieniu z pracownikiem. Wyjątek stanowią: tzw. urlop zaległy (przysługujący na mocy art. 168 kodeksu pracy) lub urlop w okresie wypowiedzenia (art. 1671 kodeksu pracy), kiedy to pracodawca może jednostronnie zdecydować o tym, że pracownik będzie wykorzystywał urlop.

Eugeniusz Kondracki
Prezes Polskiego Związku Działkowców
Warszawa, dnia 26 marca 2020 r.

Pliki do pobrania:

23 Mar 2020

Działanie biura PZD w Łodzi podczas zagrożenia COVID-19

Szanowni Państwo,

Okręg Łódzki PZD mając na uwadze względy bezpieczeństwa
oraz minimalizowanie zagrożeń związanych z koronawirusem COVID-19, w związku z kolejnymi przypadkami zarażenia
w Polsce, uprzejmie prosi wszystkich działkowców - interesantów o ograniczenie się do kontaktów telefonicznych (42 652-02-26) oraz wykorzystanie poczty elektronicznej (lodz@pzd.pl).

Kontakt osobisty wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.