W związku ze zmianą ustawy o planowaniu o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2023.977 t.j) , wszystkie gminy,  na terenie całego kraju,  są zobowiązane do sporządzenia Planu ogólnego gminy, który do końca 2025 r. winien zastąpić obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Oznacza to w praktyce, że obszar każdej gminy/miasta na nowo będzie  pokrywany konkretną strefą planistyczną. Tereny pod istniejącymi rodzinnymi ogrodami działkowym bezwzględnie powinny być w tym dokumencie  gminnym zabezpieczone odpowiednim wpisem jako „tereny ogrodów działkowych”, co jest bardzo ważne dla dalszego istnienia ROD.

Z uwagi na krótki, ustawowo wyznaczony okres na sporządzenie planów ogólnych, istnieje niebezpieczeństwo, że będą one tworzone przez samorządy w pośpiechu, z pominięciem interesów działkowców.

W tym stanie rzeczy działacze związkowi, działkowcy i sympatycy rodzinnych ogrodów działkowych jak również wszystkie osoby, którym bliska jest idea obcowania z przyrodą proszeni są o uważne śledzenie informacji zamieszczanych na stronach internetowych swoich miast/gmin w sprawie przystąpienia do sporządzenia planów ogólnych a następnie, w porozumieniu z Okręgowym Zarządem Łódzkim Polskiego Związku Działkowców, o składanie wniosków do sporządzanych planów ogólnych w wymaganych przez gminę terminach (zwykle będą to krótkie, 2 tygodniowe terminy).