Zbliża się okres walnych zebrań w rodzinnych ogrodach działkowych. KZ PZD Uchwałą nr 46/2022 przyjął wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD określające zasady odbywania walnych zebrań w 2022 roku. Broszura zawierająca te zalecenia oraz wzory druków niezbędnych do przeprowadzenia walnych zebrań została rozesłana do każdego ROD w dwóch egzemplarzach. W broszurze znalazły się także wytyczne do sporządzania sprawozdań finansowych ROD za 2021 rok i preliminarzy na rok 2022 wraz ze wzorami druków. Krajowy Zarząd PZD zwraca się do zarządów ogrodów o pilne podjęcie przygotowań do walnych zebrań/konferencji delegatów. Ze względu na sytuację pandemiczną KZ Związku na bieżąco śledzi komunikaty rządowe. Dlatego termin rozpoczęcia WZ/KD zostanie określony w odrębnej uchwale i będzie uwzględniał obowiązujące obostrzenia sanitarne. Wcześniejsze przygotowanie • sprawozdania z działalności zarządu za 2021, • sprawozdania finansowego za 2021, • planu pracy na 2022, • preliminarza finansowego na 2022, • kalkulacji opłaty ogrodowej na bieżący rok, pozwoli przeprowadzić WZ niezwłocznie po ogłoszeniu przez KZ PZD terminu ich rozpoczęcia. Szczególnie ważne jest zaplanowanie inwestycji i remontów oraz określenie przewidywanego kosztu zadań. Należy także sprawdzić, czy możliwe jest wsparcie finansowe ze strony samorządu lokalnego. Broszura rozesłana do zarządów ROD zawiera szczegółowe instrukcje i zalecenia dla zarządów, które pomogą sprawnie i zgodnie ze statutem PZD przygotować się i przeprowadzić walne zebranie lub konferencję delegatów. Kolejne rozdziały opracowania dotyczą • zadań zarządu ROD przed WZ, • warunków zwołania w ROD konferencji delegatów, • zadań zarządu w trakcie WZ/KD • zadań statutowych komisji rewizyjnej ROD, • warunków kooptacji członków do organów ROD i wyborów uzupełniających, • zadań zarządu ROD po WZ/KD, • zaleceń i porad dla walnych zebrań i konferencji delegatów. Zgodnie z przyjętymi wytycznymi ogrody, które - wbrew statutowemu obowiązkowi- nie odbyły w 2021 roku walnych zebrań lub konferencji delegatów, podczas tegorocznych WZ/KD muszą wykonać zaległe obowiązki i przyjąć dokumenty za poprzednie lata. Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców