Uchwała Nr 57/2019 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zasad ustalania i rozliczania opłaty wodnej w rodzinnych ogrodach działkowych (tj)

Krajowy Zarząd PZD działając na podstawie § 134 ust. 2 pkt. 2 statutu PZD, postanawia:

§ 1

1. Wprowadzić zasady ustalania i rozliczania opłaty wodnej w rodzinnych ogrodach działkowych korzystających z wody dostarczanej przez dostawcę zewnętrznego lub pobierających wodę z własnych ujęć.

2. Opłata wodna ma na celu pokrycie kosztów związanych z poborem lub dostarczaniem wody działkowcom, których działki są podłączone do ogrodowej sieci wodociągowej oraz kosztów związanych z ubytkami wody.

§ 2

1. Opłatę wodną uchwala corocznie walne zebranie na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

2. Opłatę wodną należy przyjąć w odrębnej uchwale w sprawie opłaty wodnej.

3. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 2 z podaniem terminu wnoszenia opłaty wodnej przygotowuje i przedkłada na walnym zebraniu zarząd ROD.

§ 3

1. Zarząd ROD proponuje wysokość opłaty wodnej na dany rok z uwzględnieniem w szczególności kosztów wynikających z:

 • ubytków wody, w tym:
  • ubytków wody w sieci (różnica między wodomierzami głównymi a sumą wskazań wodomierzy na poszczególnych działkach),
  • ubytków wody z powodu awarii sieci,
  • napełnienia sieci wodą na początku sezonu (wiosna) oraz zrzutu wody na koniec sezonu (jesień),
 • zużycia energii elektrycznej na potrzeby zasilania urządzeń wodnych,
 • dozoru technicznego urządzeń służących do poboru wody,
 • badań jakości wody,
 • amortyzacji urządzeń służących do poboru wody,
 • pozostałych kosztów związanych z poborem wody,
 • zużycia wody według odczytów wskazań wodomierzy na poszczególnych działkach.

2. Wysokość opłaty wodnej ustalana jest na podstawie danych z roku ubiegłego, a w przypadku ROD pobierających wodę z własnych ujęć dodatkowo w oparciu o stawki jednostkowe opłat za usługi wodne wskazane we właściwych przepisach powszechnie obowiązujących, z uwzględnieniem nadwyżek i niedoborów.
3. W przypadku wystąpienia nadwyżki nie można jej przeznaczyć na cele inne niż obniżenie opłaty wodnej w kolejnym roku oraz na nakłady na sieć wodną ogrodową.

4. Opłatę wodną wnoszą działkowcy, których działki podłączone są do sieci ogrodowej, poza przypadkami komisyjnego odłączenia dopływu wody przy udziale przedstawicieli zarządu ROD lub osób przez niego upoważnionych

5. Opłata wodna stanowi iloraz kosztów, o których mowa w § 3 ust. 1 lit a-f niniejszej uchwały i liczby działek użytkowanych przez działkowców, podłączonych do sieci ogrodowej.

6. Opłaty za indywidualne zużycie wody wyliczane są w oparciu o odczyty wodomierzy na poszczególnych działkach.

7. Rozliczenie indywidualnego zużycia wody następuje wg obowiązującej w dacie dokonania płatności przez działkowca:

 • stawki za m 3 wody stosowanej wobec ROD przez dostawcę zewnętrznego - w ROD korzystającym z wody dostarczanej przez dostawcę zewnętrznego.
 • stawki za m 3 wody określanej przez zarząd ROD - w ROD pobierającym wodę z ujęcia własnego.

8. Jeżeli po dacie ustalenia opłaty wodnej przez walne zebranie, stosowana wobec ROD stawka, o której mowa w ust. 7 lit a) uległa podwyższeniu, zarząd ROD może podjąć uchwałę o podwyższeniu opłaty wodnej proporcjonalnie do podwyższenia stawki zastosowanej wobec ROD. Podwyższona opłata wodna nie ma zastosowania do działkowca, który przed podjęciem uchwały uiścił całą opłatę wodną.

9. Stawka, o której mowa w ust. 7 lit b), winna być ustalana w wysokości odpowiadającej szacowanym kosztom dostawy wody ponoszonym przez ROD. Ustalając stawkę, zarząd ROD obowiązany jest uwzględnić wpływy ROD z tytułu opłaty, o której mowa w § 1.

§ 4

1. W uchwale w sprawie opłaty wodnej nie uwzględnia się:

 • kosztów konserwacji sieci, bieżących napraw i usuwania awarii sieci wodociągowej,
 • opłaty za dostawę lub pobór wody przeznaczonej na teren ogólny
  i infrastrukturę ogrodową, o ile umożliwia to funkcjonujący w ROD system opomiarowania,
 • opłaty stałej, o której mowa w ustawie z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne. 2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 określa się w uchwale walnego zebrania w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia. 3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pokrywane są przez wszystkich działkowców, niezależnie od podłączenia działek do sieci ogrodowej.

§ 5

1. Zarząd ROD może przedłożyć do uchwalenia przez walne zebranie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z wody na terenie ROD. 2. Zarząd ROD powinien dążyć do zapewnienia wyposażenia wszystkich działek rodzinnych podłączonych do sieci ogrodowej w podliczniki.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Prezydium Krajowej Rady PZD Nr 350/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zasad ustalania i rozliczania opłaty wodnej w rodzinnych ogrodach działkowych.

UZASADNIENIE

W dniu 01.01.2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20.07.2017 r. – Prawo wodne. Ww. ustawą uchylono art. 291 ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska, zwalniający rodzinne ogrody działkowe z opłat z tytułu poboru wód powierzchniowych i podziemnych na potrzeby nawadniania rodzinnych ogrodów działkowych. Uchylenie ww. przepisu skutkuje obowiązkiem wnoszenia przez rodzinne ogrody działkowe, korzystające z własnych ujęć wody opłat za pobór wód powierzchniowych lub podziemnych.

Opłata za pobór wód składa się z dwóch komponentów: opłaty stałej oraz opłaty zmiennej. Opłata stała ustalana jest na podstawie pozwolenia wodnoprawnego, a na jej wysokość nie wpływa ani fakt dokonywania poboru wody, ani ilość pobieranej wody. O wysokości opłaty stałej decyduje wyłącznie treść pozwolenia wodnoprawnego. Okres rozliczeniowy w przypadku opłaty stałej wynosi 1 rok. Opłata jest płatna w 4 ratach równych do końca miesiąca następującego po upływie każdego kwartału. Opłata zmienna jest opłatą za faktycznie pobraną wodę. Wysokość opłaty zależy od ilości pobranej wody, jej rodzaju oraz przeznaczenia. Okres rozliczeniowy w przypadku opłaty zmiennej
wynosi 1 kwartał.

Wprowadzony ustawą z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne obowiązek ponoszenia przez rodzinne ogrody działkowe opłat za pobór wód oraz zgłaszane przez służby księgowe PZD problemy związane z zaksięgowaniem opłat wnoszonych przez działkowców z tytułu poboru wód z własnych ujęć spowodowało konieczność dostosowania obowiązującej uchwały Prezydium Krajowej Rady PZD Nr z dnia 17.12.2015 r. w sprawie zasad ustalania i rozliczania opłaty wodnej w rodzinnych ogrodach działkowych do zmienionego otoczenia prawnego.

Opisywana niniejszą uchwałą opłata wodna, dzielona proporcjonalnie na działki, które są użytkowane i podłączone do sieci wodociągowej ma na celu nie tylko pokrycie kosztów dostarczenia wody do ogrodu przez dostawcę zewnętrznego (siecią wodną lub wodno-kanalizacyjną), ale również pokrycie kosztów poboru wody z własnych ujęć (określonego w opłacie zmiennej określonej w ustawie z dnia 20.07.2017 r. - Prawo wodne). Do opłaty wodnej nie będzie zaliczać się tej części kosztów dostarczenia lub poboru wody, która będzie przeznaczona na teren ogólny i infrastrukturę ogrodową, o ile umożliwi to funkcjonujący w ROD system opomiarowania oraz ponoszonego niezależnie od zużycia wody kosztu określonego w opłacie stałej. W opłacie wodnej nie będzie się również uwzględniać kosztów konserwacji sieci, bieżących napraw i usuwania awarii sieci wodociągowej.

Z uwagi na okoliczność, że zmianie uległo brzmienie prawie wszystkich jednostek redakcyjnych uchwały Prezydium Krajowej Rady PZD Nr 350/2015 z dnia 17.12.2015 r. - Krajowy Zarząd PZD postanowił uchylić ww. uchwałę i uchwalić nową, odzwierciedlającą zmienioną sytuację prawną ROD w zakresie ponoszenia opłat za pobór wód z własnych ujęć wody.

PREZES

Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, 27 lutego 2019 r

WICEPREZES

Tadeusz JARZĘBAK

Pliki do pobrania: