W dniu 9 października br. delegacja PZD spotkała się z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT) w sprawie przygotowywanych przepisów o planowaniu przestrzennym, które mają zasadnicze znaczenie dla zabezpieczenia istnienia ROD. Na czele delegacji związkowej stał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, któremu towarzyszyli r. pr. Bartłomiej Piech oraz r. pr. Tomasz Terlecki z Biura Prawnego PZD, a także Mateusz Macianty – Dyrektor Biura Okręgu Śląskiego. Ze strony rządowej udział wzięli Dyrektor Departamentu Planowania Przestrzennego Michał Gil, a także jego zastępca Łukasz Marciniak.

Spotkanie odbyło z inicjatywy Ministerstwa, które chciało poznać stanowisko Związku w sprawie kontrowersyjnych przepisów z projektu rozporządzenia do nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy te zostały opracowane przez MRiT i określają charakterystykę i profil funkcjonalny poszczególnych stref planistycznych, które będą miały fundamentalne znaczenia dla przyszłości dla ROD. Nowe przepisy przewidują bowiem, że przyszłe plany miejscowe będą musiały być zgodne z zapisami tzw. planu ogólnego, który zastąpi dotychczasowe studia zagospodarowania przestrzennego. W ramach tego planu ogólnego nastąpią generalne rozstrzygnięcia co do podziału terytorium gminy na konkretne strefy planistyczne, np. na strefę komunikacyjna, czy też strefę wielofunkcyjną z zabudową mieszkaniową.

Podczas spotkania Prezes Kondracki i Dyrektor Piech zwracali uwagę na zagrożenia wynikające z projektu rozporządzenia dla ogrodów i działkowców. Wskazali zwłaszcza, że nie przewidziano odrębnej strefy planistycznej dla ROD. I choć przedmiotowe przepisy rozporządzenia wskazują, jakie konkretne funkcje będą mogły być realizowane w poszczególnych strefach planistycznych, to z tych regulacji wynika, że ROD będą mogły być przewidziane jedynie w dwóch z trzynastu stref planistycznych, tj. strefie mieszkaniowej jednorodzinnej oraz strefie zieleni i rekreacji. W rezultacie zakwalifikowanie terenu położenia ROD do innej strefy całkowicie uniemożliwi jego ujawnienia w przyszłym planie miejscowym. Zagrożenie to jest o tyle realne, że ROD obecnie znajdują się w różnorodnym otoczeniu, które – według przyszłych przepisów – prawdopodobnie będą kwalifikowane według dominującej funkcji danego terenu, np. ROD położone przy trasach drogowych zapewne znajdą się strefie komunikacyjnej, która nie przewiduje możliwości funkcjonowania ROD w swoich granicach. W efekcie takie ROD nie będą mogły zostać przewidziane w planie miejscowym, co już stanowi formalną podstawę do jego likwidacji w przyszłości. Dlatego też przedstawiciele PZD stanowczo sprzeciwili się takim rozwiązaniom i zgłosili postulat zmiany przedmiotowych przepisów. Zaproponowali mianowicie, aby funkcja ROD była dopuszczalna w każdej z przewidywanych stref planistycznych. W ten sposób wszystkie istniejące ogrody miałyby szansę na wprowadzenie do planów miejscowych. Warto przy tym zaznaczyć, że projekt rozporządzenia dopuszcza w każdej ze stref np. zieleń naturalna.

W odpowiedzi na przedstawiony postulat, przedstawiciele MRiT uznali, że obawy wyrażone przez środowisko działkowców są przesadzone. Całkowicie przy tym zbagatelizowano argumentację Związku, usiłując ją podważyć poprzez  interpretację, która nie znajdowała pokrycia w literalnym brzmieniu przepisów, które resort sam przygotował. Jednak pomimo dalszych perswazji o konieczności zmiany rozporządzenia, urzędnicy MRiT pozostali nieugięci w swoim przekonaniu o prawidłowości tego dokumentu, który – w ich ocenie – dostatecznie zabezpiecza prawa i interesy działkowców i ROD.

W związku z powyższym każda ze stron pozostała przy swoim stanowisku. Oznacza to, że w dalszym ciągu istnieje zagrożenie wprowadzenia przepisów, które potencjalnie mogą przyczynić się do likwidacji znacznej części ROD. Dlatego na obecnym etapie sprawą najwyższej wagi jest intensyfikacja działań w celu takiej zmiany tych przepisów, aby miały na względzie słuszne interesy polskich działkowców. W tym celu konieczna jest wsparcie ze strony całego środowiska, a zwłaszcza przedstawicieli ogrodów i okręgów, inicjatywy podjętej przez Krajowy Zarząd PZD w zakresie zabezpieczenia istnienia tysięcy ROD poprzez ich uwzględnienie w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego.

BIURO PRAWNE PZD