Na naradzie dyrektorów biur Okręgów PZD przedstawiono realizację zadań struktur związku w zakresie oświaty w 2022 r. na przykładzie 6 Okręgów – Podlaskiego, Warmińsko-Mazurskiego, w Lublinie, Małopolskiego, we Wrocławiu oraz Opolskiego, które zostały zbadane pod tym kątem. Temat referowała Instruktor ds. ogrodniczych – Ewelina Skarzyńska.

Za podstawową i najważniejszą formę szerzenia wiedzy uznano szkolenia dla nowych działkowców. Dzięki nim osoby niezwiązane wcześniej z ogrodnictwem zyskują wiedzę niezbędną do prawidłowego zagospodarowania działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym i udanego prowadzenia upraw ogrodniczych.

Na naradzie przedstawiono ilość szkoleń, jakie odbyły się w przedmiotowych Okręgach, oraz liczbę przeszkolonych na nich osób. Poruszono również temat frekwencji na szkoleniach dla nowych działkowców, która okazała się bardzo niska.  Kolejnym istotnym punktem wystąpienia była realizacja „Otwartego programu Oświatowego PZD”, który wskazuje wszystkie istotne zagadnienia, z jakimi powinien zapoznać się każdy nowy działkowiec, a także określa czas, jaki powinien zostać poświęcony na przedstawienie tych zagadnień. Okazało się, że jedynie w Okręgu Warmińsko-Mazurskim w pełni realizowane są postanowienia programu. Wiąże się to ze znacznym ograniczeniem ilości przekazanej wiedzy, dlatego fakt ten został oceniony negatywnie.

Zalecono także do powrót do stacjonarnych szkoleń dla nowych działkowców, ponieważ mimo minięcia zagrożenia epidemiologicznego, nie wszystkie Okręgi je realizują. Uznano za istotny bezpośredni kontakt z nowymi działkowcami, który buduje ich poczucie przynależności do PZD i integruje. Podkreślono wpływ wartości merytorycznej i sposobu prowadzenia szkoleń na frekwencję na nich. Z badań przeprowadzonych w 6 Okręgach wynika, że jedynie 2 angażują zewnętrznych wykładowców z uczelni wyższych.

Kolejnym istotnym zadaniem w zakresie oświaty są szkolenia dla działkowców i szkolenia otwarte dla społeczności lokalnej. Szkolenia dla działkowców odbyły się w każdym zbadanym Okręgu. Omówiono ich ilość, tematy oraz zainteresowanie jakimi się cieszyły. Były to wykłady, pokazy praktyczne, warsztaty stacjonarne lub związane z wyjazdami. W tym przypadku 4 Okręgi zaangażowały zewnętrznych wykładowców i Instruktorów SSI.

Z zebranych informacji wynika, że nieliczne były inicjatywy angażujące społeczność lokalną. Podkreślono ich znaczenie i potrzebę zintensyfikowania, ponieważ budują pozytywny wizerunek PZD wśród społeczności i władz lokalnych, oraz są formą promocji PZD.

Poruszono ponownie temat Społecznej Służby Instruktorskiej, a także podkreślono jej szczególne znaczenie ze względu na bezpośredni kontakt z działkowcami. Przedstawiono stosunek ilości Instruktorów SSI do ilości ROD w Okręgu. Mimo, że dane wskazują na funkcjonowanie SSI w Okręgach, realny wkład w realizację zadań oświatowych ma niewielki procent instruktorów. Aby to zmienić konieczne jest aktywizowanie i motywowanie. Przedstawiono przykłady takich działań w zbadanych Okręgach.

Za cenne źródło wiedzy uznano także broszury i książki wydawane przez PZD. Dystrybucja wydawnictw związkowych w Okręgach odbywa się w większości sprawnie i szybko, a miesięczniki „działkowiec” i „Mój ogródek” są promowane na stronach internetowych Okręgów, co oceniono pozytywnie. Wszystkie opisane Okręgi prowadzą także własną sekcję porad ogrodniczych na stronie internetowej.

Wystąpienie zakończono stwierdzeniem konieczności zwiększenia aktywności na stronach internetowych Okręgów, zwłaszcza w sekcjach dotyczących porad ogrodniczych, co jest istotne w dobie coraz częstszego poszukiwania wiedzy za pośrednictwem internetu.

Ewelina Skarzyńska