OGŁOSZENIE

           POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW STOWARZYSZENIE OGRODOWE W WARSZAWIE RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „RELAKS” ŁÓDŹ UL. JANA KASPROWICZA 12B

 

Ogłasza przetarg na wykonanie modernizacji ujęcia wodnego.

Przedmiotem zamówienia jest :
Modernizacja ujęcia wodnego przy ulicy Jana Kasprowicza w Łodzi.

Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2007 r. nr 233, poz. 1655 ze zm.) oraz spełniają warunki określone w art. 22 cytowanej powyżej ustawy
i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

1.Wykonanie automatyki sterującej pompą głębinową przy użyciu falownika.

- Wykonanie fundamentu pod szafę sterowniczą,

- Uzbrojenie szafy sterowniczej: aparaty elektryczne, falownik 30KW, ogrzewanie, chłodzenie szafy.

  1. Ułożenie kabli: do pompy i kabli sterowniczych.
  2. Wykonanie fundamentu pod hydrofor, montaż hydrofora 2000 litrów.
  3. Wyposażenie dodatkowe: sterownik PLC, router 4G, panel HMI 10”, sonda, przepływomierz, montaż i programowanie.

Termin wykonania zamówienia:
Od 15.10.2024 r. do 15.04.2025 roku.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena - 100%

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w ROD Relaks Łódź ul. Kasprowicza 12 w terminie do 31.05.2024

Miejsce i termin wyboru ofert:
Wybór wykonawcy nastąpi po analizie ofert przez Zarządy i zatwierdzeniu protokołem Zarządów sześciu ROD z ulicy Kasprowicza w dn. 01.06.2024r.

Uwaga:
Zamawiający działając w oparciu o art. 67 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupu oraz zastosować aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone na aktualności strony oraz na stronie lodz@pzd.pl.