DZIAŁKOWCY MÓWIĄ STANOWCZE NIE PLANOM MINISTERSTWA ROZWOJU I TECHNOLOGII  

 

Uchwalona w dniu 7 lipca br. ustawa wprowadzająca gruntowaną modyfikację planowania przestrzennego w Polsce jest obecnie najważniejszym z tematów jakimi żyje całe Stowarzyszenie Ogrodowe PZD.

Nowa ustawa o planowaniu przestrzennym zakłada, by do końca 2025 roku wszystkie gminy uchwaliły tzw. plany ogólne, w których tereny gmin zostaną podzielone na tzw. strefy funkcjonalne. Uchwalane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (mpzp) będą musiały być zgodne z planem ogólnym.  Co może być wprowadzane do mpzp w danej strefie, określi rozporządzenie w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy, według którego na trzynaście proponowanych stref, ogrody działkowe mają być dopuszczalne w zaledwie dwóch.

Wejście w życie tych przepisów oznaczałoby, że ogrody zlokalizowane w sąsiedztwie innym niż domy jednorodzinne lub zieleń, niemalże z założenia pozbawiono by szans na wprowadzenie do planów miejscowych jednocześnie otwierając możliwość dla ich likwidacji.

Polski Związek Działkowców, dostrzegając problem podjęło liczne działania mające fundamentalne znaczenie dla przyszłości ruchu działkowego w Polsce, bezpieczeństwa prawnego działkowców i ogrodów działkowych.

W dniu 20 października br. Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców przyjęła stanowisko w sprawie zagrożenia dla istnienia ROD wynikającego z projektowanych przepisów wykonawczych do ustawy o planowaniu przestrzennym.

W ślad za tym, w pełni popierając działania jednostki krajowej, zarządy rodzinnych ogrodów z całej Polski kierują liczne apele do Ministerstwa Rozwoju i Technologii o korektę projektu rozporządzenia i ujęcie ROD we wszystkich trzynastu strefach planistycznych. W ten sposób wszystkie istniejące ogrody miałyby szansę na wprowadzenie do planów miejscowych.

Swoje apele i stanowiska motywują tym bardziej, że o ile ogrody działkowe według rozporządzenia dopuszczalne są w zaledwie dwóch strefach, to zieleń naturalna jest we wszystkich trzynastu. Taka decyzja jest dla całego środowiska polskich działkowców niezrozumiała i wielce krzywdząca.

W czasach, w których tak wiele mówi się o ekologii, ochronie środowiska oraz zmianach klimatu, na terenach coraz bardziej „zabetonowanych” miast ogrody działkowe to najbardziej naturalny obszar zieleni jaki możemy napotkać. Coraz większe zainteresowanie działkami wśród młodych ludzi, w szczególności małżeństw z dziećmi, którzy szukają dla siebie zieleni wśród otaczających ich blokowisk wskazuje, jak bardzo projektowane przepisy stoją w sprzeczności z oczekiwaniami społecznymi.

Nie bez powodu ogrody działkowe nazywane są „zielonymi płucami miast”, a zarządy ogrodów coraz chętniej angażują się w życie społeczności lokalnej poprzez udział w kampaniach edukacyjnych propagując tematykę szeroko pojętej ekologii.

W ostatnim czasie potencjał drzemiący w ROD’ach dostrzegła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z projektu „ Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych"  skorzystało 525 ogrodów pozostających w strukturach Polskiego Związku Działkowców, w tym dwa kutnowskie ROD: ROD „ Kolejarz" oraz ROD „ Relaks”.

„Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” to kolejna inicjatywa, tym razem Marszałka Województwa Łódzkiego. Z projektu, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców, ich edukacja i rozwój naszego regionu skorzystało 32 ROD z okręgu łódzkiego, w tym dwa kutnowskie: ROD „Stokrotka” oraz ROD „Wzgórze”.

Źle by się stało, gdyby w świetle projektowanych przepisów wysiłek i zaangażowanie społecznych działaczy, jak również wykorzystane środki pieniężne zostały zmarnowane w najbliższej przyszłości.

Jak widać pogląd, że ogrody działkowe powinny być stałym elementem infrastruktury miast, a ich rozwój posłuży nie tylko działkowcom, ale także stanie się sposobem na krzewienie szeroko pojętej ekologii wśród całego społeczeństwa staje się coraz bardziej powszechny.

Dlatego też liczne apele, listy otwarte, czy stanowiska jednostek organizacyjnych Polskiego Związku Działkowców, jak i samych działkowców użytkujących działki w swoich ROD trafiają do Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Swoje stanowisko podjęło również Kolegium Prezesów Zarządów ROD Powiatu Kutnowskiego, a także indywidualnie zarządy ogrodów, m.in. Zarząd ROD Relaks oraz Zarząd ROD Kolejarz w Kutnie ufając, że głos ponad miliona polskich działkowców i ich rodzin nie zostanie zlekceważony.

 

Ilona Stasiak - Prezes ROD "Relaks" w Kutnie, Dariusz Pasiński - Prezes ROD „Kolejarz” w Kutnie

Artykuł ukazał się  w Powiatowym Życiu Kutna Nr 22/612, 21 listopada 2023 r. Artykuł ukazał się  w Powiatowym Życiu Kutna Nr 22/612, 21 listopada 2023 r.