W dniach 17-18 października odbyła się zorganizowana przez jednostkę krajową PZD narada inspektorów ds. terenowo-prawnych zatrudnionych w Okręgowych Zarządach PZD. Naradę otworzył Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki, przedstawiając jej szczegółowy przebieg. W ocenie Prezesa najistotniejszym tematem występującym aktualnie w Związku jest wejście w życie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i aktów wykonawczych. Sprawa jest wyjątkowa trudna, ponieważ wspomniany akt prawny stanowi niewątpliwe zagrożenie dla funkcjonowania ROD. Ustawa wprowadza 13 stref planistycznych. Jedynie w dwóch z nich tj. strefie zieleni i rekreacji oraz strefie wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną znalazły się ogrody działkowe. Prezes podkreślił, że Okręgowe Zarządy PZD, Zarządy ROD powinny w dalszym ciągu podejmować działania mające na  celu wyrażenie sprzeciwu wobec aktualnych zapisów ustawy. Należy dotrzeć do jak największej liczby działkowców, aby byli świadomi zaistniałej sytuacji. Tylko wspólny wysiłek całego Związku może doprowadzić do umieszczenia ROD w więcej niż dwóch strefach planistycznych.

Następnym z tematów poruszonych przez Prezesa PZD był program Rozwoju ROD i rola Inspektorów ds. terenowo-prawnych, którzy powinni podejmować działania pozwalające na pozyskiwanie środków finansowych z jednostek samorządu terytorialnego. Wsparcie finansowe dla ROD umożliwia przeprowadzenie różnorodnych inwestycji m.in.: budowę nowej lub modernizację istniejącej infrastruktury ogrodowej, wymianę oraz rozbudowę sieci wodociągowych, energetycznych, parkingów czy ogrodzeń.

Kolejnym tematem omówionym przez Prezesa PZD było podsumowanie programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” prowadzonego przez ARiMR. Związek planuję przygotować całościowy raport wraz z wyszczególnieniem na każdy z etapów. Zostanie on opublikowany w Biuletynie oraz na stronie Jednostki Krajowej PZD. Program został zrealizowany przez Związek, jego struktury oraz Zarządy ROD. Jednocześnie Prezes PZD wyraził wdzięczność wszystkim osobom mającym jakikolwiek udział w realizacji programu ARiMR. Ciężka praca oraz odpowiedzialność względem powierzonych zadań zagwarantowała ostateczny sukces – mówił Prezes.  Następnym z istotnych działań jest umocnienie struktur Związku. Temat będzie podejmowany na Krajowej Radzie 20 października 2023 roku. Należy również podjąć działania zmierzające do efektywniejszego wykorzystywania środków zgromadzonych na Funduszu Oświatowym. Środki na Funduszu cały czas rosną, stąd należy je właściwie wydatkować. Związek powinien być ciągle promowany wśród społeczeństwa. Jest to konieczne.

Następnie, głos zabrał Dyrektor Biura Prawnego radca prawny Bartłomiej Piech, który szczegółowo zaprezentował regulacje prawne wspomnianej ustawy. Wprowadza ona obowiązek uchwalenia planów ogólnych przez gminy do 31 grudnia 2025 roku, które zastąpią dotychczasowe studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Kwestia planów ogólnych ma szczególne znaczenie. Postanowienia tego planu w sposób zasadniczy będą determinowały zapisy zawarte w planie miejscowym. W przypadku gdy plany ogólne nie będą przewidywały możliwości funkcjonowania na danym obszarze rodzinnych ogrodów działkowych, wykluczą wprowadzenie ROD do planu miejscowego. Ponadto, ustawa wprowadza podział planu ogólnego na 13 stref planistycznych. Jedynie w dwóch tj. strefie wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz strefie zieleni i rekreacji przewiduję się możliwość funkcjonowania ROD. Jest to około 7 % terenów gmin.  Okręgowe Zarządy PZD powinny w dalszym ciągu podejmować i zintensyfikować działania wyszczególnione w Stanowisku Krajowej Rady z dnia 11 października 2023 roku  wyrażające sprzeciw wobec aktualnej sytuacji. Również, Zarządy ROD powinny dokonać badania w jakiej strefie planistycznej znajduję się ROD. Następnie, Zastępca Dyrektora Biura Prawnego radca prawny Tomasz Terlecki przekazał informacje dotyczące znaczenia i obowiązku prowadzenia repertorium spraw sądowych i administracyjnych w jednostkach organizacyjnych PZD. Ze względu na ilość prowadzonych postępowań przez PZD należy prowadzić takie repertorium. Pozwala bowiem na sprawdzenie szczegółowego przebiegu danej sprawy, od wpłynięcia aż po jej zakończenie. Repertorium powinno być podzielone na rodzaje toczących się postępowań wraz ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za daną sprawę.

Kolejnym elementem Programu narady stanowiły wystąpienia pracowników Jednostki Krajowej PZD. Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami Pani Mariola Kobylińska wskazała rolę i zadania inspektorów ds. terenowo-prawnych zatrudnionych w OZ PZD. Inspektorzy ds. terenowo-prawnych mają za zadanie prowadzić wszechstronną działalność o charakterze prawnym, począwszy od likwidacji aż do nabycia prawa do nieruchomości przez PZD. Ważnym aspektem pracy inspektora jest tworzenie rejestru spraw podzielonych na poszczególne kategorie. Jest to szczególnie istotne, ponieważ umożliwia sprawną analizę toku danej sprawy. Ponadto, Pani Kierownik WGG wskazała, iż inspektorzy ds. terenowo- prawnych mają obowiązek prowadzenia dzienniczka pracowniczego, który stanowi rzeczywiste potwierdzenie działań wykonywanych w terenie przez pracowników ds. terenowo-prawnych.

Drugi dzień narady rozpoczął się od przedstawienia tematu dotyczącego obowiązujących procedur w sprawie likwidacji. Przedstawiono rodzaje postępowań likwidacyjnych wynikających z przepisów związkowych, jak również wymogi natury formalno-prawnej wymagane w przedmiotowych sprawach. Kolejny z realizowanych tematów dotyczył ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji art. 75 i 76 ustawy o ROD.

Ostatnie z poruszanych zagadnień dotyczyły kwestii stanu realizacji Programu ARiMR, sporządzania stanu organizacyjnego oraz procedowania spraw z zakresu nabycia prawa do nieruchomości przez PZD. Naradę zakończyła Kierownik WGG JK PZD Pani Mariola Kobylińska dziękując uczestnikom za aktywny udział w spotkaniu.