W dniu 5 kwietnia 2024 r. Okręg Łódzki PZD zorganizował naradę z przedstawicielami zarządów wszystkich Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Łodzi w sprawie dotyczącej przystąpienia przez Gminę Miasto Łódź do opracowania planu ogólnego miasta.

Na naradzie omówiono procedury uchwalania planu ogólnego miasta Łodzi, który zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ust. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zastąpić ma najpóźniej do końca 2025 r obowiązujące Studium kierunków i zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi.

Następnie przedstawiono informację o odbytym w dniu 27 marca 2024 r. spotkaniu w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, gdzie PZD reprezentowane było przez pierwszego Wiceprezesa Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD oraz radcę prawną i pracownika merytorycznego Biura OŁ PZD, podczas którego omówione zostały zagadnienia związane z terminarzem i aktywnym uczestnictwem osób zainteresowanych przyszłymi zapisami planu ogólnego.

Ponieważ po jego opracowaniu i przyjęciu przez Radę Miejską  będzie stanowił dokument planistyczny, w oparciu o  który następnie uchwalane będą miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego bądź dokonywane zmiany istniejących, to od jego zapisów będzie zależało czy w przyszłości dany ROD nie zostanie zlikwidowany.

Wobec tego, że do dnia 26 kwietnia 2024 r. ustalony został  nieprzekraczalny termin do wniesienia uwag do planu ogólnego miasta Łodzi, Zarządom wszystkich ROD zostały przekazane formularze urzędowo wymaganych wniosków do planu ogólnego, z uzupełnionymi danymi ewidencyjnymi nieruchomości. Zalecono dostarczenie wypełnionych przez działkowców wniosków do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi bezpośrednio bądź za pośrednictwem OŁ PZD.