Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego dla ROD pn. „Najlepszy ROD Roku 2024” - 27.03.2024

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 64/2024 z dnia 26 marca 2024 r. ogłasza konkurs krajowy dla ROD pn. „Najlepszy ROD Roku 2024”.

Celem konkursu jest wyłonienie, docenienie i nagrodzenie ROD, które wyróżniają się stopniem rozwoju, zagospodarowania, aktywności oraz zarządzania przystającymi do współczesnych czasów i potrzeb ogrodu. Celem konkursu jest również docenienie ROD zapewniających działkowcom i ich rodzinom możliwość aktywnego wypoczynku oraz prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, a także tych które realnie przyczyniły się do promowania ogrodnictwa działkowego oraz znaczenia i roli PZD w społeczeństwie m.in. poprzez wdrażanie Programów PZD.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, zgłoszenia do konkursu dokonuje właściwy miejscowo Okręgowy Zarząd PZD, który w tym celu:

a)      typuje 2 do 5 ROD z terenu Okręgu  PZD na podstawie własnych ocen i doświadczeń;

b)     Komisja Konkursowa Okręgu PZD dokonuje przeglądu wytypowanych przez Okręgowy Zarząd PZD ROD uwzględniając kryteria określone w § 3 regulaminu konkursu. Wyniki przeglądu Komisja przedstawia w tabeli przeglądu ROD.

c)      Wyniki przeglądu dokonanego przez Komisję Konkursową Okręgu PZD ocenia Okręgowy Zarząd PZD, który po ich uwzględnieniu dokonuje wyboru 1 ROD, który zostanie zgłoszony do konkursu.

 

ROD który został laureatem tego konkursu w okresie 3 poprzednich lat, nie może przystąpić do konkursu.

 

Zgłoszenie ROD do konkursu następuje poprzez przekazanie do Krajowego Zarządu PZD:

a)      Uchwały Okręgowego Zarządu PZD w sprawie zgłoszenia ROD do konkursu krajowego wraz z uzasadnieniem.

b)     Formularza tabeli przeglądu ROD wytypowanego do konkursu krajowego „Najlepszy ROD Roku 2024” dokonanego przez Komisję Konkursową Okręgu. Formularz należy wypełnić elektronicznie i dostarczyć go w postaci dokumentu programu Word oraz podpisanego skanu.

c)      Formularza zgody zarządu ROD na udział w konkursie.

d)     Dokumentacji fotograficznej potwierdzającej stan zagospodarowania ROD, a także działania opisane w zgłoszeniu. Materiał fotograficzny winien być dobrej jakości i wykonany w taki sposób, aby możliwe było jego wykorzystanie do publikacji (min. 25 zdjęć).

 

Zgłoszenia do konkursu OZ PZD dokonują za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub na adres e-mail: najlepszyrod@pzd.pl.

Termin zgłaszania ROD do konkursu upływa dnia 30 czerwca 2024 r.

 

Nagrodzone ROD otrzymają puchary, dyplomy oraz nagrody pieniężne:

 

I miejsce – 12 000 zł

II miejsce – 9 000 zł dla 2 ROD

III miejsce – 7 000 zł dla 3 ROD

IV miejsce – 6 000 zł dla 4 ROD

Wyróżnienia za całokształt działalności - 5 000 zł

Wyróżnienia za wybraną aktywność - 3 000 zł

 

Wszystkie ROD biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy oraz wydawnictwa związkowe.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Krajowych Dni Działkowca 2024, opublikowane w Biuletynie Informacyjnym, wydawnictwach związkowych oraz  na stronach internetowych  PZD.

 

 

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

Uchwała KZ PZD nr 64/2024 z dnia 26 marca 2024 r.

Regulamin konkursu "Najlepszy ROD Roku 2024"

Formularz tabeli przeglądu ROD (PDF)

Formularz tabeli przeglądu ROD (Word)

Formularz zgody zarządu ROD na udział w konkursie (PDF)

Formularz zgody zarządu ROD na udział w konkursie (Word)