Okręg Łódzki PZD powiadamia, że dnia 21 stycznia 2022 roku przesłał na adres mailowy wszystkich ogrodów obszerną informację w sprawie wprowadzonych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jednym z najistotniejszych punktów tego pisma jest fakt, że Zarządy ROD, które nie chcą należeć do systemu gminnego gospodarowania odpadami w terminie 60 dni od daty ogłoszenia uchwały Rady Gminy/ Miasta o objęciu ROD systemem gminnym, obowiązane są złożyć oświadczenie o wyłączeniu się z tego systemu.

Okręg prosi o regularne sprawdzanie poczty mailowej, najlepiej, co 2-3 dni.