KOMUNIKAT
Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD
z dnia 14 kwietnia 2020 roku
w sprawie obowiązujących przepisów w okresie epidemii w ROD

W związku z wpływającymi skargami oraz telefonami od działkowców dotyczącymi zakazu przebywania działkowców w ROD, Okręgowy Zarząd Łódzki informuje, jak przedstawia się sytuacja na gruncie obowiązującego prawa.

W świetle ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, tereny ROD nie mogą być uznane za tereny zieleni publicznej, jak również w odniesieniu do § 17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r., działkowcy nie mogą zostać ograniczeni w możliwości pobytu na własnej działce, z uwagi na to, że posiadają prawo do działki, a zwłaszcza do altany i pozostałego majątku na działce. Uregulowania te rodzą po stronie działkowca prawo swobodnego dostępu i korzystania z działki, w zakresie w jakim nie narusza to innych przepisów. W obecnych warunkach żaden przepis prawa powszechnego nie statuuje zakazu przebywania na działce.

Należy pamiętać, że zgodnie z  rozporządzeniem RM  dozwolone jest przemieszczanie w celu „zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego” (§ 5 ust. 2 rozporządzenia RM z dnia 31 marca br.). W odniesieniu do przytoczonego cytatu, zaleca się przebywanie w ROD jedynie w celu: doglądnięcia działki, wykonania wszelkich czynności przed przystąpieniem do włączenia wody czy dokonania niezbędnych działań, których zaniechanie może wywołać straty.

Uchwała nr 60/2020 z dnia 26 marca 2020 r. Krajowego Zarządu PZD nie narusza prawa do pobytu, czy też otoczenia troską przez działkowca swego majątku, a jedynie ogranicza (czasowo) możliwość korzystania z niego, z udziałem osób trzecich.

Zgodnie z Komunikatem Krajowego Zarządu PZD z dnia 30 marca br., w warunkach ROD zapewnienie dostępu do wody ma szczególne znaczenie. Decyzję o terminie włączenia wody Okręg Łódzki pozostawia Zarządom ROD, aczkolwiek należy pamiętać, że okres wiosny to czas rozwoju wielu roślin, które w tym okresie będą potrzebowały nawodnienia.

Stan epidemii trwa nadal, w związku z tym, komunikat Okręgowego Zarządu z dnia 1 kwietnia br. w sprawie terminu włączenia wody, należy uznać za nieważny, ponieważ zarządy nie mogą czekać z włączeniem wody do ustania zagrożenia. Z informacji uzyskanych od Zarządów ROD wynika, że w większości ogrodów woda będzie dostępna najpóźniej od końca kwietnia.

W związku z powyższym Zarządy winny zawiadomić działkowców o przygotowaniu się do włączenia wody, tj. dokonać przeglądu urządzeń wodociągowych, a jeśli sytuacja tego wymaga, wykonać konieczne naprawy oraz pozostawić zakręcone zawory.

Aby usprawnić pracę zarządów, działkowców prosimy o komunikowanie się i przekazywanie innym informacji, gdyż mamy świadomość, że nie każdy przebywa na działce i korzysta z komunikatów wywieszonych na tablicach ogrodowych.

Krajowy Zarząd PZD, wystąpił z prośbą o przekazanie do wszystkich jednostek Policji stosownego komunikatu, celem ujednolicenia podstaw do nakładania mandatów na osoby przemieszczające się w celu dotarcia na działkę w ROD, jak również wzmożenie patrolowania terenów ROD w trosce o bezpieczeństwo majątku działkowców.

Zarządy ROD powinny śledzić komunikaty, apele, uchwały i zgodnie z nimi podejmować decyzje o funkcjonowaniu ogrodu.

Okręgowy Zarząd Łódzki, zobowiązuje Zarządy ROD do zamieszczania wszystkich komunikatów wydanych przez Krajową Jednostkę PZD na tablicach ogrodowych, jednocześnie apelując o przebywanie na działkach tylko w uzasadnionych przypadkach z zachowaniem szczególnej ostrożności w miejscach, gdzie krzyżują się drogi działkowiczów.

 „Pamiętajmy, że w obecnych warunkach, każda zbędna aktywność poza miejscem zamieszkania, to zwiększenie ryzyka. Ograniczmy wizyty w ROD i dopilnujmy, aby zarówno w ogrodzie, jak i drodze do niego, zachować maksimum ostrożności” -apeluje Krajowy Zarząd PZD.

Okręgowy Zarząd Łódzki PZD

Pliki do pobrania: