KOMUNIKAT

KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie realizacji planów inwestycji i remontów w  ROD w 2019 roku.

 

Krajowy Zarząd na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2020 roku a Krajowa Rada PZD w dniu 25 czerwca 2020 r. zapoznali się z analizą w sprawie zrealizowanych w PZD inwestycji i remontów w ROD w 2019 roku. Materiał został przygotowany w oparciu o uzyskane przez pion inwestycyjny okręgowych zarządów PZD informacje z rodzinnych ogrodów działkowych.

W 2019 roku w 2 302 ogrodach działkowych wykonano
3 843 zadania remontowo – inwestycyjne. Objęły one 50 % ogrodów w całej Polsce. ROD wybudowały nową infrastrukturę w ogrodach na łączną kwotę 26 831 729 zł. Natomiast remonty i modernizacje istniejącej już infrastruktury ogrodowej wyniosły 32 949 086 zł. Łącznie w 2019 roku ogrody zrealizowały inwestycje i remonty na kwotę 59 780 816 zł.

W badanym okresie wybudowano bądź wyremontowano następującą infrastrukturę w ROD:

 • 149 257 m² ogrodzeń,
 • 581 bram i furtek,
 • 144 hydroforni i innych urządzeń wodnych,
 • 165 pomp wodnych,
 • 344 punktów czerpalnych wody,
 • 156 424 mb sieci wodociągowej,
 • 222 121 mb sieci energetycznej,
 • 90 045 m² dróg i alei ogrodowych,
 • 22 880 m² parkingów,
 • 1 022 m² pasów zieleni,
 • 2 101 mb kanalizacji i 57 sanitariatów,
 • 3 643 m² placów zabaw,
 • w 718 ROD wykonano prace remontowo-inwestycyjne w domach działkowca i budynkach administracyjnych,

Ponadto, wykonano szereg innych zadań towarzyszących inwestycjom, takich jak nowe tablice informacyjne, plany zagospodarowania ogrodów czy monitoring.

Z kwoty 59 780 816 zł, którą ogrody wydatkowały na zadania remontowo - inwestycyjne 49 618 676 zł stanowiły środki własne ROD. Jest to kwota stanowiąca 83 % wszystkich źródeł finansowania. Kwota 4 457 848 zł pochodziła z wypłaconych dotacji przyznanych przez organy wyższe PZD. Stanowiło to 7 % wszystkich środków przeznaczonych na inwestycje i remonty w ROD w 2017 roku. Natomiast 5 704 292 zł pochodziło z tzw. źródeł zewnętrznych i stanowiło to 10 % wszystkich wydatkowanych środków.

Przeprowadzone badanie pokazuje spadek realizowanych zadań w stosunku do lat ubiegłych. Rok 2019 – w 50 % ROD przeprowadzono inwestycje i remonty, rok 2018 – 52 %, rok 2017 – 53 %.  Jednakże z uwagi na obecnie trwający stan epidemii, który uniemożliwił odbywanie walnych zebrań członków ROD, oraz bezpośredni kontakt z zarządzani ROD, trudno jest określić, czy faktycznie występuje tendencja zniżkowa w zakresie realizacji zadań czy też badanie nie jest kompletne, z uwagi na brak uzyskania informacji od wszystkich zarządów ROD.

Pozytywnym aspektem przeprowadzonego badania jest wynik pomocy ze środków zewnętrznych w stosunku do wartości zadań ogółem, który jest wyższy niż w latach poprzednich (wynosi 10 % w stosunku do wartości zadań). Powyższe pokazuje, iż aktywność całego Związku w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych przynosi efekty. Dlatego te działania winny być kontynuowane, tak aby w jak największym stopniu odciążać działkowców od ponoszenia kosztów realizacji zadań. Związek od kilku już lat nakłania rodzinne ogrody działkowe do większej aktywności w zakresie poszukiwania nowych źródeł finansowania, jak i korzystania z obecnie obowiązujących unormowań prawnych zawartych w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

W podjętej na posiedzeniu uchwale nr 5/IV/2020 roku w sprawie realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2019 roku, Członkowie Krajowej Rady PZD uznali, iż należy podjąć aktywne działania w zakresie promowania tematu inwestycji i remontów w ROD. Konieczne jest również zwiększenie zaangażowania służb inwestycyjnych w okręgach w organizowanie, prowadzenie i nadzór nad prowadzonymi w ROD inwestycjami i remontami. Należy na bieżąco monitorować stanu zagospodarowania ROD poprzez dokonywanie okresowych przeglądów pod kątem konieczności przeprowadzenia niezbędnych inwestycji bądź remontów. Nie można także zapominać o przestrzeganiu zasad i procedur powszechnie obowiązujących, jak i wewnątrzzwiązkowych, tak aby prowadzone prace były zgodne ze sztuką budowlaną i przepisami prawa.

Przed wszystkimi strukturami PZD jeszcze wiele pracy, jednak aktywność całego Związku w zakresie inwestycji i remontów w ROD winna przynieść korzyści w latach następnych. Zadbane i dobrze wyposażone ogrody działkowe winny stać się wizytówką nie tylko Związku, ale i wszystkich mieszkańców.

Panująca epidemia utrudnia odbywanie walnych zebrań członków PZD, a co za tym idzie, podejmowanie decyzji w zakresie realizacji inwestycji i remontów ROD. Krajowy Zarząd PZD ma jednak nadzieję, iż nadchodzący czas, oraz regulacje przyjęte przez Związek, umożliwią przeprowadzenie walnych zebrań we wszystkich ROD, tak aby członkowie mogli podejmować decyzje w zakresie realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2020 roku.

KRAJOWY ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

 

 

 

Warszawa, dnia 25 czerwca 2020 r.