W dniu 31.12.2020 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (https://legislacja.gov.pl/) został opublikowany projekt ustawy z dnia 29.12.2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z pismem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31.12.2020 r. projekt ten został przekazany do konsultacji społecznych, które mają trwać do ok. 29 stycznia 2021 r. Zgodnie z rozdzielnikiem przedmiotowego pisma, Polski Związek Działkowców nie został zaproszony do ww. konsultacji społecznych.

Z uwagi jednak, że zagadnienia ujęte w projekcie ustawy z dnia 29.12.2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw dotyczą bezpośrednio PZD, ROD i działkowców, Krajowy Zarząd PZD postanowił dokonać analizy prawnej ww. projektu ustawy i po konsultacji z Okręgami PZD, przedstawić Ministerstwu Klimatu i Środowiska swoje uwagi i wnioski, w celu zabezpieczenia interesów rodzinnych ogrodów działkowych oraz działkowców.

W tym celu, w dniu 5.01.2021 r. KZ PZD wystąpił do wszystkich Okręgów PZD z prośbą o zapoznanie się projektem ustawy i przedstawienie propozycji do rozwiązań prawnych dotyczących nieruchomości niezamieszkanych, do których zaliczają się rodzinne ogrody działkowe. Jednocześnie poinformował, że temat ten będzie przedmiotem posiedzenia KZ PZD, który przyjmie stosowne kierunki działań w tej sprawie.

W projekcie ustawy z dnia 29.12.2020 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zaproponowano m.in.:

  • podwyższenie w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi maksymalnych stawek opłat za wywóz śmieci z nieruchomości niezamieszkanych, w tym ROD. Obecnie stawka za wywóz worka 120 litrów nie może przekroczyć 18,19 zł, a pojemnika 1100 litrów - 58,20 zł. Po zmianach, maksymalna stawka za wywóz worka 120 litrów nie będzie mogła przekroczyć 23,65 zł, a pojemnika 1100 litrów - 216,76 zł (czyli wzrośnie blisko 4- krotnie). Maksymalne stawki opłat mają być również wyższe w przypadku pozostałych pojemności pojemników i worków (ok. 19 gr za litr)!
  • brak konieczności uzyskiwania pisemnej zgody właścicieli itd. nieruchomości niezamieszkanych, w tym ROD na jej włączenie do gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych. Obecnie, aby dany ROD mógł zostać włączony do gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych (czyli zacząć rozliczać się na podstawie deklaracji „śmieciowej” zamiast umowy z prywatną firmą lub przedsiębiorstwem komunalnym) zarząd ROD musi wyrazić pisemną zgodę. Po zmianach, taka pisemna zgoda nie będzie wymagana. ROD będzie automatycznie włączany do gminnego systemu (na podstawie uchwały rady miasta lub gminy o odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkanych). Aby wystąpić z gminnego systemu, zarząd ROD będzie musiał śledzić m.in. na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy informacje o uchwałach i przetargach, aby w wyznaczonym terminie złożyć oświadczenie, że chce wyłączyć się z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i rozliczać wywóz śmieci na podstawie umowy z prywatną firmą lub przedsiębiorstwem komunalnym.
  • wprowadzenie możliwości segregacji odpadów na mniej niż 5 frakcji albo uzyskania całkowitego zwolnienia z obowiązku segregacji odpadów komunalnych. Obecnie właściciele itd. nieruchomości zamieszkanych oraz niezamieszkanych, w tym ROD muszą segregować odpady komunalne najczęściej na 5 frakcji tj. 1) papier 2) metale i tworzywa sztuczne 3) szkło bezbarwne 4) szkło kolorowe i 5) bioodpady. Po zmianach, Minister Klimatu i Środowiska będzie mógł wydać zgodę na czasowe odstępstwo od selektywnego zbierania odpadów komunalnych, na określony czas. Decyzja będzie wydawana na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i dotyczyła nieruchomości w określonej gminie lub mieście.
  • utrzymano zwolnienie właścicieli itd. jednorodzinnych budynków mieszkalnych z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z zagospodarowywaniem bioodpadów m.in. w kompostownikach przydomowych. Natomiast, mimo licznych postulatów PZD, ROD i działkowców zgłaszanych w 2019 r. przy okazji poprzedniej nowelizacji ustawy „śmieciowej” nie wprowadzono analogicznego zwolnienia ROD z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z zagospodarowywaniem przez działkowców bioodpadów w kompostownikach ogrodowych.

  • umożliwiono miastom i gminom - po zapewnieniu technicznych możliwości identyfikacji odpadów komunalnych – rozliczanie odbioru odpadów komunalnych bezpośrednio z właścicielami itd. lokali w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Obecnie, w przypadku bloków, wywóz śmieci następuje na podstawie deklaracji „śmieciowych” składanych przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe. Po zmianach, ww. deklaracje mają składać poszczególni właściciele itd. lokali mieszkalnych. W praktyce oznacza to, że nie będzie obowiązywała w blokach zbiorowa odpowiedzialność za brak segregacji odpadów. Przy indywidualnym rozliczaniu wywozu odpadów, ci którzy segregują śmieci zapłacą mniej, a ci którzy nie segregują – więcej.

Mając na uwadze znaczenie projektowanych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dla funkcjonowania ROD i interesów działkowców, zachęcamy zarządy ROD do przedstawienia stanowisk ROD w zakresie proponowanych rozwiązań prawnych !

Ww. stanowiska prosimy przesyłać do jednostki krajowej PZD, na adres: sekretariat@pzd.pl. Zostaną one przeanalizowane i przekazane wraz z wystąpieniem KZ PZD do Ministra Klimatu i Środowiska.

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, dnia 7 stycznia 2021 r.