Komunikat
Krajowego Zarządu PZD
z dnia 7 maja 2020 roku
w sprawie bieżącej sytuacji w ROD podczas trwającego stanu epidemii

Krajowy Zarząd PZD, aby reagować i podejmować decyzje, które zminimalizują działkowcom i ich rodzinom negatywne skutki obowiązującej w kraju epidemii, na każdym posiedzeniu omawia, analizuje i ocenia bieżącą sytuację w ROD.

Na posiedzeniu w dniu 7 maja 2020 roku Krajowy Zarząd PZD zapoznał się z aktualną informacją przekazaną przez wszystkie Okręgi PZD dotyczącą sytuacji w ROD.

Z udzielonych informacji wynika, iż obecnie w ogrodach przeważają typowe sprawy związane z rozpoczęciem sezonu działkowego: uruchomienie wody, wywóz nieczystości i przeglądy urządzeń. Jak wynika z przekazanych informacji, w większości ogrodów zarządy ROD uruchomiły dostawy wody, co pozwala utrzymać uprawy na działkach.

Pewnym problem dla działkowców – zwłaszcza osób starszych - jest wnoszenie zaliczek na poczet opłat ogrodowych w formie przelewu bankowego z powodu niedostępności do bankowości elektronicznej i wieloletnich przyzwyczajeń. Jak wskazują zarządy ROD w niektórych przypadkach dochodzi również do pewnych nieprawidłowości we wnoszeniu zaliczek, bowiem wskazania KZ PZD interpretowane są przez działkowców, jako prawo do wnoszenia zaliczek w dowolnej kwocie. Zarządy ROD obawiają się natomiast, iż zaliczki w wysokości opłat ogrodowych ustalonych przez walne zebrania w 2019 roku mogą być niewystarczające na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania ROD wobec wzrostu kosztów usług. Dlatego niezwykle ważne jest, aby w tym trudnym czasie działkowcy  kierowali się zrozumieniem i odpowiedzialnością za swoje ogrody i wnosili zaliczki na poczet opłat ogrodowych. Pozwoli to utrzymać ich płynność finansową i regulowanie bieżących należności. Z informacji wynika również, iż z powodu mniejszej obecności działkowców w ogrodach zwiększyła się liczba włamań na działkach w ROD.

Zarządy ROD podejmują maksymalne działania, aby działkowcy otrzymywali aktualną informację o sytuacji w Związku i mogli w możliwie niezakłócany sposób korzystać ze swoich działek w ROD. Dlatego też, na tablicach informacyjnych publikowane są uchwały, komunikaty, stanowiska i apele Krajowego Zarządu PZD. Zarządy ROD starają się, tak organizować funkcjonowanie ogrodu i wprowadzać takie zabezpieczenia, aby możliwe było wnoszenie zaliczek na poczet opłat ogrodowych również w kasie ROD, tam gdzie warunki techniczne i organizacyjne na to pozwalają. Zarządy ROD również na bieżąco komunikują się z działkowcami za pomocą maili i telefonów. Zakładane są strony internetowe ogrodów w celu przekazywania aktualnych informacji. Niekiedy korzystają z pomocy służb porządkowych i sanitarnych  np. w przypadku odbywania kwarantanny na działce w ROD, przebywania na działce osób spoza ogrodu lub naruszania przez działkowców obostrzeń wprowadzonych przez władze państwowe.

Zarządy ROD w celu zapewniania funkcjonowania ROD odbywają swoje posiedzenia głównie zdalnie – on line. Oznacza to, że muszą podjąć wiele działań organizacyjnych i formalnych, aby podjęte decyzje zgodne były z obowiązującymi przepisami. Dlatego wydłużył się proces podejmowania niektórych decyzji.

Okręgi poinformowały Krajowy Zarząd PZD, iż samorządy, które w swoich budżetach przewidziały dotacje dla ROD, podtrzymują swoją wolę i nie rezygnują z tych działań. Niekiedy informują tylko, że pomoc dla ogrodów przesunięta zostanie w czasie. Jest to bardzo dobra informacja, bowiem oznacza, iż inwestycje i remonty w ROD finansowane z dotacji samorządowych będą mogły być zrealizowane.

Z informacji Okręgów PZD wynika, iż Okręgowe Zarządy PZD utrzymują stały kontakt telefoniczny i mailowy z członkami zarządów ROD. Służą wsparciem i pomocą m.in. podejmując interwencje w przypadku, gdy podejmowane są próby ograniczania praw działkowców do korzystania z działek w ROD. Mimo ograniczenia kontaktów bezpośrednich do okręgów przekazywane są dokumenty, w tym sprawozdania finansowe ROD. Załatwiane są bieżące sprawy ogrodów i działkowców.

Krajowy Zarząd PZD oceniając obecną sytuację w ROD stwierdza, że działkowcy i zarządy ROD wykazują się dużym zrozumieniem dla obecnej sytuacji, stosują się do wprowadzonych obostrzeń i zasad obowiązujących w ROD. Zarządy ROD mimo utrudnień wykonują swoje zadania i służą działkowcom, za co należą się im słowa uznania i podziękowania. Wierzymy, że ten wyjątkowo trudny czas niebawem skończy się i działkowcy  oraz zarządy ROD będą mogły normalnie funkcjonowania i korzystać z dobrodziejstw swoich działek w ROD.

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców