KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Z DNIA 25 MARCA 2021 ROKU

w sprawie stanu posiadania PZD

na dzień 31 grudnia 2020 r.

 

Na posiedzeniu w dniu 25 marca 2021 roku Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę w sprawie przyjęcia stanu posiadania ogrodów zrzeszonych w PZD.

Informacje dotyczące stanu posiadania przesłane zostały do jednostki krajowej od wszystkich 26 okręgów w formie ankiet, na podstawie których zestawiono dane. Na dzień 31 grudnia 2020 r. Polski Związek Działkowców zarządza 4 601 ROD. Ogrody te zajmują powierzchnię 40 186,7652 ha. Liczba działek w ROD wynosi 905 900.

Zmiana w stosunku do roku ubiegłego nastąpiła w odniesieniu do ilości ROD – zmniejszenie o 13, w odniesieniu do powierzchni ROD - zmniejszenie o 61,3908 ha. Natomiast zwiększyła się o nieco 18 ha, w stosunku do roku ubiegłego, powierzchnia pod działkami, co wskazuje, że Zarządy ROD zagospodarowują tereny dotychczas nieurządzone a także przeznaczają np. tereny ogólne na urządzenie działek rodzinnych. Ma to związek z większym zapotrzebowaniem społeczeństwa na działki, szczególnie widocznym od początku wystąpienia pandemii.

Przeprowadzona analiza stanu posiadania wykazała, że na zachodzące zmiany w ilości ogrodów wpłynęły przede wszystkim połączenia mniejszych ogrodów, a na zmianę powierzchni - likwidacje części ROD.

Powyższe dane są bardzo ważne dla Związku i przekazywane do Głównego Urzędu Statystycznego, a także publikowane corocznie w Biuletynie Informacyjnym PZD, dzięki czemu całe społeczeństwo na czele z władzami są zorientowane w sytuacji PZD.

KRAJOWY ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Warszawa, dnia 25 marca 2021 r.