Krajowy Zarząd PZD już w lutym br. zwrócił się do wszystkich zarządów ROD o pilne podjęcie przygotowań do walnych zebrań sprawozdawczych (konferencji delegatów) ROD mając na względzie, że tylko dobre przygotowanie do walnego zebrania (konferencji delegatów) zarządu ROD prowadzone od początku bieżącego roku, umożliwi zarządowi ROD, niezwłocznie i sprawne przeprowadzenie zebrania (konferencji), gdy poprawi się sytuacja epidemiczna. Gdy tylko Rada Ministrów zniosła obostrzenia, Krajowy Zarząd PZD uchwałą nr 102/2022  z dnia 15 marca 2022r. zadecydował o przywróceniu możliwości odbywania walnych zebrań (konferencji delegatów) w ROD od dnia 15 marca 2022 r. Krajowy Zarząd PZD po niemal miesiącu od rozpoczęcia odbywania walnych zebrań ocenił przygotowania do nich OZ i zarządów ROD na podstawie informacji uzyskanych z Okręgów PZD. Z przekazanych informacji wynika, że stan przygotowań do walnych zebrań jest zaawansowany. Wszystkie Okręgowe Zarządy powołały zespoły do obsługi walnych zebrań sprawozdawczych,  a 23 przeszkoliły ich członków. W skład zespołów powołani zostali członkowie okręgowych zarządów, okręgowych rad i okręgowych komisji rewizyjnych, jak również pracownicy Biur Okręgów, aktywni prezesi zarządów ROD. OZ przykładają dużą wagę do dobrego przygotowania członków zespołów do obsługi walnych zebrań, bo te osoby mają ogromy wpływ na prawidłowy przebieg walnego zebrania. Łącznie w skład zespołów do obsługi walnych zebrań powołano w całym kraju 943 osoby, w tym 787 członków Okręgowych Rad i Okręgowych Komisji Rewizyjnych, 111 pracowników biur oraz 45 aktywnych prezesów zarządów ROD. W 3 okręgach nie odbyły się narady i szkolenia dla zarządów ROD i komisji rewizyjnych ROD w sprawie przygotowań i przeprowadzenia walnych zebrań (konferencji delegatów), bowiem uznano, że przeprowadzenie szkoleń niosłoby zbyt duże ryzyko z uwagi na ryzyko zarażenia. Te okręgi udzielały porad i informacji w formie porad telefonicznych, e-mailowych oraz na indywidualnych spotkaniach z członkami zarządów.  22 okręgi uznały, że sytuacja epidemiczna jest na tyle bezpieczna, że można przeprowadzić szkolenia, tym bardziej, że w poprzednich dwóch latach epidemia w dużo większym stopniu utrudniała przeprowadzenie szkoleń lub rzeczywiście uniemożliwiała. Frekwencja, o której informowały okręgi, była przeważnie wyższa niż w poprzednich latach Zarządy przygotowując zebrania korzystają z wytycznych przyjętych przez Krajowy Zarząd PZD uchwałą nr 46/2022 z dnia 10 lutego 2022. Ułatwieniem dla zarządów jest broszura pt. „Wytyczne  dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych i konferencji delegatów w roku 2022” oraz wzory druków do przeprowadzenia zebrań. Krajowy Zarząd PZD  wydrukował także na swój koszt zawiadomienia na walne zebrania  dla każdego członka PZD w formie kartki pocztowej. Do dnia 6 kwietnia 2022 roku odbyło się 215 zebrań (4,67%),. Okręgi oceniły, że dotychczasowe zebrania były dobrze przygotowane, przebiegły bez problemów i spełniły zadania statutowe. Krajowy Zarząd PZD przypomina, że Zgodnie z treścią § 58 ust. 2 Statutu PZD wszystkie walne zebrania (konferencje delegatów) ROD powinny się odbyć do dnia 15 maja 2022 r. Odstępstwa od tego terminu, dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą okręgowego zarządu wyrażoną w formie uchwały.   Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców

ZRS