KOMUNIKAT

KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD

z dnia 19 sierpnia 2020 roku

W SPRAWIE NISKOOPROCENTOWANYCH POŻYCZEK DLA ROD

 

Krajowy Zarząd PZD informuje o możliwości skorzystania z niskooprocentowanych pożyczek z Funduszu Pracy, będącym w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej. Powyższą możliwość daje art. 15 zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Pożyczka może być udzielona m.in. na opłacenie podatków, składek, czy kosztów wynajmu lokalu.

Zasady udzielania pożyczki:

  • Pożyczka udzielana jest organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020 r.
  • Działalność nie może być zawieszona przynajmniej w jednym z wymienionych dni: 29 lutego 2020 r., lub 31 marca 2020 r.
  • Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 5 000 zł i jest udzielana jednorazowo.
  • Stałe oprocentowanie wynosi 0,005 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP w skali roku.
  • Okres spłaty pożyczki – nie dłużej niż 12 miesięcy.
  • Rozpoczęcie spłaty pożyczki – po trzymiesięcznym okresie karencji.
  • Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, jeśli organizacja będzie prowadziła swoją działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
  • Wniosek o pożyczkę należy składać do powiatowego urzędu pracy terytorialnie właściwego ze względu na siedzibę ROD, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP.
  • Wnioski można składać drogą elektroniczną lub w  formie papierowej.
  • Do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentacji oraz umowę, której wzór znajduje się na stronie internetowej.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z „Zasadami ubiegania się o środki Funduszu Pracy na uzyskanie pożyczki dla organizacji pozarządowej”, które dostępne są na stronie internetowej https://pliki.praca.gov.pl/Tarcza_antykryzysowa/15zzda_pozyczki_org/15zzda_zasady_v1_24.06.2020.pdf

Szczegółowe informacje o możliwość ubiegania się o wsparcie dostępne są na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy oraz na stronie www.praca.gov.pl. w zakładce Tarcza Antykryzysowa.

 

KRAJOWY ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

 

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2020 r.