W dniu 10 sierpnia 2021 r. odbyło się X posiedzenie Krajowej Rady PZD, po jubileuszowych posiedzeniach VIII i IX, było to posiedzenie nakierowane na realizację obowiązków statutowych. Posiedzeniu przewodniczył i prowadził Prezes PZD – Pan Eugeniusz Kondracki.

W pierwszej kolejności, po przyjęciu porządku obrad, Pan Prezes Eugeniusz Kondracki zaproponował, aby Krajowa Rada PZD podjęła decyzję w sprawie uzupełnienia składu organu w związku z występującymi wakatami. Na mocy uchwały nr 1/X/2021 nowym członkiem Krajowej Rady PZD został Pan Ryszard Gurtiaków – Skarbnik Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku.

Następnie Pan Prezes Eugeniusz Kondracki podkreślając ogrom prac wykonanych przez organy PZD w minionym roku przedstawił sprawozdanie z działalności Krajowej Rady PZD i Krajowego Zarządu PZD za 2020 rok. Następnie sprawozdanie finansowe Jednostki Krajowej PZD przedstawiła Główna Księgowa Jednostki Krajowej PZD – Pani Mirosława Marks, a przedstawione informacje potwierdził Skarbnik PZD – Pan Piotr Gadzikowski. Sprawozdania z działalności ww. jednostek i sprawozdanie finansowe zostały zbadane przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD. O wynikach badania uczestników posiedzenia poinformowała Przewodnicząca KKR PZD – Pani Maria Fojt, która w imieniu KKR PZD przedstawiła wniosek do Krajowej Rady o zatwierdzenie przygotowanych sprawozdań.

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie i przyjęcia sprawozdania finansowego całego Polskiego Związku Działkowców za 2020 rok. Sprawozdanie finansowe Związku na prośbę Pana Prezesa szczegółowo przedstawiła Pani Mirosława Marks – Główna księgowa JK PZD. Następnie dodatkowe wyjaśnienia do sprawozdania finansowego Związku w kontekście wydarzeń 2020 roku i nadzwyczajnej sytuacji przedstawił Skarbnik PZD – Pan Piotr Gadzikowski. Ocenę sprawozdania finansowego PZD przedstawiła Przewodnicząca KKR PZD – Pani Maria Fojt, która w imieniu Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD, złożyła również wniosek do Krajowej Rady PZD o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Związku za rok 2020.

Kolejny punktem porządku obrad było przedstawienie i przyjęcie planu pracy na 2020 rok. Pan Prezes Eugeniusz Kondracki przypomniał, że przedmiotowy plan został zatwierdzony przez Krajowy Zarząd PZD i już jest realizowany. Plan pracy wzorem lat ubiegłych i z uwagi na nieprzewidywalność zadań do realizacji przez jednostki PZD wynikających z dynamicznie rozwijającej się sytuacji wynikającej z pandemii oraz projektowanych zmian prawa powszechnie obowiązującego, podobnie jak w poprzednich latach ma charakter dokumentu otwartego. Pan Prezes przypomniał, że jednym z głównych zadań jest kontynuacja prac nad nowelizacją Statutu PZD, który wymaga gruntownych zmian i dostosowania do bieżącej sytuacji, jak również uwzględnienia sytuacji wynikającej z pandemii. Krajowa Komisja Rewizyjna PZD pozytywnie zaopiniowała plan pracy przyjęty na 2021 r. Następnie zaprezentowany został i pozytywnie zaopiniowany przez KKR PZD preliminarz finansowy PZD na 2021 r.

Zagadnieniem przedstawionym i szeroko dyskutowanym w trakcie posiedzenia był przebieg kampanii walnych zebrań sprawozdawczych ROD w 2021 r., który przedstawiła Pani Zofia Rut-Skórzyńska. Następnie Pan Prezes Eugeniusz Kondracki przypomniał o kluczowych kwestiach i o tym, że w dniu dzisiejszym najważniejszym zadaniem wszystkich struktur PZD jest doprowadzenie do odbycia walnych zebrań we wszystkich rodzinnych ogrodach działkowych. Pan Prezes wskazał, że aktualnie nie ma żadnego uzasadnienia do tego, aby walne zebrania nie mogły się odbyć we wszystkich ogrodach do dnia 31 sierpnia 2021 r., gdyż stworzone zostały ku temu wszelkie niezbędne warunki i przygotowane zostały propozycje rozwiązań dla wszystkich ROD. Krajowa Rada PZD zapoznała się również ze sprawozdaniem z realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2020 roku, które przedstawiła Pani Agnieszka Rudawska z WGG. W trakcie posiedzenia oceniona została ponadto działalność medialna struktur PZD, wskazującą na rosnące zapotrzebowanie na prowadzenia rzetelnie aktualizowanych stron internetowych rodzinnych ogrodów działkowych, a także zwiększoną aktywność i zainteresowanie mediów ogrodami działkowymi.

Krajowa Rada PZD dokonała rejestracji regulaminów Okręgowych Rad PZD w Zielonej Górze oraz w Elblągu, a ponadto zdecydowała o nadaniu sztandaru dla ROD „Górki Ustowskie” w Szczecinie.

MJ