W latach 2020 oraz 2021 epidemia COVID-19 utrudniała przeprowadzenie walnych zebrań w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Niemniej jednak organy PZD znalazły rozwiązania pozwalające w wyjątkowych okolicznościach przygotować i przeprowadzić kampanię walnych zebrań.

Okręg Łódzki PZD każdego roku traktuje temat walnych zebrań priorytetowo.
Od początku roku rozpoczął przygotowania do kampanii. W dniu 7 lutego 2022 roku w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się pierwsze stacjonarne spotkanie z zarządami ROD.  Natomiast od 22 lutego br. zorganizowano cykl narad w trybie online dla zarządów ROD, na których omawiano m.in. prawidłowe przygotowanie walnych zebrań w ogrodach. Spotkania odbywały się za pośrednictwem programu MS Teams.

 

Tabela poniżej ilustruje ilościowe zestawienie przeprowadzonych narad.

 

Narada Ilość zaproszonych ROD Ilość ROD uczestniczących w naradach
7.02 31 24
21.02                    godz. 18-20                         29 22
22.02                   godz. 18-20 22 20
22.02                   godz. 18-20 29 19
23.02                godz.17-19 26 22
24.02                    godz. 18-20 20 18
14.03                   godz. 18-20 58 43
15.03                    godz. 11-13 39 24
15.03                   godz. 18-20 46 32
Razem 300 224

 

Na posiedzeniu w dniu 22 marca br. Okręgowy Zarząd Łódzki PZD podjął uchwałę nr 23/2022 w sprawie walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2022 roku, którą powołał 51 osobowy zespół do obsługi walnych zebrań. W skład osobowy powołanego zespołu weszli członkowie organów okręgowych tj. Okręgowego Zarządu, Okręgowej Rady Łódzkiej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, prezesi zarządów ROD oraz pracownicy biura. Do zadań tego zespołu w szczególności należało:

- nawiązywanie bezpośredniego kontaktu z przyporządkowanymi do obsługi zarządami ROD i uzgodnienie kalendarza tych zebrań,

- udzielenie pomocy fachowej w zakresie merytorycznego przygotowania dokumentów, a w szczególności projektów uchwał dotyczących opłat ogrodowych
i planowanych zamierzeń inwestycyjnych lub remontowych,

- nadzór nad przygotowaniem przez dany zarząd ROD na piśmie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności za 2019 rok, pisemnego sprawozdania
z działalności komisji rewizyjnej ROD w 2019 roku oraz oceny działalności zarządu ROD za 2019 rok wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania. Listy obecności na walnych zebraniach członków PZD zgodnej z aktualnym rejestrem prowadzonym przez zarząd ROD,

- czuwanie nad przebiegiem zebrania zgodnym z zatwierdzonym regulaminem, porządkiem obrad oraz statutem PZD i innymi przepisami związkowymi, podejmowanie interwencji w razie zaistnienia konieczności,

-przedstawienie aktualnych problemów Związku i Rodzinnych Ogrodów Działkowych, działań na rzecz ogrodów i działkowców, zadań i roli organów Związku w służbie działkowców.

W celu zapewnienia sprawnej organizacji i przeprowadzenia kampanii walnych zebrań sprawozdawczych już 23 marca 2022 roku przeprowadzono w trybie zdalnym szkolenie dla tych osób.

W szkoleniu uczestniczyło 39 osób, 7 osób usprawiedliwiło swoją nieobecność. Tematem narady były następujące kwestie:

- przedstawienie aktualnej sytuacji wokół ogrodów i PZD.

- prawidłowe stosowanie zapisów ustawy o ROD, statutu PZD i przepisów związkowych w zakresie przygotowania, zwołania i przebiegu walnego zebrania.

Tak jak w latach poprzednich tak i w roku bieżącym w procesie przygotowań i organizacji walnych zebrań sprawozdawczych w ROD pomocne były wytyczne określające zasady odbywania wlanych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2022 roku dla zarządów ROD i komisji rewizyjnych ROD oraz wzorów druków do przeprowadzenia tych zebrań przyjęte uchwałą nr 46/2022 Krajowego Zarządu PZD z dnia 10 lutego 2022 roku.

W marcu bieżącego roku sytuacja epidemiczna w kraju pozwoliła na zniesienie obostrzeń, przez Radę Ministrów.  W związku z powyższym Krajowy Zarząd PZD uchwałą nr 102/2022 zdecydował o przywróceniu możliwości odbywania walnych zebrań / konferencji delegatów w ROD od dnia 15 marca 2022 do 15 maja 2022 roku.

W Okręgu Łódzkim kampania walnych zebrań mimo przygotowań od początku roku  rozpoczęła się od kwietnia i nadal trwa.  Do dnia 2 lipca 2022 roku na 300 walnych zebrań jakie powinny zostać przygotowane, odbyło się 290 oraz 2 nadzwyczajne walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w ROD „Konwalia” w Mokrej Prawej oraz „Szafirek” w Łęczycy oraz 1 Konferencja Delegatów w ROD „Poranek” w Łodzi.

 

 

 

Tabela poniżej przedstawiania ilościowe zestawienie odbytych zebrań / konferencji delegatów

 

Formuła zebrań Liczba [%]
walne zebrania 292 97,34
konferencja delegatów 1 0,33

 

Najwięcej walnych zebrań odbyło się od 1 do 15 maja 2022 roku i było ich, 157 co stanowi 52,33%. Po terminie statutowym tj. po 15 maja odbyły się łącznie 64 walne zebrania.  W czterech przypadkach zarządy ROD nie wystąpiły do Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD o zgodę na odbycie walnego zebrania po terminie statutowym tj. ROD „Aronia” w Tuszynie, ROD „Malwa” w Konstantynowie Łódzkim, ROD „Rozkwit” w Sieradzu, ROD im. Rutkowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Tabela poniżej przedstawia całościowe zestawienie odbytych walnych zebrań sprawozdawczych/ konferencji delegatów w ROD w poszczególnych miesiącach.

 

  Odbyte Walne zebrania w ROD - zgodna OZŁ PZD na odbycie zebrań po terminie statutowym Brak zgody OZŁ na odbycie walnego zebrania po terminie statutowym Konferencje Delegatów SUMA [%]
marzec 0 0 0 0 0
kwiecień 72 0 0 72 24,00
od 1 do 15 maja 157 0 0 157 52,33
od 15 do 31 maja 31 2 1 35 11,67
czerwiec 25 2 0 27 9,00
do 2 lipca 2 0 0 2 0,67
RAZEM 287 4 1 293 97,67

 

W trzech rodzinnych ogrodach działkowych zarządy ROD wystąpiły o zgodę na odbycie walnych zebrań w lipcu br. tj. ROD „Bławatek” w Łyszkowicach, ROD „Miflex” w Kutnie oraz im. Świerczewskiego w Krośniewicach.

Na uwagę zasługuje fakt, że nadal w 4 ogrodach nie są ustalone terminy walnych zebrań tj. w ROD im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Łęczycy oraz „19 Stycznia-TOS” w Pabianicach członkowie zarządu tych ROD złożyli rezygnacje z mandatu członka organu ROD. W ogrodzie „Bohaterów Walk nad Bzurą” w Łęczycy Okręgowy Zarząd Łódzki w dniu 4 lipca 2022 roku powołał zarząd komisaryczny, który został zobowiązany do przygotowania walnego zebrania. W dwóch ogrodach „Na Stoku” w Przedborzu oraz „Emit” w Żychlinie mimo wielokrotnej próby skontaktowania się z zarządem ROD nie ustalono konkretnego terminu walnego zebrania.

Praktycznie kampania walnych zebrań w Okręgu Łódzkim PZD odbyła się w kwietniu i maju. Tym bardziej na uznanie zasługuje fakt obsłużenia aż 267 (89%) zebrań przez członków Zespołu do ich obsługi. Frekwencja na walnych zebrań była niższa niż w latach ubiegłych. Najniższą odnotowano w ROD „Słoneczna Polana” w Piotrkowie Trybunalskim 5, 3% ( 822 członków PZD), w ROD „Krokus” w Bełchatowie 6, 5%
( 190 członków PZD), w ROD „Irys” w Łęczycy 6, 7% ( 511 członków PZD) w ROD „Księży Młyn” w Łodzi 7% ( 1172 członków PZD) w ROD „Czeremcha” w Poddębicach 7, 5% ( 452 członków PZD), w ROD „Wapienniki” w Tomaszowie Mazowieckim 9, 00% ( 550 członków PZD) oraz w ROD „Osa” w Osse 8, 3% ( 386 członków PZD).  Najwyższa była w ROD „Ariadna” w Łodzi 80, 36% (56 członków PZD), ROD „Justynka” w Justynowie 84% ( 12 członków PZD) ROD „Irys” w Prawdzie 80% ( 15 członków PZD) ROD „Lendos” w Konstantynowie Łódzkim 75, 75% ( 33 członków PZD) ROD „Relaks” w Aleksandrowie Łódzkim 72, 63% ( 95 członków PZD). Średnia frekwencja walnych zebrań wyniosła 27, 27% uprawnionych do uczestnictwa członków PZD. Zebrania głównie odbyły się w drugim terminie (267). W jednym z materiałów nie został załączony protokół komisji mandatowej ( ROD Stoczek” w Stoczkach). Tylko w 17 ogrodach odbyło się walne zebranie w pierwszym terminie.

Na konferencji delegatów członków PZD ROD „Poranek” w Łodzi frekwencja wyniosła 72,70%.

 

Tabela poniżej pokazuje zestawienie najwyższej i najniższej frekwencji w poszczególnych powiatach województwa łódzkiego.

 

L.p. Nazwa powiatu Ilość ROD Ilość materiałów z WZ/KD Pierwszy termin Drugi Termin ROD z najwyższa frekwencja % ROD z najniższą frekwencją %
1 bełchatowski 7 7 0 7 Poziomka Bełchatów 21,80 Krokus Bełchatów 6,50
2 brzeziński 2 2 0 2 Tulipan Brzeziny 35,59 Bratek Brzeziny 34,80
3 kutnowski 17 14 0 14 Meliorant Zawady 48,80 Złota Róża Kutno 14,92
4 łaski 4 4 0 4 Przyszłość Gorczyn 40,90 Pierwiosnek Łask 10,00
5 łęczycki 4 3 0 3 Szafirek Łęczyca 23,57 Irys  Łęczyca 6,70
6 łowicki 5 4 0 4 Dąbrówka Łowicz 26,00 I Dywizji Kościuszkowskiej  Łowicz 10,00
7 łódzki 98 95 3 92 Ariadna Łódź 80,36 Księży Młyn Łódź 7,00
8 łódzki wschodni 18 18 4 14 Justynka Justynowie 84,00 Wełna Romanów 17,60
9 opoczyński 4 4 0 4 Jagoda Mroczków 34,60 Błonie Opoczno 19,90
10 pabianicki 24 23 3 20 Lendos Konstantynów Łódzki 75,75 Wiosenka Pabianice 11,40
11 pajęczański 2 2 0 2 Stokrotka Działoszyn 16,90 Borowik Działoszyn 28,00
12 piotrkowski 18 17 0 17 Nasze Zdrowie Piotrków Trybunalski 48,00 Słoneczna Polana Piotrków Trybunalski 5,30
13 poddębicki 3 3 0 3 U Bogumiła Uniejów 38,30 Czeremcha Poddębice 7,50
14 radomszczański 6 5 1 4 Danuta Radomsko 64,00 Tulipan Radomsko 12,50
15 rawski 6 5 0 5 VIS Rawa Mazowiecka 45,00 Narcyz Rawa Mazowiecka 27,00
16 sieradzki 12 11 0 10 Jeziorko Sieradz 61,80 Żwirek Sieradz 12,70
17 skierniewicki 7 7 0 7 Poziomka Skierniewice 37,00 im. Kotowskiego Skierniewice 15,00
18 tomaszowski 14 14 1 13 Nad czarną Tomaszów Mazowiecki 59,00 Wapienniki Tomaszów Mazowiecki 9,00
19 wieluński 5 5 0 5 Lasek Wieluń 23,90 Relaks Wieluń 14,80
20 wieruszowski 2 2 0 2 Leśna Polana Pieczyska 29,00 22 Lipca Wieruszów 10,00
21 zduńskowolski 12 12 1 11 im. Złotnickiego Zduńska Wola 60,00 Kolejarz Karsznice Zduńska Wola 15,40
22 zgierski 30 28 4 24 Relaks Aleksandrów Łódzki 72,63 Osa Osse 8,03
RAZEM 300 285 17 267

 

Okręg Łódzki PZD mimo przypomnienia zarządom ROD o obowiązku przekazania w ciągu 14 dni od dnia walnego zebrania materiałów z walnego zebrania nadal nie otrzymał dokumentów od 6 ROD („Adamówek „ w Ozorkowie, „Milenium” w Łodzi, im. Mireckiego w Łodzi, im. Rutkowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, „Storczyk” w Białek Rawskiej, „Wilanów” w Łodzi).  Ponadto dwa ogrody „Przytorze” w Zgierzu oraz „Konwalia”
w Sieradzu odbyły zebrania dniu 2 lipca 2022r i na dzień sporządzania informacji nie dostarczyły dokumentów.

Najczęściej podnoszonymi problemami w dyskusji na walnych zebraniach są wysokie opłaty za śmieci, brak segregacji odpadów przez działkowców, mimo, że to wynika z obowiązku ustawowego, zasady wjazdu na teren ROD, korzystanie z wody i energii elektrycznej w ROD w okresie jesienno-zimowym, inwestycje na ogrodzie oraz utrzymanie czystości i porządku na terenach wspólnych ROD. Duże zainteresowanie wśród działkowców wywołała informacja o możliwości pozyskiwania środków dla ROD z funduszy unijnych będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Działkowcy pytali o możliwości skorzystania z dotacji unijnych oraz o obowiązek zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw.

Pod adresem KZ PZD zgłoszono wnioski o zwiększenie uprawnień zarządów ROD i możliwość karania działkowców, którzy nie przestrzegają Regulaminu ROD, w tym nie posiadają kompostowników lub zwlekają z opłatą ogrodową również o pomoc w sprawie pozyskiwania środków unijnych. Pod adresem Okręgu padały wnioski o przyznanie dotacji do prowadzonych inwestycji oraz o przeprowadzenie szkoleń dla zarządów ROD i Komisji Rewizyjnych ROD w trybie stacjonarnym. Z protokołów z walnych zebrań oraz informacji z obsługi zebrań wynika, że zebrania przebiegały spokojnie.

W nielicznych przypadkach w zebraniach wzięli udział przedstawiciele z gminy z Wydziału Środowiska i Gospodarki Wodnej, Straży Miejskiej, pracownik sklepu OBI.

W związku z obowiązkiem monitorowania zarówno przebiegu jak i wyników walnych zebrań/konferencji delegatów w ROD Okręgowy Zarząd Łódzki PZD uchwałą nr 129/2022 z dnia 8 czerwca 2022 roku powołał 5-osobowy zespół do zbadania dokumentacji z walnych zebrań w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jego zadaniem jest analiza przekazanych przez Zarządy ROD i członków Zespołu do obsługi walnych zebrań dokumentów ROD i opracowanie informacji zawierającej ocenę własną i wnioski wraz z propozycjami działań, jakie należy podjąć na podstawie statutu PZD. Prace zespołu nadal trwają. Do chwili obecnej nie zostały przedstawione żadne wnioski o stwierdzenie nieważności uchwał walnych zebrań czy ponowne zwołanie zebrania.

Okręgowa Rada Łódzka

Polskiego Związku Działkowców

Łódź, dnia 7 lipca 2022 roku