W dniu 3 czerwca 2020 r. w trwającej niewiele ponad pół roku kadencji odbyło się XIX posiedzenie Krajowego Zarządu PZD. Posiedzeniu przewodniczył Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki, a ponadto posiedzenie odbyło się z udziałem Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD – Pani Marii Fojt. Po raz kolejny prace Krajowego Zarządu PZD prowadzone były w trybie online z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Posiedzenie poświęcone było przygotowaniu i przyjęciu tematyki najbliższego posiedzenia Krajowej Rady PZD oraz bieżącym sprawom Związku. Planowane od długiego czasu posiedzenie Krajowej Rady PZD nie odbyło się dotychczas ze względu na sytuację epidemiczną i obowiązujący zakaz zgromadzeń oraz związane z tym ryzyka i utrudnienia w przemieszczaniu się na terenie kraju. Krajowy Zarząd PZD zdecydował ostatecznie, że posiedzenie Krajowej Rady PZD nie może być dłużej odkładane i po raz pierwszy w historii PZD odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Posiedzenie zostało zaplanowane i zwołane na dzień 9 czerwca 2020 r.

Krajowy Zarząd PZD po raz kolejny zajął się głównie sprawą funkcjonowania struktur Związku w ciągle obowiązującym stanem epidemii. Dlatego też KZ PZD zdecydował o przyjęciu uchwały nr 143/2020 w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii. Uchwała ta określa najnowsze zasady funkcjonowania Związku i rodzinnych ogrodów działkowych w dynamicznie zmieniającej się sytuacji związanej ze stanem epidemii. Na mocy tego dokumentu uchylona została również obowiązująca do tej pory uchwała nr 71/2020, która w zakresie funkcjonowania struktur PZD w okresie epidemii wprowadzała znacznie dalej idące restrykcje i ograniczenia.

W kontekście funkcjonowania struktur Związku w tym w szczególności możliwości i zasad organizacji i przeprowadzenia walnych zebrań, Krajowy Zarząd PZD przeprowadził szeroką dyskusję nad proponowanymi koncepcjami rozwiązań tej trudnej i niejasnej dla zarządów ROD i działkowców sytuacji. Ostatecznie KZ PZD zdecydował o przedstawieniu tych koncepcji pod obrady Krajowej Rady PZD.

Ponadto KZ PZD podsumował aktualny stan i wyniki realizacji przyjętego „Programu budowy siedzib dla zarządów ROD”, a dodatkowo zajął się bieżącymi sprawami likwidacji i regulacji prawnych gruntów ROD oraz rozpatrzeniem wniosków ROD w sprawach pożyczek i dotacji.

Ze względu na ilość spraw, których omówienie jak również rozstrzygnięcie jest konieczne, członkowie Krajowego Zarządu PZD zdecydowali o konieczności obycia kolejnego posiedzenia na dzień przed posiedzeniem Krajowej Rady PZD w dniu 8 czerwca 2020 r.

MJ