27 maja 2022r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła konkurs na nabór wniosków o przyznanie grantów (dotacji unijnych) w ramach projektu „ Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągniecia celu strategicznego, jakim jest ochrona i poprawa, jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniając się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez realizacje celów operacyjnych, tj.: przeciwdziałanie spadkowi bioróżnorodności biologicznej, poprawa, jakości życia ludzi dzięki zapewnieniu lepszego stanu środowiska, zwiększenia wartości ekosystemów jakimi również są rodzinne ogrody działkowe.

Przedmiotem konkursu jest przyznanie grantów na dofinansowania projektów, które najbardziej przyczyniają się do rozwoju zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych w częściach wspólnych np.: utworzenie łąki kwietnej, założenie pasieki, utworzenie hotelu dla ptaków, zakup kompostownika lub urządzenia do rozdrabniania gałęzi czy zlecenie wykonania planu zagospodarowania ogrodu. W pewnym zakresie, (jako uzupełnienie) mogą również zostać sfinansowane zadania związane z infrastrukturą ogrodową np.: zagospodarowanie, rekultywacja terenów ROD dotychczas nieużytkowanych, budowa tężni na terenach ogrodów, siłowni plenerowych, placów zabaw dla dzieci, modernizacja budynków oraz wszelkiego rodzaju remonty odbywające się na terenach wspólnych ROD-ów.

Ważną również informacją dotycząca projektu jest to, że do pozyskania grantu nie jest wymagany wkład własny ROD oraz, że zadania finansowe z grantu nie mogą być współfinansowane z innych środków publicznych.  Istotne jest również to, że jeśli ROD zaplanuje zadania na wyższą wartość niż kwota grantu wówczas różnicę ponad wysokość grantu będzie musiał pokryć ze środków własnych.

Uprawnionym do składania wniosków o przyznanie grantu i udziału w konkursie są stowarzyszenia ogrodowe w tym Polski Związek Działkowców. Kwota przyznana na granty wybrane w konkursie wynosi 47 mln zł. Wartość grantu dla jednego Rodzinnego Ogrodu Działkowego wynosi nie mnie niż 100 000 zł ( przy większych ROD do 150 000 zł). Konkurs jest podzielony na etapy miesięczne trwające od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca, z wyjątkiem etapu, który trwa od 30 maja 2022r. do 30 czerwca 2022r.

Pozyskanie środków i przeprowadzenie inwestycji finansowych z dotacji jest skomplikowanym procesem, a jednocześnie ma duże znaczenie dla ROD, jako program pilotażowy. Polski Związek Działkowców przez kilka miesięcy brał udział w procesach związanych z konkursem i zabiegał o wypracowanie założeń i przygotowanie dokumentów konkursowych zgodnych z interesem PZD, ROD i działkowców.

Odbyło się wiele spotkań i rozmów z przedstawicielami Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa celem przyjęcia rozwiązań uwzględniających potrzeby ogrodów zarówno na szczeblu Jednostki Krajowej Polskiego Związku Działkowców jak i Okręgu Łódzkiego.

Dnia 26 czerwca 2022 r. odbyło się spotkanie w siedzibie Okręgu Łódzkiego w Łodzi z przedstawicielami Łódzkiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa, w którym uczestniczyli przedstawiciele i pracownicy Okręgu Łódzkiego, na którym szczegółowo zostały omówiony tryb przyjmowania wniosków oraz sposób ich oceniania. Spotkanie zakończyło się w miłej atmosferze z życzeniami z obu stron owocnej współpracy.

Ponadto, Polski Związek Działkowców opracował cały system udziału struktur PZD w konkursie, w szczególności, w dniu 31 maja 2022r. odbyło się posiedzenie Krajowego Zarządu PZD, który przyjął : uchwały określające sposób reprezentacji PZD w konkursie, w tym zakres i sposób ustanawiania pełnomocników (Uchwała nr 246/2022i 247/2022) oraz zasady udziału PZD w konkursie (uchwała nr 243/2022). 1 czerwca 2022r. natomiast odbyło się posiedzenie Krajowej Rady PZD, która podjęła decyzje o przystąpieniu PZD do konkursu i zachęciła wszystkie zarządy ROD do zapoznania się z dokumentami konkursowymi i wzięcia udziału w konkursie (uchwała nr 1/XIV/2022) oraz kreśliła tryb realizacji remontów w ROD w związku ze szczególnymi zasadami konkursowymi (Uchwała nr 2/XIV/2022). Równocześnie na stronach internetowych zarówno Jednostki Krajowej jak i Okręgów zostały umieszczone wzory wniosków do wypełnienia oraz podręcznik wnioskodawcy, który ma za zadanie w sposób przystępny omówić problemy, jakie mogą zasinieć przy wypełnianiu wniosku. Przeszkoleni zostali również pracownicy Okręgu, którzy służą pomocą zarówno telefonicznie jak również można się umówić na spotkanie
i na bieżąco omówić zaistniałe kwestie.

Projekt Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa został uruchomiony w dniu 31.05.2022r. i będzie trwał maksymalnie do 31.08.2023r. W tym czasie ROD będzie musiał zrealizować wszystkie etapy projektu- od złożenia wniosku o grant podpisanie umowy o grant, realizacje zadań, ich odbiory aż do końcowego rozliczenia projektu. Niedotrzymanie terminu końcowego projektu może wiązać się z koniecznością zwrotu przyznanych środków grantowych.

Udział Polskiego Związku Działkowców będzie odbywał się za pośrednictwem pełnomocników substytucyjnych (przedstawicieli zarządów ROD), którym pełnomocnicy okręgowi (przedstawiciele OZ PZD) udzielą pełnomocnictwa do m.in. złożenia wniosku o przyznanie grantu, udziału w konkursie – w ocenie formalnej i merytorycznej wniosków, podpisania umowy o powierzenie grantu, nadzorowania realizacji zadań konkursowych, uzyskiwania i rozliczania płatności, a po zakończeniu inwestycji – prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych. Pełnomocnicy substytucyjni PZD maja otrzymać pomoc od OZ PZD.

Wsparcia merytorycznego w przygotowaniu dokumentów i podejmowaniu działań w konkursie udzielają pełnomocnicy okręgowi, ale również opiekunowie – pracownicy OZ PZD o różnych specjalizacjach, którzy zostali przeszkoleni przez KZ PZD na naradach, które odbyły się 20 maja 2022r., i 1 czerwca 2022r.

Polski Związek Działkowców cały czas realizuje zadania mające na celu upowszechnianie, promocje i przyswojenie zasad konkursu wśród ROD, aby mogły z niego skorzystać w jak największym zakresie. Dlatego tez PZD będzie cyklicznie publikował materiały dotyczące konkursu na stronie internetowej PZD oraz w mediach związkowych, będzie również wspierał OZ PZD w rozwiązywaniu ewentualnych problemów związanych z konkursem np. przez wydawanie stosownych regulacji prawnych. Także Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wychodząc naprzeciw potrzebom wnioskodawców uruchomił webinaria, które odbywały się cyklicznie, na których udzielne były odpowiedzi.

Okręgowa Rada Łódzka

Polskiego Związku Działkowców

Łódź, dnia 7 lipca 2022 roku