Okręg Łódzki PZD informuje, że  4 lipca 2022 r. Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkursu ofert dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe
o udzielenie w 2022 r. dotacji celowych na realizację zadań służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych.

Ideą konkursu jest przyznanie w 2022 r. dotacji z budżetu Miasta Łodzi w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD. Wysokość środków przeznaczonych na ten cel wynosi 43 358,00 zł.

Termin realizacji tych  zadań został wyznaczony  do 15  grudnia 2022 r.

W związku z tym, że wnioski o dotacje składane są za pośrednictwem Okręgu Łódzkiego PZD w terminie do 19 sierpnia 2022 r.; Zarządy ROD, które w 2022 r. planują realizować inwestycje lub modernizacje w ROD i chcą wziąć udział w ogłoszonym otwartym konkursie
o udzielenie dotacji na ten cel proszone są o rzetelne przygotowanie niezbędnej dokumentacji i złożenie jej w Okręgu Łódzkim w nieprzekraczalnym terminie do 10 sierpnia 2022 r.

Zgodnie z regulaminem udzielania dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym Rodzinne Ogrody Działkowe wniosek musi zawierać min. poniższe informacje i dokumenty:

  • rodzaj i zakres zadania, którego dotyczy dotacja;
  • kosztorys prac określonych we wniosku;
  • wymagane prawem pozwolenia, zgłoszenia, decyzje lub zgody w zależności od zakresu zadania, konieczne do jego realizacji;
  • termin realizacji zadania;

Rozliczenie dotacji stanowi zestawienie wszystkich wydatków ROD poniesionych na realizację zadania od momentu podpisania umowy pomiędzy Miastem Łódź a Okręgiem Łódzkim PZD. Do zestawienia wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów:

  • umów z wykonawcami robót;
  • rachunków lub faktur;
  • protokołu odbioru wykonanych prac lub zakupionych przedmiotów.

Należy również pamiętać, że sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli
w zakresie:

  • stanu realizacji zadania;
  • efektywności i rzetelności wykonania zadania;
  • zgodności wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości udzielona dotacja celowa podlega zwrotowi.

E.JJ