Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”.

Alokacja finansowa wynosi 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych).

Zasady naboru określa Regulamin.  Wniosek o udzielenie dotacji może złożyć stowarzyszenie ogrodowe prowadzące rodzinny ogród działkowy na terenie województwa łódzkiego. W przypadku, gdy stowarzyszenie ogrodowe prowadzi więcej niż jeden rodzinny ogród działkowy, dopuszcza się złożenie wniosku na każdy rodzinny ogród działkowy położony na terenie województwa łódzkiego. Wniosek należy złożyć na druku zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

Wniosek należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia naboru, tj. do dnia 12 kwietnia 2023 r.

Decyduje data nadania za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe.

Wraz ze złożeniem wniosku w wersji papierowej, dodatkowo należy przesłać krótki opis zadania w wersji edytowalnej na adres: ogrody@lodzkie.pl.

Środki pochodzące z dotacji powinny być wydatkowane od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż
od dnia zadeklarowanego rozpoczęcia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2023 r., natomiast inne środki finansowe powinny być wydatkowane od dnia rozpoczęcia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2023 r.

Maksymalna kwota dotacji to 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Wysokość wnioskowanej dotacji może stanowić do 100 % wydatków planowanych w ramach zadania.

Wymagane dokumenty do złożenia celem wzięcia udziału w naborze:

  1. Prawidłowo wypełniony wniosek o udzielenie dotacji dla stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego rodzinne ogrody działkowe w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” (należy wypełnić elektronicznie, podpisy złożyć odręcznie);
  2. Plan zagospodarowania rodzinnego ogrodu działkowego z zaznaczoną lokalizacją realizowanego zadania;
  3. Wypis z operatu ewidencji gruntów dotyczący nieruchomości, na której ma być realizowane zadanie;
  4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, umowa dzierżawy, najmu, użyczenia);
  5. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego/pełnomocnictwo substytucyjne do zawarcia umowy;

Wszelkie zapytania dotyczące naboru można kierować:

- pod adres email: ogrody@lodzkie.pl

- telefonicznie: 42 663 35 85, 42 291 97 46, 42 663 35 62

Załączniki do pobrania:

Pobierz załącznik: