Polski Związek Działkowców Okręg Łódzki w Łodzi
Warecka 3, 91-202 Łódź
+42 655 94 54

Nazwa przetargu: roboty budowlane - produkcja i montaż ogrodzenia
Zakres produkcja i montaż nowego ogrodzenia panelowego 175/250 fi co najmniej 3.8 kolor RAL 7016 na słupkach 60x40x1.25 2.3m zgodnie z wyznaczoną mapą geodezyjną oraz 6 bram dwuskrzydłowych 175/400 na słupach 80x80x3 wzmocnionych wąsami dla lepszego związania
z betonem, beton min b20 z dodatkiem zimowym.

III. Od wykonawcy wymaga się uprawnień spawalniczych tuv metoda 135 oraz 141 w podstawie
i ponadpodstawowe, możliwości magazynowania elementów ogrodzenia niedopuszczający możliwości kradzieży, zaplecza narzędziowego pozwalającego na skuteczne i trwałe wykonanie zleconych robót budowlanych m.in profesjonalnej wiertnicy glebowej, koparki/koparko ładowarki do sprawnego przygotowania frontu robót, spawarki półautomatycznej, spawarki tig, elektro narzędzi do obróbki spoin, stołów spawalniczych o pow. roboczej 6m2, produkcji bram o maksymalnej tolerancji 0.5 cm na przekątnej, doświadczenia w świadczeniu usług montażu oraz produkcji ogrodzeń potwierdzonego fakturami za wykonane wcześniej ogrodzenia, rzetelnego wywiązywania się z umowy, stałego kontaktu z zarządem oraz informowania o postępach prac oraz rzetelnego fotografowania i opisywania przeszkód oraz czasu ich usunięcia wraz z niezwłocznym poinformowaniem zarządu, zachowania szczególnej uwagi do wyznaczonych linii wzdłuż których ma biec ogrodzenie, tolerancji montażu słupków do max 1cm/1m, stałego dostawcę stali potwierdzonego fakturami z czasu współpracy, stałego dostawce betonu, potwierdzonego fakturami z czasu współpracy, stałego dostawcę akcesoriów do bram i furtek, potwierdzonego fakturami z czasu współpracy stałego dostawcę ogrodzeń panelowych 3d potwierdzonego fakturami oraz specyfikacji sprzedawanego towaru, samochodu ciężarowego do transportu elementów ogrodzenia na miejsce montażu, przyrządów do wyznaczenia linii oraz wysokości ogrodzenia, piły szablastej do wyrównywania słupów, stałej współpracy z lakiernią proszkową potwierdzoną fakturami, niezalegania w podatkach oraz niezaleganiu w ZUS, uzyskania przychodu z prowadzonej działalności przez ostatnie 5 lat potwierdzonej kpi, firma świadcząca usługę musi wystawić FV, firma musi być na "białej liście", firma ma obowiązek udzielić dostępu do audytu w trakcie wykonywania zlecenia w celu weryfikacji magazynu oraz ilości materiału potrzebnego do wykonania całego zlecenia, montażu ogrodzenia w sposób uniemożliwiający jego kradzieży, trwałej formy ogrodzenia po zakończonej usłudze, niezwłocznego reagowania na składane reklamacje związane z usługą

Firma wykonująca jest zobowiązana udzielić 5 lat pisemnej gwarancji na swoją usługę oraz na produkt.
Termin realizacji ogrodzenia : 6 tygodni od daty przekazania placu budowy z ewentualnym zawieszeniem prac na okres zimowy.
Podstawowe uprawnienia na spawanie stali czarnej metodą 135 w pozycji pd, potwierdzone certyfikatem tuv oraz wpisem do książeczki spawacza.

VII. Wiedza i doświadczenie min 5 letnie potwierdzone zdjęciami oraz fakturami z wykonanych do tej pory robót budowlanych a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 1 robotę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia tj. w zakresie budowy ogrodzenia o wartości min. 100 000,00 PLN netto.

Potencjał techniczny bogaty park maszyn stoły spawalnicze o łącznej powierzchni 6m2 rozstawione, wyregulowane co do 3mm na 1m oraz zakotwione w taki sposób aby powierzchnia robocza wynosiła 5x2m w celu fachowej produkcji bram, piła taśmowa w celu nienagrzewania materiału pod czas cięcia oraz cięcia elementów z możliwością dostosowania kąta cięcia, wiertarki słupowej w celu precyzyjnego przygotowania otworów pod klamki/zamki w bramach i furtkach, elektronarzędzi renomowanej firmy do precyzyjnego przygotowania złączeń spawanych oraz późniejszej ich obróbki, spawarki półautomatycznej w celu wykonania spoin, w osłonie mieszanki gazu 82%Ar18%CO2, drutem niemiedziowanym, z załączoną specyfikacją wykonanych spoin.
uprawnienia spawalnicze, faktury od firm współpracujących, książkę spawacza, dokumentacje zdjęciową usług zgodna z fakturami kpir z 5 lat prowadzenia działalności, umowę najmu lokalu w którym będzie wykonywane oraz magazynowane ogrodzenie, zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS

VIII. Proforma na zamówione ogrodzenie wraz ze specyfikacja towaru, proforma na przygotowanie frontu robot, proforma na beton który posłuży do montażu ogrodzenia

Wykonawca powinien odnieść się co najmniej do następujących aspektów: • zgodność z przepisami prawa; • zgodność z zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi; • racjonalność przedsięwzięcia, możliwość osiągnięcia zakładanych rezultatów;

1.1. Wykonawca załączy do oferty: 1.1.1. Dokument: „Inwentaryzacja” opisujący metody i czas trwania inwentaryzacji (i weryfikacji dostarczonych informacji) opracowany pod kątem jak najlepszego określenia zakresu prac i minimalizacji występowania nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej przeszkód, w szczególności terenowych (w przypadku prac ziemnych) / związanych z istniejącym stanem obiektu (w przypadku remontów). Wykonawca powinien odnieść się co najmniej do następujących aspektów: • jakie informacje o terenie budowy, w szczególności warunkach gruntowych (stanie obiektu) zamierza pozyskać; • jak zamierza dokonać zinwentaryzowania stanu istniejącego poszczególnych elementów infrastruktury w obszarze objętym projektem (w formie opisowej); • przedstawi sposób, w jaki zamierza określić warunki geotechniczne (stan obiektu i jego instalacji) wskazując metody badań i zakres prac, ich lokalizację oraz czas trwania; • wyodrębni działania (z podaniem terminu ich rozpoczęcia i zakończenia) podejmowane dla przeprowadzenia inwentaryzacji wg podziału:  (wymienić w zależności od przypadku istniejące sieci lub instalacje i inne elementy). W/w działania wykonawca przedstawi w formie harmonogramu. 1.1. Wykonawca załączy do oferty: 1.1.1. Dokument: „Organizacja zespołu” opisujący oferowany sposób realizacji zamówienia, w szczególności: • zaproponowany skład zespołu projektowego w podziale na personel kluczowy (muszą być ujęte wszystkie osoby wskazane w ofercie) i uzupełniający; • zakres czynności i odpowiedzialności przypisanych poszczególnym osobom (schemat organizacyjny prac projektowych); • zasady zapewnienia niezmienności personelu i zastępowalności kluczowego personelu dla zapewnienia ciągłości prac; • zasady zapewnienia jakości w procesie projektowania i uzgodnień (koordynacja prac, weryfikacja); • sposoby możliwości monitorowania postępu i jakości prac przez zamawiającego

Materiał wymagany do budowy ogrodzenia wraz ze specyfikacja i ilością , harmonogram i zakres prac, cena za usługę produkcji i montażu uwzględniając zapas na prace dodatkowe/okoliczności nieprzewidziane, termin rozpoczęcia i zakończenia prac, pieczęć oraz podpis właściciela firmy, faktura proforma oraz wszystkie dokumenty wymienione wyżej potwierdzające kompetencje oraz możliwości wykonawcy, spakowane w szczelną oraz zamkniętą kopertę.

Zamawiający.

Polski Związek Działkowców

ROD „OLSZYNKA” Słowik

Adres do korespondencji:

Edyta CHROBAK

pisemnie na adres: Edyta CHROBAK  92-517 Łódź ul. Sacharowa 91/13

- drogą elektroniczną na adres: chrobak@widzew.net

Zasady komunikowania się z Wykonawcami zostały zawarte w dalszej treści  SIWZ.

Termin składania ofert do 23.12.2022 r