W dniu 10 czerwca 2024 roku odbyło się XVII posiedzenie Okręgowej Rady Łódzkiej Polskiego Związku Działkowców, w którym obok członków Okręgowej Rady uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej PZD.

Pierwszym tematem poruszonym na posiedzeniu była wstępna ocena kampanii walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD. Kampania jeszcze trwa, wszystkie zebrania powinny odbyć się w terminie do 15 maja jednak z materiałów przekazanych przez ogrody wynika, iż w 8 przypadkach nie wybrano organów ROD i zebrania muszą być powtórzone. W ogrodach gdzie powołane są zarządy komisaryczne zebrania odbędą się nawet pod koniec czerwca. 14 ogrodów ma zgodę na odbycie zebrań po statutowym terminie. Następnie przedstawiono powiatami frekwencję oraz omówiono problemy występujące podczas kampanii. W kilku przypadkach powołano całkiem nowe zarządy i komisje rewizyjne co stwarza trudności w działaniu organów i wymaga zorganizowania dla nich szkoleń. Przedstawiono najważniejsze i najczęstsze tematy poruszane na zebraniach, oprócz spraw ogrodowych typu problemy z porządkiem na ogrodzie, śmieciami, stosowaniem kar dla łamiących regulamin pojawiał się temat planów ogólnych gmin.

Główna księgowa Elżbieta Janiszewska-Jarząb przedstawiła szczegółowo zbiorcze sprawozdanie finansowe Rodzinnych Ogrodów Działkowych za 2023 rok oraz zbiorcze preliminarze Rodzinnych Ogrodów Działkowych na rok 2024.

W imieniu Komisji Rewizyjnej wystąpiła przewodnicząca Jadwiga Drzewiecka. W oparciu o wyniki kontroli zbiorczych sprawozdań za rok 2023 i preliminarzy na rok 2024 postawiła wniosek o przyjęcie zbiorczego sprawozdania finansowego za rok 2023 i zbiorczych preliminarzy ROD na 2024 rok.

Prezes Izabela Ożegalska omówiła przekazane wszystkim uczestnikom obrad obszerne sprawozdanie obejmujące najważniejsze działania, którymi zajmowała się Okręgowa Rada podczas kadencji 2019-2024. Przedstawiła również program działania Okręgu  na kadencję 2024-2027, w którym jednym z głównych celów jest walka o prawa działkowców, monitorowanie zagrożeń występujących ze strony parlamentu. Sprawa uregulowania posiadania abisynek na ogrodach w ustawie a nie tylko deklaracjach urzędników. Regulacja stanów prawnych ogrodów a także sprawy zasiedzeń i likwidacji ogrodów, w tym zabezpieczenia odszkodowań i terenów zamiennych.

Tematami związanymi z realizacją zadań statutowych były: zwołanie i ustalenie terminu odbycia XII Okręgowego Zjazdu Łódzkiego Delegatów PZD, przedstawienie i przyjęcie projektu porządku obrad Zjazdu oraz przyjęcie regulaminu obrad Zjazdu.

Podjęto uchwałę o zwołaniu XII Okręgowego Zjazdu Łódzkiego Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 7 września 2024 roku. Powołano Komitet Organizacyjny Okręgowego Zjazdu, ustalono ilość narad przedzjazdowych i klucz podziału mandatów.

Podczas posiedzenia podkreślano ostatnie wydarzenia i konsekwencje, jakie dla ROD i działkowców mogą spowodować zmiany w prawie. Poruszono temat planów ogólnych gmin, które muszą być opracowane w całym kraju najpóźniej do końca 2025 roku. Podjęto również temat abisynek informując, iż Polski Związek Działkowców walczy o zmiany w ustawie by uregulować zasady dla posiadaczy studni na działkach i uchronić przed ewentualnymi karami.

Apelowano o szerszą promocję ogrodów oraz Polskiego Związku Działkowców, zachęcano do współpracy z samorządami i lokalnymi władzami, podejmowania rozmów w temacie współfinansowania inwestycji i remontów infrastruktury ogrodów.

W toku obrad członkowie ORŁ PZD podjęli łącznie 9 uchwał.