Ostatnie w 2023 r. posiedzenie Okręgowej Rady Łódzkiej PZD odbyło się w dniu 18 grudnia. W obradach uczestniczyło 31 członków Okręgowej Rady łódzkiej PZD oraz 5 członków  Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD. Posiedzeniu przewodniczyła Prezes Okręgu Łódzkiego PZD Izabela Ożegalska.

W trakcie posiedzenia Okręgowa Rada Łódzka PZD jednogłośnie podjęła:

 • Uchwałę nr 1/XV/2023 w sprawie oceny kampanii walnych zebrań w Rodzinnych Ogrodach Działkowych Okręgu Łódzkiego PZD w 2023 roku
  Temat ten został omówiony przez Prezes Okręgu, która przybliżyła przekazane wcześniej wszystkim uczestnikom obrad obszerne, 9-stronicowe opracowanie dotyczące przygotowania Okręgu Łódzkiego do kampanii walnych zebrań w ROD oraz przebiegu i wyników walnych zebrań w 298 ROD. W uchwale Okręgowa Rada Łódzka PZD podziękowała Zarządom i Komisjom Rewizyjnym ROD oraz członkom Zespołu do obsługi walnych zebrań za ogromną pracę wykonaną na rzecz kampanii sprawozdawczej w ROD.

 

 • Uchwałę nr 2/XV/2023 w sprawie realizacji Programu budowy siedzib dla Zarządów ROD w Okręgu Łódzkim PZD,
  którą przyjęła - przedstawioną przez inspektora ds. inwestycji Rafała Majera, informację w tym zakresie oraz pozytywnie oceniła rezultaty osiągnięte na przestrzeni ostatnich 6 lat i zaleciła Zarządom ROD, które nie posiadają jeszcze siedzib, aby na najbliższe walne zebranie przygotowały dokumenty, które ten problem rozwiążą.

 

 • Uchwałę nr 3/XV/2023 w sprawie wysokości podwyższonej opłaty ogrodowej w roku nabycia prawa do działki.
  Zagadnienie zmiany wysokości tej opłaty, czyli tzw. „wpisowego” omówiła główna księgowa Elżbieta Janiszewska – Jarząb.  Uchwała ta określa obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 roku wysokość tej opłaty w kwocie 400,- zł i zobowiązuje Zarządy ROD do przekazywania do Okręgu Łódzkiego PZD kwoty 320,- zł w terminie 2 tygodni od uiszczenia tej opłaty przez nowego działkowca.

 

 • Stanowisko z okazji 10-tej rocznicy uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
  Prezes I. Ożegalska przypomniała historię szeregu inicjatyw dotyczących jednego z najważniejszych wydarzeń w historii polskiego ogrodnictwa działkowego. Uchwalenie 13 grudnia 2013 roku ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zwieńczyło starania o zachowanie silnej, ogólnokrajowej organizacji, która skutecznie reprezentuje i broni interesów działkowców. Ustawa w pełni dostosowała przepisy do Konstytucji RP. Prezes Ożegalska dłuższą chwilę poświęciła na osobiste refleksje i wciąż żywe wspomnienia z tych wydarzeń, w których wielu obecnych podczas posiedzenia brało aktywny udział. Były wśród nich pisemne wystąpienia, interwencje w biurach parlamentarzystów, ale także inne formy protestu. W Łodzi, w obronie obywatelskiego projektu ustawy o rod odbyły się bardzo liczne dwie pikiety. Działkowcy z ROD Okręgu Łódzkiego brali udział w Manifestacji w Warszawie. Przyłączając się do wspomnień głos zabrali obecni. Pani Sabina Matuszewska z ROD „Siedmiodomki” w Tomaszowie Mazowieckim wyznała, że był to rok jedyny, gdy nie była na wczasach, bo wszystkie 26 dni urlopu wypoczynkowego poświęciła na zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o rod i demonstracje w obronie rodzinnych ogrodów działkowych. Pan Antoni Gieczewski z ROD „Przy Torze” w Łodzi podzielił się osobistymi wspomnieniami i przyznał, że dzięki tej ustawie może z dumą śpiewać hymn PZD rozpoczynający się od słów: „W radosnych blaskach wiosny rozkwita nasza Zielona Rzeczpospolita”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Podziękowanie skierowane do działkowców, Zarządów ROD, wszystkich osób zaangażowanych w walkę o ustawę o rod. Szczególne podziękowanie Okręgowa Rada Łódzka PZD skierowała do Pana Eugeniusza Kondrackiego, Prezesa Polskiego Związku Działkowców.

IO

Uchwała Nr 1.XV.2023 ORŁ PZD_

Uchwała Nr 2.XV.2023 ORŁ PZD_

Uchwała Nr 3.XV.2023 ORŁ PZD_

Stanowisko w sprawie 10 rocznicy ustawy o ROD

Podziękowanie_