W dniu 31 marca 2022 roku odbyło się XIII posiedzenie Krajowej Rady PZD pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. W posiedzeniu, które zostało przeprowadzone w formie zdalnej, uczestniczyła Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt oraz prezesi Okręgów niebędący członkami KR PZD. W pierwszej kolejności, po przyjęciu porządku obrad, Prezes PZD zaproponował, aby Krajowa Rada PZD wygasiła mandat członka Krajowej Rady - Pana Zdzisława Greli, byłego prezesa Okręgu Mazowieckiego, który złożył rezygnację z członkostwa w KR. Następnie Prezes zawnioskował, by w związku z wakatami w KR, uzupełnić jej skład. Dwoje kandydatów: Pani  Jadwiga Miller, członek OZ Opolskiego, wieloletnia Prezes Zarządu ROD „Kolejarz” w Kędzierzynie-Koźlu oraz Pan Kazimierz Wójcik, Sekretarz Okręgu w Legnicy, Prezes Zarządu ROD „Pigwa” w Lubinie od 1993 roku, przedstawiło się, a Krajowa Rada PZD jednomyślnie dokooptowała nowych członków do swojego składu, a Prezes PZD pogratulował im znalezienia się w gronie władz krajowych  Polskiego Związku Działkowców. Kolejno Prezes PZD podkreślając ogrom prac wykonanych w minionym roku przedstawił sprawozdanie z działalności Krajowej Rady PZD i Krajowego Zarządu PZD za 2021 rok. Prezes PZD powiedział, że rok był wyjątkowo trudny z uwagi na stan epidemii, a posiedzenia KR i KZ mogły odbywać się wyłącznie on-line. Tym nie mniej, ta działalność była wyjątkowo bogata, bo poza działaniami, jakie zostały ujęte w Otwartym Planie Pracy na 2021 rok, nie było tygodnia, żeby nie pojawiały się sprawy, których nie trzeba by było poddawać analizie i podejmować uchwał. Na wszystkie sprawy Krajowy Zarząd i Krajowa Rada reagowała właściwie. To, co nie zostało zrealizowane w 2021 roku, to Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów w celu uchwalenia zmian w statucie PZD. Prowadzone były intensywne prace nad nowelizacją Statutu, jednak sytuacja związana z pandemią zdecydowała o tym, że zwołanie Zjazdu nie było możliwe. Prezes PZD podsumowując stwierdził, że sprawozdanie merytoryczne daje wyobrażenie o ogromie pracy nie tylko KR i KZ,  ale też OZ i całego Związku. Życzył wszystkim, by następne lata były spokojniejsze, łatwiejsze, nie dostarczały tyłu niespodzianek i nie dostarczały tylu potrzeb do interwencyjnego działania. Najważniejsze jest to, że z tych spraw Związek wyszedł obronną ręką. Sprawozdanie finansowe Jednostki Krajowej PZD przedstawiła Główna Księgowa Jednostki Krajowej PZD – Pani Mirosława Marks, a przedstawione dane finansowe potwierdził Skarbnik PZD – Pan Piotr Gadzikowski. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe zostały zbadane przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD,  a o wynikach badania poinformowała Przewodnicząca KKR PZD – Pani Maria Fojt, która w imieniu KKR PZD przedstawiła wniosek do Krajowej Rady o ich zatwierdzenie. Kolejny punktem porządku obrad było przedstawienie i przyjęcie planu pracy na 2022 rok. Prezes PZD wskazał, że projekt planu pracy na 2022 rok obejmuje dziedziny, którymi należy się zająć zgodnie ze statutem PZD, ale realizowane będą również tematy, które wynikają z rozwoju Związku oraz jego potrzeb. Prezes podkreślił, że w tym roku bardzo ważnym tematem jest sytuacja związana z pomocą uchodźcom z Ukrainy,  sytuacja związana z pandemią, od której będzie zależała metodyka naszej pracy. Bardzo ważnym tematem, jak każdego roku, będzie też monitorowanie otoczenia prawnego po to, by mieć wiedzę o działaniach - poczynając od prac sejmu, senatu, resortów, samorządów - które dotyczą działalności Związku, a na które konieczna jest reakcja i podejmowanie decyzji przez KZ i KR. Prezes PZD podkreślił, że w tym roku planowana jest również realizacja współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która na wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych PZD przeznaczyła znaczącą kwotę środków finansowych. Plan pracy z uwagi na nieprzewidywalność zadań KR i KZ wynikających z pandemii, napływu uchodźców z Ukrainy oraz zmian prawa powszechnie obowiązującego, podobnie jak w poprzednich latach ma charakter dokumentu otwartego. Główna Księgowa JK PZD szczegółowo omówiła preliminarz finansowy jednostki krajowej na 2022 r., a Przewodnicząca KKR w imieniu Krajowej Komisji Rewizyjnej przedstawiła pozytywną opinię nt. planu pracy i preliminarza finansowego  na 2022 roku. R. pr. Tomasz Terlecki przedstawił projekty uchwał w sprawie dwóch odwołań od uchwał Krajowego Zarządu PZD, jakie wniosły do Krajowej Rady byłe  byłych członkinie Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD, wobec których Krajowy Zarząd PZD orzekł zakaz sprawowania mandatu i funkcji w organach PZD.  W sprawie wypowiedział się również członek KR Jerzy Adamski (Okręg Łódzki) Przewodniczący Komisji powołanej przez Krajowy Zarząd do spraw Okręgu Mazowieckiego i poinformował o ustaleniach i wnioskach Komisji, również w zakresie złożonych odwołań. Na skutek przekazanych szczegółowych wyjaśnień Krajowa Rada PZD jednogłośnie zadecydowała o nieuwzględnieniu obydwu odwołań. Krajowa Rada PZD w reakcji na aktualne wydarzenia na Ukrainie wypowiedziała się w tej sprawie. Prezes PZD wskazał, że odzew ze strony struktur i działkowców jest duży, wiele ogrodów podejmuje różne inicjatywy, których celem jest niesienie pomocy uchodźcom z Ukrainy. Na stronie internetowej KR PZD i Okręgów zamieszczane są na bieżąco informacje o aktywności struktur PZD dla dobra uchodźców, co jest dostrzegane przez społeczeństwo i wpływa na dobrą opinię PZD. Swoją opinię w tym temacie Krajowa Rada PZD wyraziła w przyjętym Stanowisku w sprawie pomocy struktur PZD oraz działkowców uchodźcom z Ukrainy. Kolejnym tematem było podsumowanie działań struktur w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art. 76 i 75 ustawy o ROD. Zagadnienie na podstawie informacji ze wszystkich okręgów przedstawiła Mariola Kobylińska, Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami. Oprócz wyników w regulowaniu stanu prawnego gruntów, wskazała także na powody utrudnień, dla których ciągle jeszcze część gruntów ma nieuregulowany stan prawny. Prezes PZD podkreślił, że aby uzyskać lepsze efekty w tym zakresie  należy zadbać o bezpośrednie relacje z władzami samorządowymi. Jeśli będziemy przedstawiać nasze problemy, występować o dotacje wskazując jak waży jest wpływ i korzyści płynące z funkcjonowania ogrodów dla środowiska i społeczeństwa, to jest ogromna szansa na to, że spotkamy się z pozytywnym odzewem. Stawką jest zabezpieczenie stanu prawnego gruntów wszystkich ROD.  W sprawie oceny realizacji przez PZD regulacji stanu prawnego gruntów na podstawie art. 75 i 76 ustawy o ROD i dalszych działań z tym związanych KR PZD podjęła uchwałę. Krajowa Rada PD korzystając ze swoich uprawnień wynikających z § 130 pkt 6) statutu PZD podjęła uchwałę w sprawie interpretacji statutu PZD. Odniosła się w niej do zagadnienia dotyczącego zatwierdzania uchwał okręgowych zarządów stanowiących podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej przez ten organ na podstawie § 85 ust. 6 Statutu. Na koniec Prezes złożył gratulacje i podziękowania za  40 letnią pracę w Polskim Związku Działkowców Panu Marianowi Pasińskiemu, Prezesowi Okręgu PZD w Zielonej Górze oraz Panu Januszowi Moszkowskiemu, Prezesowi Okręgu PZD we Wrocławiu. Wszystkim uczestnikom posiedzenia Prezes złożył również życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.  

ZRS