W terminie od 18 marca do  26 kwietnia 2024 r. należy składać wnioski do planu ogólnego miasta Łodzi, stosownie do Uchwały Nr LXXVII/2635/24  Rady Miejskiej w Łodzi z dnia  21 lutego 2024  r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Planu ogólnego miasta Łodzi”.

Plan ogólny to nowy dokument planistyczny, uchwalany dla całego obszaru miasta, który docelowo (najpóźniej do końca 2025 r.) zastąpi istniejące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi. Oznacza to w praktyce, że cały obszar miasta Łodzi na nowo będzie pokryty konkretną strefą planistyczną. Tereny ogrodów działkowych są przewidziane jako profil uzupełniający jedynie w trzech (z 13- tu) podstawowych strefach planistycznych. Zapisy tego planu przesądzą o dalszym istnieniu rodzinnych ogrodów działkowych.

Zatem konieczne jest aktywne zaangażowanie się Zarządów ROD, działkowców, ich rodzin oraz społeczności lokalnej na tym etapie uzgodnień społecznych i składanie wniosków do planu ogólnego.

To nam, społeczności Działkowców, powinno szczególnie zależeć, aby obszar na którym funkcjonuje ROD znalazł się w strefie planistycznej: strefa zieleni i rekreacji – gdzie jako dodatkowy profil strefy przewidziany jest  teren ogrodów działkowych.

Wnioski ma prawo składać każdy.

Wnioski wypełnione na specjalnym formularzu należy dostarczyć najpóźniej do 26 kwietnia 2024 r. do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, al. Kościuszki 19. Wszelkie niezbędne informacje i instrukcje znajdują się na stronie tej jednostki : www.mpu.lodz.pl

Szczegóły pod linkiem:

https://mpu.lodz.pl/komunikaty/wydarzenia/artykul/przyjmowanie-wnioskow-do-planu-ogolnego-miasta-lodzi-id75003/2024/03/18/?cHash=206743f5f8086d68b7700457f14fe9ba

Wypełnione wnioski w zakresie dokładnego określenia nieruchomości (nr obrębu i  działek ewidencyjnych), na której znajduje się dany Rodzinny Ogród Działkowy znajdować się będą już od dnia 5 kwietnia br. w Zarządach poszczególnych ROD - do pobrania i wypełnienia przez Działkowców, celem ich dostarczenia w terminie do 26 kwietnia br. do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Działkowcy nie lekceważmy tego problemu!

Musimy wziąć sprawy w swoje ręce!

NIC O NAS BEZ NAS

Oby nie okazało się, że liczba złożonych wniosków Działkowców odnosząca się do konkretnego obszaru Rodzinnego Ogrodu Działkowego nie będzie mniejsza niż złożonych przez przedstawicieli deweloperów, inwestorów zainteresowanych budową magazynów, sklepów wielkopowierzchniowych.