W tym roku po raz pierwszy w historii Okręgu Łódzkiego PZD z powodu panującej pandemii COVID-19, Okręgowe Dni Działkowca nie mogły odbyć się w formie tradycyjnej.To szczególny czas, kiedy świętowano jubileusze ROD oraz następowało oficjalne wręczenie nagród dla uczestników okręgowych konkursów.

W związku z zaistniałą sytuacją Okręgowy Zarząd Łódzki PZD podjął decyzję o połączeniu posiedzenia Okręgowej Rady Łódzkiej PZD z uroczystościami Dnia Działkowca.

W uroczystościach 3 października 2020 roku wzięli udział członkowie Okręgowej Rady Łódzkiej PZD, Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD, przedstawiciele zarządów ogrodów, w których w tym roku przypada jubileusz ich powstania oraz użytkownicy działek zgłoszonych w okręgowym konkursie wraz z prezesami tych ROD.

Okręgowe Dni Działkowca rozpoczęto od odśpiewania hymnu „Zielonej Rzeczypospolitej”.    

 

Następnie głos zabrała Prezes Okręgu Izabela Ożegalska, która w swoim  wystąpieniu nawiązała do historii i początków ogrodnictwa działkowego, poruszyła ważny temat, jakim jest rozwój ROD. Pandemia pokazała, że zapotrzebowanie społeczne na działki rodzinne jest znacznie większe. Prezes podkreśliła, że epidemia wywołała szereg utrudnień w działaniu organów zarządzających ROD, dlatego złożyła podziękowania wszystkim działaczom, oddanym społecznikom za poświecenie swojego czasu dla działkowców i ogrodów.

 

 

 

 

W dalszej części Antoni Gieczewski członek ORŁ PZD zabrał głos w sprawie jubileuszy w Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Przekazał, że świętowanie powstania ogrodu stało się formą integracji działkowców. W roku bieżącym 18 Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Okręgu Łódzkiego obchodzi swój jubileusz.

 

 

 

 

Wręczenia pucharów okolicznościowych i dyplomów dla  Rodzinnych Ogrodów Działkowych z okazji jubileuszy ROD dokonali Prezes OŁ wraz z I Wiceprezesem ORŁ PZD.

 

 

 

 

Okręgowe Dni Działkowca stały się również okazją do wręczenie nagród uczestnikom konkursu okręgowego pn. „Różnorodność upraw na działce”.  Maria Mańkowska członek OZŁ PZD przedstawiła wyniki konkursów. Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne. Natomiast wszyscy uczestnicy otrzymali roczną prenumeratę czasopism „Działkowiec” oraz „Mój Ogródek”, a także zestaw wydawnictw.

 

 

 

 

I miejsce zdobyła działka rodzinna nr 37 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. M. Konopnickiej w Skierniewicach.      

 

II miejsce zdobyła działka nr 8 w ROD „Kolejarz” w Kutnie      

 

III miejsce ex aequo działka nr 58 w ROD „Tramwajarz II” w Łodzi oraz działka nr 152 w ROD „Pienista” w Łodzi      

 

Na zakończenie uroczystości związanych z Okręgowymi Dniami Działkowca Prezes OŁ PZD odczytała wiersz Antoniego Gieczewskiego pt. „Dożynki” (wiersz dostępny na stronie).

 

Część merytoryczną posiedzenia rozpoczęła Prezes OŁ PZD przedstawiając porządek obrad. Przedmiotem posiedzenia ORŁ PZD była kampania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2020r. Sprawozdanie z dotychczasowego przebiegu kampanii sprawozdawczej w ROD Okręgu omówiła Anna Pintara. Na 301 Rodzinnych Ogrodów Działkowych odbyło się 99 walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2020r. W ROD do 100 członków PZD przygotowano i przeprowadzono 55 zebrań, natomiast w ROD do 150 członków PZD 44 zebrania. W 86 zebraniach uczestniczyli członkowie zespołu do obsługi walnych zebrań sprawozdawczych. Średnia frekwencja na zebraniach wynosiła 41,9%. Znaczna większość zarządów tj. 98 skorzystała z możliwości i podjęło decyzji o odstąpieniu od zwołania walnego zebrania. W 6 ogrodach odbyły się konferencje delegatów. Natomiast 10 zarządów ROD wystąpiło do OZŁ PZD z wnioskiem o powołanie komisarycznego walnego zebrania.      

 

Okręgowa Rada Łódzka PZD wyraziła niepokój, że nadal duża liczba zarządów ROD nie przekazała do Okręgu decyzji o wyborze metody realizacji zadań statutowych przynależnych do walnego zebrania. Do tego tematu podjęli uchwałę nr 1/VI/2020 w sprawie przebiegu kampanii walnych zebrań sprawozdawczych  ROD w roku 2020.

Powoływanie i funkcjonowanie zamiejscowych Ośrodków Finansowo-Księgowych OZ omówiła Główna Księgowa Elżbieta Janiszewska-Jarząb. W tym temacie przypomniała, że konieczne jest przestrzeganie przepisów związkowych, które zobowiązały ROD do przekazania księgowości do Ośrodka Finansowo-Księgowego. Okręgowa Rada Łódzka PZD podjęła uchwałę nr 2/VI/2020 w sprawie powołania Ośrodków Finansowo-Księgowych dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Łódzkiego PZD.

 

 

 

 

 

Ponadto, Okręgowa Rada Łódzka PZD zajęła się zagadnieniem dotyczącym tworzeniem nowych ogrodów działkowych. Realizację programu rozwoju ROD przedstawiła Agnieszka Cygan – inspektor ds. terenowo-prawnych. Przekazała, że pozyskiwanie terenów w celu tworzenia rodzinnych ogrodów działkowych jest ograniczona i nie cieszy się zainteresowaniem wśród władz Gmin i Miast. Do tego punktu Członkowie ORŁ PZD przyjęli apel w sprawie rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Okręgu Łódzkim PZD oraz powołali komisję w sprawie tworzenia nowych ROD w Okręgu.

 

 

 

 

 

Omówiono podstawowe problemy wynikające z projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy przekazanym stowarzyszeniu działkowemu PZD do konsultacji przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W tej sprawie ORŁ PZD przyjęła stanowisko w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, które przesłane zostanie do Ministra.

 

 

 

 

 

Na zakończenie Prezes OŁ PZD Izabela Ożegalska podziękowała wszystkim uczestnikom posiedzenia za wytrwałość i zaangażowanie, dzięki którym ogrody działkowe funkcjonowały w sposób nieprzerwalny oraz były i są miejscem bezpiecznym dla zdrowia i życia działkowców. Na tym obrady Okręgowej Rady Łódzkiej Polskiego Związku Działkowców z okazji Okręgowych Dni Działkowca zostały zakończone.

 

Opracowały :   Anna Pintara

Agnieszka Lazar