UCHWAŁA Nr 71/2020
Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców
z dnia 27 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku
z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii

W związku z potrzebą wdrożenia obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikającymi z ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, a także mając na uwadze konieczność zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin oraz zapewnienie nieprzerwanego funkcjonowania struktur Związku w niezbędnym zakresie, Krajowy Zarząd, działając na postawie § 134 ust. 1 i 2 pkt 1 i 7 Statutu PZD, postanawia co następuję.