STANOWISKO

Okręgowej Rady Łódzkiej Polskiego Związku Działkowców

     z dnia 28 marca 2022 roku

w sprawie kampanii sprawozdawczej w 2022 roku

Okręgowa Rada Łódzka Polskiego Związku Działkowców po zapoznaniu się z informacją dotyczącą przygotowania kampanii sprawozdawczej w roku bieżącym zwraca uwagę, że ostatnie dwa lata były szczególne pod katem przeprowadzania walnych zebrań z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa. Z jednej strony wprowadzone przez rząd ograniczenia w organizowaniu zgromadzeń, a z drugiej obawa działkowców o zdrowie sprawiały, że albo zebrania nie mogły się odbyć, albo frekwencja była znacznie niższa niż dotychczas. Sytuacja epidemiczna w kraju spowodowała, że większość zarządów ROD odstąpiło od organizowania walnych zebrań w 2020 roku. Wobec czego ubiegłoroczne walne zebrania w znacznej części dotyczyły okresu dwóch lat: 2020 i 2021 roku. W niektórych ROD podjęto decyzję o zwołaniu konferencji delegatów zamiast walnego zebrania, z tym jednak, że w żadnym z tych przypadków nie ustalono ilości delegatów równej maksymalnej ilości uczestników mogących brać udział wówczas w zgromadzeniach, tj. 150 osób.

Należy przy tym wskazać, że zgodnie z § 14 ust. 1 pkt. 1 Statutu PZD, uczestnictwo w walnym zebraniu ROD, na którym zapadają najważniejsze decyzje dotyczące ROD jest podstawowym prawem każdego z członków PZD.  Walne zebranie jest najwyższym organem PZD w ROD. W tym roku walne zebrania/ konferencje delegatów będą podejmować decyzje w istotnych sprawach dotyczących ROD, których przedmiotem będzie m.in. podwyższenie opłat, rozpatrzenie wniosków o realizację zadań inwestycyjnych. Członkowie PZD, będący działkowcami danego ROD niewątpliwie chcą uczestniczyć w procesie decyzyjnym, a przynajmniej mieć taką realną możliwość.

Dlatego też Okręgowa Rada Łódzka Polskiego Związku Działkowców stoi na stanowisku, że zarządy ROD winny korzystać z formy gwarantującej najszerszą legitymację decyzji, czyli odbywać walne zebrania.

Możliwość zwołania przez zarząd ROD walnego zebrania w trakcie kadencji konferencji delegatów była przedmiotem rozważań Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, która w dniu 22 marca 2016 roku podjęła uchwałę nr 3/VI/2016, w której wskazała, że w ROD, w których dokonano wyboru delegatów na konferencję delegatów, zarząd ROD jest upoważniony do podjęcia decyzji o zwołaniu walnego zebrania, szczególnie, jeżeli w danym roku mają być rozstrzygane kwestie istotne i ważkie dla ROD.

Wobec powyższego, Okręgowa Rada Łódzka Polskiego Związku Działkowców zaleca wszystkim zarządom rodzinnych ogrodów działkowych, w których w latach ubiegłych zwołane były konferencje delegatów, aby rozważyły w roku bieżącym podjęcie decyzji o zwołaniu walnych zebrań mając na względzie, że taka forma daje możliwość bezpośredniego udziału wszystkich członków PZD w ROD przy podejmowaniu najistotniejszych decyzji dla funkcjonowania ROD.

                                                                                                                                                                                                                                  Okręgowa Rada Łódzka

                                                                                                                                                                                                                              Polskiego Związku Działkowców