Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „DIANA” (ul. Graniczna 2/4, 95-039 Sokolniki Las) ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie remontu studzienek sieci wodociągowej.

 

Kontakt po stronie Zamawiającego:

696-366-085 lub 696-366-089

rod.diana@wp.pl

 

Szczegóły inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest remont studzienek sieci wodociągowej polegający na wymianie zasuw odcinających poszczególne sektory (sekcje) i zaworów spustowych na terenie ROD „DIANA” w Sokolnikach Lesie oraz wykonanie nowych w razie konieczności z zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 9 i nr 10 do SWZ, tj. Specyfikacji studzienek sieci wodociągowej z opisem obecnych zasuw i zaworów oraz planowanych rozwiązań (zał. nr 9 do SWZ) oraz Planem sieci wodociągowej ROD „DIANA” w Sokolnikach Lesie (zał. nr. 10 do SWZ).

 

Wymagana gwarancja: minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru robót przez Zamawiającego

 

Termin realizacji zamówienia ustala się od 01.10.2023 r. do: 31.10.2023 r.

 

Termin składania ofert do: 16.09.2023 do godz. 16:00.

 

Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora przetargu, tj. budynku Administracji Rodzinnego Ogrodu Działkowego „DIANA” w Sokolnikach Lesie, ul. Graniczna 2/4 po telefonicznym umówieniu się lub wysłać listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres korespondencji podany powyżej.