W dniu 6 sierpnia 2021 roku odbyło się posiedzenie Krajowego Zarządu PZD pod przewodnictwem Prezesa PZD. W posiedzeniu przeprowadzonym w formie zdalnej uczestniczyła także Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Maria Fojt.

Z uwagi na zwołany na dzień 10 sierpnia 2021 roku X posiedzeniem Krajowej Rady PZD, Krajowy Zarząd PZD przyjął dokumenty, które zostaną przedłożone pod obrady KR PZD. Do zatwierdzenia KR PZD zostaną przedłożone sprawozdanie z działalności Krajowej Rady I Krajowego Zarządu PZD za rok 2020, sprawozdanie finansowe jednostki krajowej i PZD za rok 2020, a do przyjęcia Otwarty Plan Pracy na rok 2021 oraz preliminarz finansowy jednostki krajowej PZD. Krajowy Zarząd PZD ponadto przyjął i przekazał pod obrady KR m. in. projekty uchwał w sprawach walnych zebrań w ROD w roku 2021, działalności medialnej i promocyjnej struktur PZD, realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2021 roku.

Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt poinformowała Krajowy Zarząd o badaniu przez KKR sprawozdania z działalności KR i KZ za 2020 r., sprawozdania finansowego JK PZD i PZD za 2020 r., zbiorczego sprawozdania finansowego z ROD i okręgów oraz zaopiniowania preliminarza JK PZD na rok 2021 rok i zbiorczych preliminarzy ROD i okręgów. Krajowa Komisja Rewizyjna  badała i opiniowała powyższe dokumenty w siedzibie KR PZD w Warszawie w dniach 3-6 sierpnia 2021 r. Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku badania KKR stwierdziła, że wszystkie jednostki Związku prowadziły w 2020 roku oszczędną gospodarkę finansową, a wszystkie wydzielone fundusze celowe mają zabezpieczenie w środkach finansowych. Ponadto KKR stwierdziła, że cała działalność była prowadzona z pożytkiem dla działkowców, ROD i Związku, a wszystkie przychody i wydatki są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Ponadto, zgodnie ze swoimi statutowymi kompetencjami Krajowy Zarząd PZD zaakceptował warunki umowy dotyczącej likwidacji części ROD im. Kościuszki w Pieszycach (Okręg Sudecki), a także przyznał dotację ze środków Funduszu Rozwoju KR PZD dla ROD im. Tadeusza Kościuszki w Pleszewie (Okręg w Kaliszu) na wymianę skrzynek elektrycznych, liczników oraz montaż 2 lamp z kamerami.

Krajowy Zarząd PZD przyznał na wnioski OZ PZD 12 złotych odznak „Zasłużonego Działkowca” i 12 odznak „Za zasługi dla PZD”.

ZRS