Polski Związek Działkowców Okręg Łódzki w Łodzi informuje, że na mocy Uchwały Nr 4/IV/2020 Krajowej Rady Polskiego związku Działkowców z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie odbywania walnych Zebrań ROD w warunkach spowodowanych przez zagrożenia epidemiologiczne (§ 5) , Okręgowy Zarząd Łódzki podjął decyzję (Uchwała Nr 113/2020 z 25 sierpnia 2020 r. – w załączeniu) o przesunięciu terminów odbywania Walnych Zebrań(WZ)/Konferencji Delegatów(KD) do dnia 15 października 2020 r. lub odstąpienia od ich zwoływania. W związku z powyższym, Zarządy ROD kierując się przede wszystkim przesłankami zapewnienia bezpieczeństwa dla zdrowia i życia działkowców –  uczestników WZ/KD, uwzględniając wymogi wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów, zwłaszcza w zakresie ograniczeń co do maksymalnej ilości uczestników spotkań, zachowania odległości oraz obowiązku zakrywania ust i nosa; powinny podjąć decyzję o wyborze stosunkowo najprostszej metody realizacji zadań statutowych przynależnych walnemu zebraniu/konferencji delegatów spośród proponowanych rozwiązań:  

 1. Zwołanie Walnego Zebrania w ROD do 150 członków
 2. Zwołanie Konferencji Delegatów
 3. Zwołanie Komisarycznego Walnego Zebrania
 4. Odstąpienie od zwoływania Walnego Zebrania

 

 1. Walne Zebranie w ROD do 150 członków

Podstawa prawna:

 1. Uchwała Nr 120/2020 Krajowej Zarządu PZD z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie odstąpienia od ograniczeń w zakresie zwoływania walnych zebrań w niektórych ROD
 2. Statut PZD § 56 do § 65
 3. Uchwała Nr 403/2019 Krajowej Zarządu PZD z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych określających zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2020 dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD oraz wzorów druków do przeprowadzenia tych zebrań

Uzasadnienie decyzji:

 1. Możliwość organizacji WZ w warunkach niestwarzających zagrożenia epidemiologicznego dla członków PZD w ROD.
 2. Statutowy obowiązek zwołania WZ  (§ 59)

Wymogi:

 1. Uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa,

 

 1. Konferencja Delegatów

Podstawa prawna:

 1.  Uchwała Nr 3/IV/2020 Krajowej Rady PZD z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie interpretacji § 57 Statutu PZD stosowanego w związku z niemożnością lub znaczącymi utrudnieniami w odbyciu walnego zebrania ROD z uwagi na obostrzenia wynikające z obowiązującego stanu epidemii
 2. Uchwała Nr 4/IV/2020 Krajowej Rady PZD z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie odbywania walnych zebrań ROD w warunkach spowodowanych przez zagrożenia epidemiologiczne)

Uzasadnienie decyzji:

 1. Obostrzenia wynikające z § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020 poz.1356)

Wymogi:

 1. Maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób.
 • 50 osób – w przypadku obszaru czerwonego,
 • 100 osób – w przypadku obszaru żółtego,
 • 150 osób – na pozostałym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– z wyłączeniem ich obsługi.

 1. Uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa,

Organizacja:

 1. Zgodnie z § 57 Statutu PZD Zarząd ROD podejmuje uchwałę o podziale ROD na sektory, wskazując kryteria tego podziału (np. tereny, aleje, działki od nr … nr…) przy zachowaniu dozwolonej liczby uczestników oraz uzasadnienie wyboru tej metody (w załączeniu wzór – Uchwała Zarządu ROD w sprawie wyboru metody realizacji zadań statutowych przynależnych Walnemu Zebraniu członków PZD w ROD).
 2.  Następnie Zarząd ROD zwołuje i odbywa zebrania w sektorach, na których wybierani są delegaci na KD. Konferencja Delegatów jest uprawniona do podjęcia uchwał w sprawach należących do kompetencji WZ.

Zalety:

 1. Możliwość demokratycznego wyboru przez członków PZD w ROD delegatów reprezentujących ich interes.
 2. Możliwość organizacji zebrań w mniejszym gronie, w ilości osób którym Zarząd ROD jest w stanie zapewnić należyte bezpieczeństwo sanitarne.

Wady:

 1. Konieczność organizacji i odbywania wielu zebrań „sektorowych” w celu zapoznania członków PZD ROD z materiałami sprawozdawczymi i planami przygotowanymi na Walne Zebranie i wyboru delegatów wyrażających wolę reprezentacji i podejmowaniu decyzji w imieniu pozostałych członków na zorganizowanej w wyznaczonym terminie Konferencji Delegatów. Każde zebranie w sektorach musi być przygotowane z zachowaniem procedur należytego zawiadomienia, bezpieczeństwa sanitarnego, wyboru komisji mandatowej i wyborczej, pisemnej dokumentacji zebrania) Jest to pracochłonne i czasochłonne.
 2. Aby KD była prawomocna musi się odbyć w I terminie przy obecności ponad połowy delegatów wybranych w sektorach (§ 61, ust. 3 statutu).

 

 • Komisaryczne Walne Zebranie

Podstawa prawna:

 1. Uchwała nr 2/IV/2020 Krajowej Rady PZD z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie interpretacji Statutu PZD w przedmiocie możliwości powołania komisarycznego walnego zebrania ROD z uwagi na zagrożenie epidemiczne
 1. Uchwała Nr 3/IV/2020 Krajowej Rady PZD z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie interpretacji § 57 Statutu PZD stosowanego w związku z niemożnością lub znaczącymi utrudnieniami w odbyciu walnego zebrania ROD z uwagi na obostrzenia wynikające z obowiązującego stanu epidemii
 2. Uchwała Nr 4/IV/2020 Krajowej Rady PZD z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie odbywania walnych zebrań ROD w warunkach spowodowanych przez zagrożenia epidemiologiczne.

Uzasadnienie decyzji:

 1. Obostrzenia wynikające z § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020 poz.1356)
 2. Ryzyko, że zwołanie lub przeprowadzenie WZ ROD nastąpi z naruszeniem prawa lub bez zapewnienia warunków odpowiednio chroniących uczestników WZ ROD przed zarażeniem COVID-19.

  Wymogi:

 1. Maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób.
 • 50 osób – w przypadku obszaru czerwonego,
 • 100 osób – w przypadku obszaru żółtego,
 • 150 osób – na pozostałym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– z wyłączeniem ich obsługi.

 1. Uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa.

Organizacja:

 1. Zarząd ROD występuje do Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD z uchwałą zawierającą wniosek o zawieszenie Walnego Zebrania i powołanie komisarycznego Walnego Zebrania składającego się z zaproponowanych członków (w załączeniu wzór – Uchwała Zarządu ROD w sprawie wypowiedzenia wyboru metody realizacji zadań statutowych przynależnych Walnemu Zebraniu członków PZD w ROD).
 2. Uchwała Zarządu oprócz uzasadnienia konieczności zawieszenia organu musi zawierać wykaz członków- lista wybranych do składu Komisarycznego Walnego Zebrania oraz określać kryteria ich wyboru (np. członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD, działkowcy posiadający długoletni staż członkowski,  zaangażowanie w sprawy ROD, odznaczeni członkowie, Ci którzy nabyli działkę w ciągu ostatnich np. 3 lat).
 3. Odbycie komisarycznego WZ jest możliwe po podjęciu uchwały przez Okręgowy Zarząd Łódzki PZD w sprawie zawieszenia organu (§ 43 Statutu PZD).

Zalety:

 1. Możliwość organizacji zebrania w mniejszym gronie, w ilości osób którym Zarząd ROD jest w stanie zapewnić należyte bezpieczeństwo sanitarne.
 2. Szybki i sprawny sposób przygotowania i przeprowadzenia zebrania.

Wady:

 1. Zarząd ROD wybierając członków do składu komisarycznego WZ według własnych kryteriów może zostać posądzony o faworyzowanie wybranej grupy – kumoterstwo.
 2.  Aby zebranie było w I terminie prawomocne musi się odbyć przy obecności ponad połowy wybranych komisarycznych członków WZ.

UWAGA: Zarząd ROD lub przewodniczący Konferencji Delegatów/komisarycznego WZ może odwołać (przerwać obrady) jeśli zaistnieją okoliczności naruszające przepisy powszechnie obowiązujące

 1. Odstąpienie od zwoływania Walnego Zebrania w 2020 r.

  Podstawa prawna:

 1. Uchwała Nr 4/IV/2020 Krajowej Rady PZD z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie odbywania walnych zebrań ROD w warunkach spowodowanych przez zagrożenia epidemiologiczne.

Uzasadnienie decyzji:

 1. Ryzyko, że zwołanie lub przeprowadzenie WZ ROD nastąpi z naruszeniem prawa lub bez zapewnienia warunków odpowiednio chroniących uczestników WZ ROD przed zarażeniem COVID-19.
 2. Sytuacja organizacyjna i ekonomiczna ROD, stwarza warunki do prawidłowego funkcjonowania na podstawie ustaleń wynikających z decyzji podjętych przez Walne Zebranie w roku 2019, stosowane odpowiednio do roku 2020.

Wymogi:

 1. Opłata ogrodowa uchwalona przez Walne Zebranie w 2019 r. pomniejszona o partycypację roku 2020 w pełni zabezpieczy wydatki związane z funkcjonowaniem ROD w 2020 roku.

Organizacja:

 1. Zarząd ROD podejmuje uchwałę o odstąpieniu zwołania WZ w roku 2020 (w załączeniu wzór – Uchwała Zarządu ROD w sprawie wyboru metody realizacji zadań statutowych przynależnych Walnemu Zebraniu członków PZD w ROD).
 2. Zarząd ROD przygotowuje projekt preliminarza finansowego  i  planu pracy, w którym planowane przez Zarząd ROD wydatki w roku 2020 zabezpieczą przychody ustalone  na poziomie opłaty ogrodowej uchwalonej przez Walne Zebranie w 2019 r. pomniejszonej o partycypację roku 2020.

Jeżeli chodzi o koszty działania aktywu (nagrody, świadczenia) Zarząd ROD ma prawo ustalić je na poziomie partycypacji roku 2020, w przypadku zgody Walnego Zebrania w 2019 na podwyższenie tej kwoty Zarząd ROD w 2020 roku może pozostawić ją na poziomie określonym w uchwale WZ o podwyższeniu kosztów działania aktywu w 2019 r.

 1. W terminie 7 dni od podjęcia uchwały w sprawie odstąpienia od zwołania WZ Zarząd ROD ma obowiązek poinformować Okręgowy Zarząd Łódzki PZD przesyłając Uchwałę Zarządu wraz z  planem pracy i preliminarzem zaopiniowanym przez Komisję Rewizyjną.

Wady:

 1. Brak możliwości złożenia sprawozdania z działalności statutowej i finansowej członkom PZD w ROD,
 2. Brak możliwości zmiany wysokości opłaty ogrodowej.
 3. Brak możliwości realizacji planowanych inwestycji i remontów w ROD.

Okręg Łódzki Polskiego Związku Działkowców zwraca się z prośbą o dokonanie wyboru możliwie najbezpieczniejszego rozwiązania i bieżące przekazywanie informacji o podjętych decyzjach w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2020 r.