Odsetki ustawowe

okres obowiązywania:

od  29.05.2020

 

odsetki

za opóźnienie

stawka % rocznie

5,6%

podstawa prawna

art. 481 § 2 K.c.

Odsetki za opóźnienie mają charakter sankcyjny. Zawsze wynikają bowiem z opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego. Ze względu na ten szczególny charakter, wierzyciel może skutecznie żądać ich zapłaty nawet w przypadku, gdy nie poniesie żadnej szkody oraz nawet wtedy, gdy opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Celem odsetek za opóźnienie jest sankcjonowanie braku zapłaty w przewidzianym terminie, a tym samym dyscyplinowanie dłużnika w dochowywaniu terminów płatności.

Zgodnie z § 150 ust. 1 statutu PZD w przypadku nieopłacenia w terminie do 30 czerwca składki członkowskiej lub opłat ogrodowych w ustalonym przez walne zebranie ROD terminie, zarząd ROD obowiązany jest naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie. W związku z tym, jeżeli działkowiec spóźnia się z opłacaniem składek lub opłat ogrodowych zarząd ROD powinien naliczyć mu odsetki za zwłokę, które od 29 maja 2020 r. wnoszą 5,6%.

Wzór na obliczanie odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat

Kwota zaległości × liczba dni zwłoki × wysokość stawki odsetek ustawowych / 365*

*Na potrzeby wzoru przyjmuje się, że rok ma zawsze 365 dni, nawet w przypadku roku przestępnego.

04.05.2021 EJJ